| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz wyodrębnionych komórek organizacyjnych, w których pełniący służbę funkcjonariusze celni, wykonujący czynności związane z właściwą realizacją zadań, określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4–6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”, mają prawo użycia broni palnej;

2) kryteria i tryb przydziału broni palnej i normy uzbrojenia oraz sposób jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu użyto określenia „funkcjonariusz”, należy przez to rozumieć uprawnionego do użycia broni palnej funkcjonariusza celnego:

1) wykonującego czynności związane z realizacją zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4–6 ustawy, pełniącego służbę w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 3, lub

2) upoważnionego przez Szefa Służby Celnej do wykonywania zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4–6 ustawy.

§ 3.
Wykaz wyodrębnionych komórek organizacyjnych, w których pełniący obowiązki służbowe funkcjonariusze mają prawo użycia broni palnej, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
Broń palna może być przydzielona funkcjonariuszowi, który:

1) pełni służbę stałą;

2) uzyskał pozytywny wynik badań psychologicznego i psychofizjologicznego, o których mowa w art. 102 ust. 1 ustawy;

3) odbył szkolenia w zakresie:

a) budowy i działania broni palnej,

b) zasad użycia broni palnej,

c) zasad noszenia broni palnej oraz jej przechowywania,

d) postępowania w przypadku użycia broni palnej

– udokumentowane zaświadczeniem o ich pozytywnym ukończeniu.

§ 5.
Przydziału funkcjonariuszowi broni palnej, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, dokonuje:

1) Szef Służby Celnej – w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) dyrektor izby celnej – w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w urzędzie w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy.

§ 6.
Funkcjonariuszowi może być przydzielone uzbrojenie:

1) podstawowe, obejmujące broń palną krótką – 1 sztuka wraz z amunicją i oporządzeniem przewidzianym dla danej broni;

2) dodatkowe, obejmujące broń palną długą – 1 sztuka wraz z amunicją i oporządzeniem przewidzianym dla danej broni.

§ 7.
Za normatyw amunicji na jeden egzemplarz broni palnej, w zależności od jej rodzaju, przyjmuje się ilość amunicji do pełnego załadowania dwóch magazynków.
§ 8.
1. Funkcjonariusz posiadający broń palną jest obowiązany do:

1) zabezpieczenia broni palnej przed utratą;

2) niezwłocznego rozładowania broni palnej po ustaniu przyczyn jej przeładowania (nie dotyczy rewolwerów);

3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa użytkowania broni palnej;

4) prowadzenia bieżącej obsługi technicznej broni palnej.

2. Zabrania się funkcjonariuszowi posiadającemu broń palną:

1) wynoszenia broni palnej poza obiekty służbowe, w celach niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 1;

2) noszenia broni palnej w stanie niezabezpieczonym;

3) udostępniania broni palnej innym osobom, z wyjątkiem broni przeznaczonej do szkolenia innych funkcjonariuszy.

§ 9.
Broń palną i amunicję przechowuje się w pomieszczeniu, zwanym dalej „magazynem broni”, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1.
§ 10.
1. Magazyn broni może być umiejscowiony w siedzibie organu Służby Celnej albo w innych obiektach użytkowanych przez Służbę Celną.

2. Organ Służby Celnej w uzgodnieniu, w formie porozumienia, z innymi jednostkami organizacyjnymi podlegającymi ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych albo innemu organowi może korzystać z magazynu broni prowadzonego przez te jednostki.

§ 11.
Magazyn broni, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2, powinien:

1) być zorganizowany w sposób umożliwiający dostęp do niego wyłącznie upoważnionym funkcjonariuszom;

2) znajdować się w budynku murowanym, będącym pod całodobową uzbrojoną ochroną lub wyposażonym w urządzenia sygnalizacyjne (alarmowe) połączone z najbliższą uzbrojoną formacją, w której pełniony jest całodobowy dyżur;

3) posiadać drzwi wyposażone w co najmniej dwa zamki, w tym jeden atestowany, lub drzwi metalowe antywłamaniowe atestowane;

4) posiadać okna wyposażone w co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń: krata, siatka, żaluzja antywłamaniowa lub szyby o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie, w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze lub ostatnim piętrze;

5) być wyposażony w szafy metalowe lub sejfy posiadające co najmniej jeden zamek atestowany.

§ 12.
1. Broń palną przechowuje się wyjętą z futerału, rozładowaną, zabezpieczoną zgodnie z zaleceniami producenta, z odłączonym magazynkiem, kompletną, czystą i zakonserwowaną.

2. Amunicję przechowuje się w pudełkach lub pojemnikach, ułożoną w sposób uniemożliwiający przypadkowe uderzenie w spłonkę naboju. Zabrania się przechowywania amunicji w magazynkach nabojowych.

§ 13.
1. W uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą osoby, która dokonała przydziału broni funkcjonariuszowi, broń palna krótka i amunicja mogą być przechowywane w:

1) miejscu zamieszkania tego funkcjonariusza;

2) użytkowanych przez funkcjonariusza szafie metalowej lub sejfie, posiadających co najmniej jeden zamek atestowany oraz urządzenie sygnalizacyjne (alarmowe) połączone z najbliższą uzbrojoną formacją, w której pełniony jest całodobowy dyżur.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz jest obowiązany przechowywać broń palną i amunicję w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz przed udaniem się na urlop, leczenie, wyjazd lub w innych okolicznościach powodujących brak nadzoru nad bronią palną obowiązany jest zdać ją do magazynu.

§ 14.
1. Warunki przechowywania broni palnej powinny uwzględniać wymagania jej producenta w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego.

2. Broń palna podlega systematycznej konserwacji oraz przeglądom technicznym. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia broni, naprawa może być przeprowadzona wyłącznie przez osobę do tego uprawnioną.

3. Dokonywanie przeróbek i napraw broni przez funkcjonariusza we własnym zakresie jest zabronione.

4. Osoby, które dokonały przydziału broni palnej funkcjonariuszowi, są obowiązane zapewnić kontrolę stanu utrzymania i sprawności broni palnej oraz amunicji co najmniej raz w roku.

§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Załącznik 1. [WYKAZ WYODRĘBNIONYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, W KTÓRYCH PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE FUNKCJONARIUSZE MAJĄ PRAWO UŻYCIA BRONI PALNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 listopada 2009 r. (poz. 1512)

WYKAZ WYODRĘBNIONYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH, W KTÓRYCH PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE FUNKCJONARIUSZE MAJĄ PRAWO UŻYCIA BRONI PALNEJ

1. Wydział Zwalczania Przestępczości w komórce organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra, wykonującej zadania Szefa Służby Celnej

2. Wydział Zwalczania Przestępczości w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej

3. Wydział Zwalczania Przestępczości w Izbie Celnej w Białymstoku

4. Wydział Zwalczania Przestępczości w Izbie Celnej w Gdyni

5. Wydział Zwalczania Przestępczości w Izbie Celnej w Katowicach

6. Wydział Zwalczania Przestępczości w Izbie Celnej w Kielcach

7. Wydział Zwalczania Przestępczości w Izbie Celnej w Krakowie

8. Wydział Zwalczania Przestępczości w Izbie Celnej w Łodzi

9. Wydział Zwalczania Przestępczości w Izbie Celnej w Olsztynie

10. Wydział Zwalczania Przestępczości w Izbie Celnej w Opolu

11. Wydział Zwalczania Przestępczości w Izbie Celnej w Poznaniu

12. Wydział Zwalczania Przestępczości w Izbie Celnej w Przemyślu

13. Wydział Zwalczania Przestępczości w Izbie Celnej w Rzepinie

14. Wydział Zwalczania Przestępczości w Izbie Celnej w Szczecinie

15. Wydział Zwalczania Przestępczości w Izbie Celnej w Toruniu

16. Wydział Zwalczania Przestępczości w Izbie Celnej w Warszawie

17. Wydział Zwalczania Przestępczości w Izbie Celnej we Wrocławiu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »