| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 października 2011 r.

w sprawie magazynów czasowego składowania

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki i tryb tworzenia oraz prowadzenia magazynów czasowego składowania, zwanych dalej „magazynami”.
§ 2.
1. Osoba zamierzająca prowadzić magazyn, zwana dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu, zwany dalej „wnioskiem”, do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na lokalizację miejsca, w którym ma być prowadzony magazyn, zwanego dalej „organem celnym”.

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

1) nazwę i adres siedziby albo imię i nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy;

2) numer EORI nadany wnioskodawcy;

3) adres miejsca, w którym ma być prowadzony magazyn;

4) opis zabezpieczeń mających na celu zapewnienie, że towary czasowo składowane nie zostaną usunięte spod dozoru celnego;

5) informacje dodatkowe, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie, że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalega on w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego, złożone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne;

2) plan miejsca, w którym ma być prowadzony magazyn;

3) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wnioskodawcy wydane przez naczelnika urzędu skarbowego.

4. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli wnioskodawca posiada świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO, o którym mowa w art. 14a ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.).

5. Przepisu ust. 3 pkt 3 nie stosuje się:

1) jeżeli w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wnioskodawca wypełnił pole dotyczące zalegania albo niezalegania w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego;

2) jeżeli zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, zostało wcześniej złożone organowi celnemu i dane w nim zawarte są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku; w tym przypadku wnioskodawca jest obowiązany do wskazania sprawy, do której załączono zaświadczenie;

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 4.

§ 3.
Pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania, zwane dalej „pozwoleniem”, może być udzielone, jeżeli:

1) wnioskodawca zapewnia wszelkie gwarancje niezbędne dla prawidłowego prowadzenia magazynu i wykonywania obowiązków wynikających ze składowania towarów;

2) organ celny może zapewnić dozór celny i kontrolę celną bez konieczności stosowania środków administracyjnych niewspółmiernych do istniejącej potrzeby gospodarczej;

3) lokalizacja, stan i wyposażenie miejsca przeznaczonego do prowadzenia magazynu zapewniają możliwość skutecznego sprawowania dozoru celnego i prowadzenia kontroli celnej oraz właściwe stosowanie przepisów prawa celnego;

4) wejścia i wyjścia miejsca przeznaczonego do prowadzenia magazynu umożliwiają organowi celnemu nałożenie zamknięć celnych oraz zastosowanie odrębnego zamknięcia;

5) miejsce przeznaczone do prowadzenia magazynu posiada odpowiednie warunki techniczne i jest przystosowane do składowania towarów;

6) wnioskodawca posiada tytuł prawny do użytkowania miejsca przeznaczonego do prowadzenia magazynu;

7) podczas sprawdzenia stanu miejsca przeznaczonego do prowadzenia magazynu organ celny pozytywnie zweryfikował informacje podane we wniosku i załączonych dokumentach ze stanem faktycznym.

§ 4.
Pozwolenie określa:

1) numer identyfikacyjny magazynu, na który składa się:

a) dwuliterowy symbol państwa „PL”,

b) sześciocyfrowy kod urzędu celnego, którego naczelnik wydał pozwolenie,

c) skrót literowy MC,

d) czterocyfrowy wyróżnik magazynów znajdujących się we właściwości organu celnego (od 0001 do 9999);

2) adres magazynu;

3) urząd celny nadzorujący magazyn;

4) wymagania dotyczące funkcjonowania magazynu w zakresie sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej.

§ 5.
Warunkiem prowadzenia magazynu jest:

1) przestrzeganie przy prowadzeniu magazynu wymagań, o których mowa w § 4 pkt 4;

2) przedłożenie organowi celnemu do zatwierdzenia ewidencji towarów składowanych w magazynie, zwanych dalej „ewidencją”, przed rozpoczęciem działalności magazynu, jednak nie później niż 30 dni od dnia otrzymania pozwolenia;

3) niezwłoczne informowanie organu celnego o:

a) każdej zmianie danych zawartych we wniosku oraz dokumentach załączonych do tego wniosku,

b) zawieszeniu działalności magazynu polegającym na nieskładowaniu towarów przez okres dłuższy niż trzy miesiące,

c) rozpoczęciu działalności magazynu następującym po okresie zawieszenia, o którym mowa w lit. b;

4) wykonywanie obowiązków wynikających ze składowania towarów;

5) zapewnienie warunków składowania towarów uniemożliwiających usunięcie towarów składowanych w magazynie spod dozoru celnego;

6) w przypadku realizacji prac budowlanych lub zmian technicznych dotyczących magazynu, a także zmian sposobu odgrodzenia i stosowanych zabezpieczeń, uprzednie uzyskanie zgody organu celnego;

7) przestrzeganie warunków określonych w § 3.

§ 6.
1. Ewidencję prowadzi prowadzący magazyn albo wskazana przez niego osoba.

2. Prowadzący magazyn jest obowiązany zapewnić organowi celnemu dostęp do treści ewidencji w miejscu określonym w pozwoleniu.

3. Ewidencja powinna zawierać w szczególności następujące informacje:

1) datę złożenia towaru w magazynie;

2) rodzaj i ilość towaru;

3) dane dokumentu, na podstawie którego dokonano wpisu;

4) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i siedzibę osoby, która wprowadziła towar do magazynu;

5) datę wyprowadzenia towaru z magazynu;

6) dane dokumentu celnego, na podstawie którego towarom uprzednio składowanym w magazynie nadano inne przeznaczenie celne;

7) czynności, jakim podlegał towar w czasie składowania w magazynie;

8) zasady przyjmowania i wydawania towarów.

4. Szczegółowy zakres informacji, które powinna zwierać ewidencja, podlega zatwierdzeniu przez organ celny.

5. Wpis do ewidencji powinien być dokonany niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia podlegającego rejestracji.

6. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie deklaracji skróconej lub dokumentu, który został wykorzystany w charakterze deklaracji skróconej. W przypadku braku tych dokumentów wpis jest dokonywany na podstawie innych dokumentów dotyczących towaru.

§ 7.
Ewidencja może być prowadzona:

1) w formie pisemnej;

2) z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

§ 8.
1. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie pisemnej, przed przystąpieniem do jej wypełniania, karty ewidencji powinny być przeszyte, a strony ponumerowane. Organ celny opatruje przeszycie plombą, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę stron.

2. Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany i poprawki powinny być dokonywane w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisana w rubryce „uwagi”.

§ 9.
1. Ewidencja prowadzona z zastosowaniem systemu teleinformatycznego może zostać zatwierdzona przez organ celny, jeżeli:

1) umożliwia wgląd w treść przetwarzanych danych i zapewnia ich ochronę przed zniekształceniem lub utratą;

2) umożliwia dokonywanie korekty danych, z zachowaniem historii wpisów oraz informacji o dacie dokonania korekty;

3) uniemożliwia usuwanie wpisów;

4) pozwala na uzyskanie wydruku danych według kryteriów określonych przez organ celny;

5) zapewnia możliwość archiwizacji danych na informatycznych nośnikach danych.

2. Dane z ewidencji prowadzonej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego powinny być archiwizowane na informatycznych nośnikach danych nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 10.
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania (Dz. U. Nr 89, poz. 847 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 553).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »