REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 222 poz. 1757

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie urzędowego sprawdzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 64 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz rodzajów podmiotów zwolnionych z obowiązku przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia;

2) tryb dokonywania oraz zakres zgłoszeń, o których mowa w art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanych dalej „zgłoszeniami”;

3) zakres i sposób przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia, w tym sporządzenia akt weryfikacyjnych.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zakładzie – należy przez to rozumieć zakład wzajemny oraz w grach liczbowych typowanie liczb, znaków lub innych wyróżników;

2) automacie – należy przez to rozumieć automat do gier oraz automat do gier o niskich wygranych.

§ 3.
Z urzędowego sprawdzenia zwalnia się podmioty prowadzące działalność gospodarczą podlegającą kontroli, których działalność gospodarcza nie obejmuje:

1) produkcji, magazynowania, przyjmowania lub wydawania, w tym także dokonywania przeładunku, wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy określonych w poz. 13–23 i 27 tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667), zwanej dalej „ustawą”;

2) magazynowania lub zużywania wyrobów akcyzowych określonych w poz. 13–18 tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do ustawy objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie;

3) produkowania lub magazynowania olejów smarowych otrzymywanych z ropy naftowej, gdzie indziej niesklasyfikowanych, o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy;

4) prowadzenia działalności, o której mowa w art. 2 pkt 23 ustawy, w przypadku przyjmowania i magazynowania olejów smarowych lub wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;

5) prowadzenia produkcji poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 ustawy;

6) prowadzenia działalności w zakresie gier liczbowych, wideoloterii, gry telebingo, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, określonych w przepisach, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

7) prowadzenia składu celnego, korzystania z gospodarczej procedury celnej lub korzystania z procedury uproszczonej, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.).

§ 4.
1. Zgłoszenie jest przesyłane w dwóch egzemplarzach do właściwego naczelnika urzędu celnego.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) dane identyfikacyjne podmiotu, w tym pełną nazwę podmiotu, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

4) adres siedziby podmiotu;

5) określenie rodzaju działalności podlegającej kontroli;

6) określenie miejsca prowadzenia działalności podlegającej kontroli.

3. Do zgłoszenia przesyłanego przed rozpoczęciem działalności dołącza się:

1) szkic sytuacyjny miejsca prowadzenia działalności, skrócony opis pomieszczeń oraz wykaz zawierający nazwy i numerację znajdujących się w tych pomieszczeniach urządzeń, aparatów, a dla zbiorników, pojemników i naczyń – ich pojemność;

2) wykaz zawierający numerację i nazwy przyrządów pomiarowych z podaniem ich przeznaczenia i zakresu użytkowania;

3) opis procesu technologicznego i postępowania technicznego oraz instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, również dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów, a w przypadku kasyn gry, salonów gier na automatach i punktów gier na automatach o niskich wygranych – instrukcję obiegu dokumentacji dotyczącej wszystkich operacji żetonowo-gotówkowych i regulaminy gier, a w przypadku zakładów wzajemnych oraz gier liczbowych – instrukcję obiegu dokumentacji dotyczącej wszystkich operacji gotówkowych przyjmowania zakładów, w tym ewidencji elektronicznej, oraz regulaminy przyjmowania zakładów;

4) wykaz upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą;

5) dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych związane z działalnością gospodarczą podlegającą kontroli, w szczególności koncesję, zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej, zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

4. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 6, do zgłoszenia należy dodatkowo dołączyć:

1) opinie techniczne z badań poprzedzających rejestrację automatów lub urządzeń do gier wydane przez jednostki badające, o których mowa w odrębnych przepisach, dla tych automatów lub urządzeń do gier, które będą eksploatowane w ośrodku gier, punkcie gry na automatach o niskich wygranych lub w innym miejscu urządzania gier podlegających kontroli;

2) poświadczenia rejestracji automatów lub urządzeń do gier, wydane przez właściwy organ, dla tych automatów lub urządzeń, które będą eksploatowane w danym ośrodku gier, w punkcie gry na automatach o niskich wygranych lub w innym miejscu urządzania gier podlegających kontroli;

3) zgłoszenia przemieszczenia, zawieszenia eksploatacji, wycofania z eksploatacji automatów lub urządzeń do gier, dotyczące automatów lub urządzeń, które będą eksploatowane w danym ośrodku gier, w punkcie gry na automatach o niskich wygranych lub w innym miejscu urządzania gier podlegających kontroli.

§ 5.
Urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w obecności podmiotu podlegającego urzędowemu sprawdzeniu albo osoby upoważnionej przez ten podmiot.
§ 6.
W toku urzędowego sprawdzenia w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 1–5, dokonuje się sprawdzenia:

1) zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym;

2) prawidłowości oznaczenia, w sposób trwały i w widocznym miejscu:

a) pomieszczeń – odpowiednimi napisami określającymi ich przeznaczenie,

b) urządzeń, aparatów oraz przyrządów pomiarowych – numerami, a w przypadku gdy służą one do pomiaru ilości wyrobów – również napisami określającymi ich zakres użytkowania;

3) wymaganych dowodów legalizacji – w przypadku przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji.

§ 7.
1. W przypadku:

1) jednostek naukowych, doświadczalnych, szkół, samodzielnych laboratoriów, szpitali, jednostek opieki zdrowotnej lub aptek zużywających w ciągu roku alkohol etylowy w ilości do 3000 dm3 alkoholu etylowego 100 % obj. w stanie nieskażonym oraz do 20000 dm3 alkoholu etylowego 100 % obj. w stanie skażonym,

2) podmiotów, które zużywają alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1000 dm3 alkoholu etylowego 100 % obj. w stanie nieskażonym oraz 3000 dm3 alkoholu etylowego 100 % obj. w stanie skażonym

– urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w zakresie określonym w § 6 pkt 3.

2. Przekroczenie przez podmiot wielkości rocznego zużycia alkoholu etylowego, określonej w ust. 1, wymaga zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przekroczenia.

3. W przypadku przekroczenia przez podmiot wielkości rocznego zużycia alkoholu etylowego, określonej w ust. 1, dokonuje się urzędowego sprawdzenia w zakresie określonym w § 6 pkt 1 i 2.

§ 8.
W toku urzędowego sprawdzenia gorzelni dokonuje się badania stanu technicznego aparatu destylacyjnego oraz sprawdza się i włącza licznik objętości do określania ilości alkoholu etylowego.
§ 9.
1. W toku urzędowego sprawdzenia w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 6, dokonuje się sprawdzenia:

1) zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym;

2) zgodności lokalizacji miejsca prowadzenia działalności oraz jego oznakowania z warunkami określonymi w przepisach odrębnych;

3) prawidłowości oznaczenia w sposób trwały i w widocznym miejscu automatów i urządzeń do gier – numerami, a centralnych maszyn rejestrujących zawarcie zakładów – odpowiednimi napisami określającymi ich przeznaczenie;

4) prawidłowości nałożenia i stanu plomb zabezpieczających;

5) poświadczeń rejestracji automatów i urządzeń do gier.

2. W przypadku podmiotów urządzających i prowadzących gry liczbowe, wideoloterie, gry telebingo i zakłady wzajemne urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w siedzibie podmiotu lub w miejscu, w którym znajdują się centralne maszyny służące do urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych.

3. W przypadku podmiotów urządzających i prowadzących gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości, gry bingo pieniężne, gry na automatach i gry na automatach o niskich wygranych urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w miejscu wykonywania działalności.

§ 10.
W toku urzędowego sprawdzenia w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 7, dokonuje się sprawdzenia:

1) zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym;

2) prawidłowości prowadzenia dokumentacji handlowej;

3) stanu pomieszczeń lub terenu, w zakresie umożliwienia sprawowania dozoru celnego oraz kontroli składu celnego.

§ 11.
W toku urzędowego sprawdzenia właściwy naczelnik urzędu celnego może nałożyć zamknięcia urzędowe w celu skutecznego wykonywania kontroli.
§ 12.
1. Akta weryfikacyjne sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje u właściwego naczelnika urzędu celnego, a drugi egzemplarz podmiot podlegający urzędowemu sprawdzeniu przechowuje w miejscu, w którym przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.

2. Akta weryfikacyjne należy zabezpieczyć urzędowo pieczęciami właściwego naczelnika urzędu celnego i kolejno ponumerować karty.

3. W przypadku podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych akta weryfikacyjne, o których mowa w ust. 1, składają się z akt weryfikacyjnych podstawowych sporządzanych odrębnie dla każdego podmiotu prowadzącego działalność na terenie właściwości miejscowej naczelnika urzędu celnego oraz akt weryfikacyjnych pomocniczych sporządzanych odrębnie dla każdego punktu gier na automatach o niskich wygranych prowadzonych przez ten podmiot.

4. Akta weryfikacyjne podstawowe, o których mowa w ust. 3, obejmują dokumentację dotyczącą podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych na terenie właściwości miejscowej naczelnika urzędu celnego.

5. Akta weryfikacyjne pomocnicze, o których mowa w ust. 3, obejmują dokumentację dotyczącą punktów gier na automatach o niskich wygranych, w których podmiot prowadzi działalność.

6. Jeden egzemplarz akt weryfikacyjnych, o których mowa w ust. 3, pozostaje u właściwego naczelnika urzędu celnego, a drugi egzemplarz przechowuje podmiot podlegający urzędowemu sprawdzeniu.

§ 13.
Podmiot prowadzący zakłady wzajemne i gry liczbowe, u którego przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, sporządza kopie akt weryfikacyjnych, uwierzytelnia je i przesyła niezwłocznie naczelnikom urzędów celnych, na których terenie właściwości są przyjmowane zakłady.
§ 14.
1. Podmiot, w którym przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, przesyła do właściwego naczelnika urzędu celnego:

1) w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym dokonaniem zmian lub

2) nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania dokumentu podlegającego zgłoszeniu

– zgłoszenie wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 2–4, w części, w której dane dotyczące zgłoszenia lub dołączonych do niego dokumentów uległy zmianie.

2. Na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu celnego dokonuje zatwierdzenia zmian akt weryfikacyjnych.

§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był regulowany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598, z 2005 r. Nr 96, poz. 811 i Nr 254, poz. 2136, z 2006 r. Nr 72, poz. 498 i Nr 238, poz. 1727, z 2007 r. Nr 196, poz. 1415 oraz z 2009 r. Nr 32, poz. 225 i Nr 167, poz. 1320), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) traci moc w tym zakresie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-28
  • Data wejścia w życie: 2009-12-28
  • Data obowiązywania: 2012-04-18
  • Dokument traci ważność: 2013-04-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA