| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 19 października 2009 r.

w sprawie połączenia Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów „Cebet”

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2010 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych2) z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000056377, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-76-26;

2) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „Cebet”3) z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000056035, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-90-45.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów „Cebet” z siedzibą w Warszawie do Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych z siedzibą w Warszawie.

§ 2.
Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych po włączeniu jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, otrzymuje nazwę Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.
§ 3.
Siedzibą Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, zwanego dalej „Instytutem”, jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 5.
Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w obszarze przetwórstwa przemysłowego surowców niemetalicznych, w szczególności związanych z produkcją ceramiki, szkła, betonów, materiałów ogniotrwałych oraz mineralnych materiałów budowlanych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce;

2) prowadzenie prac związanych ze standaryzacją, normalizacją, certyfikacją oraz oceną jakości wyrobów;

3) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, dokonywanie analiz i ocen stanu i kierunków rozwoju techniki w zakresie działania określonym w pkt 1;

4) prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej z jednostkami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami;

5) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej, ochrony własności przemysłowej oraz informacji naukowo-technicznej;

6) prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej w zakresie działania określonym w pkt 1, w tym produkcji doświadczalnej i małoseryjnej aparatury i urządzeń, aparatury pomiarowo-regulacyjnej, ceramiki ogniotrwałej i specjalnej, spoiw i materiałów budowlanych.

§ 6.
1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2009 r.

2. Instytut przejmuje pracowników włączanej jednostki.

3. Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanej jednostki w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.

4. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem była włączana jednostka, bez względu na ich charakter prawny.

5. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

6. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych przed dniem połączenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

 

 

1)Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Technologii Krzemianów, zmienionego uchwałą nr 546/54 Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Instytutu Technologii Krzemianów w Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki, zmienioną zarządzeniem nr 44/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 73/Org/95 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniającym zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych i zmienionego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Szkła i Ceramiki, Instytutu Materiałów Ogniotrwałych oraz Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych (Dz. U. Nr 146, poz. 1022).

3) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „Cebet” został utworzony na podstawie zarządzenia nr 59/Org Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 lipca 1971 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów „Cebet”, zmienionego zarządzeniem nr 14/Org Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów „Cebet” do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »