reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 grudnia 2010 r.

w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym

Na podstawie art. 67 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres świadczeń zdrowotnych w trakcie szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych (rejsów, lotów), przysługujących żołnierzom zawodowym, oraz jednostki organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, albo uczelnię wojskową, udzielające tych świadczeń;

2) zakres badań lekarskich i psychologicznych żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa i powracających do kraju po zakończeniu tej służby;

3) zakres i tryb kontroli zaopatrzenia żołnierzy zawodowych w produkty lecznicze znajdujące się w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe, a także produkty lecznicze i wyroby medyczne oznaczone symbolem OTC określone w odrębnych przepisach;

4) rodzaje i wzory dokumentów wystawionych po przeprowadzeniu obowiązujących badań przed wyjazdem i po zakończeniu służby poza granicami państwa;

5) wykaz i kalendarz obowiązujących szczepień ochronnych żołnierzy zawodowych przed wyjazdem do pełnienia służby poza granicami państwa;

6) tryb kierowania żołnierzy zawodowych na turnusy leczniczo-profilaktyczne oraz ramowy program tych turnusów;

7) sposób prowadzenia dyspanseryzacji w ramach corocznych badań profilaktycznych żołnierzy zawodowych oraz wzór karty intensywnego nadzoru dyspanseryzacyjnego.

§ 2.
1. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych żołnierzom zawodowym w trakcie szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych (rejsów, lotów) określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Jednostkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych żołnierzom zawodowym są publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, albo uczelnia wojskowa, zabezpieczające pod względem medycznym szkolenia poligonowe lub ćwiczenia wojskowe (loty, rejsy).

§ 3.
1. Zakres badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzór wywiadu lekarskiego do badań, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Zakres badań lekarskich żołnierzy zawodowych powracających do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Wzór wywiadu epidemiologicznego do badań, o których mowa w ust. 3, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

5. Zakres badań psychologicznych żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

6. Wzór kwestionariusza do wstępnej oceny stanu zdrowia psychicznego żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa do badań, o których mowa w ust. 5, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

7. Zakres badań psychologicznych żołnierzy zawodowych powracających do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

8. Wzór kwestionariusza do wstępnej oceny stanu zdrowia psychicznego żołnierzy zawodowych po zakończeniu służby poza granicami państwa do badań, o których mowa w ust. 7, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

9. Żołnierzom zawodowym wyjeżdżającym ponownie do służby poza granicami państwa w ciągu roku od przeprowadzenia badania lekarskiego lub psychologicznego nie wykonuje się ponownie tych badań.

10. Badania lekarskie i psychologiczne wykonywane po powrocie żołnierza zawodowego do kraju rozpoczyna się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 dni od dnia powrotu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ciągu 7 dni od dnia powrotu.

11. W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi lekarz przeprowadzający badania lekarskie lub psycholog przeprowadzający badania psychologiczne kieruje żołnierza zawodowego na badania uzupełniające do właściwych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 4.
1. Wyniki badań lekarskich żołnierzy zawodowych zamieszcza się w dokumentacji określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz w książce zdrowia żołnierza.

2. Wzory zaświadczeń wydawanych po badaniu psychologicznym żołnierzom zawodowym skierowanym do służby poza granicami państwa i powracającym do kraju po zakończeniu tej służby określają odpowiednio załączniki nr 10 i 11 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Badania lekarskie i psychologiczne żołnierzy zawodowych wykonują lub zlecają ich wykonanie wojskowe komisje lekarskie.

2. Badanie psychologiczne na zlecenie wojskowej komisji lekarskiej wykonuje psycholog posiadający tytuł zawodowy magistra w zakresie psychologii oraz co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie psychologa, który co najmniej przez 3 lata w ostatnim 5-letnim okresie zatrudnienia był zatrudniony na stanowisku psychologa.

§ 6.
Lekarz jednostki wojskowej przygotowującej żołnierza zawodowego do pełnienia służby poza granicami państwa kieruje żołnierza zawodowego nieposiadającego zbadanej grupy krwi do najbliższej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi w celu jej oznaczenia.
§ 7.
1. Przed wyjazdem żołnierza zawodowego do pełnienia służby poza granicami państwa wykonuje się jeden raz w czasie zawodowej służby wojskowej badanie cytogenetyczne. Skierowanie na to badanie wydaje wojskowa komisja lekarska przeprowadzająca badania lekarskie żołnierzy zawodowych skierowanych lub wyznaczonych do służby poza granicami państwa.

2. Badanie cytogenetyczne, o którym mowa w ust. 1, wykonują wojskowe pracownie cytogenetyczne.

§ 8.
1. Kontrolę nad zaopatrzeniem żołnierzy zawodowych w produkty lecznicze znajdujące się w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe, a także produkty lecznicze i wyroby medyczne oznaczone symbolem OTC sprawuje Wojskowa Inspekcja Farmaceutyczna.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w sposób planowy lub doraźnie na wniosek organów finansowych pokrywających koszty nabytych przez żołnierzy bezpłatnie produktów leczniczych znajdujących się w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leków recepturowych, a także produktów leczniczych i wyrobów medycznych oznaczonych symbolem OTC.

3. Prowadzone czynności kontrolne mają na celu w szczególności umożliwić dokonanie oceny poprawności wystawiania recept osobom uprawnionym, ordynacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki lekami na szczeblu jednostki wojskowej.

§ 9.
1. Żołnierze zawodowi skierowani do służby poza granicami państwa podlegają, przed wyjazdem, szczepieniom ochronnym oraz przed wyjazdem, w trakcie pobytu i po powrocie do kraju – profilaktyce chorób mogących wywołać epidemię. Wykaz i terminarz obowiązujących szczepień ochronnych żołnierzy zawodowych przed wyjazdem do służby poza granicami państwa określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

2. Szczepienia ochronne, o których mowa w ust. 1, wykonuje się po ustaleniu braku przeciwwskazań do ich wykonania.

3. Szczepienia ochronne, o których mowa w ust. 1, można wykonywać w punktach szczepień publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Szczepienia ochronne przeciwko żółtej gorączce można wykonywać wyłącznie w Międzynarodowym Punkcie Szczepień Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie lub – w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach – w innych punktach uprawnionych do wykonywania takich szczepień.

§ 10.
Żołnierze zawodowi poddani szczepieniom ochronnym, o których mowa w § 9, otrzymują międzynarodowe świadectwo szczepień ochronnych Światowej Organizacji Zdrowia wydawane przez Wojskową Inspekcję Sanitarną lub Międzynarodowy Punkt Szczepień Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie.
§ 11.
W przypadku zachorowania żołnierza zawodowego po przeprowadzeniu badań lekarskich i psychologicznych, a przed jego wyjazdem do pełnienia służby poza granicami państwa, wyznacza się datę ponownego badania tego żołnierza, wynikającą z oceny stanu jego zdrowia.
§ 12.
1. Bezpośrednio przed wyjazdem do pełnienia służby poza granicami państwa żołnierze zawodowi podlegają kontrolnemu badaniu lekarskiemu w celu rozpoznania ewentualnych zaburzeń w stanie ich zdrowia, jakie mogły zaistnieć od zakończenia badań lekarskich.

2. Kontrolne badanie lekarskie przeprowadza lekarz jednostki wojskowej przygotowującej żołnierza do wyjazdu do służby poza granicami państwa.

3. Wyniki kontrolnego badania lekarskiego, z wyraźnym określeniem możliwości wyjazdu żołnierza zawodowego do służby poza granicami państwa, wpisuje się do książki zdrowia żołnierza oraz zbiorczej dokumentacji medycznej lekarza przeprowadzającego badanie, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 13.
1. Dla żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę poza granicami państwa, organizuje się turnusy leczniczo-profilaktyczne, zwane dalej „turnusami”.

2. Na turnusy kieruje się żołnierzy zawodowych, po ich powrocie do kraju, którzy:

1) są chorzy lub ranni po wyleczeniu;

2) doznali urazu psychicznego;

3) pozostają w stanie psychofizycznym wymagającym tej formy pomocy.

3. Kolejny pobyt żołnierza zawodowego na turnusie po tej samej misji może odbyć się pod warunkiem poddania się leczeniu specjalistycznemu, ambulatoryjnemu lub stacjonarnemu, albo konsultacji specjalistycznej zakończonej wskazaniem uczestnictwa w turnusie leczniczo-profilaktycznym jako niezbędnym do kontynuacji leczenia.

§ 14.
1. Żołnierza zawodowego kieruje na turnus dowódca jednostki wojskowej, w której pełni on służbę, na wniosek lekarza tej jednostki wojskowej lub lekarza prowadzącego tam profilaktyczną opiekę zdrowotną.

2. Wzór skierowania na turnus określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

3. Dowódca jednostki wojskowej przesyła informację o skierowaniu żołnierza zawodowego na turnus do Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

4. Koszty pobytu żołnierza zawodowego na turnusie pokrywane są ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

5. Przejazd na turnus oraz powrót z turnusu odbywa się na zasadach określonych w przepisach o podróżach służbowych żołnierzy zawodowych. Ich koszt pokrywany jest przez jednostkę wojskową, której dowódca skierował żołnierza zawodowego na turnus.

6. Potwierdzenie uczestnictwa żołnierza zawodowego w turnusie, którym jest kopia skierowania, dyrektor wojskowego szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego przesyła, wraz z fakturą za koszty pobytu i udzielonych świadczeń zdrowotnych, do Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

§ 15.
1. Turnusy organizuje się w wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych.

2. Turnus trwa 14 dni kalendarzowych.

3. Ramowy program turnusu określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 16.
W przypadku konieczności kontynuacji leczenia lub rehabilitacji żołnierza zawodowego lekarz jednostki wojskowej, w której pełni on służbę, lub lekarz prowadzący profilaktyczną opiekę zdrowotną w tej jednostce wojskowej kieruje go do właściwego oddziału szpitalnego lub szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego albo na specjalistyczne leczenie ambulatoryjne, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3.
§ 17.
1. Żołnierzy zawodowych obejmuje się dyspanseryzacją w ramach corocznych badań profilaktycznych.

2. Dyspanseryzacją objęci są żołnierze zawodowi, którzy mają stwierdzoną przez lekarza wykonującego badania profilaktyczne przynajmniej jedną chorobę lub schorzenie objęte wykazem chorób i schorzeń podlegających dyspanseryzacji, stanowiącym załącznik nr 15 do rozporządzenia.

§ 18.
1. W trakcie badań profilaktycznych lekarz kwalifikuje żołnierza zawodowego do grupy dyspanseryzacyjnej oraz dokonuje stosownych wpisów w dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 1002).

2. Żołnierzom zawodowym, u których stwierdzono chorobę lub schorzenie podlegające dyspanseryzacji, zakłada się kartę kontrolną intensywnego nadzoru dyspanseryzacyjnego. Wzór karty określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

§ 19.
1. Żołnierze zawodowi objęci dyspanseryzacją podlegają w ciągu roku, oprócz badań okresowych wykonywanych w pierwszym kwartale roku, dodatkowym badaniom kontrolnym.

2. Termin wykonania dodatkowego badania kontrolnego określa lekarz wykonujący badania profilaktyczne lub właściwy lekarz specjalista. Badanie kontrolne w danym roku może zostać wyznaczone ponownie, w przypadku gdy jest to niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia żołnierza zawodowego.

3. Dodatkowe badania kontrolne odbywają się na wniosek lekarza wykonującego badania profilaktyczne.

4. Zakres dodatkowych badań kontrolnych określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.

§ 20.
Koszty badań i świadczeń zdrowotnych, o których mowa w rozporządzeniu, pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
§ 21.
Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r. do zakresu świadczeń zdrowotnych w trakcie szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych, bezpłatnych badań lekarskich i psychologicznych żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa i powracających do kraju po zakończeniu tej służby, a także do zaopatrzenia żołnierzy zawodowych w produkty lecznicze znajdujące się w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe, a także produkty lecznicze i wyroby medyczne oznaczone symbolem OTC określone w odrębnych przepisach.
§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: w z. Cz. Piątas

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa oraz powracających do kraju po zakończeniu tej służby (Dz. U. Nr 148, poz. 1557), które utraciło moc z dniem 30 czerwca 2010 r. na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278).

Załącznik 1. [ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM W TRAKCIE SZKOLEŃ POLIGONOWYCH I ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH (REJSÓW, LOTÓW)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 grudnia 2010 r. (poz. 36)

Załącznik nr 1

ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM W TRAKCIE SZKOLEŃ POLIGONOWYCH I ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH (REJSÓW, LOTÓW)

1. Lekarz jednostki wojskowej planuje i realizuje opiekę lekarską nad żołnierzami zawodowymi w trakcie szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych (rejsów, lotów) w zakresie udzielanych przez niego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczenia. Lekarz jednostki wojskowej koordynuje udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez pozostały personel wojskowej służby zdrowia.

2. W zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia żołnierzy lekarz jednostki wojskowej:

1) prowadzi edukację zdrowotną;

2) prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia (rejsy);

3) uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych;

4) rozpoznaje środowisko służby i stanowisk służbowych.

3. W zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób lekarz jednostki wojskowej:

1) identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne żołnierzy, a także podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie;

2) koordynuje wykonanie i dokonuje kwalifikacji do obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zapewnia wykonywanie szczepień, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz informuje o szczepieniach zalecanych;

3) uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych.

4. W zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz jednostki wojskowej:

1) planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia żołnierza;

2) informuje żołnierzy zawodowych o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do ich stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia;

3) przeprowadza badanie podmiotowe żołnierzy zawodowych zgodnie z wiedzą medyczną;

4) przeprowadza badanie przedmiotowe, z wykorzystaniem technik dostępnych w istniejących warunkach;

5) wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych i obrazowych;

6) kieruje żołnierzy zawodowych na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne;

7) kieruje żołnierzy zawodowych do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne;

8) dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców;

9) orzeka o stanie zdrowia żołnierzy w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną.

5. W zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz jednostki wojskowej:

1) planuje i uzgadnia z żołnierzami zawodowymi postępowanie terapeutyczne, stosownie do ich problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;

2) planuje i uzgadnia z żołnierzami zawodowymi działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby;

3) zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne;

4) wykonuje zabiegi i procedury medyczne;

5) kieruje żołnierzy zawodowych do wykonania zabiegów i procedur medycznych do innych świadczeniodawców;

6) kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego;

7) orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki;

8) integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do żołnierzy zawodowych przez innych świadczeniodawców w ramach swoich kompetencji zawodowych.

6. W zakresie działań mających na celu usprawnianie świadczeniobiorcy lekarz jednostki wojskowej:

1) zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych;

2) wykonuje, stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych kwalifikacji i możliwości, zabiegi i procedury rehabilitacyjne.

7. Przepisy pkt 1–6 nie naruszają praw i obowiązków lekarzy do realizacji zadań i stosowania procedur wynikających z odrębnych przepisów.

Załącznik 2. [ZAKRES BADAŃ LEKARSKICH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH SKIEROWANYCH DO SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA]

Załącznik nr 2

ZAKRES BADAŃ LEKARSKICH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH SKIEROWANYCH DO SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

I. Wywiad lekarski

II. Wykaz badań lekarskich żołnierzy skierowanych do służby poza granicami państwa (po przeprowadzonym wywiadzie lekarskim)

1. Ogólne badanie lekarskie.

2. Badania specjalistyczne: internistyczne, dermatologiczne, neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, psychiatryczne w powiązaniu z opinią psychologiczną, a przy kwalifikacji żołnierza – kobiety także ginekologiczne.

3. Badania diagnostyczne:

1) badanie radiologiczne klatki piersiowej;

2) badanie elektrokardiograficzne (EKG);

3) badanie audiometryczne;

4) badanie morfologiczne krwi obwodowej z rozmazem i oznaczeniem liczby płytek krwi;

5) OB;

6) badanie biochemiczne krwi, z uwzględnieniem: poziomu bilirubiny, kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego, glukozy (na czczo), aktywności aminotransferaz i GGTP, jonogram (Na+, K+), poziomu cholesterolu;

7) wskaźnik protrombinowy;

8) badanie ogólne moczu wraz z badaniem na obecność narkotyków;

9) badania serologiczne na obecność antygenu HBs oraz przeciwciał anty-HIV i anty-HCV oraz w kierunku kiły;

10) badanie kału na obecność pasożytów przewodu pokarmowego;

11) badanie cytogenetyczne (jeden raz w życiu);

12) próba ciążowa u żołnierza – kobiety.

4. Badanie dentystyczne – z doraźną sanacją uzębienia i określeniem diagramu uzębienia.

5. Inne badania specjalistyczne i diagnostyczne – jeśli lekarz prowadzący uzna takie badania za niezbędne.

Załącznik 3. [WZÓR WYWIADU LEKARSKIEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR WYWIADU LEKARSKIEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [ZAKRES BADAŃ LEKARSKICH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH POWRACAJĄCYCH DO KRAJU PO ZAKOŃCZENIU SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA]

Załącznik nr 4

ZAKRES BADAŃ LEKARSKICH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH POWRACAJĄCYCH DO KRAJU PO ZAKOŃCZENIU SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

I. Wywiad epidemiologiczny

II. Wykaz badań lekarskich żołnierzy powracających do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa (po przeprowadzonym wywiadzie lekarskim)

1. Ogólne badanie lekarskie.

2. Badania specjalistyczne: internistyczne, dermatologiczne, neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, psychiatryczne w powiązaniu z opinią psychologiczną, a w przypadku żołnierza – kobiety także ginekologiczne.

3. Badania diagnostyczne:

1) badanie radiologiczne klatki piersiowej;

2) badanie elektrokardiograficzne (EKG);

3) badanie audiometryczne;

4) badanie morfologiczne krwi obwodowej z rozmazem i oznaczeniem liczby płytek krwi;

5) OB;

6) badanie biochemiczne krwi, z uwzględnieniem: poziomu bilirubiny, kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego, glukozy (na czczo), aktywności aminotransferaz i GGTP, jonogram (Na+, K+), poziomu cholesterolu;

7) wskaźnik protrombinowy;

8) badanie ogólne moczu wraz z badaniem na obecność narkotyków;

9) badania serologiczne na obecność antygenu HBs oraz przeciwciał anty-HIV i anty-HCV oraz w kierunku kiły;

10) badanie kału na obecność pasożytów przewodu pokarmowego;

11) próba ciążowa u żołnierza – kobiety.

4. Badanie dentystyczne.

5. Badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella-Shigella.

6. Badania uzupełniające w kierunku specyficznych chorób tropikalnych i pasożytniczych, charakterystycznych dla rejonu, w którym żołnierz pełnił służbę.

7. W przypadku stwierdzenia nosicielstwa ...................................... przeprowadza się dalsze postępowanie.

8. Inne badania specjalistyczne i diagnostyczne, jeśli lekarz prowadzący uzna takie badania za niezbędne.

Załącznik 5. [WZÓR WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO]

Załącznik nr 5

WZÓR WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [ZAKRES BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH SKIEROWANYCH DO SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA]

Załącznik nr 6

ZAKRES BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH SKIEROWANYCH DO SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

I. Wywiad psychologiczny

W ramach wywiadu psychologicznego należy wypełnić „Kwestionariusz do wstępnej oceny stanu zdrowia psychicznego żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa”, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

II. Diagnostyczne badanie psychologiczne

1. Badania uwzględniają określenie cech osobowości, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, doświadczeń urazowych, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej.

2. Zakres badań psychologicznych może zostać poszerzony, jeżeli psycholog uzna to za niezbędne dla prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego danej osoby.

Załącznik 7. [WZÓR KWESTIONARIUSZA DO WSTĘPNEJ OCENY STANU ZDROWIA PSYCHICZNEGO ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH SKIEROWANYCH DO SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA]

Załącznik nr 7

WZÓR KWESTIONARIUSZA DO WSTĘPNEJ OCENY STANU ZDROWIA PSYCHICZNEGO ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH SKIEROWANYCH DO SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [ZAKRES BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH POWRACAJĄCYCH DO KRAJU PO ZAKOŃCZENIU SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA]

Załącznik nr 8

ZAKRES BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH POWRACAJĄCYCH DO KRAJU PO ZAKOŃCZENIU SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

I. Wywiad psychologiczny

W ramach wywiadu psychologicznego należy wypełnić „Kwestionariusz do wstępnej oceny stanu zdrowia psychicznego żołnierzy zawodowych po zakończeniu służby poza granicami państwa”, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

II. Diagnostyczne badania psychologiczne

1. Badania uwzględniają określenie poziomu funkcjonowania w odniesieniu do doświadczeń urazowych w czasie misji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, występowania cech zaburzeń stresowych (ASD, PTSD).

2. Zakres badań psychologicznych może zostać poszerzony, jeżeli psycholog uzna to za niezbędne dla prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego danej osoby.

Załącznik 9. [WZÓR KWESTIONARIUSZA DO WSTĘPNEJ OCENY STANU ZDROWIA PSYCHICZNEGO ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PO ZAKOŃCZENIU SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA]

Załącznik nr 9

WZÓR KWESTIONARIUSZA DO WSTĘPNEJ OCENY STANU ZDROWIA PSYCHICZNEGO ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PO ZAKOŃCZENIU SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA WYDAWANEGO PO BADANIU PSYCHOLOGICZNYM ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM SKIEROWANYM DO SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA]

Załącznik nr 10

WZÓR ZAŚWIADCZENIA WYDAWANEGO PO BADANIU PSYCHOLOGICZNYM ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM SKIEROWANYM DO SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

infoRgrafika

Załącznik 11. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA WYDAWANEGO PO BADANIU PSYCHOLOGICZNYM ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM POWRACAJĄCYM DO KRAJU PO ZAKOŃCZENIU SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA]

Załącznik nr 11

WZÓR ZAŚWIADCZENIA WYDAWANEGO PO BADANIU PSYCHOLOGICZNYM ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM POWRACAJĄCYM DO KRAJU PO ZAKOŃCZENIU SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

infoRgrafika

Załącznik 12. [WYKAZ I TERMINARZ OBOWIĄZUJĄCYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PRZED WYJAZDEM DO SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA]

Załącznik nr 12

WYKAZ I TERMINARZ OBOWIĄZUJĄCYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PRZED WYJAZDEM DO SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

I. Szczepienia pierwotne:

 

* W pierwszym dniu – jednoczasowo:

 

*

1. dur-tężec (TyT)

2. wzw A

3. wzw B

4. wścieklizna

5. KZM

– pierwsza dawka

– pierwsza dawka

– pierwsza dawka

– pierwsza dawka

– pierwsza dawka (stosownie do zaleceń WHO, Sekretariatu ONZ, Kwatery Głównej NATO)

 

* Po tygodniu od pierwszego szczepienia:

 

*

1. wścieklizna

– druga dawka

 

* Po miesiącu od pierwszego szczepienia:

 

*

1. dur-tężec (TyT)

2. wzw B

3. wścieklizna

4. błonica (d)

5. polio (IPV)

– druga dawka

– druga dawka

– trzecia dawka

– jednorazowo

– jednorazowo

 

* Po dwóch miesiącach od pierwszego szczepienia:

 

*

1. szczepionka meningokowa A+C+Y+W135 

– jednorazowo (stosownie do zaleceń WHO, Sekretariatu ONZ, Kwatery Głównej NATO)

2. żółta febra

– jednorazowo (stosownie do zaleceń WHO, Sekretariatu ONZ, Kwatery Głównej NATO)

3. KZM

– druga dawka (stosownie do zaleceń WHO, Sekretariatu ONZ, Kwatery Głównej NATO)

4. grypa

– jednorazowo sezonowo

 

II. Dawki uzupełniające:

 

1. Dur (Ty)

2. wzw A

3. wzw B

4. wścieklizna

5. KZM

– po 6–12 miesiącach od pierwszego szczepienia

– po 6–12 miesiącach od pierwszego szczepienia

– po 6 miesiącach od pierwszego szczepienia

– po 12 miesiącach od pierwszego szczepienia

– po 12 miesiącach od pierwszego szczepienia

 

Przez podanie jednoczasowe szczepionki należy rozumieć wykonanie oddzielnych wakcynacji z użyciem osobnych strzykawek i igieł w odległe miejsca ciała. Odstęp czasu między pierwszą a ostatnią dawką szczepionek podawanych jednoczasowo nie może przekraczać 24 godzin. Niedopuszczalne jest mieszanie różnych szczepionek w jednej strzykawce.

III. Modyfikacja schematu szczepień

Modyfikację wyżej przedstawionego schematu szczepień dopuszcza się w następujących przypadkach:

1. Osoba zakwalifikowana do szczepień jest aktualnie uodporniona przeciw określonej chorobie i posiada udokumentowane potwierdzenie wakcynacji.

2. Osoba zakwalifikowana do szczepień dotychczas nie była uodporniana przeciw wzw typu A ani wzw typu B.

W takim przypadku można przeprowadzić szczepienie podstawowe szczepionką skojarzoną przeciwko wzw typu A i wzw typu B wg schematu:

* 1 dawka (uczulająca) w pierwszym dniu,

* 2 dawka po miesiącu od pierwszego szczepienia,

* 3 dawka (uzupełniająca) po sześciu miesiącach od pierwszego szczepienia.

3. W innych, szczególnych przypadkach – w zależności od sytuacji epidemiologicznej, warunków służby i poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego w kraju docelowym (rejon operacji, misji) – szef komórki organizacyjnej w resorcie obrony narodowej właściwej do spraw ochrony zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego WP, podejmuje stosowną decyzję co do katalogu szczepień i schematu ich wykonania.

Załącznik 13. [WZÓR SKIEROWANIA NA TURNUS LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY]

Załącznik nr 13

WZÓR SKIEROWANIA NA TURNUS LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY

infoRgrafika

Załącznik 14. [RAMOWY PROGRAM TURNUSU LECZNICZO-PROFILAKTYCZNEGO]

Załącznik nr 14

RAMOWY PROGRAM TURNUSU LECZNICZO-PROFILAKTYCZNEGO

I. Część ogólna

1. Turnus prowadzi się zgodnie z programem profilaktyki psychologicznej pt.: „Trening antystresowy”.

2. Trening antystresowy realizuje się poprzez oddziaływania psychologiczne i zabiegi rehabilitacyjne, uwzględniając potrzeby żołnierzy wynikające z ich aktualnego stanu zdrowia.

3. Trening antystresowy prowadzą wykwalifikowani psycholodzy kliniczni lub psychoterapeuci i specjaliści leczenia uzdrowiskowego.

4. Trening antystresowy trwa 14 dni nieprzerwanie (wlicza się dzień przyjazdu i wyjazdu uczestników).

5. Każdy żołnierz zawodowy po przyjeździe otrzymuje ramowy program „Treningu antystresowego”.

6. Turnus rozpoczyna się przyjazdem w niedzielę, a kończy wyjazdem w sobotę.

7. W poniedziałek do południa, czyli drugiego dnia turnusu, powinny odbyć się konsultacje i badania lekarskie oraz zapisy na zabiegi rehabilitacyjne.

8. „Trening antystresowy” składa się z następujących części:

1) sesje relaksacyjne;

2) sesje zajęć grupowych (np. zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe, grupa wsparcia);

3) sesje indywidualne z psychologiem i/lub lekarzem psychiatrą;

4) zabiegi rehabilitacyjne;

5) fakultatywne zajęcia wieczorne.

9. Zajęcia „Treningu antystresowego” o charakterze psychologicznym powinny się rozpocząć w poniedziałek po południu od sesji zajęć grupowych.

10. Ostatnia sesja zajęć grupowych powinna odbyć się w piątek przed południem. Po zakończeniu treningu antystresowego żołnierz zawodowy otrzymuje epikryzę wypisową ze szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego przygotowaną przez specjalistę prowadzącego trening antystresowy. Epikryza powinna być zamieszczona w Książce zdrowia żołnierza (lub książce zdrowia żołnierza zawodowego).

11. W czasie trwania turnusu powinny zostać określone godziny przyjęć psychologa, lekarza psychiatry i zapewniony całodobowy kontakt telefoniczny z nimi, w formie dyżuru.

12. Żołnierz zawodowy może przyjechać na turnus wraz z osobą towarzyszącą. Osoby towarzyszące mogą brać udział w sesjach zajęć grupowych żołnierzy, za ich zgodą, oraz w fakultatywnych zajęciach wieczornych. Sugeruje się organizację osobnych zajęć grupowych dla osób towarzyszących.

II. Ramowy plan „Treningu antystresowego”

Dzień

Rodzaj zajęć

przed południem

po południu

wieczorem

1

2

3

4

1. niedziela

zakwaterowanie

zakwaterowanie

zakwaterowanie

2. poniedziałek

badania lekarskie

psychologiczne konsultacje indywidualne

propozycje organizatora

3. wtorek

zabiegi rehabilitacyjne

psychoedukacyjne zajęcia grupowe

relaksacja

możliwość konsultacji indywidualnych

zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora

4. środa

zabiegi rehabilitacyjne

psychoedukacyjne zajęcia grupowe

relaksacja

możliwość konsultacji indywidualnych

zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora

5. czwartek

zabiegi rehabilitacyjne

relaksacja

możliwość konsultacji indywidualnych

zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora

6. piątek

zabiegi rehabilitacyjne

psychologiczne zajęcia grupowe

relaksacja

możliwość konsultacji indywidualnych

zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora

7. sobota

propozycje organizatora

propozycje organizatora

propozycje organizatora

8. niedziela

propozycje organizatora

propozycje organizatora

propozycje organizatora

9. poniedziałek

zabiegi rehabilitacyjne

psychologiczne zajęcia grupowe

relaksacja

możliwość konsultacji indywidualnych

zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora

10. wtorek

zabiegi rehabilitacyjne

relaksacja

możliwość konsultacji indywidualnych

zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora

11. środa

zabiegi rehabilitacyjne

psychologiczne zajęcia grupowe

relaksacja

możliwość konsultacji indywidualnych zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora

12. czwartek

zabiegi rehabilitacyjne

relaksacja

możliwość konsultacji indywidualnych

zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora

13. piątek

zabiegi rehabilitacyjne

relaksacja

psychologiczne konsultacje indywidualne

zabiegi rehabilitacyjne

spotkanie pożegnalne

14. sobota

wyjazd

wyjazd

wyjazd

 

1. Istnieje możliwość zamiany zajęć przedpołudniowych z popołudniowymi, ale w sposób, który nie zmieni ogólnej liczby sesji zajęć grupowych (10) i relaksacyjnych (9).

2. Pozostała część dnia powinna być wypełniona innymi możliwymi zabiegami relaksacyjno-rehabilitacyjnymi, tj. masaże, basen i inne związane z dostępnym szpitalowi zapleczem, czy zaleceniami medycznymi.

3. Wieczorna część turnusu powinna być zorganizowana przez instruktorów kulturalno-oświatowych w sposób umożliwiający żołnierzom zawodowym fakultatywne uczestnictwo, np.: w spotkaniach zapoznawczych, tanecznych, zawodach, meczach, wycieczkach, projekcjach filmów, wyjściu do kina, teatru, ognisku itp. Zaleca się wcześniejsze zorganizowanie i zaplanowanie propozycji, aby mogły być one przedstawione pierwszego dnia w postaci harmonogramu pobytu.

4. Każdy żołnierz uczestniczący w turnusie „Trening antystresowy” powinien wziąć udział w indywidualnej konsultacji z psychologiem (na początku i pod koniec turnusu), a przez cały czas trwania turnusu mieć możliwość umówienia się na taką konsultację.

III. Ogólna charakterystyka sesji psychologicznych zajęć grupowych

1. W czasie trwania turnusu odbywa się 5 sesji zajęć grupowych.

2. Każda sesja powinna trwać co najmniej 3 godziny.

3. Sesje zajęć grupowych powinny odbywać się w jednym przeznaczonym do tego pomieszczeniu.

4. Na pierwszej sesji zajęć grupowych psycholog razem z uczestnikami ustala zasady pracy grupy oraz określa jej główny charakter.

5. Sesje zajęć grupowych mogą mieć charakter: zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów psychologicznych, grupy wsparcia.

6. Wskazane jest, aby wszystkie sesje zajęć grupowych prowadził ten sam psycholog.

IV. Ogólna charakterystyka sesji relaksacyjnych

1. Sesje relaksacyjne powinny trwać 1,5 godziny wraz z przygotowaniem grupy i omówieniem sesji.

2. W czasie turnusu „Trening antystresowy” powinno odbyć się 8 sesji relaksacyjnych.

3. W skład sesji relaksacyjnych mogą wchodzić wszelkie psychologiczne oddziaływania dotyczące redukcji napięcia mięśniowego i pracy z ciałem, tj. nauka oddychania przeponowego, trening autogenny, wizualizacja, biofeedback, hipnoza psychoterapeutyczna, muzykoterapia.

4. Sesje relaksacyjne mogą być zaplanowane wymiennie, ale zaleca się co najmniej dwa różne rodzaje zajęć, prowadzone przez dwie różne osoby.

5. Możliwe jest dwukrotne zastąpienie sesji relaksacyjnych lub połączenie ich z wycieczkami plenerowymi, wycieczkami krajoznawczymi lub innego rodzaju zorganizowaną aktywnością przeznaczoną dla „ciała”.

6. Sesje relaksacyjne powinien prowadzić psycholog specjalizujący się w pracy z ciałem lub hipnoterapii, we współpracy z instruktorem kulturalno-oświatowym, jeżeli realizowane będą zajęcia, o których mowa w pkt 5.

Załącznik 15. [WYKAZ CHORÓB I SCHORZEŃ PODLEGAJĄCYCH DYSPANSERYZACJI]

Załącznik nr 15

WYKAZ CHORÓB I SCHORZEŃ PODLEGAJĄCYCH DYSPANSERYZACJI

1. Nadciśnienie tętnicze

2. Choroba wieńcowa

3. Stany po zawale mięśnia sercowego

4. Przewlekłe choroby dróg oddechowych i stany po przebyciu gruźlicy

5. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, w tym przewlekłe nieżyty żołądka

6. Zmiany zapalne i zwyrodnieniowe stawów

7. Zespoły korzeniowe rdzenia kręgowego

8. Zaburzenia nerwicowe i związane ze stresem

9. Cukrzyca

10. Przewlekłe stany zapalne nerek i miedniczek nerkowych

Załącznik 16. [WZÓR KARTY KONTROLNEJ INTENSYWNEGO NADZORU DYSPANSERYZACYJNEGO]

Załącznik nr 16

WZÓR KARTY KONTROLNEJ INTENSYWNEGO NADZORU DYSPANSERYZACYJNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 17. [ZAKRES DODATKOWYCH BADAŃ KONTROLNYCH]

Załącznik nr 17

ZAKRES DODATKOWYCH BADAŃ KONTROLNYCH

1. Nadciśnienie tętnicze: EKG, badanie dna oka, RR na obu przedramieniach, morfologia, mocz - badanie ogólne.

2. Choroba wieńcowa: EKG, profil lipidowy, czas i wskaźnik protrombinowy, PT, INR, CK-MB, troponina, konsultacja kardiologa, próba wysiłkowa, echo serca.

3. Stany po zawale mięśnia sercowego: echo serca, EKG, profil lipidowy, konsultacja kardiologa, próba wysiłkowa.

4. Przewlekłe choroby dróg oddechowych i stany po przebyciu gruźlicy: rtg klatki piersiowej, posiew plwociny, spirometria, konsultacja pulmonologiczna.

5. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, w tym przewlekłe nieżyty żołądka: kał na krew utajoną, kał na pasożyty, morfologia, OB, mocz - badanie ogólne, konsultacja gastrologa, rtg przewodu pokarmowego, gastroskopia - gastrofiberoskopia.

6. Zmiany zapalne i zwyrodnieniowe stawów: ASO, RF-czynnik reumatoidalny, EKG.

7. Zespoły korzeniowe rdzenia kręgowego: rtg kręgosłupa, konsultacja neurologa, tomografia komputerowa kręgosłupa, rezonans magnetyczny kręgosłupa.

8. Zaburzenia nerwicowe i związane ze stresem: konsultacja psychologiczna i psychiatryczna.

9. Cukrzyca: badanie poziomu cukru we krwi na czczo, konsultacja okulisty - dno oka, kontrola RR, konsultacja diabetologa, profil lipidowy, USG jamy brzusznej.

10. Przewlekłe stany zapalne nerek i miedniczek nerkowych: mocz - badanie ogólne, posiew moczu, USG jamy brzusznej, konsultacja nefrologa, urografia, scyntygrafia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama