REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 221 poz. 1749

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 223e § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wykaz wydzielonych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, usytuowanych w jednostkach organizacyjnych Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani po wniesieniu aktu oskarżenia, zwani dalej „tymczasowo aresztowanymi”, i skazani, oraz warunki, którym te pomieszczenia muszą odpowiadać.
§ 2.
1. Pomieszczenie przeznaczone dla osób zatrzymanych, w którym mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, zwane dalej „pomieszczeniem”, lokalizuje się w kondygnacji parterowej lub wyższej budynku.

2. Pomieszczenie może znajdować się także w suterenie w przypadku łącznego spełnienia warunków:

1) uzyskania pozwolenia odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Wojskowej Inspekcji Sanitarnej;

2) zapewnienia oświetlenia naturalnego;

3) wyposażenia w izolację przeciwwilgociową;

4) wyposażenia w wentylację.

§ 3.
1. W skład pomieszczenia wchodzą:

1) pokoje dla tymczasowo aresztowanych i skazanych;

2) pokój dyżurnego;

3) pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń;

4) magazyn do przechowywania rzeczy tymczasowo aresztowanych i skazanych oraz bielizny pościelowej;

5) pokoje sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej, w tym umywalnie i ubikacje.

2. W skład pomieszczenia może wchodzić szatnia dla funkcjonariuszy pełniących tam służbę.

3. Nie jest konieczne wydzielanie w pomieszczeniu:

1) pokoju dyżurnego – w przypadku braku etatowej obsługi lub służby ochronnej;

2) pokoju do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń – w przypadku dowozu gotowych posiłków w naczyniach jednorazowych.

§ 4.
Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w pomieszczeniu pokojów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz szatni dla funkcjonariuszy, dopuszcza się ich lokalizację poza pomieszczeniem.
§ 5.
Wszystkie wejścia do pomieszczenia i wyjścia z niego muszą być wyposażone w stalową kratę oraz drzwi o wzmocnionej konstrukcji z zamkami mechanicznymi.
§ 6.
1. Pomieszczenie musi spełniać następujące warunki:

1) mieć ściany:

a) o odporności mechanicznej nie niższej niż mur wykonany z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 25 centymetrów,

b) pokryte powłoką lub okładziną zmywalną do górnej krawędzi ościeży drzwi wejściowych, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących;

2) mieć punkty świetlne zabezpieczone przed uszkodzeniem, przewody doprowadzające napięcie elektryczne położone podtynkowo oraz elektryczne gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach.

2. Na ścianach korytarzy, przy drzwiach wejściowych do pokoju dla tymczasowo aresztowanych i skazanych, mogą być zamocowane półki służące do stawiania naczyń z posiłkami, wykonane z materiałów odpornych na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących.

§ 7.
1. Pokoje dla tymczasowo aresztowanych i skazanych oraz ich wyposażenie muszą spełniać następujące warunki:

1) obejmować powierzchnię, na której na jedną osobę przypadają nie mniej niż 3 m2;

2) mieć podłogę trwałą i zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących;

3) mieć okna uchylne w grubości muru, gdzie stosunek ich powierzchni, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników stalowych, a od wewnątrz siatką stalową; w przypadku wentylacji mechanicznej oraz okien nieotwieralnych o konstrukcji antywłamaniowej dopuszcza się odstąpienie od instalowania wewnątrz siatki stalowej;

4) mieć dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, a także odpowiednie do czytania i pisania oświetlenie, którego włączniki zlokalizowane są poza pokojem;

5) mieć prycze jednoosobowe lub materace wolno leżące pokryte zmywalną tkaniną, szafki na rzeczy osobiste oraz stoły, taborety lub ławy bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany;

6) mieć zainstalowane pod bezpiecznym napięciem elektrycznym przyciski do wzywania obsługi pomieszczenia;

7) mieć drzwi o wzmocnionej konstrukcji z dwiema zasuwami i zamkiem mechanicznym oraz łańcuchem zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, wyposażone w wizjer zapewniający odpowiednią widoczność, zabezpieczony od strony pokoju szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną.

2. Drzwi wejściowe do pokojów dla tymczasowo aresztowanych i skazanych mogą być wyposażone w drzwiczki służące do podawania posiłków oraz zakładania kajdanek osobom w nich umieszczonym.

3. Drzwiczki, o których mowa w ust. 2, powinny być wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające ich otwarcie od wewnątrz pokoju.

4. Drzwi wejściowe oraz okna w pokojach dla tymczasowo aresztowanych i skazanych mogą być wyposażone w urządzenia sygnalizujące ich otwarcie.

§ 8.
Pokój dyżurnego powinien być wyposażony w instalację telefoniczną mającą połączenie:

1) wyłącznie z komórkami organizacyjnymi jednostek Policji, w przypadku gdy znajduje się on w jednostce organizacyjnej Policji;

2) z właściwą komórką organizacyjną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy znajduje się on w jednostce organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9.
Pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń powinien spełniać warunki sanitarne i być wyposażony we właściwy sprzęt kuchenny, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz higieny środków spożywczych.
§ 10.
Magazyn, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, musi mieć wyodrębnione części przeznaczone na:

1) rzeczy osobiste tymczasowo aresztowanych i skazanych;

2) rzeczy osobiste chorych zakaźnie tymczasowo aresztowanych i skazanych;

3) czystą bieliznę pościelową;

4) brudną bieliznę pościelową.

§ 11.
1. Pokoje sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej muszą być ogrzewane, oświetlone, wentylowane oraz wyposażone w odpowiednie urządzenia zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń sanitarnohigienicznych w budynkach zamieszkania zbiorowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.3)).

2. Instalację dostarczającą wodę do pokoi sanitarnych, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w urządzenie umożliwiające regulację temperatury i strumienia wody, które powinno być zabezpieczone przed dostępem tymczasowo aresztowanych i skazanych.

3. Drzwi w pokojach, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w szybę z nietłukącego się szkła lub w zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową lub powłoką uniemożliwiającą jej rozbicie oraz w zasuwę otwieraną również z zewnątrz.

§ 12.
1. Pomieszczenie wyposaża się w instalację alarmową, sygnalizującą dyżurnemu jednostki organizacyjnej Policji lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o zagrożeniu życia i zdrowia osób przebywających w pomieszczeniu.

2. W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, wchodzą punkty alarmowe umieszczone:

1) na ścianach korytarzy przy drzwiach do pokoju dla tymczasowo aresztowanych i skazanych;

2) w pokoju dyżurnego;

3) w magazynie do przechowywania rzeczy tymczasowo aresztowanych i skazanych oraz bielizny pościelowej;

4) w szatni dla funkcjonariuszy.

3. W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, mogą wchodzić osobiste przenośne urządzenia alarmowe uruchamiane przez funkcjonariuszy pełniących służbę w pomieszczeniu.

§ 13.
Pomieszczenie może być wyposażone w urządzenia monitorujące, działające w systemie całodobowym, oraz inne urządzenia techniczne zwiększające poziom bezpieczeństwa tymczasowo aresztowanych i skazanych.
§ 14.
Wykaz wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.4)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: w z. T. Siemoniak

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 461.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczani tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać (Dz. U. Nr 8, poz. 80, z 2003 r. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 4, poz. 27, z 2006 r. Nr 227, poz. 1663 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 110), które utraciło moc z dniem 1 września 2008 r. na podstawie art. 259 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589).

Załącznik 1. [WYKAZ WYDZIELONYCH POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH, W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ ODRĘBNIE UMIESZCZENI TYMCZASOWO ARESZTOWANI I SKAZANI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 grudnia 2009 r. (poz. 1749)

WYKAZ WYDZIELONYCH POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH, W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ ODRĘBNIE UMIESZCZENI TYMCZASOWO ARESZTOWANI I SKAZANI

Lp.

Województwo

Nazwa jednostki i miejscowość

Uwagi

1

2

3

4

1

dolnośląskie

Komenda Powiatowa Policji w Lubinie

 

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu

 

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze

 

2

lubelskie

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie

Izba Zatrzymań w Dęblinie

3

lubuskie

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu

Izba Zatrzymań w Żaganiu

4

mazowieckie

Komenda Miejska Policji w Płocku

tylko dla kobiet

5

warmińsko-mazurskie

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu

Izba Zatrzymań w Orzyszu

6

wielkopolskie

Komisariat Policji Nowe Miasto w Poznaniu

tylko dla kobiet

Komenda Miejska Policji w Koninie

 

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu

Izba Zatrzymań w Powidzu

7

zachodniopomorskie

Komenda Miejska Policji w Szczecinie

 

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie

Izba Zatrzymań w Świdwinie

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA