| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania

Na podstawie art. 21 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb i terminy zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania oraz o wygaśnięciu przyczyny pozbawienia prawa wybierania, a także wzory zawiadomień w tych sprawach.
§ 2.
1. Sądy pierwszej instancji, które wydały orzeczenie, przekazują urzędom właściwych gmin zawiadomienia o osobach, które prawomocnym orzeczeniem sądu zostały:

1) pozbawione praw publicznych;

2) ubezwłasnowolnione.

2. W wypadku uchylenia orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, sąd pierwszej instancji zawiadamia o tym urząd właściwej gminy.

3. Sąd Najwyższy przekazuje urzędom właściwych gmin zawiadomienia Trybunału Stanu o osobach pozbawionych praw wyborczych jego prawomocnym orzeczeniem.

4. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1–3, wysyła się najpóźniej w terminie siedmiu dni od chwili uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu akt z właściwego sądu.

5. W przypadku gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 1–3, uprawomocni się po upływie trzydziestego dnia przed dniem wyborów, zawiadomienie przekazuje się urzędowi właściwej gminy oraz, odpowiednio, administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego niezwłocznie, przy wykorzystaniu, w razie potrzeby, technicznych środków łączności zapewniających identyfikację nadawcy przekazu i zachowanie tajemnicy telekomunikacyjnej.

§ 3.
1. Niezależnie od zawiadomień, o których mowa w § 2, od dnia ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów sądy pierwszej instancji przekazują urzędom właściwych gmin zawiadomienia o osobach:

1) pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, jeżeli koniec okresu, na który ten środek karny orzeczono, przypada nie wcześniej niż w dniu wyborów;

2) ubezwłasnowolnionych do dnia wyborów prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. W przypadku gdy w okresie, o którym mowa w ust. 1, akta sprawy, w której uprawomocniło się orzeczenie powodujące utratę prawa wybierania, znajdują się w sądzie drugiej instancji, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje ten sąd, czyniąc o tym adnotację w aktach sprawy.

3. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się urzędowi właściwej gminy oraz, odpowiednio, administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego nie później niż w trzydziestym dniu przed dniem wyborów.

§ 4.
1. Zawiadomienia, o których mowa w § 2 i 3, przekazuje się urzędom gmin właściwych według miejsca ostatniego zamieszkania osób, których zawiadomienia dotyczą.

2. W odniesieniu do osób przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych zawiadomienia przekazuje się:

1) urzędowi gminy właściwej według ostatniego znanego sądowi miejsca, w którym ta osoba zamieszkiwała, oraz

2) urzędowi gminy właściwej według położenia zakładu karnego lub aresztu śledczego, w którym ta osoba przebywa, za pośrednictwem administracji tego zakładu lub aresztu.

§ 5.
Wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 3 oraz § 3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 6.
1. Zawiadomienie o osobie, wobec której wygasła przyczyna pozbawienia prawa wybierania, przekazuje urzędowi właściwej gminy sąd pierwszej instancji; zawiadomienie Trybunału Stanu przekazuje Sąd Najwyższy.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wysyła się najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia wygaśnięcia przyczyny pozbawienia prawa wybierania.

3. Przepisy § 2 ust. 5 i § 4 stosuje się odpowiednio.

4. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania (Dz. U. Nr 19, poz. 195), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889).

Załącznik 1. [WZÓR - ZAWIADOMIENIE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 31 sierpnia 2011 r. (poz. 1091)

Załącznik nr 1

WZÓR – ZAWIADOMIENIE

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - ZAWIADOMIENIE]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZAWIADOMIENIE

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »