reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 lutego 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym

Na podstawie art. 67 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 36) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zakres i tryb kontroli zaopatrzenia żołnierzy zawodowych w produkty lecznicze określone w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, a także produkty lecznicze oznaczone symbolem OTC i wyroby medyczne;”;

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych żołnierzom zawodowym są podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, albo uczelnia wojskowa, zabezpieczające pod względem medycznym szkolenia poligonowe lub ćwiczenia wojskowe (loty, rejsy).”;

3) w § 3 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi lekarz przeprowadzający badania lekarskie lub psycholog przeprowadzający badania psychologiczne kieruje żołnierza zawodowego na badania uzupełniające do podmiotów leczniczych właściwych ze względu na rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Kontrole nad zaopatrzeniem żołnierzy zawodowych w produkty lecznicze określone w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy, a także produkty lecznicze oznaczone symbolem OTC i wyroby medyczne sprawuje Wojskowa Inspekcja Farmaceutyczna.

2. Kontrole przeprowadza się w sposób planowy albo doraźnie na wniosek organów finansowych pokrywających koszty nabytych przez żołnierzy bezpłatnie produktów leczniczych określonych w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy, a także produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych.

3. Kontrole mają umożliwić dokonanie oceny poprawności wystawiania recept osobom uprawnionym, ordynacji leków i wyrobów medycznych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki lekami na szczeblu jednostki wojskowej.”;

5) w § 9 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Szczepienia ochronne, o których mowa w ust. 1, wykonuje się w punktach szczepień podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej.

4. Szczepienia ochronne przeciwko żółtej gorączce wykonuje się wyłącznie w Punkcie Szczepień Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej lub – w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach – w innych punktach uprawnionych do wykonywania takich szczepień.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Żołnierze zawodowi poddani szczepieniom ochronnym, o których mowa w § 9, otrzymują międzynarodowe świadectwo szczepień ochronnych Światowej Organizacji Zdrowia wydawane przez Wojskową Inspekcję Sanitarną albo Punkt Szczepień Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej.”;

7) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wyniki kontrolnego badania lekarskiego, z wyraźnym określeniem możliwości wyjazdu żołnierza zawodowego do służby poza granicami państwa, wpisuje się do zbiorczej dokumentacji medycznej lekarza przeprowadzającego badanie, prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186).”;

8) w § 14:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Dowódca jednostki wojskowej przesyła informację o skierowaniu żołnierza zawodowego na turnus do dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia.

4. Koszty pobytu żołnierza zawodowego na turnusie są pokrywane ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Potwierdzenie uczestnictwa żołnierza zawodowego w turnusie, którym jest kopia skierowania, dyrektor wojskowego szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego przesyła, wraz z fakturą za koszty pobytu i udzielonych świadczeń zdrowotnych, do dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia.”;

9) w załączniku nr 12 w części III pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W innych, szczególnych przypadkach – w zależności od sytuacji epidemiologicznej, warunków służby i poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego w kraju docelowym (rejon operacji, misji) – dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego, podejmuje decyzję co do zakresu szczepień i schematu ich wykonania.”;

10) w załączniku nr 14 w części I pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Ostatnia sesja zajęć grupowych odbywa się w piątek przed południem. Po zakończeniu treningu antystresowego żołnierz zawodowy otrzymuje epikryzę wypisową ze szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego przygotowaną przez specjalistę prowadzącego trening antystresowy.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1268 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 178.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama