REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 202 poz. 1563

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 listopada 2009 r.

w sprawie zamknięć urzędowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres i tryb nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych;

2) rodzaje i formy zamknięć urzędowych;

3) rodzaje podmiotów upoważnionych przez organ Służby Celnej do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych i warunki, które te podmioty muszą spełniać.

Rozdział 2

Szczegółowy zakres i tryb nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych

§ 2.

1. Zamknięcia urzędowe są nakładane, gdy jest to niezbędne:

1) ze względu na warunki procedury celnej, dla zapewnienia tożsamości towarów lub ich identyfikacji;

2) wobec towarów, którym nadano przeznaczenie celne wprowadzenia do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, które są przewożone z urzędu celnego do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego;

3) wobec towarów znajdujących się w wolnym obszarze celnym lub w składzie wolnocłowym, które są przewożone do innego wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego;

4) wobec towarów objętych procedurą składu celnego, które są przemieszczane do innego składu celnego;

5) wobec towarów składowanych czasowo, które są przewożone do innego miejsca znajdującego się pod dozorem celnym;

6) wobec towarów złożonych w magazynie czasowego składowania bez zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego;

7) wobec towarów wprowadzonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, które są przewożone drogą celną;

8) w celu wyeliminowania dostępu do alkoholu etylowego i jego par, w gorzelni, w której stosuje się system zamkniętego magazynu, polegający na nałożeniu zamknięć urzędowych na urządzenia produkcyjne i magazynowe alkoholu etylowego;

9) w przypadku pobrania próbki towarów lub wyrobów akcyzowych w celu ich zbadania;

10) w przypadku gdy wysyłka wyrobów akcyzowych, z wyjątkiem wyrobów energetycznych objętych kontrolą, odbywa się w obecności funkcjonariusza celnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”;

11) dla zabezpieczenia dokumentacji związanej z urządzeniami, wyrobami i towarami lub czynnościami podlegającymi kontroli;

12) wobec towarów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą zostać usunięte spod dozoru celnego;

13) w przypadku przywozu na obszar celny Wspólnoty Europejskiej lub wywozu z tego obszaru towarów transportem przesyłowym, takim jak rurociągi, gazociągi i sieć energetyczna;

14) wobec napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych znajdujących się na statkach, które wpłynęły na obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, można odstąpić od nakładania zamknięć urzędowych pod warunkiem, że ilość napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych, zgodnie z dokumentami przedstawionymi przez agenta statku lub danymi zawartymi w Polskim Systemie Kontroli i Informacji o Portach, jest niewielka i nie stanowi ilości handlowej.

§ 3.
W przypadku wykonywania kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”, zamknięcia urzędowe mogą być nakładane na każde urządzenie będące jej przedmiotem.
§ 4.
W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 13, zamknięcia urzędowe są nakładane na przyrządy pomiarowe wskazujące ilość przywożonych lub wywożonych towarów, przed rozpoczęciem ich eksploatacji.
§ 5.
Zamknięcia urzędowe mogą być nakładane w każdym miejscu, w którym znajdują się kontrolowane towary, wyroby lub urządzenia.
§ 6.
1. Zamknięcia urzędowe są zdejmowane w przypadku, gdy ustanie przyczyna ich nałożenia oraz w celu przeprowadzenia kontroli.

2. Zdjęte zamknięcia urzędowe nie mogą zostać ponownie nałożone.

§ 7.
Przed zdjęciem zamknięć urzędowych funkcjonariusz sprawdza prawidłowość ich nałożenia oraz czy nie zostały one naruszone, usunięte lub zniszczone.
§ 8.
W przypadku zdjęcia zamknięć urzędowych przez funkcjonariusza, po zakończeniu czynności kontrolnych nakłada on nowe zamknięcia urzędowe, chyba że istnieją przyczyny, o których mowa w § 6 ust. 1.
§ 9.
1. Nałożenie oraz zdjęcie zamknięć urzędowych dokumentuje się w przypadku kontroli, o której mowa w:

1) art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy, w dokumencie wymaganym przy obejmowaniu towaru procedurą celną lub przy nadawaniu mu innego przeznaczenia celnego;

2) art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy, w administracyjnym dokumencie towarzyszącym, dokumencie dostawy lub innym dokumencie handlowym zastępującym dokument dostawy oraz odpowiednio dokumencie przewozu lub dokumencie sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, o ile taki dokument został sporządzony, a także w protokole z czynności kontrolnych, o ile taki protokół został sporządzony, oraz w spisie zamknięć urzędowych prowadzonym przez podmiot podlegający kontroli;

3) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy, w protokole z czynności kontrolnych oraz w spisie zamknięć urzędowych, prowadzonym przez podmiot podlegający kontroli.

2. Spis zamknięć urzędowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje o miejscu, dacie, liczbie, rodzaju i cechach identyfikacyjnych nałożonych i zdjętych zamknięć urzędowych oraz podpis funkcjonariusza, który nakładał i zdejmował te zamknięcia, a w przypadku spisu zamknięć urzędowych także podpis osoby odpowiedzialnej za wykonywanie powierzonych jej, przez podmiot podlegający kontroli, obowiązków w zakresie objętym kontrolą.

Rozdział 3

Rodzaje i formy zamknięć urzędowych

§ 10.

Stosuje się następujące rodzaje zamknięć urzędowych:

1) plomby ołowiane lub z innych metali bądź ich stopów, o dużej plastyczności, odporne na zwykłe zużycie lub przypadkowe naruszenie, wraz z elementami mocującymi plombę;

2) pieczęcie, stemple oraz inne znaki stosowane przy wykonywaniu kontroli, których wzory zostały określone w przepisach odrębnych.

§ 11.
1. Zamknięcia urzędowe, o których mowa w § 10 w:

1) pkt 1, nakłada się w formie plomby zaciśniętej na elemencie mocującym przy użyciu plombownicy,

2) pkt 2, nakłada się w formie odciśnięcia pieczęci, stempla lub innego znaku na urządzeniu, pomieszczeniu, naczyniu lub środku transportu

– tak, aby po nałożeniu były one łatwo dostępne do kontroli oraz aby każda próba ich naruszenia lub usunięcia pozostawiała widoczne ślady.

2. Zamknięcia urzędowe są nakładane bezpośrednio lub z użyciem odpowiednich cięgien spinających: szpagatu z drucikiem, drutu lub żyłki syntetycznej z nawiniętą na nie spiralą metalową lub podobnym dwuskładnikowym elementem.

3. Na zamknięciach urzędowych umieszcza się odciski cech identyfikacyjnych, którymi są wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznaczenia literowe, cyfrowe lub symbole, określone w przepisach odrębnych, uniemożliwiające fałszowanie lub podrabianie zamknięć.

§ 12.
Zamknięciami urzędowymi są też inne niż wymienione w § 10 rodzaje zamknięć, nałożone przez właściwe organy, również innych państw.

Rozdział 4

Rodzaje podmiotów upoważnionych do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych i warunki, które te podmioty muszą spełniać

§ 13.

1. Organ Służby Celnej może upoważnić do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych podmiot zobowiązany do przestrzegania przepisów, o których mowa w:

1) art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy, pod warunkiem posiadania przez ten podmiot:

a) statusu upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) w rozumieniu art. 5a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.2)), w przypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c tego rozporządzenia, lub

b) pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej lub innego pozwolenia organu Służby Celnej, z którego będzie wynikało, że jest zwolniony z obowiązku przedstawiania towarów w urzędzie celnym;

2) art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy, który zgodnie z przepisami odrębnymi dokonuje odbioru lub wysyłki wyrobów akcyzowych bez udziału funkcjonariusza, pod warunkiem posiadania przez ten podmiot zatwierdzonych akt weryfikacyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 4 ustawy, oraz spełniania przez niego warunków do uzyskania zezwolenia na zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 98, poz. 819 i Nr 168, poz. 1323);

3) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy, pod warunkiem posiadania przez ten podmiot systemu służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym umożliwiającego rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządzanymi grami oraz weryfikację prawidłowości wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej, za pomocą magnetycznego zapisu obrazu.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą uzyskać upoważnienie do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych, pod warunkiem opracowania i wdrożenia procedury ewidencjonowania nałożonych i zdjętych zamknięć urzędowych oraz procedury przekazywania organom Służby Celnej informacji o nałożeniu lub zdjęciu zamknięć urzędowych, z uwzględnieniem informacji o liczbie, rodzaju i cechach identyfikacyjnych tych zamknięć.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 14.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE C 241 z 29.08.1994, L 17 z 21.01.1997, L 119 z 07.05.1999, L 311 z 12.12.2000, L 236 z 23.09.2003, L 09 z 15.01.2004, L 117 z 04.05.2005, L 354 z 14.12.2006, L 363 z 20.12.2006.

3) Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był wcześniej uregulowany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej (Dz. U. Nr 255, poz. 2559 oraz z 2007 r. Nr 234, poz. 1719) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598, z 2005 r. Nr 96, poz. 811 i Nr 254, poz. 2136, z 2006 r. Nr 72, poz. 498 i Nr 238, poz. 1727, z 2007 r. Nr 196, poz. 1415 oraz z 2009 r. Nr 32, poz. 225 i Nr 167, poz. 1320), które w części dotyczącej zamknięć celnych i zabezpieczeń urzędowych tracą moc na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323), w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-01
  • Data wejścia w życie: 2009-12-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-11-23

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA