| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia

Na podstawie art. 10 ust. 5a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa postępowanie ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia, w szczególności:

1) sposób powiadamiania o zgonie cudzoziemca jego najbliższej pozostałej rodziny lub osób, które dobrowolnie zobowiązały się do pochowania zwłok;

2) podmioty wydające zgodę na pochowanie zwłok;

3) tryb postępowania ze zwłokami, które nie zostaną odebrane przez osoby, o których mowa w pkt 1;

4) sposób ponoszenia kosztów pochówku zleconego przez strzeżony ośrodek lub areszt w celu wydalenia.

§ 2.
1. O zgonie cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia powiadamia się niezwłocznie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków łączności lub pisemnie, najbliższą pozostałą rodzinę zmarłego cudzoziemca, o której mowa wart. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwanej dalej „ustawą”, zamieszkałą lub przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którą zmarły utrzymywał kontakt lub której adresy lub numery telefonu są znane kierownikowi strzeżonego ośrodka, zwanemu dalej „kierownikiem”, lub funkcjonariuszowi odpowiedzialnemu za funkcjonowanie aresztu w celu wydalenia.

2. Jeżeli najbliższa pozostała rodzina zmarłego cudzoziemca, o której mowa w ust. 1, zamieszkuje za granicą, powiadamia się ją o zgonie za pośrednictwem właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, a w razie braku przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo gdy dotyczy to cudzoziemca, którego obywatelstwa nie ustalono – ministra właściwego do spraw zagranicznych, wskazując dane personalne członków rodziny oraz ich adresy lub numery telefonów.

3. Przy powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, należy ponadto poinformować:

1) że należy niezwłocznie, nie później niż przed upływem 14 dni od dnia zgonu, powiadomić kierownika lub funkcjonariusza odpowiedzialnego za funkcjonowanie aresztu w celu wydalenia o podjętej decyzji w sprawie zorganizowania pochówku na własny koszt, z zastrzeżeniem ust. 4;

2) że zwłoki mogą zostać odebrane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgonu;

3) o skutku nieodebrania zwłok, określonym w § 5 ust. 2, oraz wskazać właściwego w tym przypadku starostę.

4. W razie zgonu cudzoziemca spowodowanego chorobą zakaźną wymienioną w wykazie, o którym mowa w art. 9 ust. 3a ustawy, przekazując informację, o której mowa w ust. 1 i 2, zaznacza się, że pochowanie zwłok musi nastąpić przed upływem 24 godzin od chwili zgonu.

5. O zgonie cudzoziemca w przypadku, o którym mowa w ust. 4, powiadamia się niezwłocznie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 3.
1. Zgodę na pochowanie zwłok cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia wydaje prokurator rejonowy właściwy dla miejsca zgonu.

2. Kierownik lub funkcjonariusz odpowiedzialny za funkcjonowanie aresztu w celu wydalenia niezwłocznie po zgonie cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia przesyła prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, wniosek o wydanie zgody na pochowanie zwłok.

3. We wniosku o wydanie zgody na pochowanie zwłok, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 4, zamieszcza się informację o przyczynie zgonu i terminie, w jakim musi nastąpić pochowanie zwłok, oraz o złożeniu powiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 5.

§ 4.
Pochowanie zwłok cudzoziemca następuje na podstawie aktu zgonu, wystawionego przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zgonu, oraz po otrzymaniu zgody prokuratora na ich pochowanie, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 ustawy.
§ 5.
1. Jeżeli powiadomienie najbliższej pozostałej rodziny zmarłego cudzoziemca, o której mowa w § 2, nie jest możliwe albo gdy osoby te nie podejmą się pochowania zwłok, zwłoki mogą być wydane, na zasadach określonych w § 2, innym osobom, które dobrowolnie zobowiążą się do ich pochowania.

2. Jeżeli zwłoki nie zostaną odebrane przez najbliższą pozostałą rodzinę lub osoby, które dobrowolnie zobowiązały się do ich pochowania, w terminie 14 dni od dnia zgonu, kierownik lub funkcjonariusz odpowiedzialny za funkcjonowanie aresztu w celu wydalenia informuje właściwego starostę o możliwości przekazania zwłok do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zwracając się jednocześnie z wnioskiem o przekazanie informacji o podjętej decyzji.

3. Przekazanie zwłok do celów naukowych następuje zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy.

4. W przypadku negatywnej decyzji starosty w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych pochowanie zwłok zleca się zakładowi pogrzebowemu.

§ 6.
Najbliższą pozostałą rodzinę zmarłego cudzoziemca, o której mowa w § 2, i inne osoby bliskie powiadamia się, na ich wniosek, o miejscu i terminie pogrzebu zmarłego cudzoziemca.
§ 7.
Koszty pochówku zleconego przez strzeżony ośrodek lub areszt w celu wydalenia, poniesione przez zakład pogrzebowy, pokrywa się ze środków zmarłego cudzoziemca, a gdy ich nie posiada lub są one niewystarczające, koszty te są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »