| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia

Na podstawie art. 64 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz. U. Nr 222, poz. 1757 oraz z 2011 r. Nr 182, poz. 1084) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362).”;

2) w § 4 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykaz obejmujący imiona, nazwiska oraz stanowiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą;”;

3) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. W toku urzędowego sprawdzenia w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 8, dokonuje się sprawdzenia:

1) zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym;

2) prawidłowości oznaczenia urządzeń i miejsc przeznaczonych do prowadzenia tej działalności odpowiednimi napisami określającymi ich przeznaczenie;

3) wymaganych dowodów legalizacji – w przypadku przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji;

4) sposobu i formy prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością podlegającą kontroli, w szczególności ewidencji pomiarów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.”;

4) w § 14:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zmianie sposobu lub formy prowadzenia dokumentacji i ewidencji, o których mowa w § 6 pkt 4, § 10 pkt 3 i 4 oraz § 10a pkt 4, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym dokonaniem zmian.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 1, dotyczą dokumentów określonych w § 4 ust. 3 pkt 1 i 2, sposobu lub formy prowadzenia dokumentacji i ewidencji, o których mowa w § 6 pkt 4, § 10 pkt 3 i 4 oraz § 10a pkt 4, właściwy naczelnik urzędu celnego przeprowadza urzędowe sprawdzenie w zakresie tych zmian, z zastrzeżeniem ust. 4.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2012 r.

Minister Finansów: wz. M. Orłowska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 362.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »