REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 178 poz. 1060

USTAWA

z dnia 15 lipca 2011 r.

o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)1) 2)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Zakres regulacji]
Ustawa określa instytucje właściwe do wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej dopuszczających dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
Art. 2. [Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS)]
Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS), zwany dalej „systemem”, tworzą:

1) minister właściwy do spraw środowiska;

2) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

3) Polskie Centrum Akredytacji.

Art. 3. [Kompetencje ministra właściwego do spraw środowiska]
Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi politykę w zakresie rozwoju systemu oraz współpracuje z organami Unii Europejskiej w tym zakresie.
Art. 4. [Organy egzekwowania prawa]
1. Organami egzekwowania prawa, o których mowa w art. 2 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1221/2009”, są:

1) wójt, burmistrz albo prezydent miasta;

2) starosta;

3) marszałek województwa;

4) wojewoda;

5) regionalny dyrektor ochrony środowiska;

6) organy Inspekcji Ochrony Środowiska;

7) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

8) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

2. Organy określone w ust. 1 wykonują zadania organów egzekwowania prawa, o których mowa w art. 2 pkt 26 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, na podstawie i w zakresie określonych w przepisach odrębnych.

Art. 5. [Rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie]
1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie, zwany dalej „rejestrem EMAS”.

2. Rejestr EMAS zawiera:

1) numer w rejestrze EMAS, składający się z oznaczenia „PL”, spacji, oznaczenia województwa zgodnego z nomenklaturą określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.3)), poziomej kreski, trzycyfrowego numeru porządkowego właściwego dla województwa, w którym mieści się siedziba organizacji, oraz liczby porządkowej rejestru EMAS;

2) nazwę organizacji oraz oznaczenie jej siedziby i adresu;

3) datę rejestracji organizacji w rejestrze EMAS;

4) datę weryfikacji i walidacji;

5) uwagi dotyczące zawieszenia rejestracji organizacji w rejestrze EMAS;

6) uwagi dotyczące wykreślenia organizacji z rejestru EMAS;

7) deklarację środowiskową organizacji i jej aktualizacje.

3. Rejestr EMAS podlega aktualizacji w zakresie zawartych w nim danych i deklaracji środowiskowych.

Art. 6. [Wpis organizacji do rejestru EMAS]
1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu organizacji do rejestru EMAS, na jej wniosek, po spełnieniu warunków określonych w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.

2. Przed dokonaniem wpisu organizacji do rejestru EMAS Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zasięga pisemnej opinii organów określonych w art. 4 ust. 1, właściwych ze względu na miejsce korzystania ze środowiska przez organizację, w zakresie spełnienia przez organizację wymagań prawnych dotyczących środowiska.

3. Organy określone w art. 4 ust. 1 są obowiązane do wyrażenia opinii w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia o jej wydanie.

4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje na piśmie organy, o których mowa w ust. 2, o rejestracji organizacji w rejestrze EMAS.

5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, odmawia wpisu organizacji do rejestru EMAS;

2) w przypadkach, o których mowa w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009:

a) zawiesza rejestrację organizacji w rejestrze EMAS,

b) wykreśla organizację z rejestru EMAS.

6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS, kierując się koniecznością zapewnienia sprawnego działania systemu oraz zapewnienia informacji niezbędnych do rejestracji, a także biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.

Art. 7. [Opłata rejestracyjna]
1. Za wpis do rejestru EMAS Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pobiera opłatę rejestracyjną. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 3000 zł.

2. Opłata rejestracyjna stanowi iloczyn stawki, o której mowa w ust. 3, oraz współczynnika różnicującego, o którym mowa w ust. 5.

3. Stawka opłaty rejestracyjnej wynosi 1000 zł.

4. Organizacja, która składa wniosek o wpis do rejestru EMAS, wnosi opłatę rejestracyjną na rachunek bankowy prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Opłata rejestracyjna stanowi dochód budżetu państwa.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki różnicujące wysokość opłaty rejestracyjnej, uwzględniając formę organizacyjną i liczbę osób zatrudnionych przez organizację oraz biorąc pod uwagę, że opłata ta nie powinna stanowić przeszkody w zgłoszeniu do systemu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Art. 8. [Udzielenie informacji]
1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest obowiązany do udzielania organizacji, na jej pisemny wniosek, informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.

2. Organy określone w art. 4 ust. 1 są obowiązane do udzielania organizacji, na jej pisemny wniosek, informacji, o których mowa w art. 32 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.

3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz organy określone w art. 4 ust. 1 udzielają informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, na piśmie.

4. Udzielenie informacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

5. Termin, o którym mowa w ust. 4, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na znaczny stopień skomplikowania sprawy. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.4)) stosuje się odpowiednio.

6. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz organy określone w art. 4 ust. 1 mogą odmówić udzielenia informacji, jeżeli wniosek:

1) nie dotyczy informacji, o której mowa w art. 32 ust. 1 i 2 albo 4 rozporządzenia (WE) 1221/2009;

2) jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;

3) jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, właściwy organ, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni.

8. Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji.

9. W przypadku odmowy udzielenia informacji przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 9. [Obowiązek składania rocznej i kwartalnej informacji]
1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest obowiązany do składania ministrowi właściwemu do spraw środowiska:

1) rocznej informacji o działaniach podjętych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów ustawy i rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, w terminie do dnia 15 lutego, za poprzedni rok kalendarzowy;

2) kwartalnej informacji o organizacjach zarejestrowanych, zawieszonych oraz wykreślonych z rejestru EMAS, w terminie do 15. dnia pierwszego miesiąca kwartału, za poprzedni kwartał.

2. Organy określone w art. 4 ust. 1 są obowiązane do przekazywania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji, o których mowa w art. 32 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.

Art. 10. [Polskie Centrum Akredytacji]
Polskie Centrum Akredytacji prowadzi akredytację weryfikatorów środowiskowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586) oraz przepisami rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.
Art. 11. [Prawo ochrony środowiska]
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 386 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4;

2) w art. 400a w ust. 1 po pkt 41 dodaje się pkt 41a w brzmieniu:

„41a) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS);”.

Art. 12. [Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko]
W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 w ust. 2 pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) o deklaracjach środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060);”;

2) w art. 127 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);”;

3) w art. 131 w ust. 1 uchyla się pkt 8.

Art. 13. [Ustawa o bateriach i akumulatorach]
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 oraz z 2011 r. Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opłaty rejestrowej nie uiszcza wprowadzający baterie lub akumulatory wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).”

Art. 14. [Przepis przejściowy]
1. Rejestr krajowy organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu prowadzony na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 18, zwany dalej „rejestrem krajowym”, staje się rejestrem EMAS.

2. Wpisy organizacji do rejestru krajowego dokonane na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 18, stają się wpisami do rejestru EMAS dokonanymi na podstawie art. 6 ust. 1.

3. Organizacje wpisane do rejestru regionalnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 18, zwanego dalej „rejestrem regionalnym”, niewpisane do rejestru krajowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są wpisywane do rejestru EMAS.

4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie po przekazaniu rejestru regionalnego oraz akt spraw i dokumentów, o których mowa w ust. 5, dotyczących organizacji wpisywanej do rejestru EMAS.

5. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska przekażą Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska rejestry regionalne oraz akta spraw dotyczące postępowań o wpis do rejestru regionalnego i dokumenty, na podstawie których rejestry te były prowadzone, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

6. Przekazanie rejestrów oraz akt spraw i dokumentów, o których mowa w ust. 5, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

7. Wnioski organizacji o wpis do rejestru regionalnego, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są rozpatrywane jako wnioski o wpis organizacji do rejestru EMAS.

8. W przypadku gdy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdzi, że wniosek o wpis do rejestru regionalnego, o którym mowa w ust. 7, nie spełnia wymagań, wzywa organizację do usunięcia braków. Przepisy art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

9. Organizacje, o których mowa w ust. 3 i 7, są zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty rejestracyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 1.

Art. 15. [Zniesienie Krajowej Rady Ekozarządzania]
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy znosi się Krajową Radę Ekozarządzania.
Art. 16. [Przepisy dotychczasowe]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na postawie art. 7 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 18, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 5, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 17. [Maksymalny limit wydatków budżetowych]
1. Maksymalny limit wydatków budżetowych będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 5 455 026 zł, z tym że w:

1) 2011 r. – 487 220 zł;

2) 2012 r. – 499 401 zł;

3) 2013 r. – 511 887 zł;

4) 2014 r. – 524 684 zł;

5) 2015 r. – 537 801 zł;

6) 2016 r. – 551 247 zł;

7) 2017 r. – 565 028 zł;

8) 2018 r. – 578 588 zł;

9) 2019 r. – 592 475 zł;

10) 2020 r. – 606 695 zł.

2. Minister właściwy do spraw środowiska wprowadzi mechanizmy korygujące w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, w zakresie redukcji kosztów przeznaczonych na promocję systemu.

3. Organem właściwym do monitorowania limitu wydatków w zakresie funkcjonowania systemu oraz wdrożenia mechanizmów korygujących jest minister właściwy do spraw środowiska.

Art. 18. [Przepisy uchylone]
Traci moc ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 93, poz. 621 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).
Art. 19. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

2) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 139, poz. 814 i Nr 171, poz. 1016.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 i Nr 106, poz. 622.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695 i Nr 152, poz. 897.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981 i Nr 170, poz. 1015.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA