Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 stycznia 2011 r.

w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wykaz urzędów kontroli skarbowej stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Siedzibami urzędów kontroli skarbowej są miejscowości wskazane w ich nazwach.

§ 2.
W urzędach kontroli skarbowej mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

1) wydziały – składające się co najmniej z 20 pracowników;

2) oddziały – składające się co najmniej z 10 pracowników;

3) referaty – składające się co najmniej z 5 pracowników;

4) wieloosobowe stanowiska pracy (sekcje) – składające się z mniej niż 5 pracowników;

5) jednoosobowe stanowiska pracy;

6) ośrodki zamiejscowe.

§ 3.
Ograniczenia w zakresie limitu pracowników dla danej komórki organizacyjnej, określone w § 2 pkt 1-4, nie mają zastosowania do komórek organizacyjnych:

1) wywiadu skarbowego;

2) kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2011 r.3)

Minister Finansów: w z. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209, poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 166, poz. 1317 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 492, Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1309.

3) Zakres spraw regulowanych niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 153, poz. 995) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 96, poz. 856, z 2006 r. Nr 64, poz. 452 oraz z 2008 r. Nr 219, poz. 1404), które na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WYKAZ URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 4 stycznia 2011 r. (poz. 62)

WYKAZ URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ

1. Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie

2. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

3. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

4. Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

5. Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

6. Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach

7. Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie

8. Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie

9. Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi

10. Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

11. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu

12. Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

13. Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

14. Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie

15. Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu

16. Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-19
  • Data wejścia w życie: 2011-01-31
  • Data obowiązywania: 2011-01-31
  • Dokument traci ważność: 2017-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw