reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 stycznia 2011 r.

w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 205 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, sposoby ustalania i warunki zwiększania jego wysokości dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, tryb postępowania oraz właściwość przełożonych w zakresie przyznawania i wypłaty nagród rocznych, uznaniowych i zapomóg.
§ 2.
1. Wysokość funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy, zwanego dalej „funduszem”, tworzonego w ramach środków na uposażenie funkcjonariuszy, wynosi 9,5 % planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, ujętych w części 37 budżetu państwa, pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości.

2. Wysokość funduszu może być podwyższana przez Ministra Sprawiedliwości w ramach łącznej sumy środków na uposażenia zasadnicze funkcjonariuszy wraz z dodatkami o charakterze stałym.

§ 3.
1. Fundusz tworzy się w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej posiadających status jednostek budżetowych.

2. Wysokość funduszu ustala:

1) Dyrektor Generalny w:

a) Centralnym Zarządzie Służby Więziennej,

b) okręgowych inspektoratach Służby Więziennej,

c) Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej,

d) ośrodkach szkolenia Służby Więziennej,

e) bezpośrednio mu podległych ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej;

2) dyrektor okręgowy Służby Więziennej w:

a) zakładach karnych i aresztach śledczych,

b) ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej.

§ 4.
1. Przełożonym właściwym do przyznania nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg, zwanym dalej „przełożonym”, jest:

1) kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której funkcjonariusz na stałe pełni służbę;

2) przełożony określony w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, w przypadku funkcjonariuszy zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Służbie Więziennej.

2. Nagrody uznaniowe może przyznać także:

1) Dyrektor Generalny – wszystkim funkcjonariuszom;

2) dyrektor okręgowy Służby Więziennej – funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległych mu jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej;

3) dyrektor okręgowy Służby Więziennej, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej, komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej, dyrektor zakładu karnego albo dyrektor aresztu śledczego:

a) funkcjonariuszowi delegowanemu do czasowego pełnienia służby w tej jednostce,

b) funkcjonariuszowi pozostającemu bez przydziału służbowego w tej jednostce.

3. Nagrody uznaniowe przyznaje przełożony z własnej inicjatywy bądź na wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.

§ 5.
Zapomogi przyznaje przełożony z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek w sprawie przyznania zapomogi, zwany dalej „wnioskiem”, zainteresowanego funkcjonariusza, a w uzasadnionych przypadkach także na wniosek:

1) bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza;

2) osoby wyznaczonej do załatwiania spraw kadrowych lub socjalnych w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej;

3) organizacji związku zawodowego funkcjonariuszy.

§ 6.
1. Wniosek składa się do komórki kadrowej lub osoby wyznaczonej do załatwiania spraw kadrowych lub socjalnych w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej.

2. Funkcjonariusz może zostać zobowiązany do udokumentowania okoliczności mających wpływ na sytuację osobistą oraz materialną jego i rodziny, w szczególności do:

1) potwierdzenia wysokości innych dochodów funkcjonariusza, współmałżonka i członków jego rodziny;

2) przedłożenia innych dokumentów uzasadniających przyznanie zapomogi, w szczególności zaświadczeń właściwych organów pomocy społecznej, dokumentacji medycznej, rachunków i faktur.

3. Wniosek jest rozpatrywany przez przełożonego.

§ 7.
Nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi wypłaca niezwłocznie jednostka organizacyjna Służby Więziennej właściwa w sprawach wypłaty uposażenia funkcjonariusza.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

 

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 98, poz. 1065) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. Nr 15, poz. 145), które tracą moc z dniem 14 lutego 2011 r. na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama