| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa:

1) jednostki organizacyjne uprawnione do przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego oraz zakres kompetencji ich organów;

2) tryb i terminy nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą;

3) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o nostryfikację stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki;

4) warunki ustalania odpłatności za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego, w tym możliwość obniżania lub zwalniania z opłat oraz sposób wnoszenia opłat;

5) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego.

§ 2.
 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) wnioskodawcy – oznacza to osobę ubiegającą się o przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki uzyskanego za granicą;

2) stopniu naukowym – oznacza to stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki uzyskany za granicą;

3) radzie – oznacza to radę jednostki organizacyjnej posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki lub stopnia doktora habilitowanego określonej dziedziny sztuki, w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej, której dotyczy stopień naukowy;

4) państwie – stronie Konwencji lizbońskiej – oznacza to państwo – stronę Konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 233, poz. 2339), z wyłączeniem państw, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

§ 3.
 1. Postępowanie nostryfikacyjne przeprowadza rada.

2. Wnioskodawca składa do wybranej rady wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

1) oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego – do wglądu;

2) w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny:

a) z polskim stopniem naukowym doktora – kopią rozprawy doktorskiej,

b) z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego – kopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe

– stanowiących podstawę przyznania wnioskodawcy stopnia naukowego;

3) kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego, na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia naukowego, o którego uznanie się ubiega;

4) oświadczeniem, że stopień naukowy, o którego nostryfikację wnioskodawca się ubiega, nie stanowił przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego przeprowadzonego przez inną radę.

3. Rada może zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 2, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
 1. Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest dzień doręczenia wniosku radzie.

2. Rada dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku uznania wniosku za niekompletny rada wzywa do jego uzupełnienia, wyznaczając termin uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

3. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego rada wydaje postanowienie o odmowie przeprowadzenia postępowania. Na postanowienie służy zażalenie do rektora albo kierownika instytutu naukowego.

§ 5.
 1. Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady nie później niż w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne.

2. W toku postępowania rada może podjąć uchwałę o konieczności sporządzenia recenzji rozprawy doktorskiej albo dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, stanowiących podstawę uzyskania stopnia naukowego. W tym przypadku postępowanie nostryfikacyjne zostaje zakończone w terminie 30 dni od dnia wpływu dokumentów potwierdzających wykonanie uchwały rady.

3. Przy podejmowaniu uchwał, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy określające zasady głosowania przy przeprowadzaniu przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych.

§ 6.
 1. Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady w sprawie:

1) uznania stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki albo

2) odmowy uznania stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki.

2. Wnioskodawca otrzymuje kopie uchwał, o których mowa w ust. 1.

3. Wnioskodawca może odwołać się od uchwał, o których mowa w ust. 1, do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Przepisy ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki dotyczące odwołania od odmownych uchwał o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego stosuje się odpowiednio.

§ 7.
 W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, jednostka organizacyjna wydaje wnioskodawcy zaświadczenie o uznaniu stopnia naukowego. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 8.
 Rada, w drodze uchwały, może zwolnić z postępowania nostryfikacyjnego osobę, która ubiega się w tej jednostce organizacyjnej o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i posiada stopień naukowy uzyskany w państwie – stronie Konwencji lizbońskiej.
§ 9.
 1. Kierownik jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie nostryfikacyjne ustala wysokość opłaty związanej z przeprowadzeniem tego postępowania oraz wyznacza termin jej wniesienia, przy czym opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego określonej w przepisach o warunkach wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Przy ustalaniu wysokości opłaty kierownik jednostki organizacyjnej bierze pod uwagę koszty poniesione w związku z przeprowadzonym postępowaniem.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego na rachunek bankowy albo do kasy jednostki organizacyjnej, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne.

3. Opłaty nie pobiera się w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 3 i § 8.

4. W przypadku trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy, kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie nostryfikacyjne może na wniosek wnioskodawcy obniżyć wysokość lub zwolnić z opłaty, o której mowa w ust. 1.

§ 10.
 Rada odmawia uznania stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym lub zwolnienia z postępowania nostryfikacyjnego w przypadku, gdy instytucja, która nadała stopień naukowy:

1) nie posiadała w dniu wydania dyplomu uprawnień do nadawania stopni naukowych w rozumieniu przepisów prawa wewnętrznego kraju, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa, lub

2) nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego kraju.

§ 11.
 Postępowania nostryfikacyjne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia prowadzone są na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 12.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.3)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 104, poz. 874 oraz z 2007 r. Nr 233, poz. 1714), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).

Załącznik 1. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 8 sierpnia 2011 r. (poz. 1067)

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »