| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

ustanawiająca Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH),

sporządzona w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 23 maja 2000 r. w Kopenhadze została sporządzona Umowa ustanawiająca Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), w następującym brzmieniu:

Przekład

UMOWA USTANAWIAJĄCA MIĘDZYNARODOWĄ ORGANIZACJĘ ROZWOJU RYBOŁÓWSTWA W EUROPIE WSCHODNIEJ I ŚRODKOWEJ (EUROFISH)

Umawiające się Strony

Świadome znaczenia rybołówstwa jako zasadniczego sektora ich rozwoju narodowego i ich wkładu w bezpieczeństwo żywności;

Przywiązując wagę do trwałego rozwoju rybołówstwa i akwakultury;

Dostrzegając, że większość krajów Europy Wschodniej i Środkowej znacznie skorzysta z rozwoju rybołówstwa, co może częściowo zależeć od stworzenia usług w zakresie międzynarodowego rynku informacyjnego i doradztwa technicznego, co z kolei prowadziłoby do zrównoważenia dostaw na rynkach, sprzyjało bardziej ustabilizowanemu układowi cen i zachęcało do jak najlepszego korzystania z zasobów rybnych;

Dostrzegając także potrzebę pomocy krajom Europy Wschodniej i Środkowej w rozwoju przemysłu rybnego i zwiększenia zdolności inwestycyjnych, szczególnie sektora prywatnego;

Zdając sobie sprawę, że współpraca regionalna może ułatwić promocję i prowadzenie takich usług;

Uważając, że wspomnianą współpracę można osiągnąć poprzez ustanowienie międzynarodowej organizacji skupiającej kraje w okresie przejściowym oraz kraje rozwinięte i działającej z krajami, organizacjami i instytucjami;

Uważając ponadto, że taka organizacja mogłaby stać się forum dla zainteresowanych krajów, na którym mogłyby rozpocząć działalność w zakresie rybołówstwa i akwakultury - po sezonie połowów, jak też podejmować wspólne działania w zakresie inwestowania i rozwoju, handlu oraz promocji rynku.

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

USTANOWIENIE [Ustanowienie]

Umawiające się Strony niniejszym ustanawiają Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej, dalej zwaną „EUROFISH”, mającą określone poniżej cele i funkcje.

Artykuł 2

DEFINICJE [Definicje]

Dla celów niniejszej Umowy:

(a) „Członkowie” oznacza Państwa Członkowskie oraz Organizacje należące do EUROFISH;

(b) „Rybołówstwo” oznacza wszelką działalność związaną z rybami, w tym akwakulturę;

(c) „Produkty rybołówstwa” oznaczają wszystkie zwierzęta i rośliny żyjące w wodzie oraz uzyskane z nich produkty. Musi być przestrzegana Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 27, poz. 112 i z 2000 r. Nr 66, poz. 802). Zwierzęta zaliczone do gatunku waleni, których wspomniana Konwencja nie obejmuje, nie będą włączone w usługi świadczone przez EUROFISH;

(d) „Państwo - Gospodarz” oznacza państwo, w którym mieści się siedziba EUROFISH;

(e) „Informacje marketingowe” oznaczają dane i inne informacje na temat dystrybucji, transportu i sprzedaży na rynkach lokalnych i międzynarodowych, na temat możliwości marketingowych i ogólnego procesu rozwoju oraz promocji produktu, łącznie z usługami w zakresie reklamy, public relations i innymi usługami;

(l) „Region” (lub „regionalny/na/ne”) oznacza Europę Środkową i Wschodnią;

(i) „Europa” (lub „europejski/ka/kie”) odnosi się do całego kontynentu europejskiego.

Artykuł 3

CELE [Cele]

EUROFISH stawia sobie następujące cele:

(a) dostarczanie informacji na temat marketingu ryb i przyczynianie się do promocji handlu;

(b) przyczynianie się do rozwoju rybołówstwa w Regionie zgodnie z obecnym i przyszłym popytem na rynku i czerpanie pełnych korzyści z potencjału, jaki oferują zasoby rybne;

(c) popieranie inwestycji w sektorze prywatnym i umów partnerskich w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury;

(d) świadczenie pomocy technicznej w zakresie projektów rozbudowy infrastruktury i rozwoju potencjału ludzkiego;

(e) świadczenie pomocy i udzielanie wskazówek przy opracowywaniu projektów, studiów wykonalności i biznes planów;

(f) odgrywanie roli w koordynacji inicjatyw darczyńców w Regionie;

(g) przyczynianie się do polepszania jakości rybołówstwa w Regionie i jego modernizacji;

(h) przyczynianie się do zrównoważenia dostaw produktów rybnych w Regionie;

(i) jak najlepsze wykorzystanie możliwości eksportowych w ramach Regionu i poza nim;

(j) promowanie współpracy technicznej i gospodarczej między Członkami w sektorze rybołówstwa.

Artykuł 4

FUNKCJE [Funkcje]

Dla osiągnięcia swoich celów, EUROFISH będzie:

(a) dostarczać swoim Członkom informacje marketingowe na temat produktów rybołówstwa, w tym możliwości sprzedaży i perspektyw podaży w ramach Regionu i poza nim;

(b) doradzać swoim Członkom w sprawach rozwoju technologicznego, specyfikacji produktów, metod przetwarzania i standardów jakości zgodnie z wymogami rynku;

(c) pomagać swoim Członkom w opracowywaniu nowych produktów i rozwoju możliwości marketingowych dla zasobów rybnych, które nie są w pełni wykorzystywane dla celów konsumpcyjnych;

(d) pomagać swoim Członkom w planowaniu i wdrażaniu działań w zakresie informacji i badań naukowych związanych z krajowymi rynkami rybnymi w Regionie;

(e) szkolić pracowników administracji rządowej i odpowiednich instytucji w Państwach Członkowskich w opracowywaniu strategii marketingu i wzmacniać zajmujące się tym sektorem instytucje krajowe;

(f) świadczyć pomoc techniczną na rzecz rozpoznawania możliwości inwestycyjnych.

Artykuł 5

SIEDZIBA [Siedziba]

1. Siedziba główna EUROFISH będzie mieściła się w Kopenhadze, w Danii. W dowolnym czasie Rada Zarządzająca może podjąć decyzję o przeniesieniu siedziby Organizacji do innego miasta lub innego kraju Regionu. Decyzje dotyczące przeniesienia siedziby EUROFISH wymagają większości dwóch trzecich głosów Członków Organizacji.

2. Rada Zarządzająca może, jeśli to okaże się konieczne, ustanowić biura lokalne.

Artykuł 6

CZŁONKOSTWO [Członkostwo]

1. Członkami EUROFISH będą Państwa Europejskie, które podpisały Umowę na szczeblu ministerialnym lub ratyfikowały ją lub też przystąpiły do niej, a także Państwa spoza Europy, które zostały upoważnione przez Radę Zarządzającą do przystąpienia do Umowy zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu.

2. Rada Zarządzająca EUROFISH może, większością dwóch trzecich głosów wszystkich swoich Członków, upoważnić każde Państwo spoza Europy, które złożyło wniosek o członkostwo, do przystąpienia do Umowy, zgodnie z art. 14 ust. 5.

3. Regionalne organizacje integracji gospodarczej utworzone przez Państwa Europejskie, z których każde przekazało im kompetencje w zakresie spraw objętych niniejszą Umową, mogą zostać Członkami EUROFISH poprzez przystąpienie do niniejszej Umowy.

4. Po złożeniu dokumentu przystąpienia każda z organizacji, o których mowa w ust. 3, zostaje Stroną niniejszej Umowy i ma takie same prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, jak inne umawiające się Strony Umowy.

Artykuł 7

RADA ZARZĄDZAJĄCA [Rada Zarządzająca]

1. EUROFISH będzie posiadać Radę Zarządzającą, w skład której wejdą wszyscy Członkowie. Każdy Członek będzie reprezentowany przez jednego delegata, któremu mogą pomagać eksperci i doradcy techniczni.

2. Z zastrzeżeniem poniższego ust. 3, każdy Członek dysponuje jednym głosem. Rada Zarządzająca podejmuje swoje decyzje większością oddanych głosów. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, większość wszystkich członków Rady Zarządzającej stanowi kworum. Jednakże w miarę możliwości Rada Zarządzająca będzie podejmować swoje decyzje w drodze konsensusu.

3. Regionalna Organizacja Integracji Gospodarczej, która jest Członkiem EUROFISH, posiada na każdym spotkaniu Rady Zarządzającej lub organów pomocniczych Organizacji prawo do liczby głosów równej liczbie jej Państw Członkowskich, które mają prawo głosu na takich spotkaniach.

4. Regionalna Organizacja Integracji Gospodarczej, która jest Członkiem Organizacji, posiada prawa członkowskie zamiennie z jej Państwami Członkowskimi, które są Członkami Organizacji, w obszarach ich kompetencji. Zawsze, gdy Regionalna Organizacja Integracji Gospodarczej, która jest Członkiem EUROFISH, korzysta ze swojego prawa głosu, jej Państwa Członkowskie nie korzystają ze swoich głosów i odwrotnie.

5. Każdy Członek EUROFISH może zwrócić się do Regionalnej Organizacji Integracji Gospodarczej, która jest Członkiem EUROFISH, lub do jej Państw Członkowskich, które są Członkami EUROFISH o udzielenie informacji, która ze Stron - Organizacja Członkowska czy jej Państwa Członkowskie - posiada kompetencje w zakresie danych spraw. Regionalna Organizacja Integracji Gospodarczej lub jej Państwa Członkowskie udzielają tych informacji na każde żądanie.

6. Przed każdym spotkaniem Rady Zarządzającej lub jej organu pomocniczego Regionalna Organizacja Integracji Gospodarczej, która jest Członkiem EUROFISH, lub jej Państwa Członkowskie, które są Członkami EUROFISH wskazują, która ze Stron - Organizacja Członkowska czy jej Państwa Członkowskie - posiada kompetencje w zakresie spraw przewidzianych do rozpatrzenia podczas spotkania oraz która ze Stron - Organizacja Członkowska czy jej Państwa Członkowskie - skorzysta z prawa głosu w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad. Żadne postanowienie niniejszego ustępu nie może uniemożliwić Regionalnej Organizacji Integracji Gospodarczej, która jest Członkiem EUROFISH, ani jej Państwom Członkowskim, które są Członkami Organizacji, złożenia deklaracji dla celów niniejszego ustępu, która to deklaracja pozostaje w mocy w odniesieniu do spraw i punktów porządku obrad przewidzianych do rozpatrzenia podczas któregokolwiek z następnych spotkań z zachowaniem wszelkich wyjątków lub zmian, które mogą być wskazane przed każdym spotkaniem.

7. W przypadkach, w których punkt porządku obrad obejmuje sprawy, w odniesieniu do których kompetencje zostały przekazane Regionalnej Organizacji Integracji Gospodarczej i spraw, które leżą w kompetencjach Państw Członkowskich, zarówno Regionalna Organizacja Integracji Gospodarczej, jak i jej Państwa Członkowskie mogą uczestniczyć w dyskusji. W takich przypadkach przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się tylko wystąpienia Członka, który posiada prawo głosu.

8. Dla określenia kworum spotkania Organizacji, delegacja Regionalnej Organizacji Integracji Gospodarczej będąca Członkiem EUROFISH, będzie liczona odpowiednio do liczby posiadanych głosów na spotkaniu, na którym rozpatrywane jest kworum.

9. Rada Zarządzająca zbiera się regularnie raz do roku w czasie i miejscu, które określi.

10. Rada Zarządzająca może odbyć specjalne sesje, jeśli podejmie taką decyzję lub na wniosek jednej trzeciej jej członków.

11. Rada Zarządzająca wybiera swojego Przewodniczącego i innych urzędników.

12. Rada Zarządzająca określa swój własny Regulamin.

Artykuł 8

OBOWIĄZKI RADY ZARZĄDZAJĄCEJ [Obowiązki Rady Zarządzającej]

Do obowiązków Rady Zarządzającej należy:

(a) omawianie i zatwierdzanie programu pracy i budżetu EUROFISH, zgodnie z art. 3 i 4;

(b) określanie rocznych składek, dokonywanych przez Członków, zgodnie z postanowieniem art. 11;

(c) decydowanie o przyjmowaniu Członków, zgodnie z art. 6 ust. 2 i art. 14 ust. 3;

(d) ustanowienie takich komitetów lub grup roboczych, jakie mogą być wymagane dla osiągnięcia celów EUROFISH;

(e) przyjęcie i wprowadzenie poprawek, większością trzech czwartych oddanych głosów, własnych Regulaminów, jak też regulaminów komitetów i grup roboczych;

(f) ustanowienie takich funduszy specjalnych, jakie mogą być wymagane dla rozwoju nowych programów i projektów;

(g) formułowanie ogólnych standardów i wytycznych dla kierownictwa EUROFISH, w tym dotyczących umów, jakie mogą być zawierane z prywatnymi osobami prawnymi o świadczeniu pomocy technicznej i informacyjnej oraz opłat za usługi EUROFISH;

(h) monitorowanie pracy i działalności EUROFISH oraz rachunków zbadanych przez biegłych rewidentów w celu oceny skuteczności działania EUROFISH i udzielanie wskazówek Dyrektorowi EUROFISH w zakresie wprowadzania w życie decyzji Rady Zarządzającej;

(i) przyjmowanie i wprowadzenie poprawek, większością trzech czwartych oddanych głosów, dotyczących Regulaminu Finansowego Organizacji i mianowanie Audytora Zewnętrznego;

(j) mianowanie Dyrektora EUROFISH i, jeśli to będzie konieczne, Zastępcy Dyrektora;

(k) przyjmowanie większością trzech czwartych oddanych głosów zasad mianowania Dyrektora i Zastępcy Dyrektora EUROFISH;

(l) przyjęcie zasad określających metody rozstrzygania sporów, o których mowa w art. 17;

(m) zatwierdzanie formalnych ustaleń z innymi organizacjami lub instytucjami i rządami, w tym wszelkich ustaleń dotyczących siedziby, zawartych między EUROFISH, a Państwem - Gospodarzem;

(n) przyjęcie, większością trzech czwartych oddanych głosów, Regulaminu Pracowniczego, który określi ogólne warunki zatrudniania personelu; oraz

(o) wypełnianie wszelkich obowiązków, jakie zostaną jej powierzone na mocy niniejszej Umowy lub jakie są pomocne przy osiąganiu zatwierdzonych działań EUROFISH.

Artykuł 9

OBSERWATORZY [Obserwatorzy]

Państwa, organizacje i instytucje nie członkowskie, które mogą wnieść znaczący wkład w działalność EUROFISH mogą, zgodnie z Regulaminem przyjętym na mocy art.. 7 ust. 12 i art.. 8 lit. (e), zostać zaproszone do posiadania swojej reprezentacji na posiedzeniach Rady Zarządzającej, jak też na spotkaniach komitetów lub grup roboczych, w charakterze obserwatora.

Artykuł 10

DYREKTOR I PERSONEL [Dyrektor i personel]

1. Dyrektora EUROFISH mianuje Rada Zarządzająca na takich warunkach, jakie organ ten określi.

2. Dyrektor jest przedstawicielem prawnym EUROFISH. Osoba zajmująca ten urząd kieruje pracą EUROFISH zgodnie z wytycznymi Rady Zarządzającej, jej polityką i decyzjami.

3. Na każdym posiedzeniu zwyczajnym, Dyrektor przedkłada Radzie Zarządzającej:

(a) sprawozdanie z prac EUROFISH i sprawdzone przez biegłego rewidenta rachunki; oraz

(b) projekt programu pracy EUROFISH i projekt budżetu.

4. Dyrektor przygotowuje i organizuje posiedzenia Rady Zarządzającej i komitetów oraz grup roboczych, jak też inne posiedzenia zwołane przez EUROFISH. Winien także zapewniać działanie sekretariatu tych posiedzeń i sam w nich uczestniczyć.

5. Dyrektor, jeśli uzna za stosowne, może zaproponować Radzie Zarządzającej powołanie Zastępcy Dyrektora, który na czas niezdolności Dyrektora do wykonywania obowiązków, posiadałby takie same uprawnienia i obowiązki, jak powierzone Dyrektorowi na mocy niniejszej Umowy.

6. Dyrektor mianuje członków personelu zgodnie z polityką, ogólnymi standardami i wytycznymi określonymi przez Radę Zarządzającą oraz Regulaminem Pracowniczym.

Artykuł 11

FINANSE [Finanse]

1. Źródłem środków finansowych EUROFISH będą:

(a) coroczne składki Członków;

(b) przychody uzyskane ze świadczonych odpłatnie usług, obejmujące: opłaty dla konsultantów za usługi techniczne, za subskrypcje na publikacje EUROFISH, sprzedaż informacji, płatne ogłoszenia w publikacjach EUROFISH;

(c) darowizny, pod warunkiem, że przyjęcie takich darowizn jest zgodne z celami EUROFISH; oraz

(d) inne źródła zatwierdzone przez Radę Zarządzającą i zgodne z celami EUROFISH.

2. Członkowie zobowiązują się wpłacać roczne składki w walucie wymienialnej do budżetu EUROFISH. Rada Zarządzająca określi minimalną składkę dla każdego Członka. Rada Zarządzająca określi skalę składek, zatwierdzoną jednomyślnie, która będzie uwzględniać produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca, liczbę ludności, wartość całkowitą eksportu ryb, wartość importu ryb i wyniki produkcyjne. Na każdym posiedzeniu zwyczajnym Rada Zarządzająca będzie określała, większością trzech czwartych głosów wszystkich Państw Członkowskich, budżet na następny rok.

3. Działalność EUROFISH będzie prowadzona z uwzględnieniem ogólnie uznanych zasad komercyjnych. W tym celu EUROFISH będzie pobierała opłaty za świadczone usługi według stawkach określonych przez Radę Zarządzającą w taki sposób, aby czerpane z nich przychody pokrywały koszty operacyjne i administracyjne EUROFISH oraz pozwalały na wymianę środków operacyjnych.

4. Członek, który zalega z wpłacaniem składek na EUROFISH nie będzie miało prawa głosu w Radzie Zarządzającej, jeśli kwota zaległości jest równa lub przekracza składki należne za dwa poprzednie lata kalendarzowe. Rada Zarządzająca może jednak zezwolić takiemu Członkowi na udział w głosowaniu, jeśli jest przekonana, że składki nie zostały uregulowane wskutek warunków będących poza kontrolą Członka.

Artykuł 12

STATUS PRAWNY, PRZYWILEJE I IMMUNITETY [Status prawny, przywileje i immunitety]

1. EUROFISH będzie posiadała osobowość prawną i taką zdolność prawną, jaka może być konieczna dla wypełniania celów Organizacji i jej funkcji.

2. Przedstawicielom Członków oraz Dyrektorowi i personelowi EUROFISH przyznaje się przywileje i immunitety konieczne dla niezależnego wypełniania ich funkcji w Organizacji.

3. Każdy Członek nadaje status, przywileje i immunitety, o których mowa powyżej, w następujący sposób:

(a) na terytorium każdego Państwa Członkowskiego, które przystąpiło do Konwencji dotyczącej Przywilejów i Immunitetów Agencji Wyspecjalizowanych w odniesieniu do FAO, przywileje i immunitety przewidziane w tejże Konwencji, mutatis mutandis;

(b) na terytorium każdego Państwa Członkowskiego, które nie przystąpiło do wyżej wspomnianej Konwencji w odniesieniu do FAO, ale które przystąpiło do Konwencji dotyczącej Przywilejów i Immunitetów Narodów Zjednoczonych, przywileje i immunitety zawarte w tejże Konwencji, mutatis mutandis; chyba że Państwo Członkowskie przy podpisywaniu Umowy lub podczas składania swoich dokumentów ratyfikacyjnych lub dotyczących przystąpienia, powiadomi Dyrektora Generalnego FAO, że nie będzie stosowało wyżej wymienionej Konwencji. W takim w przypadku Członek ten, w ciągu następnych sześciu miesięcy, zawrze Umowę z EUROFISH, na mocy której nada status, przywileje i immunitety porównywalne do tych, jakie przewidziane są w wyżej wymienionej Konwencji;

(c) jeśli Członek nie przystąpił do żadnej z wymienionych powyżej Konwencji, w ciągu sześciu miesięcy od podpisania Umowy lub złożenia dokumentów ratyfikacyjnych lub przystąpienia, zawrze Umowę z EUROFISH, na mocy której przyzna status, przywileje i immunitety porównywalne do tych, jakie przewidziane są w wyżej wymienionych Konwencjach.

4. Przywileje i immunitety są nadawane przedstawicielom Członków, Dyrektorowi i personelowi EUROFISH nie dla ich osobistych korzyści, lecz w celu zabezpieczenia możliwości niezależnego sprawowania przez nich funkcji związanych z Organizacją. W efekcie, odpowiednio, Członek lub Dyrektor ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek uchylić immunitet swojego przedstawiciela lub członka personelu w każdym przypadku, gdy w opinii tego Członka lub Dyrektora immunitet przeszkadza wymiarowi sprawiedliwości i kiedy może zostać uchylony bez uszczerbku dla celu, w jakim został przyznany. Jeśli, odpowiednio, Członek wysyłający przedstawiciela lub Dyrektor nie uchyli immunitetu tego przedstawiciela lub członka personelu, Członek lub Dyrektor dołożą wszelkich starań, aby doprowadzić do sprawiedliwego rozwiązania sprawy.

5. EUROFISH zawrze z Państwem - Gospodarzem porozumienie dotyczące siedziby i może zawierać porozumienia z innymi Państwami, w których będą się znajdowały biura Organizacji, wyszczególniając przywileje, immunitety i ułatwienia przysługujące Organizacji w celu umożliwienia jej osiągnięcia założonych celów i wykonywania zadań.

Artykuł 13

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI [Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami]

1. Umawiające się Strony zgadzają się, że powinny być utrzymywane kontakty robocze pomiędzy EUROFISH a Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W tym celu EUROFISH podejmie negocjacje z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, aby zawrzeć umowę zgodnie z artykułem XIII Statutu Organizacji. Umowa taka będzie stanowiła, między innymi, że Dyrektor Generalny FAO mianuje Przedstawiciela, który będzie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach EUROFISH, jednakże bez prawa głosu.

2. Umawiające się Strony opowiadają się za współpracą pomiędzy EUROFISH a innymi międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami rybackimi oraz innymi instytucjami, które mogą wnieść wkład w działalność EUROFISH i wspierać cele organizacji. EUROFISH może zawierać umowy z takimi organizacjami i instytucjami. Umowy takie mogą zawierać, jeśli to będzie właściwe, postanowienie dotyczące udziału takich organizacji lub instytucji w działaniach EUROFISH.

Artykuł 14

PODPISANIE, RATYFIKACJA, PRZYSTĄPIENIE, WEJŚCIE W ŻYCIE I PRZYJĘCIE [Podpisanie, ratyfikacja, przystąpienie, wejście w życie i przyjęcie]

1. Państwa Europejskie mogą stać się stronami niniejszej Umowy poprzez:

(a) podpisanie Umowy na szczeblu ministerialnym; lub

(b) podpisanie Umowy i złożenie dokumentu ratyfikacyjnego; lub

(c) złożenie dokumentu przystąpienia.

2. Regionalne organizacje integracji gospodarczej, o których mowa w art. 6 ust. 3, mogą stać się stronami tej Umowy po złożeniu dokumentu przystąpienia.

3. Niniejsza Umowa będzie udostępniona do podpisu w Kopenhadze dnia 23 maja 2000 r., a po tym terminie w Siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie.

4. Dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia będą składane Dyrektorowi Generalnemu FAO, który będzie Depozytariuszem niniejszej Umowy.

5. Z zastrzeżeniem art. 6 ust. 2 niniejszej Umowy i w dowolnym czasie po jej wejściu w życie, każde z Państw nie wymienionych w ust. 1 niniejszego artykułu może złożyć wniosek do Dyrektora Generalnego FAO o Członkowstwo EUROFISH. Dyrektor Generalny FAO poinformuje o takim wniosku Członków. Rada Zarządzająca podejmie wówczas decyzję w sprawie wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2, i jeśli podjęta decyzja będzie pozytywna, zaprosi zainteresowane Państwo do przyłączenia się do Umowy ustanawiającej EUROFISH. W ciągu dziewięćdziesięciu dni od daty zaproszenia przez Radę Zarządzającą, zainteresowane Państwo winno złożyć Dyrektorowi Generalnemu swój dokument przystąpienia, w którym wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy począwszy od dnia przyjęcia go na Członka.

6. Niniejsza Umowa wchodzi w życie, w odniesieniu do wszystkich Państw lub regionalnych organizacji integracji gospodarczej, które ją podpisały na szczeblu ministerialnym, ratyfikowały lub przystąpiły do niej, z dniem, w którym rządy co najmniej pięciu Państw Europejskich lub regionalnych organizacji integracji gospodarczej, podpiszą ją na szczeblu ministerialnym lub złożą dokumenty ratyfikacyjne bądź przystąpienia.

Artykuł 15

POPRAWKI [Poprawki]

1. Rada Zarządzająca może wnieść poprawki do niniejszej Umowy większością trzech czwartych głosów wszystkich Członków. Poprawki wchodzą w życie, w odniesieniu do wszystkich Umawiających się Stron, trzydziestego dnia po ich przyjęciu przez Radę Zarządzającą, z wyjątkiem tej Umawiającej się Strony, która powiadomi o wycofaniu się w ciągu trzydziestu dni od przyjęcia takiej poprawki, zgodnie z art. 16 ust. 1.

2. Propozycje poprawek do niniejszej Umowy mogą być wnoszone przez każdego Członka w formie informacji przekazanej Depozytariuszowi, który bezzwłocznie powiadomi wszystkich Członków oraz Dyrektora EUROFISH o propozycji.

3. Żadna propozycja zmiany nie będzie rozpatrywana przez Radę Zarządzającą, jeżeli Depozytariusz nie otrzymał jej co najmniej na sto dwadzieścia dni przed dniem otwarcia posiedzenia, na którym ma zostać rozpatrzona.

Artykuł 16

WYCOFANIE SIĘ I ROZWIĄZANIE [Wycofanie się i rozwiązanie]

1. W dowolnym czasie po upływie trzech lat od dnia, w którym stał się Stroną niniejszej Umowy, każdy Członek może przekazać Depozytariuszowi powiadomienie o wycofaniu się z EUROFISH. Wycofanie staje się skuteczne w dwanaście miesięcy po powiadomieniu o tym fakcie Depozytariusza lub w dowolnym późniejszym terminie określonym w powiadomieniu, jednakże pod warunkiem, że wszelkie zobowiązania ponoszone przez danego Członka wobec EUROFISH pozostaną ważne i wykonalne.

2. EUROFISH może zostać rozwiązana w dowolnym czasie, określonym decyzją podjętą przez Radę Zarządzającą większością trzech czwartych głosów wszystkich Członków. Po zbyciu nieruchomości, budynków i wyposażenia, po zwróceniu darczyńcom pozostałości wszelkich darowanych środków finansowych, które nie zostały wykorzystane i po uregulowaniu wszelkich zobowiązań, pozostałe aktywa powinny zostać podzielone między Państwa, które były Członkami EUROFISH w chwili rozwiązania, proporcjonalnie do składek, jakie wpłaciły, zgodnie z art. 11 ust. 1 lit.(a) i ust. 2, za rok poprzedzający rok rozwiązania.

Artykuł 17

INTERPRETACJA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW [Interpretacja i rozstrzyganie sporów]

1. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte w drodze negocjacji, mediacji i tym podobnych metod, mogą przez dowolną ze stron sporu zostać przedstawione do rozpatrzenia Radzie Zarządzającej. Jeżeli nie uda się rozstrzygnąć sporu, kwestia powinna zostać przedłożona trybunałowi arbitrażowemu, składającemu się z trzech arbitrów. Każda ze stron sporu wyznaczy po jednym arbitrze. Wyznaczeni w ten sposób dwaj arbitrzy wskażą po wzajemnym uzgodnieniu trzeciego, który będzie Przewodniczącym trybunału. Jeśli jedna ze stron nie mianuje arbitra w ciągu dwóch miesięcy od dnia mianowania pierwszego arbitra, lub jeśli w ciągu dwóch miesięcy od dnia mianowania drugiego arbitra nie zostanie wyznaczony Przewodniczący trybunału arbitrażowego, Przewodniczący Rady Zarządzającej wyznaczy go w ciągu następnych dwóch miesięcy.

2. Członek, który nie podporządkuje się arbitralnemu orzeczeniu wydanemu zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, może zostać zawieszony w prawach i przywilejach wynikających z członkostwa większością trzech czwartych głosów Rady Zarządzającej.

Artykuł 18

DEPOZYTARIUSZ [Depozytariusz]

Depozytariuszem niniejszej Umowy jest Dyrektor Generalny FAO. Do Depozytariusza należy:

(a) przesłanie poświadczonych egzemplarzy niniejszej Umowy do rządów Państw Europejskich oraz regionalnych organizacji integracji gospodarczej, które uczestniczyły w Konferencji Pełnomocników, na której Umowę tę przyjęto;

(b) dopełnienie obowiązków związanych z rejestracją niniejszej Umowy, po wejściu jej w życie, w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z art. 102 Karty Narodów Zjednoczonych;

(c) informowanie Państw oraz regionalnych organizacji integracji gospodarczej, które uczestniczyły w Konferencji Pełnomocników i wszelkich Państw, które zostały przyjęte na członków EUROFISH o:

(i) podpisaniu niniejszej Umowy i złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych albo przystąpienia, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4;

(ii) dacie wejścia w życie niniejszej Umowy, zgodnie z art. 14 ust. 5;

(iii) powiadomieniu o woli Państwa uzyskania członkostwa w EUROFISH i przyjęciach na członków, zgodnie z art. 6 ust. 2;

(iv) propozycjach poprawek do niniejszej Umowy i przyjęciu poprawek, zgodnie z art. 15;

(v) powiadomieniach o wystąpieniu z EUROFISH, zgodnie z art. 16 ust. 1;

(d) zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Zarządzającej EUROFISH w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, zgodnie z art. 14 ust. 6.

Artykuł 19

ORYGINALNE TEKSTY UMOWY [Oryginalne teksty umowy]

Teksty niniejszej Umowy w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim mają jednakową moc obowiązującą.

Sporządzono w Kopenhadze, w Danii, w dniu dwudziestego trzeciego maja dwutysięcznego roku w jednym egzemplarzu w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.

NA DOWÓD CZEGO, Umowa niniejsza została podpisana przez właściwie umocowanych przedstawicieli wymienionych poniżej Umawiających się Stron, na poziomie ministerialnym lub pod warunkiem ratyfikacji, zgodnie z art. 14 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wersja angielska

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 28 maja 2010 r.

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący obowiązki
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »