| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 20 maja 2010 r.

o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Art. 1. [Ustawa o Funduszu Kolejowym]
W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 966) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:

„3a. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na sfinansowanie nabycia od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej „PKP SA”, przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, akcji PKP Polskich Linii Kolejowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej „PKP PLK SA”.

3b. Nabycie akcji, o których mowa w ust. 3a, następuje na podstawie umowy zawartej między Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw transportu, a PKP SA. Wartość tych akcji określa się według ich wartości nominalnej.

3c. Prawa i obowiązki z akcji, o których mowa w ust. 3a, objętych przez Skarb Państwa w wyniku nabycia wykonuje minister właściwy do spraw transportu.”;

2) po art. 3 dodaje się art. 3a–3c w brzmieniu:

„Art. 3a. 1. W 2012 r. środki Funduszu w kwocie 150 mln zł pochodzące z wpływów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, będą przeznaczone na współfinansowanie zadań własnych województw w zakresie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

2. Udział województw w środkach, o których mowa w ust. 1, będzie proporcjonalny do liczby udziałów objętych w spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o., zwanej dalej „PR”, przez poszczególne województwa zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33u ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.1)).

3. Sposób i terminy przekazania środków stanowiących udział województw w kwocie 150 mln zł, o której mowa w ust. 1, określą umowy zawarte między ministrem właściwym do spraw transportu a marszałkami województw. W umowach mogą zostać określone dodatkowe warunki przekazania tych środków dotyczące w szczególności ich przeznaczenia.

Art. 3b. 1. W 2010 r. środki Funduszu mogą być przeznaczone na sfinansowanie nabycia od PKP SA przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, udziałów w kapitale zakładowym PR objętych przez PKP SA w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci nieruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.

2. Nabycie udziałów, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw transportu, a PKP SA, według wartości nominalnej tych udziałów.

Art. 3c. 1. W 2010 r. łączna wielkość wydatków z bieżących wpływów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na zadania określone w art. 3 ust. 3a i art. 3b ust. 1 wyniesie 500 min zł.

2. W latach 2011–2014 wielkość wydatków z bieżących wpływów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na zadanie określone w art. 3 ust. 3a będzie wynosiła corocznie co najmniej 500 mln zł, z wyjątkiem roku 2012, w którym będzie wynosiła co najmniej 350 mln zł.”;

3) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Projekt Programu opracowuje minister właściwy do spraw transportu w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na okres od roku do sześciu lat.”,

b) w ust. 2 dodaje się pkt 6–8 w brzmieniu:

„6) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie nabycia od PKP SA przez Skarb Państwa akcji PKP PLK SA;

7) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych w 2012 r. na współfinansowanie zadań własnych województw w zakresie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych, w podziale na województwa, jeżeli będą przeznaczone na ten cel;

8) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie nabycia od PKP SA w 2010 r. przez Skarb Państwa udziałów w kapitale zakładowym PR.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Program zatwierdza Rada Ministrów w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego dany rok budżetowy.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Minister właściwy do spraw transportu zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra informację o zatwierdzeniu Programu przez Radę Ministrów oraz o wysokości środków przeznaczonych na jego realizację, w tym na zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 8.”;

4) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Sposób wykorzystania środków, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 6 i 8, zostanie określony w umowie zawartej przez ministra właściwego do spraw transportu z PKP SA.”;

5) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz:

1) zarządców infrastruktury w wysokości i terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 10 ust. 1;

2) województw, zgodnie z ustaleniami Programu dokonanymi na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 5 i 7;

3) PKP SA, zgodnie z ustaleniami Programu dokonanymi na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 6 i 8.”.

Art. 2. [Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"]
W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Czynności związane z wnoszeniem wkładów do spółki określonej w art. 15 zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych.”;

2) po art. 20c dodaje się art. 20d w brzmieniu:

„Art. 20d. 1. Środki ze zbycia akcji lub udziałów pomniejszone o wpłatę, o której mowa w art. 63 ust. 2, PKP SA przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, wraz z oprocentowaniem są przeznaczane na spłatę zobowiązań PKP SA wynikających z:

1) obligacji, kredytów lub pożyczek, objętych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa;

2) obligacji, kredytów lub pożyczek, przeznaczonych na spłatę poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa zobowiązań PKP SA;

3) wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych za zobowiązania PKP SA.

3. W przypadku wykonania przez PKP SA wszystkich swoich zobowiązań, o których mowa w ust. 2, pozostałe na rachunku środki mogą być przeznaczone przez PKP SA na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach, utworzonych na podstawie przepisów art. 14, 15 i 19, z przeznaczeniem na rozwój tych spółek.”;

3) w art. 32 ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, spośród spółek, o których mowa w art. 14, 15 lub 19, spółki, których akcje i udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 5 i 6; wartość ustanowionych zabezpieczeń określa się z uwzględnieniem wartości księgowej spółek, a w przypadku spółki PLK SA z uwzględnieniem wartości nominalnej jej akcji.”;

4) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu:

„Art. 39a. 1. W 2010 r. PKP SA wniesie w formie wkładu niepieniężnego do spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o., zwanej dalej „PR”, nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, określone uchwałą walnego zgromadzenia PKP SA, według wartości skorygowanej aktywów netto, nie wyższej niż 300 mln zł.

2. Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, nabędzie ze środków, o których mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2009 r. Nr 115, poz. 966 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 686), od PKP SA udziały objęte w kapitale zakładowym PR w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania podwyższonego kapitału zakładowego w PR z tytułu wniesienia tego wkładu.

3. Z dniem nabycia przez Skarb Państwa od PKP SA udziałów w kapitale zakładowym PR podlegają one nieodpłatnemu przekazaniu na rzecz samorządów województw proporcjonalnie do liczby objętych przez nie udziałów w PR zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33u ust. 3 ustawy.

4. Minister właściwy do spraw transportu niezwłocznie po nabyciu przez Skarb Państwa udziałów w kapitale zakładowym PR zawiadomi, w formie pisemnej, zarządy województw o dniu objęcia przez samorządy województw udziałów w kapitale zakładowym PR i liczbie tych udziałów oraz informację o tym poda do publicznej wiadomości w formie komunikatu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”.

Art. 3. [Wyłączenie stosowania przepisu ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"]
Do środków finansowych pochodzących ze sprzedaży Skarbowi Państwa udziałów lub akcji, o których mowa w art. 3 ust. 3a i art. 3b ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się art. 63 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 2.
Art. 4. [Niedobór środków na rachunku Funduszu Kolejowego niezbędnych do terminowej obsługi zadań]
W latach 2011–2015 w przypadku niedoboru środków na rachunku Funduszu Kolejowego niezbędnych do terminowej obsługi zadań, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie wynikającym z Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego, Bank Gospodarstwa Krajowego, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może finansować ich realizację ze środków własnych.
Art. 5. [Przepisy dotychczasowe]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 17 ustawy, o której mowa w art. 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 17 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak, niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 6. [Program rzeczowo-finansowy wykorzystania środków Funduszu Kolejowego]
Przyjęty przed dniem wejścia w życie ustawy Program rzeczowo-finansowy wykorzystania środków Funduszu Kolejowego zachowuje moc i może być zmieniany w celu dostosowania do przepisów niniejszej ustawy.
Art. 7. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 1196 i Nr 206, poz. 1289 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 1196 i Nr 206, poz. 1289 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »