| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych

Na podstawie art. 61h § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa tryb:

1) doręczania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych;

2) przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, jeżeli przekazanie pakietów wyborczych obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe;

3) przekazywania właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego kopert zwrotnych niedoręczonych do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Kodeksie wyborczym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;

2) właściwym dyrektorze delegatury Krajowego Biura Wyborczego – należy przez to rozumieć dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej ze względu na siedzibę obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej zgodnie z art. 61b Kodeksu wyborczego;

3) operatorze publicznym – należy przez to rozumieć operatora w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.3)).

Rozdział 2

Tryb doręczania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych

§ 3. [Informowanie operatora publicznego o wyborcach niepełnosprawnych]

1. Przedstawiciel operatora publicznego odbiera, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, kopertę zwrotną w stanie zamkniętym od wyborcy niepełnosprawnego, który otrzymał pakiet wyborczy.

2. Urząd gminy, niezwłocznie po doręczeniu pakietów wyborczych, informuje pisemnie operatora publicznego o wyborcach niepełnosprawnych, którzy otrzymali pakiet wyborczy za jego pośrednictwem.

3. Odbiór, o którym mowa w ust. 1, następuje za pokwitowaniem, pod adresem, na który nastąpiło doręczenie.

§ 4.
Przedstawiciel operatora publicznego, który dokonał odbioru koperty zwrotnej, w sposób określony w § 3, niezwłocznie przekazuje ją do właściwej placówki, która je gromadzi.
§ 5.
Operator publiczny, który zgromadził koperty zwrotne, dokonuje jednego doręczenia zgromadzonych kopert do właściwej obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem odbioru.
§ 6.
Doręczenie kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych następuje w dniu wyborów, w czasie trwania głosowania.

Rozdział 3

Tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, jeżeli przekazanie pakietów wyborczych do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe

§ 7. [Pakiety wyborcze, których doręczenie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe]

1. Pakiety wyborcze, których doręczenie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe, a które pozostały w posiadaniu operatora publicznego, przekazuje on niezwłocznie właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

2. Pakiety wyborcze, których doręczenie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe, a które pozostały w posiadaniu urzędu gminy, przekazuje on niezwłocznie właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

§ 8.
Przekazanie zgromadzonych pakietów wyborczych następuje przez jednorazowe wydanie ich osobie uprawnionej do odbioru przesyłek w siedzibie delegatury Krajowego Biura Wyborczego, za pokwitowaniem odbioru.

Rozdział 4

Tryb przekazywania właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego kopert zwrotnych niedoręczonych do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania

§ 9. [Przekazanie kopert zwrotnych niedoręczonych do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania]

Koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania operator publiczny przekazuje właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
§ 10.
Przekazanie zgromadzonych kopert zwrotnych następuje przez jednorazowe wydanie ich osobie uprawnionej do odbioru przesyłek w siedzibie delegatury Krajowego Biura Wyborczego, za pokwitowaniem odbioru.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »