reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 listopada 2009 r.

w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się:

1) Narodowy Komitet Koordynacyjny do spraw Euro, zwany dalej „Komitetem”;

2) Radę Koordynacyjną, zwaną dalej „Radą”;

3) Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską do spraw:

a) Makroekonomicznych,

b) Dostosowań Prawnych,

c) Administracji Publicznej,

d) Sektora Finansowego i Stabilności Finansowej,

e) Wprowadzenia Banknotów i Monet Euro,

f) Przedsiębiorstw Niefinansowych,

g) Ochrony Konsumentów,

h) Strategii Komunikacyjnej

– zwane dalej „Zespołami Roboczymi”.

§ 2.
1. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący – Pełnomocnik Rządu do spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, zwany dalej „Pełnomocnikiem Rządu”;

2) współprzewodniczący – Pełnomocnik Zarządu Narodowego Banku Polskiego do spraw Wprowadzenia Euro, zwany dalej „Pełnomocnikiem Zarządu NBP”;

3) członkowie:

a) Minister – Członek Rady Ministrów, kierujący pracami stałego komitetu Rady Ministrów,

b) sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,

c) sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

d) Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej,

e) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

f) Prezes Rządowego Centrum Legislacji,

g) Przewodniczący albo Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

2. W posiedzeniach Komitetu, za zgodą przewodniczącego, mogą brać udział także osoby spoza jego składu, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, zaproszone na wniosek członka Komitetu.

3. Przedstawiciel Pełnomocnika Rządu może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.

§ 3.
1. Komitet działa przy Radzie Ministrów.

2. Do zadań Komitetu należy:

1) przygotowywanie i przedstawianie Radzie Ministrów propozycji działań lub wniosków, mających na celu przygotowanie Rzeczypospolitej Polskiej do wprowadzenia euro;

2) współdziałanie z Pełnomocnikiem Rządu w zakresie inicjowania i monitorowania działań organów administracji rządowej podejmowanych w celu, o którym mowa w pkt 1.

§ 4.
1. Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy, na wniosek współprzewodniczącego lub co najmniej połowy członków Komitetu. Zwołanie posiedzenia Komitetu na wniosek współprzewodniczącego następuje w trybie pilnym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w razie nieobecności przewodniczącego, posiedzenia Komitetu zwołuje współprzewodniczący.

2. Współprzewodniczący, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego, może zwołać posiedzenie Komitetu w sprawach pozostających w zakresie zadań i kompetencji Narodowego Banku Polskiego.

3. Szczegółowy tryb działania Komitetu, w tym harmonogram jego posiedzeń, określa regulamin uchwalony przez Komitet większością głosów.

§ 5.
Organy administracji rządowej współpracują z Komitetem i udzielają mu pomocy w realizacji jego zadań.
§ 6.
1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący – Pełnomocnik Rządu;

2) współprzewodniczący – Pełnomocnik Zarządu NBP;

3) członkowie – przewodniczący Zespołów Roboczych.

2. W posiedzeniach Rady, za zgodą przewodniczącego, mogą brać udział także osoby spoza jej składu, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, zaproszone na wniosek członka Rady.

3. Przedstawiciel Pełnomocnika Rządu może uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

§ 7.
Do zadań Rady należy w szczególności:

1) współdziałanie z Pełnomocnikiem Rządu w zakresie:

a) monitorowania ewentualnych zagrożeń towarzyszących procesowi wprowadzania euro przez Rzeczpospolitą Polską,

b) koordynowania prac Zespołów Roboczych i Grup Zadaniowych,

c) koordynowania działań mających na celu przygotowanie Rzeczypospolitej Polskiej do wprowadzenia euro;

2) koordynowanie przygotowania, aktualizacji oraz realizacji Narodowego Planu Wprowadzenia Euro (NPWE);

3) powoływanie Grup Zadaniowych w celu opracowania rozwiązań w określonym zakresie problemowym, właściwym merytorycznie dla jednego lub kilku Zespołów Roboczych;

4) ustalanie zakresu i harmonogramu prac Zespołów Roboczych i Grup Zadaniowych;

5) analizowanie informacji o wynikach prac Zespołów Roboczych i Grup Zadaniowych oraz przekazywanie Komitetowi wyników takich analiz;

6) zamawianie ekspertyz i opinii w określonym zakresie problemowym.

§ 8.
1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek współprzewodniczącego lub co najmniej połowy członków Rady. Zwołanie posiedzenia Rady na wniosek współprzewodniczącego następuje w trybie pilnym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w razie nieobecności przewodniczącego, posiedzenia Rady zwołuje współ-przewodniczący.

2. Współprzewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w sprawach pozostających w zakresie zadań i kompetencji Narodowego Banku Polskiego. Współprzewodniczący informuje przewodniczącego o zamiarze zwołania posiedzenia Rady.

3. Szczegółowy tryb działania Rady, w tym harmonogram jej posiedzeń oraz zasady zamawiania ekspertyz i opinii, o których mowa w § 7 pkt 6, określa regulamin uchwalony przez Radę większością głosów.

§ 9.
1. Zespoły Robocze są organami opiniodawczo-doradczymi Rady.

2. Do zadań wspólnych Zespołów Roboczych należy:

1) przygotowywanie zaleceń, ekspertyz i opinii;

2) sporządzenie wkładu do NPWE;

3) przygotowywanie informacji cząstkowych do raportów z wykonania NPWE.

§ 10.
1. W skład Zespołu Roboczego do spraw Makroekonomicznych wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel Ministra Finansów;

2) wiceprzewodniczący – przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego;

3) członkowie, po jednym przedstawicielu:

a) Prezesa Rady Ministrów,

b) Ministra Gospodarki,

c) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

d) Ministra Rozwoju Regionalnego,

e) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

f) Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Do zadań Zespołu Roboczego do spraw Makroekonomicznych należy w szczególności:

1) monitorowanie stopnia spełnienia kryteriów konwergencji oraz sygnalizowanie potencjalnych ryzyk niespełnienia tych kryteriów;

2) prowadzenie analiz związanych z przygotowaniem Rzeczypospolitej Polskiej do przystąpienia i bezpiecznego uczestnictwa w systemie ERM II;

3) opracowywanie propozycji działań sprzyjających maksymalizacji korzyści i szans oraz minimalizacji kosztów i zagrożeń związanych z wprowadzeniem euro przez Rzeczpospolitą Polską.

§ 11.
1. W skład Zespołu Roboczego do spraw Dostosowań Prawnych wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel Prezesa Rządowego Centrum Legislacji;

2) członkowie, po jednym przedstawicielu:

a) Ministra Edukacji Narodowej,

b) Ministra Finansów,

c) Ministra Gospodarki,

d) Ministra Infrastruktury,

e) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

f) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

g) Ministra Obrony Narodowej,

h) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

i) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

j) Ministra Rozwoju Regionalnego,

k) Ministra Skarbu Państwa,

I) Ministra Sportu i Turystyki,

m) Ministra Sprawiedliwości,

n) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

o) Ministra Spraw Zagranicznych,

p) Ministra Środowiska,

q) Ministra Zdrowia,

r) Narodowego Banku Polskiego,

s) Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej,

t) Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Do zadań Zespołu Roboczego do spraw Dostosowań Prawnych należy w szczególności:

1) analizowanie obowiązujących przepisów pod względem wprowadzenia zmian niezbędnych do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską oraz przygotowanie harmonogramu wprowadzania takich zmian;

2) przedstawianie propozycji zmian w obowiązujących przepisach w zakresie związanym z wprowadzeniem euro przez Rzeczpospolitą Polską;

3) monitorowanie przebiegu procesu legislacyjnego w zakresie związanym z pkt 1 i 2.

§ 12.
1. W skład Zespołu Roboczego do spraw Administracji Publicznej wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) wiceprzewodniczący – przedstawiciel Ministra Finansów;

3) członkowie, po jednym przedstawicielu:

a) Ministra Gospodarki,

b) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

c) Ministra Zdrowia,

d) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

e) Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

f) Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

2. Do zadań Zespołu Roboczego do spraw Administracji Publicznej należy w szczególności:

1) identyfikacja niezbędnych działań mających na celu przygotowanie jednostek administracji publicznej do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską;

2) opracowanie planów przystosowania administracji publicznej do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską, w tym harmonogramów ich realizacji;

3) monitorowanie i koordynowanie planów, o których mowa w pkt 2;

4) identyfikacja i monitorowanie potencjalnych zagrożeń związanych z dostosowaniem systemów IT administracji publicznej do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską.

§ 13.
1. W skład Zespołu Roboczego do spraw Sektora Finansowego i Stabilności Finansowej wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel Ministra Finansów;

2) dwaj wiceprzewodniczący – po jednym przedstawicielu Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego;

3) członkowie, po jednym przedstawicielu:

a) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

b) Ministra Sprawiedliwości,

c) Giełdy Papierów Wartościowych S.A.,

d) Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami,

e) Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.,

f) Komitetu Agentów Rozliczeniowych,

g) Polskiej Izby Ubezpieczeń,

h) Związku Banków Polskich.

2. Do zadań Zespołu Roboczego do spraw Sektora Finansowego i Stabilności Finansowej należy w szczególności identyfikacja niezbędnych działań mających na celu przygotowanie sektora finansowego do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską, ustalenie zasad i harmonogramu ich realizacji oraz monitorowanie tych działań.

§ 14.
1. W skład Zespołu Roboczego do spraw Wprowadzenia Banknotów i Monet Euro wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego;

2) wiceprzewodniczący – przedstawiciel Ministra Finansów;

3) członkowie, po jednym przedstawicielu:

a) Ministra Gospodarki,

b) Ministra Obrony Narodowej,

c) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

d) Związku Banków Polskich.

2. Do zadań Zespołu Roboczego do spraw Wprowadzenia Banknotów i Monet Euro należy w szczególności opracowywanie planów działań mających na celu przygotowanie do wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego w Rzeczypospolitej Polskiej i wycofania złotego z obiegu oraz monitorowanie tych działań i zapewnienie ich koordynacji.

§ 15.
1. W skład Zespołu Roboczego do spraw Przedsiębiorstw Niefinansowych wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel Ministra Gospodarki;

2) członkowie, po jednym przedstawicielu:

a) Ministra Finansów,

b) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

c) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

d) Narodowego Banku Polskiego,

e) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

f) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

g) Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

h) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Do zadań Zespołu Roboczego do spraw Przedsiębiorstw Niefinansowych należy w szczególności wsparcie przedsiębiorstw niefinansowych w zakresie związanym z ich przygotowaniami do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską, w tym przez zapewnienie doradztwa oraz bieżącego dostępu do wyników prac innych Zespołów Roboczych w zakresie istotnym dla przedsiębiorców.

§ 16.
1. W skład Zespołu Roboczego do spraw Ochrony Konsumentów wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

2) członkowie, po jednym przedstawicielu:

a) Ministra Finansów,

b) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

c) Narodowego Banku Polskiego,

d) Komisji Nadzoru Finansowego,

e) Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów.

2. Do zadań Zespołu Roboczego do spraw Ochrony Konsumentów należy w szczególności:

1) opracowanie propozycji rozwiązań mających zapewnić ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami cenowymi w okresie wprowadzania euro do obiegu gotówkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym systemu kontroli, ostrzegania i sankcji na wypadek naruszenia lub niestosowania przepisów chroniących konsumentów oraz stosowania nieuczciwych praktyk cenowych;

2) współpraca przy przygotowywaniu działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do konsumentów w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom cenowym w okresie wprowadzania euro przez Rzeczpospolitą Polską.

§ 17.
1. W skład Zespołu Roboczego do spraw Strategii Komunikacyjnej wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej;

2) dwaj wiceprzewodniczący – po jednym przedstawicielu Ministra Finansów i Narodowego Banku Polskiego;

3) członkowie, po jednym przedstawicielu:

a) Ministra Edukacji Narodowej,

b) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

c) Ministra Skarbu Państwa,

d) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

e) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

f) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

g) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

h) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

i) Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

j) Związku Banków Polskich,

k) Centrum Badania Opinii Społecznej,

I) Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

2. Do zadań Zespołu Roboczego do spraw Strategii Komunikacyjnej należy w szczególności:

1) przygotowanie założeń kampanii informacyjnej związanej z wprowadzeniem euro przez Rzeczpospolitą Polską oraz koordynowanie jej realizacji;

2) współpraca z instytucjami europejskimi oraz państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie realizacji zadań związanych z prowadzeniem kampanii informacyjnej, o której mowa w pkt 1;

3) stałe monitorowanie opinii publicznej oraz potrzeb informacyjnych społeczeństwa w zakresie związanym z wprowadzeniem euro przez Rzeczpospolitą Polską.

§ 18.
1. Za zgodą przewodniczącego Zespołu Roboczego w posiedzeniach Zespołu mogą brać udział także osoby spoza jego składu, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych.

2. Pełnomocnik Rządu i jego przedstawiciel mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zespołów Roboczych.

§ 19.
1. Posiedzenia Zespołów Roboczych zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek wiceprzewodniczącego lub co najmniej połowy członków.

2. Szczegółowy tryb działania Zespołów Roboczych, w tym harmonogram posiedzeń, określa Rada w regulaminie nadanym w formie uchwały.

§ 20.
1. Finansowanie działalności oraz obsługę techniczną i kancelaryjno-biurową Komitetu i Rady, w tym finansowanie ekspertyz i opinii zamawianych przez Radę, zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Finansowanie działalności oraz obsługę techniczną i kancelaryjno-biurową Zespołów Roboczych zapewnia instytucja obsługująca organ, którego przedstawiciel pełni funkcję przewodniczącego.

§ 21.
1. Udział w posiedzeniach Komitetu, Rady, Zespołów Roboczych i Grup Zadaniowych, zarówno ich członków, jak i osób spoza ich składu zapraszanych na posiedzenia, jest nieodpłatny.

2. Koszty delegowania osób, o których mowa w ust. 1, do udziału w posiedzeniach Komitetu, Rady, Zespołów Roboczych lub Grup Zadaniowych ponoszą właściwe jednostki delegujące.

§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, N 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama