| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lutego 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809, z późn. zm.2)) w załączniku nr 1 w części II w ust. 2 Zadania realizowane w ramach pakietu – rolnictwo ekologiczne pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wariant SO2d01 i SO2d02 - utrzymywanie następującej minimalnej obsady drzew i krzewów:

Gatunek/rodzaj drzewa lub krzewu

Obsada minimalna (w szt./ha)

Brzoskwinia

300

Czereśnia

125

Dereń

300

Głóg

300

Grusza

150

Jabłoń

125

Jarząb pospolity

300

Kalina koralowa

1600

Leszczyna

200

Morela

200

Orzech włoski

75

Śliwa domowa, śliwa tarnina

300

Wiśnia

300

Aronia

1500

Berberys

1600

Bez czarny

500

Borówka wysoka

1500

Borówka brusznica

20 000

 

Borówka niska

4000

Jagoda kamczacka

1800

Jeżyna

3000

Maliny

4600

Pigwa pospolita

500

Pigwowiec

2000

Porzeczki, agrest

1600

Poziomka

40 000

Rokitnik zwyczajny

700

Róża pomarszczona

1500

Róża dzika

600

Truskawka

25 000

Winorośl

1500

Żurawina

20 000

 

§ 2.
1. Pomoc finansowa na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objęta planem rozwoju obszarów wiejskich nie podlega zmniejszeniu z tytułu nieutrzymywania w 2009 r. minimalnej obsady drzew i krzewów pomimo nieuzupełnienia obsady drzew i krzewów zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 33, poz. 255 i Nr 189, poz. 1468) lub niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia, jeżeli producent rolny, w terminie do dnia 15 maja 2010 r.:

1) uzupełni materiałem ekologicznym spełniającym wymagania dotyczące wysokości i grubości elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, określone dla drzewek owocowych i krzewów owocowych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, obsadę drzew i krzewów do wysokości minimalnej obsady drzew i krzewów określonej w części II w ust. 2 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, a w przypadku wydania pozwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975), materiałem określonym w tym pozwoleniu;

2) złoży do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, na formularzu udostępnionym przez tę Agencję, oświadczenie o utrzymywaniu minimalnej obsady drzew i krzewów określonej w części II w ust. 2 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. W przypadku uzupełnienia obsady drzew i krzewów zgodnie z ust. 1 pkt 1 pomoc, o której mowa w ust. 1, nie podlega również zawieszeniu z tytułu nieutrzymywania w 2010 r. minimalnej obsady drzew i krzewów.

3. W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzywa producenta rolnego do złożenia tego oświadczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. W przypadku nieuzupełnienia obsady drzew i krzewów zgodnie z ust. 1 pkt 1 lub w przypadku niezłożenia w terminie określonym w ust. 3 oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje zmniejszenia pomocy, o której mowa w ust. 1, z tytułu nieutrzymywania w 2009 r. minimalnej obsady drzew i krzewów i zawiesza ją z tytułu nieutrzymywania w 2010 r. minimalnej obsady drzew i krzewów.

5. Wypłata pomocy, o której mowa w ust. 2, za 2009 r. podlega wstrzymaniu do czasu:

1) uzupełnienia obsady drzew i krzewów zgodnie z ust. 1 pkt 1 i złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z ust. 1 pkt 2 i ust. 3 albo

2) dokonania zmniejszenia zgodnie z ust. 4.

§ 3.
Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uchyla decyzje o zmniejszeniu pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, w części dotyczącej zmniejszenia z tytułu nieutrzymywania w 2009 r. minimalnej obsady drzew i krzewów, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2160, z 2005 r. Nr 22, poz. 179 i Nr 131, poz. 1095, z 2006 r. Nr 75, poz. 521, z 2007 r. Nr 46, poz. 302, z 2008 r. Nr 190, poz. 1160 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 255.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »