| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 października 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi2)

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami weterynaryjnymi polegający na:

1) klasyfikowaniu odpadów weterynaryjnych w celu ustalenia właściwego sposobu postępowania z nimi;

2) zbieraniu odpadów weterynaryjnych;

3) magazynowaniu odpadów weterynaryjnych;

4) transportowaniu odpadów weterynaryjnych.

§ 2.
Odpady weterynaryjne klasyfikuje się w następujący sposób:

1) odpady weterynaryjne o kodzie 18 02 02*, zwane dalej „odpadami zakaźnymi”, będące odpadami niebezpiecznymi zawierającymi żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że powodują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów;

2) odpady weterynaryjne o kodach 18 02 05* i 18 02 07*, zwane dalej „odpadami niebezpiecznymi”, będące odpadami niebezpiecznymi zawierającymi substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że powodują choroby niezakaźne u ludzi lub zwierząt lub mogą być źródłem skażenia środowiska;

3) odpady weterynaryjne o kodach 18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08, zwane dalej „odpadami pozostaymi”, będące odpadami weterynaryjnymi nieposiadającymi właściwości niebezpiecznych.

§ 3.
1. Odpady weterynaryjne zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania i dzieli się na odpady zakaźne, odpady niebezpieczne i odpady pozostałe, uwzględniając sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.

2. Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne przekazuje się do unieszkodliwiania.

§ 4.
1. Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

2. Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego użycia) w taki sposób, aby ich górna krawędź nie uległa skażeniu, a w przypadku odpadów zakaźnych – skażeniu lub zanieczyszczeniu.

3. Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia, które umieszcza się w miejscach powstawania tych odpadów.

4. Pojemniki lub worki jednorazowego użycia, o których mowa w ust. 1 i 3, mogą być wypełnione do nie więcej niż 2/3 ich objętości.

5. Raz zamknięte pojemniki lub worki jednorazowego użycia, o których mowa w ust. 1 i 3, nie mogą być otwierane.

6. W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka jednorazowego użycia, o których mowa w ust. 1 i 3, należy je w całości umieścić w innym większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku jednorazowego użycia.

7. Pojemniki wielokrotnego użycia myje się po każdym użyciu, a w przypadku odpadów zakaźnych – dezynfekuje się, a następnie myje.

§ 5.
1. Pojemniki i worki jednorazowego użycia powinny posiadać widoczne oznakowanie zawierające następujące informacje:

1) kod odpadów w nich przechowywanych;

2) miejsce pochodzenia odpadów;

3) datę ich zamknięcia.

2. Odpady zakaźne gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru czerwonego.

3. Odpady niebezpieczne gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru żółtego.

4. Odpady pozostałe gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru innego niż kolor czerwony i żółty.

§ 6.
1. Czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może przekraczać 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze 10 °C i wyższej. W temperaturze poniżej 10 °C odpady zakaźne mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni.

2. Odpady niebezpieczne i odpady pozostałe mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni.

3. Miejsce magazynowania odpadów weterynaryjnych powinno być:

1) zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;

2) zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;

3) przeznaczone wyłącznie do magazynowania odpadów weterynaryjnych.

4. Miejsce, o którym mowa w ust. 3, myje się po każdym usunięciu odpadów niebezpiecznych, a w przypadku usunięcia odpadów zakaźnych – dezynfekuje się, a następnie myje.

5. W przypadku powstawania niewielkich ilości odpadów zakaźnych lub odpadów niebezpiecznych można je magazynować w chłodziarce lub w zamrażarce w osobnych opakowaniach w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1.

§ 7.
Odpady weterynaryjne transportuje się z miejsca ich powstania do miejsca ich magazynowania w zamkniętych pojemnikach lub workach jednorazowego użycia w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.
§ 8.
Podmioty świadczące usługi związane z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych postępują z odpadami weterynaryjnymi zgodnie z procedurą postępowania z odpadami weterynaryjnymi oraz instrukcją dotyczącą zasad selektywnego zbierania odpadów weterynaryjnych na danym stanowisku pracy.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 1 czerwca 2010 r. pod numerem 2010/0331/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »