| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się regulamin Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określający organizację pracy oraz zasady i tryb działania Rady Funduszu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1)Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 73, poz. 466), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1315).

Załącznik 1. [REGULAMIN RADY BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 listopada 2009 r. (poz. 1507)

REGULAMIN RADY BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

§ 1. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwana dalej „Radą Funduszu”, działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176), zwanej dalej „ustawą”, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 164, poz. 1308), zwanego dalej „statutem Funduszu”, oraz niniejszego regulaminu.

§ 2. W celu wykonywania ustawowych i statutowych zadań Rada Funduszu uchwala harmonogram prac.

§ 3. 1. Posiedzenia Rady Funduszu zwołuje przewodniczący Rady Funduszu zgodnie z harmonogramem prac.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Funduszu może być zwołane bez uchwalonego harmonogramu prac.

3. Posiedzenie Rady Funduszu przewodniczący Rady Funduszu zwołuje w każdym przypadku podejmowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny działań, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy lub statutu Funduszu, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

4. Posiedzenie Rady Funduszu jest zwoływane także na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Rady Funduszu lub co najmniej 2 członków Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego lub Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, złożony przewodniczącemu Rady Funduszu. Wniosek określa co najmniej przedmiot posiedzenia Rady Funduszu.

5. Posiedzenie Rady Funduszu, zwołane w trybie określonym w ust. 4, odbywa się nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku.

6. Przewodniczący Rady Funduszu zwołuje posiedzenia przez wysłanie zawiadomienia każdemu z członków Rady Funduszu. Zawiadomienia wysyłane są przesyłką poleconą lub dostarczane przez pracownika Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Za zgodą wyrażoną przez członka Rady Funduszu zawiadomienie może zostać wysłane także za pośrednictwem poczty elektronicznej; zawiadomienie takie dla swojej skuteczności wymaga potwierdzenia jego otrzymania przez członka Rady Funduszu.

7. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej informację o miejscu, dacie i godzinie zwoływanego posiedzenia Rady Funduszu oraz proponowany porządek obrad.

8. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Funduszu wraz z materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia oraz projektem protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Funduszu, przeznaczonego do zatwierdzenia, powinno być doręczone członkom Rady Funduszu co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady Funduszu może skrócić termin, o którym mowa w ust. 8, z tym że członkowie Rady Funduszu otrzymują projekt protokołu co najmniej na jeden dzień przed posiedzeniem Rady Funduszu.

§ 4. Przewodniczący Rady Funduszu kieruje pracami Rady Funduszu.

§ 5. Przewodniczący Rady Funduszu, działając z upoważnienia Rady Funduszu, reprezentuje Radę Funduszu, w szczególności wobec Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, oraz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy dotyczących osób wchodzących w skład Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

§ 6. 1. Przewodniczący Rady Funduszu otwiera i prowadzi posiedzenia Rady Funduszu. W razie nieobecności przewodniczącego Rady Funduszu czynności tych dokonuje członek Rady Funduszu wskazany pisemnie przez przewodniczącego Rady Funduszu.

2. W przypadku niewskazania przez przewodniczącego Rady Funduszu członka Rady Funduszu, uprawnionego do otwarcia posiedzenia, posiedzenie otwiera najstarszy wiekiem członek Rady Funduszu. Po otwarciu posiedzenia członkowie Rady Funduszu wybierają spośród siebie, w drodze głosowania zwykłą większością głosów, osobę prowadzącą posiedzenie.

3. Porządek obrad, proponowany w zawiadomieniu, o którym mowa w § 3 ust. 7, może ulec zmianie, w drodze uchwały Rady Funduszu podjętej w obecności wszystkich osób wchodzących w skład Rady Funduszu.

§ 7. Członkowie Rady Funduszu oraz przewodniczący Rady Funduszu sprawują funkcje wyłącznie osobiście.

§ 8. 1. W posiedzeniach Rady Funduszu uczestniczą osoby wchodzące w skład Rady Funduszu oraz protokolant będący pracownikiem Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

2. W posiedzeniach Rady Funduszu, za zgodą Rady Funduszu, mogą również uczestniczyć, bez prawa głosu, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, członkowie Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz inne zaproszone osoby.

§ 9. 1. Rada Funduszu podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji w głosowaniu jawnym lub tajnym na posiedzeniu albo w trybie obiegowym. Decyzje w sprawie podjęcia uchwały w trybie obiegowym podejmuje przewodniczący Rady Funduszu.

2. Przewodniczący Rady Funduszu zarządza głosowanie tajne:

1) we wszystkich sprawach personalnych, w szczególności w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Zastępcy Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, innego członka Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

2) w sprawach związanych z zawieszeniem wykonania lub uchyleniem:

a) sprzecznej z prawem uchwały Rady Funduszu,

b) sprzecznej z prawem lub uchwałą Rady Funduszu uchwały Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

3. Przewodniczący Rady Funduszu zarządza głosowanie tajne także na uzasadniony wniosek członka Rady Funduszu, przyjęty przez Radę Funduszu.

4. W sprawach, w których zarządzono głosowanie tajne, nie mogą być podejmowane uchwały w trybie obiegowym.

§ 10. W sprawie wypłat ze środków funduszu pomocowego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 6 000 000 euro Rada Funduszu, na wniosek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wydaje, w formie uchwały, opinię w terminie dwóch tygodni.

§ 11. Osoba wchodząca w skład Rady Funduszu może bezpośrednio po głosowaniu zgłosić zdanie odrębne do uchwały podjętej przez Radę Funduszu.

§ 12. W przypadku braku quorum przewodniczący Rady Funduszu ponownie zwołuje posiedzenie w czasie i w miejscu ustalonym po zasięgnięciu opinii obecnych członków Rady Funduszu. Przewodniczący Rady Funduszu niezwłocznie zawiadamia nieobecnych członków Rady Funduszu o miejscu i czasie planowanego posiedzenia Rady Funduszu.

§ 13. 1. W przypadku decyzji przewodniczącego Rady Funduszu o podjęciu uchwały w trybie obiegowym przewodniczący Rady Funduszu zawiadamia pisemnie członków Rady Funduszu o treści projektu uchwały, sposobie oddania głosu oraz o nieprzekraczalnym terminie, w którym projektowana uchwała powinna zostać zwrócona do Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wraz z oświadczeniem o oddaniu głosu za, przeciw albo o wstrzymaniu się od głosu. Oświadczenie powinno zostać potwierdzone własnoręcznym podpisem osoby wchodzącej w skład Rady Funduszu, ze wskazaniem daty jego podpisania.

2. Za dzień podjęcia uchwały w trybie obiegowym uważa się dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku gdy wszyscy członkowie Rady Funduszu oddali głos przed jego upływem, dzień oddania ostatniego głosu.

§ 14. 1. Z posiedzenia Rady Funduszu sporządza się protokół.

2. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, listę osób uczestniczących w posiedzeniu z podaniem imienia, nazwiska oraz funkcji, porządek obrad, przebieg obrad, wyniki głosowań oraz zgłoszone zdania odrębne.

3. Uchwały podjęte podczas posiedzenia są podpisywane przez wszystkie osoby wchodzące w skład Rady Funduszu, biorące udział w głosowaniu. Treść uchwał, lista obecności na posiedzeniu osób wchodzących w skład Rady Funduszu, karty do tajnego głosowania oraz kopia materiałów przedstawionych tym osobom stanowią załączniki do protokołu.

4. Protokół jest zatwierdzany przez Radę Funduszu na najbliższym posiedzeniu, a następnie podpisywany przez osobę prowadzącą posiedzenie oraz przez protokolanta. Na posiedzeniu, na którym ma zostać zatwierdzony protokół, mogą być wprowadzone sprostowania i uzupełnienia do protokołu za zgodą większości osób wchodzących w skład Rady Funduszu uczestniczących w poprzednim jej posiedzeniu.

5. Sprzeciw bądź zdanie odrębne dotyczące treści zatwierdzanego protokołu są odnotowywane w protokole z posiedzenia, na którym protokół został zatwierdzony.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach protokół może być zatwierdzony w trybie obiegowym.

§ 15. Informacja o podjęciu uchwały przez Radę Funduszu w trybie obiegowym zamieszczana jest w protokole z najbliższego posiedzenia Rady Funduszu. Załącznikiem do protokołu są oświadczenia, o których mowa w § 13 ust. 1.

§ 16. 1. Protokoły z posiedzeń Rady Funduszu, a także dokumenty związane z działalnością Rady Funduszu są przechowywane w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

2. Podpisane protokoły gromadzone są w zbiorze protokołów, a ich kopie przesyłane wszystkim osobom wchodzącym w skład Rady Funduszu w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia.

3. Osobie wchodzącej w skład Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na jej wniosek, za zgodą przewodniczącego Rady Funduszu, może być udostępniony wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Funduszu.

§ 17. 1. Rada Funduszu dokonuje podziału obowiązków pomiędzy osoby wchodzące w skład Rady Funduszu.

2. W ramach Rady Funduszu mogą działać zespoły problemowe, powoływane przez Radę Funduszu spośród osób wchodzących w skład Rady Funduszu.

§ 18. 1. Uprawnienia nadzorcze i kontrolne Rady Funduszu określa ustawa i statut Funduszu.

2. Rada Funduszu wykonuje uprawnienia nadzorcze i kontrolne kolegialnie, a także może delegować jedną lub kilka osób wchodzących w jej skład do indywidualnego wykonywania kontroli działalności Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

3. Delegowana osoba wchodząca w skład Rady Funduszu przedkłada Radzie Funduszu na najbliższym posiedzeniu następującym po przeprowadzeniu czynności kontrolnych sprawozdanie z wykonanej kontroli, a w szczególności może występować do Rady Funduszu z wnioskiem o podjęcie działań, o których mowa w § 12 statutu Funduszu.

4. Szczegółowy zakres i tryb wykonywania przez Radę Funduszu kontroli określa Rada Funduszu w formie uchwały.

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »