REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 226 poz. 1818

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 grudnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 85, poz. 717, Nr 170, poz. 1334 i Nr 211, poz. 1631) w załączniku nr 3 formularz OŚ-2b – sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.


Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009 r. (poz. 1818)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA OŚ–2b

Dział 1 – CZĘŚĆ KONTROLNA

1. Liczba kontroli (rubryki 01 10)

1.1. rubryka 01. Liczba kontroli ogółem – liczba kontroli planowych i pozaplanowych – stanowi sumę rubryk 04 i 05.

1.2. rubryka 02. Liczba kontroli, na podstawie których stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska – liczba kontroli ogółem planowych i pozaplanowych, w wyniku których stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska (należą do tej kategorii kontrole typowe oraz kontrole inne niż typowe, w tym kontrole przeprowadzone w oparciu o dokumenty).

1.3. rubryka 03. Liczba kontroli z pomiarami liczba kontroli, podczas których wykonany został pomiar kontrolny przez laboratorium WIOŚ w sposób określony obowiązującymi przepisami. Kontrole, podczas których inspektor wykonał pomiar orientacyjny, nie są zaliczane do tej kategorii.

1.4. rubryka 04. Liczba kontroli planowych – liczba kontroli ujętych w planie rocznym wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.

1.5. rubryka 05. Liczba kontroli pozaplanowych liczba wszystkich innych kontroli nieujętych w planie rocznym. Na liczbę kontroli pozaplanowych składają się: kontrole interwencyjne, kontrole na wniosek oraz kontrole inne niż typowe, w tym kontrole transportów towarów lub odpadów oraz kontrole przeprowadzone w oparciu o dokumenty. W liczbie kontroli pozaplanowych mieszczą się kontrole z rubryk 09 i 10.

1.6. rubryka 06. Liczba kontroli interwencyjnych – liczba kontroli podejmowanych w wyniku interwencji i/lub skargi.

1.7. rubryka 07. Liczba kontroli o charakterze instruktażowym liczba kontroli, podczas których inspektorzy omawiają obowiązki wynikające z przepisów z zakresu ochrony środowiska.

1.8. rubryka 08. Liczba kontroli w zakresie nadzoru rynku liczba kontroli w ramach prowadzonych kontroli nadzoru rynku zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności {Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.).

1.9. rubryka 09. Liczba skontrolowanych transportów towarów lub odpadów – liczba pojazdów, wagonów lub kontenerów w przypadku transportu morskiego, skontrolowanych w ramach współdziałania z innymi organami w zakresie m.in. międzynarodowego przemieszczania odpadów, kontroli transportu materiałów niebezpiecznych, w ramach projektu „Europejskie Akcje Inspekcyjne (IMPEL TFS)”. Do liczenia kontroli transportu towarów lub odpadów podczas wspólnych akcji z innymi służbami przyjmuje się najmniejszą samodzielną jednostkę transportową: jeden pojazd (ciężarówka lub ciągnik siodłowy z naczepą), jeden wagon, jeden kontener morski (niezależnie od rozmiaru).

1.10. rubryka 10. Liczba kontroli przeprowadzonych w oparciu o dokumenty liczba kontroli bez wyjazdu w teren, zgodnie z odrębnym sposobem ich klasyfikowania określonym przez GIOŚ.

Uwaga:

Za kontrolę uznaje się postępowanie zakończone protokołem kontroli (tzw. kontrola typowa) oraz inne kontrole (tzw. inne niż typowe), na które składają się kontrole z wyjazdem w teren oraz kontrole przeprowadzone na podstawie dokumentów. Sposób klasyfikowania działań kontrolnych jako kontrole inne niż typowe oraz sposób ich dokumentowania jest określony odrębnymi wytycznymi GIOŚ.

2. Liczba zakładów korzystających ze środowiska (rubryki 11, 12)

2.1. rubryka 11. w ewidencji WIOŚ liczba zakładów, które były objęte kontrolą w poprzednich latach i w okresie sprawozdawczym. Zakłady, które nic były kontrolowane (tzw. zakłady oczekujące), nie są w ewidencji. Rejestr zakładów oczekujących na kontrolę jest prowadzony odrębnie od ewidencji.

2.2. rubryka 12. w tym kontrolowanych w okresie sprawozdawczym – liczba zakładów, w stosunku do których zakończono kontrole typowe oraz inne niż typowe do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, tj. odpowiednio do dnia 30 czerwca i 31 grudnia.

3. Liczba zarządzeń pokontrolnych (rubryka 13)

Jako zarządzenie pokontrolne należy traktować całościowy (składający się z różnej liczby punktów) dokument kierowany do kierownika skontrolowanej jednostki w ramach postępowania pokontrolnego, zgodnie z ww. „Instrukcją przeprowadzania kontroli...”.

4. Liczba decyzji o wstrzymaniu użytkowania instalacji i wstrzymujących działalność (rubryka 14) wydanych zgodnie z art. 365 ust. 1, art. 367 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), art. 13 ust. 6, art. 33 ust. 6, art. 48 ust. 1, art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) oraz art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033).

5. Liczba decyzji o wstrzymaniu użytkowania instalacji wydanych na podstawie art. 365 ust. 2 (rubryka 15) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

6. Liczba decyzji wyznaczających termin usunięcia naruszeń lub zaniedbań (rubryka 16) zgodnie z art. 367 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub art. 13 ust. 8, art. 33 ust. 8, art. 48 ust. 2, art. 59 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

7. Liczba decyzji wyrażających zgodę na podjęcie wstrzymanej działalności (rubryka 17) zgodnie z art. 372 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

8. Liczba postanowień (rubryka 20) – łączna liczba postanowień wydawanych w ramach uzgadniania pozwoleń zintegrowanych, wyznaczających termin na usunięcie niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami lub wycofanie wyrobu z obrotu (art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.), oraz wydawanych w ramach prowadzonych postępowań.

9. Liczba wydanych opinii i zaświadczeń (rubryka 21) obejmuje liczbę opinii i zaświadczeń wydanych na wniosek podmiotów i organów administracji publicznej.

10. Liczba decyzji w zakresie niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami (rubryka 23) należy w tej rubryce zsumować wszystkie decyzje wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.):

– zakazujące na okres nie dłuższy niż 2 miesiące dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy, art. 40k ust. 1;

– umarzające postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami, art. 41c ust. 2;

nakazujące wycofanie wyrobu z obrotu, art. 41c ust. 3 pkt 1;

– zakazujące dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy, art. 41c ust. 3 pkt 2;

ograniczające dalsze przekazywanie wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy, art. 41c ust. 3 pkt 3;

– nakazujące stronie postępowania powiadomić konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami, określając termin i sposób ich powiadomienia, art. 41c ust. 3 pkt 4.

11. Liczba wniosków do organów ścigania (rubryki 24, 25)

11.1. Ogółem (rubryka 24)

liczba wniosków o wszczęcie postępowania, kierowanych w okresie sprawozdawczym do organów ścigania.

11.2. Liczba spraw, w których orzeczono winę (rubryka 25)

liczba w okresie sprawozdawczym orzeczeń o winie w sprawach kierowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w okresie sprawozdawczym, jak też w okresach wcześniejszych.

12. Liczba wniosków do sądów grodzkich (rubryki 26, 27)

– analogicznie do zasad określonych w pkt 10 liczba wniosków kierowanych do sądów grodzkich.

13. Liczba udzielonych pouczeń (rubryka 28) – wpisać liczbę wszystkich pouczeń wydanych zgodnie z ww. „Instrukcją przeprowadzania kontroli oraz podejmowania działań pokontrolnych przez służby Inspekcji Ochrony Środowiska”.

14. Liczba wniosków i wystąpień do organów administracji (rubryki 31, 32, 33, 34)

liczba wszystkich wniosków i wystąpień skierowanych przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska do organów administracji (zgodnie z założonym podziałem w tabeli na organy administracji rządowej – rubryki 31, 32 i samorządowej rubryki 33, 34).

15. Liczba postępowań egzekucyjnych (rubryki 35, 36)

Obejmuje liczbę wszczętych postępowań egzekucyjnych w okresie sprawozdawczym (według założonego podziału w tabeli) zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).

16. Liczba zakładów, które korzystają z odroczenia kar (rubryki 37, 38)

Obejmuje liczbę zakładów, które korzystając z decyzji odraczających kary (decyzje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska), powinny ukończyć przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym (rubryka 37) i faktycznie ukończyły inwestycje w tym okresie (rubryka 38).

17. Liczba przypadków wystąpienia poważnej awarii (rubryki 40, 41)

– liczba przypadków wystąpienia poważnej awarii zgodnie z posiadanym przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska wykazem tego typu przypadków, które wystąpiły na terenie województwa w okresie sprawozdawczym (rubryka 40), z wyszczególnieniem przypadków, w trakcie których wojewódzki inspektorat ochrony środowiska pobierał próbki do analizy lub też prowadził inne pomiary (rubryka 41).

DZIAŁ 2 – DECYZJE PIENIĘŻNE

Uwagi ogólne:

1. Wszelkie dane dotyczące decyzji wydawanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska należy odnieść do decyzji ostatecznych.

2. Wielkość środków finansowych należy przyjąć w złotych, z dwoma miejscami po przecinku.

3. Wielkość danych ogółem (wiersz 01, 02) stanowi odpowiednio sumę wierszy określających globalne wielkości dla poszczególnych komponentów środowiska, tj.: ścieki (wiersz 03, 04), woda (wiersze 05, 06), powietrze (wiersz 07, 08), hałas (wiersze 09, 10), odpady (wiersze 11, 12, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36), kary za nieprzedłożenie sprawozdania PRTR w terminie oraz za niezapewnienie jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności (wiersze 25, 26), produkcja, przywóz, wywóz lub wprowadzenie do obrotu substancji kontrolowanych oraz urządzeń je zawierających (wiersze 17, 18). Przy sumowaniu ogółem kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli należy uwzględnić także koszty za badania zanieczyszczenia gleby lub ziemi (wiersze 13, 14) oraz koszty za wykonanie pomiarów wynikających z kontroli prowadzonych zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności (wiersze 19, 20).

4. Kary za okres trwania naruszenia (rubryki 02, 03)

4.1. Kwota kar – wpływy (wiersze z indeksem „b”) stanowi sumę kar, które w okresie sprawozdawczym faktycznie wpłynęły na konto wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, w tym także z tytułu konsekwencji wynikających z instytucji odraczania kar bądź rozkładania ich na raty. W kwocie „wpływy” należy ująć także odsetki za nieterminowe płacenie kar.

5. Kary odroczone (rubryki 04, 05). Liczba decyzji ostatecznych oraz na jaką kwotę zostały wydane w okresie sprawozdawczym.

6. Kary rozliczone w związku z realizacją inwestycji (rubryki 06, 07). Liczba decyzji ostatecznych rozliczających inwestycje, w związku z realizacją których udzielono odroczenia terminu płatności kar (rubryka 06) oraz na jakie kwoty (rubryka 07).

7. Kary wymierzone w związku z nieukończeniem przedsięwzięcia lub nieusunięciem przyczyn wymierzenia odroczonej kąty (rubryki 08, 09). Liczba decyzji ostatecznych wymierzających ww. kary (rubryka 08) oraz na jakie kwoty (rubryka 09).

8. Kary rozłożone na raty (rubryki 10,11). Liczba decyzji ostatecznych oraz łączna kwota kar za okres sprawozdawczy z uwzględnieniem opłaty prolongacyjnej.

9. Kary niewyegzekwowane (rubryki 12, 13, 14, 15).

W rubrykach 12 i 13 należy wpisać liczbę decyzji oraz ich kwotę obejmującą globalną sumę kar niewyegzekwowanych na koniec okresu sprawozdawczego, w tym także decyzji z okresów (lat) wcześniejszych, spraw prowadzonych wyłącznie przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska; w rubrykach 12 i 13 nie należy uwzględniać liczby decyzji oraz kwot odroczonych i rozłożonych na raty, których termin rozliczenia lub płatności nie przypada na okres sprawozdawczy.

Analogicznie w rubrykach 14 i 15 należy wpisać odpowiednio dane dotyczące tylko decyzji, których termin płatności przypadał na rok objęty sprawozdaniem.

10. Koszty ponoszone w związku z prowadzeniem kontroli (rubryki 16 – 18) – koszty pobierania próbek, wykonania pomiarów i analiz.

10.1. Liczba wydanych decyzji oraz wysokości ustalonych w nich kosztów w wierszu „a” (rubryki 16 i 17); dotyczy decyzji wydanych w okresie sprawozdawczym zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44 , poz. 287, z późn. zm.).

10.2. Kwota określana w wierszu „b” (rubryka 17) obejmuje wielkość środków, jakie faktycznie wpłynęły na konto wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska do końca okresu sprawozdawczego, w tym także wynikającą z decyzji wydanych w okresach wcześniejszych.

10.3. Kwota określona w rubryce 18 obejmuje globalne zadłużenie w przedmiotowym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego, w tym także środki wynikające z decyzji wydanych w okresach wcześniejszych.

DZIAŁ 3 – PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Środki finansowe z tytułu kar przekazane na rzecz Budżetu Państwa (rubryka 01) oraz na rzecz Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rubryki 02 – 05) dotyczą wielkości środków finansowych z tytułu kar (wraz z odsetkami za zwłokę) przekazywanych w okresie sprawozdawczym do dnia 31 grudnia oraz do dnia 30 czerwca danego roku.

TERMINY

Dla sprawozdania rocznego:

Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
15 lutego.

Dla sprawozdania półrocznego

Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
– 15 sierpnia.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA