| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych2)

Na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, w tym:

1) sposób klasyfikacji:

a) elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, w oparciu o wchodzące w ich skład wskaźniki jakości, dla poszczególnych kategorii jednolitych części wód, uwzględniający różne typy wód powierzchniowych,

b) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a,

c) potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a,

d) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych4) oraz dla innych zanieczyszczeń służące klasyfikacji tego stanu;

2) sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości, o których mowa w pkt 1 lit. a;

3) sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych;

4) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:

a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 1 lit. b,

b) potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 1 lit. c,

c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych;

5) częstotliwość dokonywania:

a) klasyfikacji poszczególnych elementów, o których mowa w pkt 1 lit. a,

b) klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

§ 2.
1. Elementy fizykochemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne klasyfikuje się na podstawie kryteriów wyrażonych jako wartości graniczne wskaźników jakości wód, z uwzględnieniem typów wód powierzchniowych.

2. Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, takich jak struga, strumień, potok, kanał oraz rzeka, niewyznaczonych jako jednolite części wód sztuczne lub silnie zmienione, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, w tym jezior lub innych zbiorników naturalnych wyznaczonych jako jednolite części wód silnie zmienione, oraz sztuczny zbiornik wodny, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak wody przejściowe, w tym wyznaczonych jako jednolite części wód silnie zmienione, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak wody przybrzeżne, w tym wyznaczonych jako jednolite części wód silnie zmienione, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

6. Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak kanał, struga, strumień, potok oraz rzeka, wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

7. Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1, z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne), odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych wszystkich kategorii, są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych klasyfikuje się na podstawie wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.

2. Sposób klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych klasyfikuje się na podstawie wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.

2. Sposób klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Stan chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się na podstawie wyników badań obecności substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń.

2. Środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych oraz dla innych zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1, rozumiane jako stężenie określonego zanieczyszczenia lub grupy zanieczyszczeń w wodzie, osadach wodnych lub w faunie i florze wodnej, które nie powinno być przekroczone z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska, są określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

3. Sposób klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Stan jednolitych części wód powierzchniowych ocenia się, uwzględniając wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych i wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

2. Stan jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych ocenia się, uwzględniając wyniki klasyfikacji potencjału ekologicznego i wyniki klasyfikacji stanu chemicznego tych jednolitych części wód.

3. Sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, o których mowa w ust. 1 i 2, jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych przedstawia się na mapie, z wykorzystaniem kolorów.

2. Sposób prezentacji wyników klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

§ 8.
Klasyfikacji poszczególnych elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych dokonuje się z następującą częstotliwością:

1) corocznie, najpóźniej do końca I kwartału po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wykonywane były badania – w przypadku jednolitych części wód wszystkich kategorii z wyjątkiem jezior lub innych naturalnych zbiorników wodnych oraz sztucznych zbiorników wodnych;

2) corocznie, najpóźniej do końca piątego miesiąca po zakończeniu cyklu, w którym wykonywane były badania – w przypadku jednolitych części wód takich jak jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny oraz sztuczny zbiornik wodny.

§ 9.
Klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się corocznie:

1) najpóźniej do końca I półrocza po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wykonywane były badania – w przypadku jednolitych części wód powierzchniowych objętych monitoringiem diagnostycznym w roku, którego dotyczy ocena;

2) najpóźniej do końca I półrocza po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wykonywane były badania – w przypadku jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych niespełnieniem celów środowiskowych objętych monitoringiem operacyjnym w roku, którego dotyczy ocena, odpowiednio do zrealizowanego programu badań;

3) najpóźniej do końca czwartego miesiąca po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wykonywane były badania – w przypadku wykonywania klasyfikacji w punktach pomiarowo-kontrolnych.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.5)

Minister Środowiska: A. Kraszewski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne; rozdz. 15, t. 5, str. 275), dyrektywy 2008/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84) oraz dyrektywy Komisji 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiającej, na mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód (Dz. Urz. UE L 201 z 01.08.2009, str. 36).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 204, poz. 1195.

4) Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 38d ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008), które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. Nr 32, poz. 159) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Załącznik 1. [WARTOŚCI GRANICZNE WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W CIEKACH NATURALNYCH, TAKICH JAK STRUGA, STRUMIEŃ, POTOK, KANAŁ ORAZ RZEKA, NIEWYZNACZONYCH JAKO JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD SZTUCZNE LUB SILNIE ZMIENIONE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 9 listopada 2011 r. (poz. 1545)

Załącznik nr 1

WARTOŚCI GRANICZNE WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W CIEKACH NATURALNYCH, TAKICH JAK STRUGA, STRUMIEŃ, POTOK, KANAŁ ORAZ RZEKA, NIEWYZNACZONYCH JAKO JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD SZTUCZNE LUB SILNIE ZMIENIONE

Numer wskaźnika jakości wód

Nazwa wskaźnika jakości wód

Jednostka

Wartość graniczna wskaźnika jakości wód właściwa dla klasy:

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Elementy biologiczne

1.1

Fitoplankton

 

1.1.1–1.1.5

Wskaźnik fitoplanktonowy IFPL1)

≥ 0,8

≥ 0,6

≥ 0,4

≥ 0,2

< 0,2

1.2

Fitobentos

 

1.2.1–1.2.2

Multimetryczny Indeks Okrzemkowy (IO)2)

> 0,75

≥ 0,55

≥ 0,35

≥ 0,15

< 0,15

Multimetryczny Indeks Okrzemkowy (IO)3), 4)

> 0,7

≥ 0,5

≥ 0,3

≥ 0,15

< 0,15

Multimetryczny Indeks Okrzemkowy (IO)5)

> 0,65

≥ 0,5

≥ 0,3

≥ 0,15

< 0,15

1.3

Makrofity

 

1.3.1–1.3.2

Makrofitowy Indeks Rzeczny6)

≥ 65,6

≥ 50,7

≥ 38,8

≥ 24,0

< 24,0

Makrofitowy Indeks Rzeczny7)

≥ 61,8

≥ 48,1

≥ 37,0

≥ 23,3

< 23,3

Makrofitowy Indeks Rzeczny8)

≥ 55,4

≥ 42,0

≥ 31,4

≥ 18,0

< 18,0

Makrofitowy Indeks Rzeczny9)

≥ 48,3

≥ 37,7

≥ 27,0

≥ 16,4

< 16,4

Makrofitowy Indeks Rzeczny10)

≥ 46,5

≥ 37,8

≥ 29,0

≥ 20,3

< 20,3

Makrofitowy Indeks Rzeczny11)

≥ 46,8

≥ 36,6

≥ 26,4

≥ 16,1

< 16,1

Makrofitowy Indeks Rzeczny12)

≥ 47,1

≥ 36,8

≥ 26,5

≥ 16,2

< 16,2

Makrofitowy Indeks Rzeczny13)

≥ 44,5

≥ 35,0

≥ 25,4

≥ 15,8

< 15,8

Makrofitowy Indeks Rzeczny14)

≥ 44,7

≥ 36,5

≥ 28,2

≥ 20,0

< 20,0

1.5

Makrobezkręgowce bentosowe

Element czasowo nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania).

1.6

Ichtiofauna

Element czasowo nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania).

 

2

Elementy hydromorfologiczne (wspierające elementy biologiczne)

2.1

Reżim hydrologiczny

2.1.1.a

Ilość i dynamika przepływu wody

Przyjmuje się, że wartością graniczną I klasy jakości wody są wielkość i dynamika przepływu oraz wynikające z nich połączenie z wodami podziemnymi odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżonym do tych warunków. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.

2.1.2

Połączenie z częściami wód podziemnych

2.2

Ciągłość strugi, strumienia, potoku lub rzeki

2.2.1

Liczba i rodzaj barier

Przyjmuje się, że wartością graniczną I klasy jakości wody jest ciągłość jednolitej części wód niezakłócona na skutek działalności antropogenicznych i pozwalająca na niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.

2.2.2

Zapewnienie przejścia dla organizmów wodnych

2.3

Warunki morfologiczne

2.3.1.a

Głębokość strugi, strumienia, potoku lub rzeki i zmienność szerokości

Przyjmuje się, że wartością graniczną I klasy jakości wody są kształty koryta, zmienność szerokości i głębokości, prędkości przepływu, warunki podłoża oraz warunki i struktura stref nadbrzeżnych odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżone do tych warunków. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.

2.3.2.a

Struktura i podłoże koryta strugi, strumienia, potoku lub rzeki

2.3.3.a

Struktura strefy nadbrzeżnej

2.3.4.a

Szybkość prądu

3.

Elementy fizykochemiczne (wspierające elementy biologiczne)

3.1

Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne

3.1.1

Temperatura wody

°C

≤ 22

≤ 24

Wartości granicznych nie ustala się.

3.1.5

Zawiesina ogólna

mg/l

≤ 25

≤ 50

3.2

Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne

3.2.1

Tlen rozpuszczony

mg O2/l

≥ 7

≥ 5

Wartości granicznych nie ustala się.

3.2.2

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mg O2/l

≤ 3

≤ 6

3.2.3

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT – Mn (indeks nadmanganiowy)

mg O2/l

≤ 6

≤ 12

3.2.4

Ogólny węgiel organiczny15)

mg C/l

≤ 10

≤ 15

Ogólny węgiel organiczny16)

mg C/l

≤ 15

≤ 20

3.2.6

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT – Cr

mg O2/l

≤ 25

≤ 30

 

3.3

Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie

3.3.2

Przewodność w 20°C

µS/cm

≤ 1000

≤ 1500

Wartości granicznych nie ustala się.

3.3.3

Substancje rozpuszczone

mg/l

≤ 500

≤ 800

3.3.4

Siarczany

mg SO4/l

≤ 150

≤ 250

3.3.5

Chlorki

mg Cl/l

≤ 200

≤ 300

3.3.6

Wapń

mg Ca/l

≤ 10017)

≤ 20017)

3.3.7

Magnez

mg Mg/l

≤ 5017)

≤ 10017)

3.3.8

Twardość ogólna18)

mg CaCO3/l

≤ 200

≤ 300

Twardość ogólna19)

mg CaCO3/l

≤ 300

≤ 500

3.4

Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia)

3.4.1

Odczyn pH

pH

6–8,5

6–9

Wartości granicznych nie ustala się.

3.4.2

Zasadowość ogólna18)

mg CaCO3/l

≤ 100

≤ 150

Zasadowość ogólna19)

mg CaCO3/l

≤ 150

≤ 250

3.5

Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne)

3.5.1

Azot amonowy

mg N-NH4/l

≤ 0,78

≤ 1,56

Wartości granicznych nie ustala się.

3.5.2

Azot Kjeldahla (Norg+ NNH4)

mg N/l

≤ 1

≤ 2

3.5.3

Azot azotanowy

mg N-NO3/l

≤ 2,2

≤ 5

3.5.5

Azot ogólny

mg N/l

≤ 5

≤ 10

3.5.6

Fosforany

mg PO4/l

≤ 0,220)

≤ 0,3120)

3.5.7

Fosfor ogólny

mg P/l

≤ 0,2

≤ 0,4

 

Objaśnienia:

1) Dla cieków naturalnych typu (typy wód powierzchniowych z podziałem na kategorie są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne): 19, 20, 24 i 25 (dla wszystkich czterech typów o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego ≥ 5000 km2; dopuszczalne jest wykonanie oceny dla cieków naturalnych o powierzchni zlewni mniejszej niż 5000 km2, jeżeli jest to uzasadnione wydłużonym czasem retencji (obecność w zlewni cieku jezior lub zbiorników zaporowych)) oraz wszystkich cieków typu 21.

2) Dla cieków naturalnych typu: 1–3.

3) Dla cieków naturalnych typu: 4–12, 14 i 15.

4) Dla cieków naturalnych typu: 16–18, 23 i 26.

5) Dla cieków naturalnych typu: 19, 20, 24 i 25; powierzchnia zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego powinna być mniejsza niż 5000 km2.

6) Dla cieków naturalnych typu: 1 zlokalizowanych w Tatrach na wysokości > 1500 m.

7) Dla cieków naturalnych typu: 1 (innych niż te, o których mowa w odnośniku 6), 3, 4, 8, 11 i 13.

8) Dla cieków naturalnych typu: 2, 7, 9, 12 i 14.

9) Dla cieków naturalnych typu: 5 i 6.v

10) Dla cieków naturalnych typu: 10 i 15.

11) Dla cieków naturalnych typu: 16 i 17 (bez względu na powierzchnię zlewni) oraz następujących typów: 19, 22, 25 (będących rzekami piaszczystymi) i 26 (będących rzekami piaszczystymi) – o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego ≤ 1000 km2.

12) Dla cieków naturalnych typu: 18 (bez względu na powierzchnię zlewni) oraz typu 20 o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego ≤ 1000 km2.

13) Dla cieków naturalnych typu: 23, 24 (bez względu na powierzchnię zlewni) oraz 25 i 26 (będących rzekami organicznymi o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego ≤ 1000 km2).

14) Dla cieków naturalnych typu 21 (bez względu na powierzchnię zlewni) oraz typu 19, 20 i 22 – o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego > 1000 km2.

15) Dla cieków naturalnych o typach innych niż 23 i 24.

16) Dla cieków naturalnych typu: 23 i 24.

17) Podane wartości graniczne odnoszą się do formy rozpuszczonej metali.

18) Dla cieków naturalnych typu: 1, 3–5, 8 i 10.

19) Dla cieków naturalnych typu: 2, 6, 7, 9, 12, 14–26.

20) Podane wartości dotyczą ortofosforanów.

Załącznik 2. [WARTOŚCI GRANICZNE WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK JEZIORO LUB INNY NATURALNY ZBIORNIK WODNY, W TYM JEZIOR LUB INNYCH ZBIORNIKÓW NATURALNYCH WYZNACZONYCH JAKO JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD SILNIE ZMIENIONE, ORAZ SZTUCZNY ZBIORNIK WODNY]

Załącznik nr 2

WARTOŚCI GRANICZNE WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK JEZIORO LUB INNY NATURALNY ZBIORNIK WODNY, W TYM JEZIOR LUB INNYCH ZBIORNIKÓW NATURALNYCH WYZNACZONYCH JAKO JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD SILNIE ZMIENIONE, ORAZ SZTUCZNY ZBIORNIK WODNY

Numer wskaźnika jakości wód

Nazwa wskaźnika jakości wód

Jednostka

Wartość graniczna wskaźnika jakości wód właściwa dla klasy:

Uwagi

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Elementy biologiczne

1.1

Fitoplankton

 

1.1.5

Chlorofil „a”

Współczynnik Schindlera ≤ 21)

µg/l

< 5

≤ 8

≤ 11

≤ 16

> 16

Wartość średnia3)

Współczynnik Schindlera > 21)

µg/l

< 7

≤ 13

≤ 21

≤ 33

> 33

Wartość średnia3)

Współczynnik Schindlera ≤ 22)

µg/l

< 10

≤ 19

≤ 30

≤ 42

> 42

Wartość średnia3)

Współczynnik Schindlera > 22)

µg/l

< 10

≤ 23

≤ 40

≤ 68

> 68

Wartość średnia3)

1.2

Fitobentos

 

1.2.1–1.2.2

Multimetryczny Indeks Okrzemkowy (IOJ)

> 0,8

≥ 0,6

≥ 0,4

≥ 0,15

< 0,15

1.3

Makrofity

 

1.3.1–1.3.2

Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego4)

≥ 0,68

≥ 0,34

≥ 0,17

≥ 0,09

< 0,09

Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego5)

≥ 0,68

≥ 0,27

≥ 0,11

≥ 0,05

< 0,05

1.5

Makrobezkręgowce bentosowe

Element czasowo nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania).

1.6

Ichtiofauna

Element czasowo nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania).

2.

Elementy hydromorfologiczne (wspierające elementy biologiczne)

2.1

Reżim hydrologiczny

2.1.1.a

Wielkość i dynamika przepływu wody, poziom

Przyjmuje się, że wartością graniczną I klasy są wielkość i dynamika przepływu, poziom, czas retencji oraz wynikające z nich połączenie z wodami podziemnymi odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżone do tych warunków. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.

2.1.2

Połączenie z częściami wód podziemnych

2.1.3

Czas retencji

 

Numer wskaźnika jakości wód

Nazwa wskaźnika jakości wód

Jednostka

Wartość graniczna wskaźnika jakości wód właściwa dla klasy:

Uwagi

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.3

Warunki morfologiczne

2.3.1.b

Zmienność głębokości

Przyjmuje się, że wartością graniczną I klasy są zmienność głębokości jednolitej części wód, ilość i struktura podłoża oraz struktura i stan strefy brzegowej odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżone do tych warunków. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.

2.3.2.b

Struktura ilościowa i podłoże dna

2.3.3.b

Struktura brzegu jeziora oraz innego naturalnego lub sztucznego zbiornika wodnego

3.

Elementy fizykochemiczne (wspierające elementy biologiczne)

3.1

Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne

3.1.4

Przezroczystość – widzialność krążka Secchiego

 

Współczynnik Schindlera ≤ 21)

m

≥ 2,5

Wartości granicznych nie ustala się.

Wartość średnia3)

Współczynnik Schindlera > 21)

m

≥ 1,7

Wartość średnia3)

Współczynnik Schindlera ≤ 22)

m

≥ 1,5

Wartość średnia3)

Współczynnik Schindlera > 22)

m

≥ 1

Wartość średnia3)

3.2

Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne

3.2.1

Tlen rozpuszczony6)

mg O2/l

≥ 47)

Wartości granicznych nie ustala się.

 

3.2.5

Średnie nasycenie tlenem hypolimnionu8)

%

≥ 107)

 

3.3

Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie

3.3.2

Przewodność w 20°C

µS/cm

≤ 6009)

Wartości granicznych nie ustala się.

Wartość średnia3)

3.5

Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne)

3.5.5

Azot ogólny (całkowity)

 

Współczynnik Schindlera ≤ 21)

mg N/l

≤ 1,5

Wartości granicznych nie ustala się.

Wartość średnia3)

Współczynnik Schindlera > 21)

mg N/l

≤ 2,0

Wartość średnia3)

Współczynnik Schindlera ≤ 22)

mg N/l

≤ 1,6

Wartość średnia3)

Współczynnik Schindlera > 22)

mg N/l

≤ 2,5

Wartość średnia3)

 

 3.5.7

Fosfor ogólny

 

Współczynnik Schindlera ≤ 21)

mg P/l

≤ 0,06

Wartości granicznych nie ustala się.

Wartość średnia3)

Współczynnik Schindlera > 21)

mg P/l

≤ 0,09

Wartość średnia3)

Współczynnik Schindlera ≤ 22)

mg P/l

≤ 0,1

Wartość średnia3)

Współczynnik Schindlera > 22)

mg P/l

≤ 0,12

Wartość średnia3)

 

Objaśnienia:

1) Dla jezior typu (typy wód powierzchniowych z podziałem na kategorie są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne): 1a, 2a, 3a, 5a, 6a i 7a.

2) Dla jezior typu: 1b, 2b, 3b, 4, 5b, 6b i 7b.

3) Średnia arytmetyczna z wyników badań uzyskanych w okresie wegetacyjnym.

4) Dla jezior typu: 2a, 3a, 5a, 6a i 7a.

5) Dla jezior typu: 2b, 3b, 5b, 6b i 7b.

6) Latem nad dnem w jeziorach niestratyfikowanych.

7) Wartość graniczna może być obniżona w zależności od specyficznych dla jeziora referencyjnych wartości natlenienia wód.

8) W szczycie stagnacji letniej w jeziorach stratyfikowanych.

9) Nie dotyczy jezior typu 4 oraz jezior o bardzo wysokiej, uwarunkowanej neogenicznie, zawartości wapnia (powyżej 100 mg Ca/l).

Załącznik 3. [WARTOŚCI GRANICZNE WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD, ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK WODY PRZEJŚCIOWE, W TYM WYZNACZONYCH JAKO JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD SILNIE ZMIENIONE]

Załącznik nr 3

WARTOŚCI GRANICZNE WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD, ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK WODY PRZEJŚCIOWE, W TYM WYZNACZONYCH JAKO JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD SILNIE ZMIENIONE

Numer wskaźnika jakości wód

Nazwa wskaźnika jakości wód

Jednostka

Wartość graniczna wskaźnika jakości wód właściwa dla klasy:

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Elementy biologiczne

1.1

Fitoplankton

1.1.1

Chlorofil „a”1)

µg/l

< 1,942)

≤ 3,762)

≤ 5,582)

≤ 7,42)

> 7,42)

Chlorofil „a”3)

µg/l

< 2,52)

≤ 5,52)

≤ 8,752)

≤ 15,252)

> 15,252)

Chlorofil „a”4)

µg/l

< 52)

≤ 7,52)

≤ 152)

≤ 252)

> 252)

Chlorofil „a”5)

µg/l

< 2,52)

≤ 3,82)

≤ 5,12)

≤ 7,72)

> 7,72)

Chlorofil „a”6)

µg/l

< 15

≤ 23,2

≤ 31,3

≤ 50

> 50

Chlorofil „a”7)

µg/l

< 10

≤ 20

≤ 30

≤ 40

> 40

Chlorofil „a”8)

µg/l

< 1,2

≤ 2

≤ 2,8

≤ 4,3

> 4,3

1.4

Makroglony i okrytozalążkowe

 

1.4.1–1.4.4

Wskaźnik SM8)

≥ 2,97

≥ 1,98

≥ 0,99

≥ 0,33

< 0,33

Wskaźnik SM9)

≥ 4,41

≥ 3,43

≥ 1,96

≥ 0,98

< 0,98

1.5

Makrobezkręgowce bentosowe

 

1.5.1–1.5.4

Multimetryczny indeks B

> 3,72

≥ 3,18

≥ 2,7

≥ 1,91

< 1,91

1.6

Ichtiofauna

Element czasowo nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania).

2.

Elementy hydromorfologiczne (wspierające elementy biologiczne)

2.1

Reżim hydrologiczny

2.1.1.b

Przepływ wody słodkiej (bilans hydrologiczny, w tym: dopływy słodkiej wody, czas retencji i wymiana, zmienne meteorologiczne)

Przyjmuje się, że wartością graniczną I klasy jest system przepływu wód słodkich odpowiadający całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżony do tych warunków. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.

 

2.3

Warunki morfologiczne

2.3.1.c

Zmienność głębokości (kształt basenu)

Przyjmuje się, że wartością graniczną I klasy są zmienność głębokości, warunki podłoża oraz warunki i stan stref pływów odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżone do tych warunków. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.

2.3.2.c

Struktura ilościowa i podłoże dna (wielkość cząstek, zawartość związków organicznych)

2.3.4.b

Struktura pasma pływów (pokrycie roślinne, skład roślinności)

3.

Elementy fizykochemiczne (wspierające elementy biologiczne)

3.1

Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne

3.1.4

Przezroczystość – widzialność krążka Secchiego1)

m

> 62)

> 4,52)

Wartości granicznych nie ustala się.

Przezroczystość – widzialność krążka Secchiego3)

m

> 42)

> 32)

Przezroczystość – widzialność krążka Secchiego4)

m

> 52)

> 3,752)

Przezroczystość – widzialność krążka Secchiego5)

m

> 62)

> 4,52)

Przezroczystość – widzialność krążka Secchiego6)

m

> 1

> 0,75

Przezroczystość – widzialność krążka Secchiego7)

m

> 2,5

> 1,9

Przezroczystość – widzialność krążka Secchiego8)

m

3.2

Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne

3.2.1

Tlen rozpuszczony przy dnie

mg O2/l

> 610)

> 4,210)

Wartości granicznych nie ustala się.

3.2.2

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mg O2/l

≤ 2

≤ 4

Wartości granicznych nie ustala się.

3.2.4

Ogólny węgiel organiczny

mg C/l

≤ 52)

≤ 102)

Wartości granicznych nie ustala się.

3.2.5

Nasycenie tlenem (warstwa 0–5 m)

%

90–11011)

80–12011)

Wartości granicznych nie ustala się.

 

3.3

Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie

3.3.1

Zasolenie

 

 

 

Wartości granicznych nie ustala się.

3.4

Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia)

3.4.1

Odczyn pH1), 3), 4), 5), 6), 7), 8)

pH

7,0–8,0

7,0–8,8

Wartości granicznych nie ustala się.

3.5

Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne)

3.5.1

Azot amonowy6)

mg NNH4/l

< 0,112)

< 0,1512)

Wartości granicznych nie ustala się.

Azot amonowy7)

mg NNH4/l

< 0,0412)

< 0,0612)

3.5.3

Azot azotanowy1)

mg NNO3/l

< 0,0812), 13)

< 0,1212), 13)

Wartości granicznych nie ustala się.

Azot azotanowy3)

mg NNO3/l

< 0,1112), 13)

< 0,1712), 13)

Azot azotanowy4)

mg NNO3/l

< 0,1812), 13)

< 0,2712), 13)

Azot azotanowy5)

mg NNO3/l

< 0,112), 13)

< 0,1512), 13)

Azot azotanowy6)

mg NNO3/l

< 0,212)

< 0,312)

Azot azotanowy7)

mg NNO3/l

< 0,612)

< 0,912)

Azot azotanowy8)

mg NNO3/l

< 0,00712)

< 0,01112)

3.5.5

Azot ogólny1), 3)

mg N/l

< 0,252), 12)

< 0,42), 12)

Wartości granicznych nie ustala się.

Azot ogólny4)

mg N/l

< 0,352), 12)

< 0,532), 12)

Azot ogólny5)

mg N/l

< 0,182), 12)

< 0,272), 12)

Azot ogólny6)

mg N/l

< 0,6512)

< 0,9812)

Azot ogólny7)

mg N/l

< 1,2512)

< 1,9012)

Azot ogólny8)

mg N/l

< 0,212)

< 0,312)

3.5.6

Fosforany1)

mg PPO4/l

< 0,01212), 13), 14)

< 0,01812), 13), 14)

Wartości granicznych nie ustala się.

Fosforany3)

mg PPO4/l

< 0,02212), 13), 14)

< 0,03512), 13), 14)

Fosforany4)

mg PPO4/l

< 0,02212), 13), 14)

< 0,03512), 13), 14)

Fosforany5)

mg PPO4/l

< 0,02212), 13), 14)

< 0,03512), 13), 14)

Fosforany6)

mg PPO4/l

< 0,0312), 14)

< 0,04512), 14)

Fosforany7)

mg PPO4/l

< 0,0612), 14)

< 0,09 12), 14)

Fosforany8)

mg PPO4/l

< 0,00212), 14)

< 0,00312), 14)

3.5.7

Fosfor ogólny1)

mg P/l

< 0,0222), 12)

< 0,0352), 12)

Wartości granicznych nie ustala się.

Fosfor ogólny3)

mg P/l

< 0,032), 12)

< 0,0452), 12)

Fosfor ogólny4)

mg P/l

< 0,0312), 12)

< 0,0452), 12)

Fosfor ogólny5)

mg P/l

< 0,0282), 12)

< 0,0322), 12)

Fosfor ogólny6)

mg P/l

< 0,0812)

< 0,1212)

Fosfor ogólny7)

mg P/l

< 0,112)

< 0,1512)

Fosfor ogólny8)

mg P/l

< 0,0212)

< 0,0312)

 

3.5.9

Azot mineralny1) (NNO3+ NNO2 + NNH4)

mg N/l

< 0,09112), 13)

< 0,1512), 13)

Wartości granicznych nie ustala się.

Azot mineralny3) (NNO3+ NNO2 + NNH4)

mg N/l

< 0,1512), 13)

< 0,2512), 13)

Azot mineralny4) (NNO3+ NNO2 + NNH4)

mg N/l

< 0,2112), 13)

< 0,3212), 13)

Azot mineralny5) (NNO3+ NNO2 + NNH4)

mg N/l

< 0,1212), 13)

< 0,1812), 13)

Azot mineralny6) (NNO3+ NNO2 + NNH4)

mg N/l

< 0,2512)

< 0,3812)

Azot mineralny7) (NNO3+ NNO2 + NNH4)

mg N/l

< 0,712)

< 1,0512)

Azot mineralny8) (NNO3+ NNO2 + NNH4)

mg N/l

< 0,01712)

< 0,02612)

 

Objaśnienia:

1) Dla akwenu wód przejściowych na obszarze Zatoki Gdańskiej (wewnętrzna Zatoka Gdańska i zewnętrzna Zatoka Pucka).

2) Wartości średnie z pomiarów w miesiącach VI–IX.

3) Dla akwenu wód przejściowych na obszarze ujściowym Wisły w Zatoce Gdańskiej.

4) Dla akwenu wód przejściowych na obszarze ujściowym Świny w Zatoce Pomorskiej.

5) Dla akwenu wód przejściowych na obszarze ujściowym Dziwny w Zatoce Pomorskiej.

6) Dla akwenu Zalewu Wiślanego.

7) Dla akwenu Zalewu Szczecińskiego.

8) Dla akwenu Zalewu Puckiego.

9) Dla akwenu zewnętrznej Zatoki Puckiej w zakresie oceny fitobentosu.

10) Wartości minimalne.

11) Wartości maksymalne.

12) Wartości średnie z całej kolumny wody.

13) Wartości średnie z pomiarów w miesiącach I–III.

14) Podane wartości dotyczą ortofosforanów.

Załącznik 4. [WARTOŚCI GRANICZNE WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD, ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK WODY PRZYBRZEŻNE, W TYM WYZNACZONYCH JAKO JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD SILNIE ZMIENIONE]

Załącznik nr 4

WARTOŚCI GRANICZNE WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD, ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK WODY PRZYBRZEŻNE, W TYM WYZNACZONYCH JAKO JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD SILNIE ZMIENIONE

Numer wskaźnika jakości wód

Nazwa wskaźnika jakości wód

Jednostka

Wartość graniczna wskaźnika jakości wód właściwa dla klasy:

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Elementy biologiczne

1.1

Fitoplankton

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Chlorofil „a”1), 2)

µg/l

< 2,13)

≤ 3,153)

≤ 4,23)

≤ 6,253)

> 6,253)

Chlorofil „a”4)

µg/l

< 1,53)

≤ 1,93)

≤ 2,33)

≤ 3,13)

> 3,13)

1.4

Makroglony i okrytozalążkowe

Element nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania).

1.5

Makrobezkręgowce bentosowe

 

1.5.1–1.5.4

Multimetryczny indeks B

> 3,72

≥ 3,18

≥ 2,7

≥ 1,91

< 1,91

2.

Elementy hydromorfologiczne (wspierające elementy biologiczne)

2.1

Reżim hydrologiczny

2.1.1.b

Przepływ wody słodkiej (bilans hydrologiczny, w tym: dopływy słodkiej wody, czas retencji i wymiana, zmienne meteorologiczne)

Przyjmuje się, że wartością graniczną I klasy są przepływ wód słodkich oraz kierunek i prędkość dominujących prądów odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżone do tych warunków. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.

2.1.2

Kierunek dominujących prądów

2.1.3

Ekspozycja na fale

2.3

Warunki morfologiczne

2.3.1.d

Zmienna głębokość (topografia)

Przyjmuje się, że wartością graniczną I klasy są zmienność głębokości, struktura i substrat podłoża wybrzeża oraz struktura i stan stref pływów odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżone do tych warunków. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.

2.3.2.c

Struktura ilościowa i podłoże dna (wielkość cząstek, zawartość związków organicznych)

2.3.4.b

Struktura pasma pływów (pokrycie roślinne, skład roślinności)

 

Numer wskaźnika jakości wód

Nazwa wskaźnika jakości wód

Jednostka

Wartość graniczna wskaźnika jakości wód właściwa dla klasy:

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Elementy fizykochemiczne (wspierające elementy biologiczne)

3.1

Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne

3.1.4

Przezroczystość – widzialność krążka Secchiego1)

m

> 4,73)

> 3,53)

Wartości granicznych nie ustala się.

Przezroczystość – widzialność krążka Secchiego4)

m

> 7,53)

> 5,63)

Przezroczystość – widzialność krążka Secchiego2)

m

> 5,03)

> 3,83)

3.2

Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne

3.2.1

Tlen rozpuszczony przy dnie1), 2), 4)

mg O2/l

> 6,05)

> 4,25)

Wartości granicznych nie ustala się.

3.2.2

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mg O2/l

≤ 2

≤ 4

Wartości granicznych nie ustala się.

3.2.4

Ogólny węgiel organiczny

mg C/l

≤ 53)

≤ 103)

Wartości granicznych nie ustala się.

3.2.5

Nasycenie tlenem (warstwa 0–5 m)1), 2), 4)

%

90–1106)

80–1206)

Wartości granicznych nie ustala się.

3.3

Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie

3.3.1

Zasolenie

 

 

 

Wartości granicznych nie ustala się.

3.4

Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia)

3.4.1

Odczyn pH

pH

7,0–8,0

7,0–8,8

Wartości granicznych nie ustala się.

3.5

Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne)

3.5.3

Azot azotanowy1)

mg NNO3/l

< 0,087), 8)

< 0,127), 8)

Wartości granicznych nie ustala się.

Azot azotanowy4)

mg NNO3/l

< 0,057), 8)

< 0,087), 8)

Azot azotanowy2)

mg NNO3/l

< 0,1 7), 8)

< 0,157), 8)

3.5.5

Azot ogólny1)

mg N/l

< 0,253), 8)

< 0,43), 8)

Wartości granicznych nie ustala się.

Azot ogólny4)

mg N/l

< 0,23), 8)

< 0,33), 8)

Azot ogólny2)

mg N/l

< 0,253), 8)

< 0,43), 8)

3.5.6

Fosforany1)

mg PPO4/l

< 0,0167), 8), 9)

< 0,0247), 8), 9)

Wartości granicznych nie ustala się.

Fosforany4)

mg PPO4/l

< 0,017), 8), 9)

< 0,0157), 8), 9)

Fosforany2)

mg PPO4/l

< 0,0167), 8), 9)

< 0,0247), 8), 9)

 

3.5.7

Fosfor ogólny1)

mg P/l

< 0,0223), 8)

< 0,0333), 8)

Wartości granicznych nie ustala się.

Fosfor ogólny4)

mg P/l

< 0,023), 8)

< 0,033), 8)

Fosfor ogólny2)

mg P/l

< 0,0253), 8)

< 0,0383), 8)

3.5.9

Azot mineralny1) (NNO3+ NNO2 + NNH4)

mg N/l

< 0,17), 8)

< 0,157), 8)

Wartości granicznych nie ustala się.

Azot mineralny4) (NNO3+ NNO2 + NNH4)

mg N/l

< 0,067), 8)

< 0,17), 8)

Azot mineralny2) (NNO3+ NNO2 + NNH4)

mg N/l

< 0,157), 8)

< 0,237), 8)

 

Objaśnienia:

1) Dla akwenu Zatoki Gdańskiej – pas wód przyległych do Mierzei Wiślanej.

2) Dla akwenu Zatoki Pomorskiej – pas wód przyległych do Wolińskiego Parku Narodowego (obszar między ujściami Świny i Dziwny).

3) Wartości średnie z pomiarów w miesiącach VI–IX.

4) Dla akwenu wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża.

5) Wartości minimalne.

6) Wartości maksymalne.

7) Wartości średnie z pomiarów w miesiącach I–III.

8) Wartości średnie z całej kolumny wody.

9) Podane wartości dotyczą ortofosforanów.

Załącznik 5. [WARTOŚCI GRANICZNE WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD, ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK KANAŁ, STRUGA, STRUMIEŃ, POTOK ORAZ RZEKA, WYZNACZONYCH JAKO SZTUCZNE LUB SILNIE ZMIENIONE]

Załącznik nr 5

WARTOŚCI GRANICZNE WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD, ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK KANAŁ, STRUGA, STRUMIEŃ, POTOK ORAZ RZEKA, WYZNACZONYCH JAKO SZTUCZNE LUB SILNIE ZMIENIONE

Numer wskaźnika jakości wód

Nazwa wskaźnika jakości wód

Jednostka

Wartość graniczna wskaźnika jakości wód właściwa dla klasy:

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Elementy biologiczne

1.1

Fitoplankton

 

1.1.1–1.1.5

Wskaźnik Fitoplanktonowy IFPL1)

 

> 0,8

≥ 0,6

≥ 0,4

≥ 0,2

< 0,2

1.2

Fitobentos

 

1.2.1–1.2.2

Multimetryczny Indeks Okrzemkowy (IO)2)

> 0,75

≥ 0,55

≥ 0,35

≥ 0,15

< 0,15

Multimetryczny Indeks Okrzemkowy (IO)3), 4)

> 0,7

≥ 0,5

≥ 0,3

≥ 0,15

< 0,15

Multimetryczny Indeks Okrzemkowy (IO)5)

> 0,65

≥ 0,5

≥ 0,3

≥ 0,15

< 0,15

Multimetryczny Indeks Okrzemkowy (IO)6)

> 0,75

≥ 0,65

≥ 0,45

≥ 0,2

< 0,2

1.3

Makrofity

 

1.3.1–1.3.2

Makrofitowy Indeks Rzeczny7)

≥ 61,8

≥ 48,1

≥ 37,0

≥ 23,3

< 23,3

Makrofitowy Indeks Rzeczny8)

≥ 55,4

≥ 42,0

≥ 31,4

≥ 18,0

< 18,0

Makrofitowy Indeks Rzeczny9)

≥ 48,3

≥ 37,7

≥ 27,0

≥ 16,4

< 16,4

Makrofitowy Indeks Rzeczny10)

≥ 46,5

≥ 37,8

≥ 29,0

≥ 20,3

< 20,3

Makrofitowy Indeks Rzeczny11)

≥ 46,8

≥ 36,6

≥ 26,4

≥ 16,1

< 16,1

Makrofitowy Indeks Rzeczny12)

≥ 47,1

≥ 36,8

≥ 26,5

≥ 16,2

< 16,2

Makrofitowy Indeks Rzeczny13)

≥ 44,5

≥ 35,0

≥ 25,4

≥ 15,8

< 15,8

Makrofitowy Indeks Rzeczny14)

≥ 44,7

≥ 36,5

≥ 28,2

≥ 20,0

< 20,0

 

 1.5

Makrobezkręgowce bentosowe

 

1.5.1–1.5.4

Wskaźnik MZB dla cieków sztucznych i silnie zmienionych, niebędących zbiornikami zaporowymi

Element czasowo nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania).

Wskaźnik MZB dla zbiorników zaporowych

> 0,6

≥ 0,5

≥ 0,4

≥ 0,2

< 0,2

1.6

Ichtiofauna

Element czasowo nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania).

2

Elementy hydromorfologiczne (wspierające elementy biologiczne)

2.1

Reżim hydrologiczny

2.1.1.a

Ilość i dynamika przepływu wody

Przyjmuje się, że wartością graniczną I klasy potencjału ekologicznego są wielkość i dynamika przepływu oraz wynikające z nich połączenie z wodami podziemnymi odpowiadające jedynie oddziaływaniom na jednolitą część wód wynikającym z jej charakterystyk jako jednolitej części wód wyznaczonej jako sztucznej lub silnie zmienionej. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.

2.1.2

Połączenie z częściami wód podziemnych

2.2

Ciągłość strugi, strumienia, potoku lub rzeki

2.2.1

Liczba i rodzaj barier

Przyjmuje się, że wartością graniczną I klasy potencjału ekologicznego jest ciągłość jednolitej części wód odpowiadająca jedynie oddziaływaniom na jednolitą część wód wynikającym z jej charakterystyk jako jednolitej części wód wyznaczonej jako sztucznej lub silnie zmienionej, po podjęciu wszystkich działań ochronnych, aby zapewnić najlepsze zbliżenie do ekologicznego kontinuum, w szczególności w odniesieniu do migracji fauny oraz odpowiednich tarlisk i warunków rozmnażania. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.

2.2.2

Zapewnienie przejścia dla organizmów wodnych

2.3

Warunki morfologiczne

2.3.1.a

Głębokość strugi, strumienia, potoku lub rzeki i zmienność szerokości

Przyjmuje się, że wartością graniczną I klasy jakości wody są kształty koryta, zmienność szerokości i głębokości, prędkości przepływu, warunki podłoża oraz warunki i struktura stref nadbrzeżnych odpowiadające jedynie oddziaływaniom na jednolitą część wód wynikającym z jej charakterystyk jako jednolitej części wód wyznaczonej jako sztucznej lub silnie zmienionej. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się.

2.3.2.a

Struktura i podłoże koryta strugi, strumienia, potoku lub rzeki

2.3.3.a

Struktura strefy nadbrzeżnej

2.3.4.a

Szybkość prądu

3.

Elementy fizykochemiczne (wspierające elementy biologiczne)

3.1

Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne

3.1.1

Temperatura wody

°C

≤ 22

≤ 24

Wartości granicznych nie ustala się.

3.1.5

Zawiesina ogólna

mg/l

≤ 25

≤ 50

 

 3.2

Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne

3.2.1

Tlen rozpuszczony

mg O2/l

≥ 7

≥ 5

Wartości granicznych nie ustala się.

3.2.2

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mg O2/l

≤ 3

≤ 6

3.2.3

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT – Mn (indeks nadmanganowy)15)

mg O2/l

≤ 6

≤ 12

3.2.4

Ogólny węgiel organiczny16)

mg C/l

≤ 10

≤ 15

Ogólny węgiel organiczny17)

mg C/l

≤ 15

≤ 20

3.2.6

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT – Cr

mg O2/l

≤ 25

≤ 30

3.3

Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie

3.3.2

Przewodność w 20°C

μS/cm

≤ 1000

≤ 1500

Wartości granicznych nie ustala się.

3.3.4

Siarczany15)

mg SO4/l

≤ 150

≤ 250

3.3.5

Chlorki15)

mg Cl/l

≤ 200

≤ 300

3.3.6

Wapń15), 18)

mg Ca/l

≤ 100

≤ 200

3.3.7

Magnez15), 18)

mg Mg/l

≤ 50

≤ 100

3.3.8

Twardość ogólna15), 19)

mg CaCO3/l

≤ 200

≤ 300

Twardość ogólna15), 20)

mg CaCO3/l

≤ 300

≤ 500

3.4

Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia)

3.4.1

Odczyn pH

pH

6–8,5

6–9

Wartości granicznych nie ustala się.

3.4.2

Zasadowość ogólna15), 19)

mg CaCO3/l

≤ 100

≤ 150

Zasadowość ogólna15), 20)

mg CaCO3/l

≤ 150

≤ 250

3.5

Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne)

3.5.1

Azot amonowy15)

mg N-NH4/l

≤ 0,78

≤ 1,56

Wartości granicznych nie ustala się.

3.5.2

Azot Kjeldahla (Norg+ NNH4)15)

mg N/l

≤ 1

≤ 2

3.5.3

Azot azotanowy

mg N-NO3/l

≤ 2,2

≤ 5

3.5.5

Azot ogólny

mg N/l

≤ 5

≤ 10

3.5.6

Fosforany

mg PO4/l

≤ 0,221)

≤ 0,3121)

3.5.7

Fosfor ogólny

mg P/l

≤ 0,2

≤ 0,4

 

Objaśnienia:

1) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu (typy wód powierzchniowych z podziałem na kategorie są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne): 19, 20, 24 i 25 (dla wszystkich czterech typów o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego ≥ 5000 km2; dopuszczalne jest wykonanie oceny dla cieków o powierzchni zlewni mniejszej niż 5000 km2, jeżeli jest to uzasadnione wydłużonym czasem retencji (obecność w zlewni cieku jezior lub zbiorników zaporowych)), typu 21 oraz typu 0 – zbiorników zaporowych.

2) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 1–3.

3) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 4–12, 14 i 15.

4) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 0 (będących wyłącznie kanałami), 16–26 – o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego < 100 km2.

5) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 0 (będących wyłącznie kanałami), 16–26 – o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego ≥ 100 km2 i ≤ 10 000 km2.

6) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 0 (będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi).

7) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 1 zlokalizowanych na wysokości < 1500 m oraz 3, 4, 8, 11 i 13.

8) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 2, 7, 9, 12 i 14.

9) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 5 i 6.

10) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 10 i 15.

11) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu 16 i 17 (bez względu na powierzchnię zlewni) oraz następujących typów: 0 (będących wyłącznie kanałami), 19, 22, 25 (będących rzekami piaszczystymi) i 26 (będących rzekami piaszczystymi) – o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego ≤ 1000 km2.

12) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 18 (bez względu na powierzchnię zlewni) oraz typu 20 o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego ≤ 1000 km2.

13) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 23 i 24 (bez względu na powierzchnię zlewni) oraz typu 25 i 26 (będących rzekami organicznymi o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego ≤ 1000 km2).

14) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 21 (bez względu na powierzchnię zlewni) oraz następujących typów: 0 (będących wyłącznie kanałami), 19, 20 i 22 – o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego > 1000 km2.

15) Nie dotyczy cieków silnie zmienionych typu 0 (będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi).

16) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych o typie innym niż 23 i 24.

17) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 23 i 24.

18) Podane wartości graniczne odnoszą się do formy rozpuszczonej metali.

19) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 1, 3–5, 8 i 10.

20) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 2, 6, 7, 9, 12, 14–26.

21) Podane wartości dotyczą ortofosforanów.

Załącznik 6. [WARTOŚCI GRANICZNE WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD Z GRUPY SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA WODNEGO (SPECYFICZNE ZANIECZYSZCZENIA SYNTETYCZNE I NIESYNTETYCZNE), ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSZYSTKICH KATEGORII]

Załącznik nr 6

WARTOŚCI GRANICZNE WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD Z GRUPY SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA WODNEGO (SPECYFICZNE ZANIECZYSZCZENIA SYNTETYCZNE I NIESYNTETYCZNE), ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WSZYSTKICH KATEGORII

Numer CAS1)
dla substancji
chemicznych

Numer
wskaźnika
jakości
wód

Nazwa wskaźnika jakości wód

Jednostka

Wartość graniczna wskaźnika jakości wód właściwa dla klasy:

I

II

III

IV

V

 

3.6

Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne
(stężenia metali dotyczą rozpuszczonej fazy)

50-00-0

3.6.1

Aldehyd mrówkowy

mg/l

≤ 0,05

Wartości granicznych nie ustala się.

7440-38-2

3.6.2

Arsen

mg As/l

≤ 0,05

7440-39-3

3.6.3

Bar

mg Ba/l

≤ 0,5

7440-42-8

3.6.4

Bor

mg B/l

≤ 2

Brak

3.6.5

Chrom sześciowartościowy

mg Cr+6/l

≤ 0,02

7440-47-3

3.6.6

Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6)

mg Cr/l

≤ 0,05

7440-66-6

3.6.7

Cynk

mg Zn/l

≤ 1

7440-50-8

3.6.8

Miedź

mg Cu/l

≤ 0,05

Brak

3.6.9

Fenole lotne – indeks fenolowy

mg/l

≤ 0,01

Brak

3.6.10

Węglowodory ropopochodne
– indeks oleju mineralnego

mg/l

≤ 0,2

7429-90-5

3.6.11

Glin

mg Al/l

≤ 0,4

57-12-5

3.6.12

Cyjanki wolne

mg CN/l

≤ 0,05

Brak

3.6.13

Cyjanki związane

mg Me(CN)x/l

≤ 0,05

7439-98-7

3.6.14

Molibden

mg Mo/l

≤ 0,04

7782-49-2

3.6.15

Selen

mg Se/l

≤ 0,02

7440-22-4

3.6.16

Srebro

mg Ag/l

≤ 0,005

15035-09-3

3.6.17

Tal

mg Tl/l

≤ 0,002

7440-32-6

3.6.18

Tytan

mg Ti/l

≤ 0,05

14867-38-0

3.6.19

Wanad

mg V/l

≤ 0,05

35734-21-5

3.6.20

Antymon

mg Sb/l

≤ 0,002

Brak

3.6.21

Fluorki

mg F/l

≤ 1,5

1932-52-9

3.6.22

Beryl

mg Be/l

≤ 0,0008

7440-48-4

3.6.23

Kobalt

mg Co/l

≤ 0,05

Brak

3.6.24

Cyna2)

mg Sn/l

Objaśnienia:

1) Numer przypisany substancji przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS).

2) Wskaźnik czasowo nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania).


 

Załącznik 7. [SPOSÓB KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ SPOSÓB INTERPRETACJI WYNIKÓW BADAŃ WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD WCHODZĄCYCH W SKŁAD ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I HYDROMORFOLOGICZNYCH]

Załącznik nr 7

SPOSÓB KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ SPOSÓB INTERPRETACJI WYNIKÓW BADAŃ WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD WCHODZĄCYCH W SKŁAD ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I HYDROMORFOLOGICZNYCH

A.1. Sposób klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

I. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się przez nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości wód.

Klasa jakości wód

Stan ekologiczny

I

Bardzo dobry

II

Dobry

III

Umiarkowany

IV

Słaby

V

Zły

 

II. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych ustanowiono jeden punkt pomiarowo-kontrolny, klasyfikacja stanu ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych jest wynikiem klasyfikacji sporządzonej dla tego punktu.

III. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych ustanowiono więcej niż jeden punkt pomiarowo-kontrolny, w klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitej części wód wykorzystuje się:

a) w przypadku elementów fizykochemicznych – wynik uzyskany dla poszczególnych wskaźników na podstawie całościowego zbioru danych pochodzących ze wszystkich punktów pomiarowo-kontrolnych leżących w obrębie tej jednolitej części wód,

b) w przypadku elementów biologicznych (poza chlorofilem „a”) – wynik uzyskany dla poszczególnych elementów będący uśrednioną wartością liczbowych wartości indeksów obliczonych dla każdego z punktów pomiarowo-kontrolnych bądź, w przypadku jednolitych części wód takich jak jezioro lub inny naturalny bądź sztuczny zbiornik wodny (z wyłączeniem zbiorników zaporowych), wynik będący liczbową wartością indeksu obliczonego na podstawie danych z całej jednolitej części wód,

c) w przypadku chlorofilu „a” – wynik uzyskany na podstawie danych pochodzących ze wszystkich punktów pomiarowo-kontrolnych leżących w obrębie tej jednolitej części wód.

IV. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych nie ustanowiono żadnego punktu pomiarowo-kontrolnego, klasyfikacji jej stanu ekologicznego dokonuje się na podstawie wyników uzyskanych dla innej jednolitej części wód powierzchniowych należącej do tej samej kategorii, typu i będącej pod takim samym wpływem wynikającym z działalności człowieka, zlokalizowanej w obszarze tej samej zlewni lub, w przypadku braku takiej jednolitej części wód, w obszarze najbliższej zlewni o tych samych cechach.

V. Klasyfikacji elementów hydromorfologicznych dokonuje się w całej jednolitej części wód powierzchniowych.

VI. Dopuszcza się wykonanie klasyfikacji stanu ekologicznego osobno dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego zlokalizowanego w jednolitej części wód, jeśli istnieje taka potrzeba.

VII. W celu wykonania klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych należy dokonać interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych.

A.2. Sposób klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód występujących na obszarach chronionych.

VIII. Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

1. Klasyfikację jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przeprowadza się w sposób opisany w punkcie A.1. oraz, dodatkowo, zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności z przepisami wydanymi na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

2. Przyjmuje się, że jednolita część wód, o której mowa w ust. 1, jest w bardzo dobrym lub dobrym stanie ekologicznym, jeśli jednocześnie spełnia wymogi określone dla bardzo dobrego lub dobrego stanu ekologicznego i wymogi określone w wyżej wymienionych przepisach dla kategorii A1 lub A2, a poziom zanieczyszczeń mikrobiologicznych nie przekracza kategorii A3.

3. Przyjmuje się, że jednolita część wód spełniająca wymogi określone dla bardzo dobrego lub dobrego stanu ekologicznego, lecz niespełniająca wymogów określonych w wyżej wymienionych przepisach dla kategorii A1 lub A2, lub w której poziom zanieczyszczeń mikrobiologicznych przekracza kategorię A3 jest w umiarkowanym stanie ekologicznym.

IX. Obszary chronione przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, o których mowa w art. 113 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, oraz obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, o których mowa w art. 113 ust. 4 pkt 6 tej ustawy.

1. Klasyfikację jednolitych części wód występujących na obszarach chronionych, przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, o których mowa w art. 113 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, oraz klasyfikację jednolitych części wód należących do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, o których mowa w art. 113 ust. 4 pkt 6 tej ustawy, przeprowadza się w sposób opisany w punkcie A.1.

2. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym lub bardzo dobrym stanie ekologicznym, jeśli w wyniku klasyfikacji jej stanu ekologicznego nadano jej odpowiednio II lub I klasę jakości wód.

3. Jeżeli dla obszarów, o których mowa w ust. 1, ustalono w odrębnych przepisach dodatkowe normy i cele środowiskowe, przyjmuje się, że jednolita część wód jest w bardzo dobrym lub dobrym stanie ekologicznym, jeśli oprócz spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, jednocześnie spełnione są dodatkowo te normy i cele środowiskowe.

4. Dla obszarów, o których mowa w ust. 1, w których przedmiotem ochrony są gatunki ryb, przyjmuje się, że jednolita część wód osiąga dobry lub bardzo dobry stan ekologiczny, jeśli oprócz spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 i 3, jednocześnie spełnione są wymagania określone w przepisach odrębnych, wydanych na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

5. Jeżeli dla obszarów, o których mowa w ust. 1, ustalono w odrębnych przepisach wymagania dodatkowe, a jednolitej części wód w wyniku klasyfikacji jej stanu ekologicznego nadano I lub II klasę jakości wód, lecz nie spełnia ona tych wymagań dodatkowych, przyjmuje się, że ta jednolita część wód jest w umiarkowanym stanie ekologicznym.

X. Obszary chronione, będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych.

1. Klasyfikację jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, przeprowadza się w sposób opisany w punkcie A.1.

2. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym lub bardzo dobrym stanie ekologicznym, jeśli jednocześnie spełnione są następujące warunki:

a) w wyniku klasyfikacji jej stanu ekologicznego nadano jej odpowiednio II lub I klasę jakości wód,

b) nie stwierdzono występowania zjawiska przyspieszonej eutrofizacji wywołanej antropogenicznie, wskazującego na możliwość zakwitu glonów,

c) wyniki badań w zakresie wskaźników mikrobiologicznych spełniają wymogi dla jakości dostatecznej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

3. Jeżeli jednolitej części wód w wyniku klasyfikacji jej stanu ekologicznego nadano I lub II klasę jakości wód, lecz nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 2 lit. b lub c, przyjmuje się, że jest ona w umiarkowanym stanie ekologicznym.

XI. Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz obszary chronione narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.

1. Klasyfikację jednolitych części wód występujących na obszarach chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych lub występujących na obszarach chronionych narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych przeprowadza się w sposób opisany w punkcie A.1. oraz, dodatkowo, porównując wartości wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów biologicznych, elementów fizykochemicznych z grup wskaźników jakości wód 3.2 oraz 3.5 uzyskanych w wyniku badań monitoringowych z granicznymi dla II klasy wartościami tych wskaźników jakości wód określonymi w załącznikach nr 1–4 do rozporządzenia.

2. W przypadku obszarów chronionych narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, dodatkowo wykonuje się ocenę dla obszaru chronionego, w oparciu o przepisy odrębne, w szczególności wydane na podstawie art. 47 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, na podstawie danych zebranych w wyniku odpowiedniego programu monitoringu realizowanego w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego.

3. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym lub bardzo dobrym stanie ekologicznym, jeśli w wyniku klasyfikacji jej stanu ekologicznego nadano jej odpowiednio II lub I klasę jakości wód oraz jeśli nie stwierdza się w niej przyspieszonej eutrofizacji wywołanej antropogenicznie, to jest:

a) jeśli wyniki badań wskaźników, o których mowa w ust. 1, uzyskane z badań monitoringowych prowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat w jednolitej części wód, o której mowa w ust. 1, i zinterpretowane zgodnie z warunkami określonymi w pkt B wskazują, że jednolitej części wód można nadać I lub II klasę jakości wód,

b) jeśli wyniki badań jednolitej części wód należącej do obszarów chronionych, o których mowa w ust. 2, lub z nimi powiązanej, spełniają wymogi określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

4. Jeżeli jednolitej części wód nadano I lub II klasę jakości wód, lecz nie spełnia ona wymogów, o których mowa w ust. 3 lit. a lub lit. b, przyjmuje się, że jest ona w umiarkowanym stanie ekologicznym.

XII. W przypadku gdy jednolita część wód powierzchniowych występuje na kilku obszarach chronionych, przyjmuje się, że jest ona w dobrym lub bardzo dobrym stanie ekologicznym, jeśli spełnione są jednocześnie wszystkie warunki określone w pkt VIII–XI dla tych obszarów chronionych.

B. Sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.

XIII. Działanie 1. Ocena wiarygodności wyników pomiarów.

Przed wykonaniem klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitej części wód należy dokonać oceny wiarygodności uzyskanych wyników pomiarów, badań i odrzucić wszystkie wyniki, które zostały uzyskane w warunkach odbiegających od normalnych (w czasie powodzi lub innych klęsk żywiołowych albo wyjątkowych warunków pogodowych, takich jak: intensywne opady atmosferyczne, intensywne topnienie śniegu albo wysokie temperatury powietrza). Następnie należy dokonać analizy poszczególnych wartości wskaźników jakości wód, z uwzględnieniem zakresu stwierdzonego w dotychczasowych zbiorach danych, a w przypadku znacznych różnic dokonać analizy wzajemnych odniesień wskaźników jakości wód oraz oceny przyczyn tych różnic (w szczególności takich jak: awaria oczyszczalni i prace budowlane).

XIV. Działanie 2. Klasyfikacja elementów biologicznych.

1. Klasyfikacja elementów biologicznych polega na nadaniu każdemu badanemu elementowi jakości jednej z pięciu klas jakości wód powierzchniowych. Zaklasyfikowania każdego z badanych w jednolitej części wód wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów biologicznych do jednej z pięciu klas jakości wód powierzchniowych dokonuje się przez porównanie wartości wskaźnika jakości wód uzyskanego w wyniku badań monitoringowych z wartościami wskaźników jakości wód określonych w załącznikach nr 1–4 do rozporządzenia, przy czym:

1) klasa I oznacza stan bardzo dobry biologicznego wskaźnika jakości wód;

2) klasa II oznacza stan dobry biologicznego wskaźnika jakości wód;

3) klasa III oznacza stan umiarkowany biologicznego wskaźnika jakości wód;

4) klasa IV oznacza stan słaby biologicznego wskaźnika jakości wód;

5) klasa V oznacza stan zły biologicznego wskaźnika jakości wód.

2. W przypadku chlorofilu „a” w jednolitych częściach wód takich jak jezioro lub inny naturalny bądź sztuczny zbiornik wodny (z wyłączeniem zbiorników zaporowych) wartość wskaźnika, o której mowa w ust. 1, obliczana jest z wyników uśrednionych dla okresów pomiarowych.

3. Integracja wyników klasyfikacji elementów biologicznych polega na porównaniu wyników klasyfikacji uzyskanych dla poszczególnych elementów. O wyniku klasyfikacji decyduje ten element biologiczny, któremu nadano najmniej korzystną klasę.

XV. Działanie 3. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych.

1. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych polega na przypisaniu każdemu badanemu wskaźnikowi odpowiedniej klasy jakości wód powierzchniowych. Zaklasyfikowania każdego z badanych w jednolitej części wód wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych do jednej z klas jakości wód powierzchniowych dokonuje się przez porównanie wartości wskaźnika jakości wód uzyskanego w wyniku badań monitoringowych z wartościami granicznymi wskaźników jakości wód określonych w załącznikach nr 1–4 oraz 6 do rozporządzenia, przy czym:

– klasa I oznacza stan bardzo dobry,

– klasa II oznacza stan dobry,

– niespełnienie wymogów klasy II oznacza stan poniżej dobrego.

2. Określenia klasy jakości wód dla każdego z badanych wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, określonych w załącznikach nr 1–4 oraz nr 6 do rozporządzenia, dokonuje się przez porównanie wyliczonej na podstawie odnotowanych stężeń wartości średniej rocznej (o ile w załącznikach nr 2–4 do rozporządzenia nie określono inaczej) z wartościami granicznymi poszczególnych wskaźników jakości wód, przy czym ilość wyników pomiarów przyjmowana do obliczeń średniej rocznej nie może być mniejsza niż 4.

3. W przypadku gdy wartości wskaźników fizykochemicznych w danej próbce znajdują się poniżej granicy oznaczalności1), w celu obliczenia średnich rocznych wartości (lub innych, określonych w załącznikach nr 2–4 do rozporządzenia) wyniki pomiaru przyjmowane są na poziomie połowy wartości danej granicy oznaczalności.

4. W przypadku gdy obliczona średnia roczna wartość wyników pomiaru, o których mowa w ust. 3, znajduje się poniżej granicy oznaczalności1), wartość ta jest określana jako „poniżej granicy oznaczalności”.

5. Ust. 3 nie stosuje się do wskaźników, które stanowią sumy całkowite danej grupy parametrów fizykochemicznych, łącznie z ich metabolitami oraz produktami degradacji i reakcji. W tych przypadkach wynik poniżej granicy oznaczalności1) poszczególnych substancji przyjmuje się na poziomie zerowym.

XVI. Działanie 4. Klasyfikacja elementów hydromorfologicznych.

Jednolitej części wód niewyznaczonej na podstawie przeglądu warunków hydromorfologicznych jako sztucznej lub silnie zmienionej nadaje się w zakresie tych elementów klasę I.

XVII. Działanie 5. Interpretacja wyników badań.

1. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na bardzo dobry stan elementów biologicznych i jeżeli żaden z oznaczonych wskaźników wchodzących w skład elementów fizykochemicznych nie przekracza wartości określonych w załącznikach nr 1–4 do rozporządzenia dla klasy I lub jeśli wartości te przekracza tylko jeden z nich, a przekroczenie mieści się w granicach niepewności pomiaru2) oraz jeżeli żaden z oznaczonych wskaźników jakości wód nie przekracza wartości granicznych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla klasy I, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się I klasę jakości wód.

2. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na bardzo dobry stan elementów biologicznych, zaś jeden (w sposób znaczny) lub więcej z oznaczonych wskaźników wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone w załącznikach nr 1–4 do rozporządzenia dla klasy I jakości wód, lecz nie przekracza wartości dla klasy II, a żaden z oznaczonych wskaźników nie przekracza wartości granicznych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla klasy II, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się II klasę jakości wód.

3. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na bardzo dobry stan elementów biologicznych, zaś jeden (w sposób znaczny) lub więcej z oznaczonych wskaźników wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone w załącznikach nr 1–4 do rozporządzenia dla klasy II jakości wód albo jeden lub więcej oznaczonych wskaźników przekracza wartości graniczne określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla klasy II, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się III klasę jakości wód.

4. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na dobry stan elementów biologicznych i jeżeli żaden z oznaczonych wskaźników wchodzących w skład elementów fizykochemicznych nie przekracza wartości określonych w załącznikach nr 1–4 do rozporządzenia dla klasy II lub jeśli wartości te przekracza tylko jeden z nich, a przekroczenie mieści w granicach niepewności pomiaru2) oraz jeżeli żaden z oznaczonych wskaźników jakości wód nie przekracza wartości granicznych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla klasy II, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się II klasę jakości wód.

5. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na dobry stan elementów biologicznych, zaś jeden (w sposób znaczny) lub więcej z oznaczonych wskaźników wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone w załącznikach nr 1–4 do rozporządzenia dla klasy II jakości wód albo jeden lub więcej oznaczonych wskaźników przekracza wartości graniczne określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla klasy II, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się III klasę jakości wód.

6. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na umiarkowany stan elementów biologicznych, wówczas niezależnie od wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się III klasę jakości wód.

7. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na słaby stan elementów biologicznych, wówczas niezależnie od wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się IV klasę jakości wód.

8. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na zły stan elementów biologicznych, wówczas niezależnie od wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się V klasę jakości wód.

Objaśnienia:

1) Przez pojęcie „granica oznaczalności” rozumie się określoną wielokrotność granicy wykrywalności, a więc sygnału wyjściowego lub wartości stężenia, powyżej których można stwierdzić z określoną pewnością, że próbka różni się od próbki ślepej niezawierającej odnośnej substancji oznaczanej, która przy danym stężeniu substancji oznaczanej jest możliwa do wyznaczenia z akceptowalną dokładnością i precyzją.

2) Przez pojęcie „niepewność pomiaru” rozumie się parametr nieujemny charakteryzujący rozkład wartości ilościowych przyporządkowanych wielkości mierzalnej na podstawie wykorzystanych informacji, który można w uzasadniony sposób przypisać wartości mierzonej.

Załącznik 8. [SPOSÓB KLASYFIKACJI POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH SZTUCZNYCH I SILNIE ZMIENIONYCH ORAZ SPOSÓB INTERPRETACJI WYNIKÓW BADAŃ WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD WCHODZĄCYCH W SKŁAD ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I HYDROMORFOLOGICZNYCH]

Załącznik nr 8

SPOSÓB KLASYFIKACJI POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH SZTUCZNYCH I SILNIE ZMIENIONYCH ORAZ SPOSÓB INTERPRETACJI WYNIKÓW BADAŃ WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WÓD WCHODZĄCYCH W SKŁAD ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH, BIOLOGICZNYCH I HYDROMORFOLOGICZNYCH

A.1. Sposób klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych, niebędących zbiornikami zaporowymi.

I. Potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się na podstawie elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, stosowanych w klasyfikacji stanu ekologicznego tej kategorii naturalnych wód powierzchniowych, która najbardziej przypomina odpowiednią silnie zmienioną lub sztuczną jednolitą część wód.

II. Klasyfikacja potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych polega na nadaniu jednolitej części wód powierzchniowych sztucznej lub silnie zmienionej jednej z pięciu klas potencjału ekologicznego, przy czym:

1) klasa I oznacza maksymalny potencjał ekologiczny;

2) klasa II oznacza dobry potencjał ekologiczny;

3) klasa III oznacza umiarkowany potencjał ekologiczny;

4) klasa IV oznacza słaby potencjał ekologiczny;

5) klasa V oznacza zły potencjał ekologiczny.

III. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych sztucznej lub silnie zmienionej ustanowiono jeden punkt pomiarowo-kontrolny, klasyfikacja potencjału ekologicznego sporządzona dla tego punktu jest równocześnie oceną potencjału ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych.

IV. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych ustanowiono więcej niż jeden punkt pomiarowo-kontrolny, w klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitej części wód wykorzystuje się:

a) w przypadku elementów fizykochemicznych – wynik uzyskany dla poszczególnych wskaźników na podstawie całościowego zbioru danych pochodzących ze wszystkich punktów pomiarowo-kontrolnych leżących w obrębie tej jednolitej części wód,

b) w przypadku elementów biologicznych (poza chlorofilem „a”) – wynik uzyskany dla poszczególnych elementów będący uśrednioną wartością liczbowych wartości indeksów obliczonych dla każdego z punktów pomiarowo-kontrolnych bądź, w przypadku jednolitych części wód takich jak jezioro lub inny naturalny bądź sztuczny zbiornik wodny (z wyłączeniem zbiorników zaporowych), wynik będący liczbową wartością indeksu obliczonego na podstawie danych z całej jednolitej części wód,

c) w przypadku chlorofilu „a” – wynik uzyskany na podstawie danych pochodzących ze wszystkich punktów pomiarowo-kontrolnych leżących w obrębie tej jednolitej części wód.

V. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych sztucznej lub silnie zmienionej nie ustanowiono żadnego punktu pomiarowo-kontrolnego, oceny jej potencjału ekologicznego dokonuje się na podstawie wyników uzyskanych dla innej jednolitej części wód powierzchniowych sztucznej lub silnie zmienionej należącej do tej samej kategorii, typu i będącej pod takim samym wpływem wynikającym z działalności człowieka, zlokalizowanej w obszarze tej samej zlewni lub, w przypadku braku takiej jednolitej części wód, w obszarze najbliższej zlewni o tych samych cechach.

VI. Klasyfikacji elementów hydromorfologicznych dokonuje się w całej jednolitej części wód powierzchniowych.

VII. Dopuszcza się wykonanie klasyfikacji potencjału ekologicznego osobno dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego zlokalizowanego w jednolitej części wód, jeśli istnieje taka potrzeba.

VIII. W celu wykonania klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych należy dokonać interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów biologicznych i fizykochemicznych.

A.2. Sposób klasyfikacji potencjału ekologicznego silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych będących zbiornikami zaporowymi.

IX. Potencjał ekologiczny silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych będących zbiornikami zaporowymi klasyfikuje się na podstawie elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.

X. Klasyfikacja potencjału ekologicznego silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych będących zbiornikami zaporowymi polega na nadaniu jednolitej części wód powierzchniowych jednej z pięciu klas potencjału ekologicznego, przy czym:

1) klasa I oznacza maksymalny potencjał ekologiczny;

2) klasa II oznacza dobry potencjał ekologiczny;

3) klasa III oznacza umiarkowany potencjał ekologiczny;

4) klasa IV oznacza słaby potencjał ekologiczny;

5) klasa V oznacza zły potencjał ekologiczny.

XI. Jeżeli w silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych będącej zbiornikiem zaporowym ustanowiono jeden punkt pomiarowo-kontrolny, klasyfikacja potencjału ekologicznego sporządzona dla tego punktu jest równocześnie oceną potencjału ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych.

XII. Jeżeli w silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych będącej zbiornikiem zaporowym ustanowiono więcej niż jeden punkt pomiarowo-kontrolny, do klasyfikacji potencjału ekologicznego przyjmuje się:

a) w przypadku elementów fizykochemicznych wynik uzyskany dla poszczególnych wskaźników z całego zbioru danych ze wszystkich punktów pomiarowo-kontrolnych leżących w obrębie tej jednolitej części,

b) w przypadku elementów biologicznych wynik uzyskany dla poszczególnych wskaźników będący uśrednioną wartością liczbowych wartości indeksów obliczonych dla każdego z punktów pomiarowo-kontrolnych.

XIII. Jeżeli w silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych będącej zbiornikiem zaporowym nie ustanowiono żadnego punktu pomiarowo-kontrolnego, oceny jej potencjału ekologicznego dokonuje się na podstawie wyników uzyskanych dla innej silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych będącej zbiornikiem zaporowym zlokalizowanym na rzece o tym samym typie, będącym pod takim samym wpływem wynikającym z działalności człowieka i reprezentującym ten sam typ zbiornika1).

XIV. Klasyfikacji elementów hydromorfologicznych dokonuje się w całej silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych będącej zbiornikiem zaporowym.

A.3. Sposób klasyfikacji potencjału ekologicznego sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód występujących na obszarach chronionych.

XV. Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

1. Klasyfikację jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przeprowadza się w sposób opisany w pkt A.1. lub pkt A.2., w zależności od kategorii jednolitej części wód, oraz, dodatkowo, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych przepisach, w szczególności w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

2. Przyjmuje się, że jednolita część wód, o której mowa w ust. 1, osiąga maksymalny lub dobry potencjał ekologiczny, jeśli jednocześnie spełnia wymogi określone dla maksymalnego lub dobrego potencjału ekologicznego i wymogi określone w wyżej wymienionych przepisach dla kategorii A1 lub A2, a poziom zanieczyszczeń mikrobiologicznych nie przekracza kategorii A3.

3. Przyjmuje się, że jednolita część wód spełniająca wymogi określone dla maksymalnego lub dobrego potencjału ekologicznego, lecz niespełniająca wymogów określonych w wyżej wymienionych przepisach dla kategorii A1 lub A2, lub w której poziom zanieczyszczeń mikrobiologicznych przekracza kategorię A3, jest w umiarkowanym potencjale ekologicznym.

XVI. Obszary chronione przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

1. Klasyfikację jednolitych części wód występujących na obszarach chronionych, przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz klasyfikację jednolitych części wód występujących na obszarach chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, przeprowadza się w sposób opisany w pkt A.1. lub pkt A.2., w zależności od kategorii jednolitej części wód.

2. Przyjmuje się, że jednolita część wód osiąga maksymalny lub dobry potencjał ekologiczny, jeśli w wyniku klasyfikacji potencjału ekologicznego nadano jej odpowiednio I lub II klasę potencjału ekologicznego.

3. Jeżeli dla obszarów, o których mowa w ust. 1, ustalono w odrębnych przepisach dodatkowe normy i cele środowiskowe, przyjmuje się, że jednolita część wód osiąga maksymalny lub dobry potencjał ekologiczny, jeśli oprócz spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, jednocześnie spełnione są te normy i cele środowiskowe.

4. Dla obszarów, o których mowa w ust. 1, w których przedmiotem ochrony są gatunki ryb, przyjmuje się, że jednolita część wód osiąga maksymalny lub dobry potencjał ekologiczny, jeśli oprócz spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 i 3, jednocześnie spełnione są wymagania określone w przepisach odrębnych, wydanych na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

5. Jeżeli dla obszarów, o których mowa w ust. 1, ustalono w odrębnych przepisach wymagania dodatkowe, a jednolitej części wód w wyniku klasyfikacji nadano I lub II klasę potencjału ekologicznego, lecz nie spełnia ona tych wymagań, przyjmuje się, że ta jednolita część wód jest w umiarkowanym potencjale ekologicznym.

XVII. Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych.

1. Klasyfikację jednolitych części przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, przeprowadza się w sposób opisany w pkt A.1. lub pkt A.2., w zależności od kategorii jednolitej części wód.

2. Przyjmuje się, że jednolita część wód osiąga maksymalny lub dobry potencjał ekologiczny, jeśli jednocześnie spełnione są następujące warunki:

a) w wyniku klasyfikacji potencjału ekologicznego nadano jej odpowiednio I lub II klasę potencjału ekologicznego,

b) nie stwierdzono występowania zjawiska przyspieszonej eutrofizacji wywołanej, antropogenicznie wskazującego na możliwość zakwitu glonów,

c) wyniki badań w zakresie wskaźników mikrobiologicznych spełniają wymogi określone w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

3. Jeżeli jednolitej części wód w wyniku klasyfikacji nadano I lub II klasę potencjału ekologicznego, lecz nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 2 lit. b lub c, przyjmuje się, że jest ona w umiarkowanym potencjale ekologicznym.

XVIII. Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz obszary chronione narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.

1. Klasyfikację jednolitych części wód występujących na obszarach chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych lub występujących na obszarach chronionych narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych przeprowadza się w sposób opisany w pkt A.1. lub pkt A.2., w zależności od kategorii jednolitej części wód, oraz, dodatkowo, porównując wartości wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów biologicznych, elementów fizykochemicznych z grup wskaźników jakości wód 3.2 oraz 3.5 uzyskanych w wyniku badań monitoringowych z granicznymi dla II klasy wartościami tych wskaźników jakości wód określonymi w załącznikach nr 2–5 do rozporządzenia.

2. W przypadku obszarów chronionych narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych dodatkowo wykonuje się ocenę dla obszaru chronionego, w oparciu o przepisy odrębne, w szczególności wydane na podstawie art. 47 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, na podstawie danych zebranych w wyniku odpowiedniego programu monitoringu realizowanego w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego.

3. Przyjmuje się, że jednolita część wód osiąga maksymalny lub dobry potencjał ekologiczny, jeśli w wyniku klasyfikacji nadano jej odpowiednio I lub II klasę potencjału ekologicznego oraz jeśli nie występuje w niej zjawisko eutrofizacji, to jest:

a) jeśli wyniki badań wskaźników, o których mowa w ust. 1, uzyskane z badań monitoringowych prowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat w jednolitej części wód, o której mowa w ust. 1, i zinterpretowane w sposób określony w pkt B.1. wskazują, iż jednolitej części wód można nadać odpowiednio I lub II klasę potencjału ekologicznego,

b) jeśli wyniki badań jednolitej części wód należącej do, bądź powiązanej z obszarami chronionymi, o których mowa w ust. 2, spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

4. Jeżeli jednolitej części wód nadano w wyniku jej klasyfikacji I lub II klasę potencjału ekologicznego, lecz nie spełnia ona wymagań, o których mowa w ust. 3 lit. a lub lit. b, przyjmuje się, że jest ona w umiarkowanym potencjale ekologicznym.

XIX. W przypadku gdy jednolita część wód występuje na kilku obszarach chronionych, przyjmuje się, że osiąga maksymalny lub dobry potencjał ekologiczny, jeśli spełnione są jednocześnie wszystkie warunki określone w pkt XV–XVIII dla tych obszarów chronionych.

B.1. Sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych w przypadku jednolitych części wód sztucznych lub silnie zmienionych niebędących zbiornikami zaporowymi.

XX. Działanie 1. Ocena wiarygodności wyników pomiarów.

Przed wykonaniem klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitej części wód należy dokonać oceny wiarygodności uzyskanych wyników pomiarów, badań i odrzucić wszystkie wyniki, które zostały uzyskane w warunkach odbiegających od normalnych (w czasie powodzi lub innych klęsk żywiołowych albo wyjątkowych warunków pogodowych, takich jak: intensywne opady atmosferyczne, intensywne topnienie śniegu albo wysokie temperatury powietrza). Następnie należy dokonać analizy poszczególnych wartości wskaźników jakości wód, z uwzględnieniem zakresu stwierdzonego w dotychczasowych zbiorach danych, a w przypadku znacznych różnic dokonać analizy wzajemnych odniesień wskaźników jakości wód oraz oceny przyczyn tych różnic (w szczególności takich jak: awaria oczyszczalni i prace budowlane).

XXI. Działanie 2. Klasyfikacja elementów hydromorfologicznych.

Jednolitej części wód wyznaczonej na podstawie przeglądu warunków hydromorfologicznych jako sztucznej lub silnie zmienionej, niebędącej zbiornikiem zaporowym, nadaje się:

– klasę I – maksymalny potencjał ekologiczny – w przypadku kanałów, strug, strumieni, potoków i rzek, w których zmiany hydromorfologiczne dotyczą jedynie zaburzeń SNQ (wahań przepływów) spowodowanych pracą małych elektrowni wodnych lub działaniem zapór przeciwpowodziowych oraz jezior lub innych naturalnych bądź sztucznych zbiorników wodnych (z wyłączeniem zbiorników zaporowych), wód przejściowych i przybrzeżnych będących drogami wodnymi,

– klasę II – dobry potencjał ekologiczny – w przypadku pozostałych silnie zmienionych lub sztucznych części wód.

XXII. Działanie 3. Klasyfikacja elementów biologicznych.

1. Klasyfikacja elementów biologicznych polega na nadaniu każdemu badanemu elementowi jakości jednej z pięciu klas potencjału ekologicznego. Zaklasyfikowania każdego z badanych w jednolitej części wód wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów biologicznych do jednej z pięciu klas potencjału ekologicznego dokonuje się przez porównanie wartości wskaźnika jakości wód uzyskanego w wyniku badań monitoringowych z wartościami wskaźników jakości wód określonych w załącznikach nr 2–5 do rozporządzenia, przy czym:

1) klasa I oznacza maksymalny potencjał biologicznego wskaźnika jakości wód;

2) klasa II oznacza dobry potencjał biologicznego wskaźnika jakości wód;

3) klasa III oznacza umiarkowany potencjał biologicznego wskaźnika jakości wód;

4) klasa IV oznacza słaby potencjał biologicznego wskaźnika jakości wód;

5) klasa V oznacza zły potencjał biologicznego wskaźnika jakości wód.

2. W przypadku chlorofilu „a” w jednolitych częściach wód takich jak jezioro lub inny naturalny lub sztuczny zbiornik wodny (z wyłączeniem zbiorników zaporowych) wartość wskaźnika, o której mowa w ust. 1, obliczana jest z wyników uśrednionych dla okresów pomiarowych.

3. Integracja wyników klasyfikacji elementów biologicznych polega na porównaniu wyników klasyfikacji uzyskanych dla poszczególnych elementów. O wyniku klasyfikacji decyduje ten element biologiczny, któremu nadano najmniej korzystną klasę.

XXIII. Działanie 4. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych.

1. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych polega na przypisaniu każdemu badanemu wskaźnikowi odpowiedniej klasy jakości wód powierzchniowych. Zaklasyfikowanie każdego z badanych w jednolitej części wód wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych do jednej z klas jakości wód powierzchniowych dokonuje się przez porównanie wartości wskaźnika jakości wód uzyskanego w wyniku badań monitoringowych z wartościami wskaźników jakości wód określonych w załącznikach nr 2–5 oraz nr 6 do rozporządzenia, przy czym:

– klasa I oznacza maksymalny potencjał,

– klasa II oznacza dobry potencjał,

– niespełnienie wymogów klasy II oznacza potencjał poniżej dobrego.

2. Określenia klasy jakości wód dla każdego z badanych wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, określonych w załącznikach nr 2–5 oraz nr 6 do rozporządzenia, dokonuje się przez porównanie wyliczonej na podstawie odnotowanych stężeń wartości wyrażonej jako wartość średnia roczna (o ile w załącznikach nr 2–4 do rozporządzenia nie określono inaczej) z wartościami granicznymi poszczególnych wskaźników jakości wód, przy czym ilość wyników pomiarów przyjmowana do obliczeń średniej rocznej nie może być mniejsza niż 4.

3. W przypadku gdy wartości wskaźników fizykochemicznych w danej próbce znajdują się poniżej granicy oznaczalności1), w celu obliczenia średnich rocznych wartości (lub innych, określonych w załącznikach nr 2–4 do rozporządzenia) wyniki pomiaru są ustalane na poziomie połowy wartości danej granicy oznaczalności.

4. W przypadku gdy obliczona średnia roczna wartość wyników pomiaru, o których mowa w ust. 3, znajduje się poniżej granicy oznaczalności1), wartość ta jest określana jako „poniżej granicy oznaczalności”.

5. Ust. 3 nie stosuje się do wskaźników, które stanowią sumy całkowite danej grupy parametrów fizykochemicznych, łącznie z ich metabolitami oraz produktami degradacji i reakcji. W tych przypadkach wynik poniżej granicy oznaczalności1) poszczególnych substancji ustala się na poziomie zerowym.

XXIV. Działanie 5. Interpretacja wyników badań.

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji elementów hydromorfologicznych jednolitej części wód nadano I klasę i jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na maksymalny potencjał elementów biologicznych oraz gdy żaden z oznaczonych wskaźników wchodzących w skład elementów fizykochemicznych nie przekracza wartości określonych w załącznikach nr 2–5 do rozporządzenia dla klasy I lub jeśli wartości te przekracza tylko jeden z nich, a przekroczenie mieści się w granicach niepewności pomiaru2), oraz jeżeli żaden z oznaczonych wskaźników jakości wód nie przekracza wartości granicznych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla klasy I, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się I klasę potencjału ekologicznego.

2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji elementów hydromorfologicznych jednolitej części wód nadano I klasę i jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na maksymalny lub dobry potencjał elementów biologicznych, zaś jeden w sposób znaczny lub więcej z oznaczonych wskaźników wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone w załącznikach nr 2–5 do rozporządzenia dla klasy I potencjału ekologicznego (lecz nie przekracza wartości dla II klasy) i żaden z oznaczonych wskaźników nie przekracza wartości granicznych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla klasy II, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się II klasę potencjału ekologicznego.

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji elementów hydromorfologicznych jednolitej części wód nadano I klasę i jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na maksymalny lub dobry potencjał elementów biologicznych, zaś jeden w sposób znaczny lub więcej z oznaczonych wskaźników wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone w załącznikach nr 2–5 do rozporządzenia dla klasy II potencjału ekologicznego albo jeden lub więcej oznaczonych wskaźników przekracza wartości graniczne określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla klasy II, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się III klasę potencjału ekologicznego.

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji elementów hydromorfologicznych jednolitej części wód nadano II klasę i jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na dobry lub maksymalny potencjał ekologiczny elementów biologicznych i jeżeli żaden z oznaczonych wskaźników wchodzących w skład elementów fizykochemicznych nie przekracza wartości określonych w załącznikach nr 2–5 do rozporządzenia dla klasy II lub jeśli wartości te przekracza tylko jeden z nich, a przekroczenie mieści się w granicach niepewności pomiaru2), oraz jeżeli żaden z oznaczonych wskaźników jakości wód nie przekracza wartości granicznych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla klasy II, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się II klasę potencjału ekologicznego.

5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji elementów hydromorfologicznych jednolitej części wód nadano II klasę i jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na dobry lub maksymalny potencjał elementów biologicznych, zaś jeden (w sposób znaczny) lub więcej z oznaczonych wskaźników wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone w załącznikach nr 2–5 do rozporządzenia dla klasy II potencjału ekologicznego albo jeden lub więcej oznaczonych wskaźników przekracza wartości graniczne określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla klasy II, wówczas danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się III klasę potencjału ekologicznego.

6. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na umiarkowany potencjał ekologiczny elementów biologicznych, wówczas, niezależnie od wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych i hydromorfologicznych, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się III klasę potencjału ekologicznego.

7. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na słaby potencjał ekologiczny elementów biologicznych, wówczas, niezależnie od wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych i hydromorfologicznych, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się IV klasę potencjału ekologicznego.

8. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na zły potencjał ekologiczny elementów biologicznych, wówczas, niezależnie od wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych i hydromorfologicznych, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się V klasę potencjału ekologicznego.

B.2. Sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych w przypadku silnie zmienionych części wód będących zbiornikami zaporowymi.

XXV. Działanie 1. Ocena wiarygodności wyników pomiarów.

Przed wykonaniem klasyfikacji potencjału ekologicznego silnie zmienionej jednolitej części wód będącej zbiornikiem zaporowym należy dokonać oceny wiarygodności uzyskanych wyników pomiarów, badań i odrzucić wszystkie wyniki, które zostały uzyskane w warunkach odbiegających od normalnych (w czasie powodzi lub innych klęsk żywiołowych albo wyjątkowych warunków pogodowych, takich jak: intensywne opady atmosferyczne, intensywne topnienie śniegu albo wysokie temperatury powietrza). Następnie należy dokonać analizy poszczególnych wartości wskaźników jakości wód, z uwzględnieniem zakresu stwierdzonego w dotychczasowych zbiorach danych, a w przypadku znacznych różnic dokonać analizy wzajemnych odniesień wskaźników jakości wód oraz oceny przyczyn tych różnic (w szczególności takich jak: awaria oczyszczalni i prace budowlane).

XXVI. Działanie 2. Klasyfikacja elementów hydromorfologicznych.

Silnie zmienionej jednolitej części wód będącej zbiornikiem zaporowym nadaje się klasę I potencjału ekologicznego – maksymalny potencjał ekologiczny.

XXVII. Działanie 3. Klasyfikacja elementów biologicznych.

1. Klasyfikacja elementów biologicznych polega na nadaniu im jednej z pięciu klas potencjału ekologicznego. Zaklasyfikowania badanych w jednolitej części wód wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów biologicznych do jednej z pięciu klas potencjału ekologicznego dokonuje się przez porównanie wartości wskaźnika jakości wód uzyskanego w wyniku badań monitoringowych z wartościami wskaźników jakości wód określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, przy czym:

1) klasa I oznacza maksymalny potencjał ekologiczny biologicznego wskaźnika jakości wód;

2) klasa II oznacza dobry potencjał ekologiczny biologicznego wskaźnika jakości wód;

3) klasa III oznacza umiarkowany potencjał ekologiczny biologicznego wskaźnika jakości wód;

4) klasa IV oznacza słaby potencjał ekologiczny biologicznego wskaźnika jakości wód;

5) klasa V oznacza zły potencjał ekologiczny biologicznego wskaźnika jakości wód.

2. Klasyfikację przeprowadza się dla 3 elementów biologicznych: fitoplanktonu, fitobentosu i makrobezkręgowców bentosowych, wyliczając wartości następujących wskaźników: Indeksu Fitoplanktonowego (IFPL), Multimetrycznego Indeksu Okrzemkowego (IO) oraz wskaźnika makrobezkręgowców bentosowych (MZB).

3. Wskaźniki IFPL i IO tworzą zintegrowany wskaźnik FLORA, przy czym:

1) jeżeli badany był tylko jeden element biologiczny – fitoplankton lub fitobentos – wskaźnik FLORA otrzymuje klasę taką jak klasa badanego elementu, to jest jak klasa wskaźnika IFPL lub IO;

2) jeśli IFPL i IO są w tej samej klasie, wówczas wskaźnik FLORA otrzymuje klasę jak obydwa wskaźniki;

3) jeśli wskaźniki różnią się o jedną klasę, wówczas:

a) jeśli zarówno wskaźnik IFPL, jak i IO są powyżej średniej przedziału stwierdzonych dla nich klas (I–V), to wskaźnik FLORA otrzymuje klasę wyższą z tych dwóch,

b) jeśli zarówno wskaźnik IFPL, jak i IO są poniżej średniej przedziału stwierdzonych dla nich klas (I–V), to wskaźnik FLORA otrzymuje klasę niższą z tych dwóch,

c) jeśli jeden ze wskaźników jest powyżej, zaś drugi poniżej średniej przedziału stwierdzonych dla nich klas (I–V), to wskaźnik FLORA otrzymuje klasę niższą z tych dwóch;

4) jeśli między wskaźnikami jest różnica 2 klas lub więcej, należy wyliczyć średnią z wartości klasyfikacji obydwu wskaźników, przy czym obliczoną średnią należy zaokrąglić w górę, do liczby całkowitej, oznaczającej numer klasy; wskaźnik FLORA otrzymuje klasę wynikającą z otrzymanej wartości.

4. Klasyfikacja elementów biologicznych jest wynikiem łącznej klasyfikacji wskaźnika FLORA i wskaźnika MZB, a o klasyfikacji końcowej decyduje gorszy z nich, przy czym jeżeli badany był jeden ze wskaźników – FLORA lub MZB – łączna klasyfikacja elementów biologicznych odpowiada klasyfikacji tego wskaźnika.

XXVIII. Działanie 4. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych.

1. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych polega na przypisaniu każdemu badanemu wskaźnikowi odpowiedniej klasy jakości wód powierzchniowych. Zaklasyfikowanie każdego z badanych w jednolitej części wód wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych do jednej z klas jakości wód powierzchniowych dokonuje się przez porównanie wartości wskaźnika jakości wód uzyskanego w wyniku badań monitoringowych z wartościami wskaźników jakości wód określonych w załącznikach nr 5 oraz nr 6 do rozporządzenia, przy czym:

– klasa I oznacza maksymalny potencjał ekologiczny,

– klasa II oznacza dobry potencjał ekologiczny,

– niespełnienie wymogów klasy II oznacza potencjał ekologiczny poniżej dobrego.

2. Określenia klasy jakości wód dla każdego z badanych wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, określonych w załącznikach nr 5 oraz nr 6 do rozporządzenia dokonuje się przez porównanie wyliczonej na podstawie odnotowanych stężeń wartości wyrażonej jako średnia roczna z wartościami granicznymi poszczególnych wskaźników jakości wód, przy czym ilość wyników pomiarów przyjmowana do obliczeń nie może być mniejsza niż 4.

3. W przypadku gdy wartości wskaźników fizykochemicznych w danej próbce znajdują się poniżej granicy oznaczalności2), w celu obliczenia średnich rocznych wartości wyniki pomiaru są ustalane na poziomie połowy wartości danej granicy oznaczalności.

4. W przypadku gdy obliczona średnia roczna wartość wyników pomiaru, o których mowa w ust. 3, znajduje się poniżej granicy oznaczalności2), wartość ta jest określana jako „poniżej granicy oznaczalności”.

5. Ust. 3 nie stosuje się do wskaźników, które stanowią sumy całkowite danej grupy parametrów fizykochemicznych, łącznie z ich metabolitami oraz produktami degradacji i reakcji. W tych przypadkach wynik poniżej granicy oznaczalności2) poszczególnych substancji ustala się na poziomie zerowym.

XXIX. Działanie 5. Interpretacja wyników badań.

1. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na maksymalny potencjał elementów biologicznych oraz gdy żaden z oznaczonych wskaźników wchodzących w skład elementów fizykochemicznych nie przekracza wartości określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia dla klasy I lub jeśli wartości te przekracza tylko jeden z nich, a przekroczenie mieści się w granicach niepewności pomiaru3) oraz jeżeli żaden z oznaczonych wskaźników jakości wód nie przekracza wartości granicznych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla klasy I, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się I klasę potencjału ekologicznego.

2. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na maksymalny potencjał elementów biologicznych, zaś jeden (w sposób znaczny) lub więcej z oznaczonych wskaźników wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia dla klasy I jakości wód (lecz nie przekracza wartości dla II klasy), a żaden z oznaczonych wskaźników nie przekracza wartości granicznych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla klasy II, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się II klasę potencjału ekologicznego.

3. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na maksymalny potencjał elementów biologicznych, zaś jeden (w sposób znaczny) lub więcej z oznaczonych wskaźników wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia dla klasy II jakości wód albo jeden lub więcej oznaczonych wskaźników przekracza wartości graniczne określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla klasy II, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się III klasę potencjału ekologicznego.

4. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na dobry potencjał elementów biologicznych i jeżeli żaden z oznaczonych wskaźników wchodzących w skład elementów fizykochemicznych nie przekracza wartości określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia dla klasy II lub jeśli wartości te przekracza tylko jeden z nich, a przekroczenie mieści się w granicach niepewności pomiaru3), oraz jeżeli żaden z oznaczonych wskaźników jakości wód nie przekracza wartości granicznych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla klasy II, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się II klasę potencjału ekologicznego.

5. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na dobry potencjał elementów biologicznych, zaś jeden (w sposób znaczny) lub więcej z oznaczonych wskaźników wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia dla klasy II jakości wód albo jeden lub więcej oznaczonych wskaźników przekracza wartości graniczne określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia dla klasy II, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się III klasę potencjału ekologicznego.

6. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na umiarkowany potencjał elementów biologicznych, wówczas niezależnie od wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się III klasę potencjału ekologicznego.

7. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na słaby potencjał elementów biologicznych, wówczas niezależnie od wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się IV klasę potencjału ekologicznego.

8. Jeżeli klasyfikacja elementów biologicznych wskazuje na zły potencjał elementów biologicznych, wówczas niezależnie od wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się V klasę potencjału ekologicznego.

Objaśnienia:

1) Zbiornik reolimniczny, limniczny lub przejściowy.

2) Przez pojęcie „granica oznaczalności” rozumie się określoną wielokrotność granicy wykrywalności, a więc sygnału wyjściowego lub wartości stężenia, powyżej których można stwierdzić z określoną pewnością, że próbka różni się od próbki ślepej niezawierającej odnośnej substancji oznaczanej, która przy danym stężeniu substancji oznaczanej jest możliwa do wyznaczenia z akceptowalną dokładnością i precyzją.

3) Przez pojęcie „niepewność pomiaru” rozumie się parametr nieujemny charakteryzujący rozkład wartości ilościowych przyporządkowanych wielkości mierzalnej na podstawie wykorzystanych informacji, który można w uzasadniony sposób przypisać wartości mierzonej.

Załącznik 9. [ŚRODOWISKOWE NORMY JAKOŚCI DLA SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH ORAZ DLA INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ]

Załącznik nr 9

ŚRODOWISKOWE NORMY JAKOŚCI DLA SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH ORAZ DLA INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ

Numer CAS1)
dla substancji
chemicznych

Nr
wskaźnika
jakości
wód

Nazwa wskaźnika
jakości wód

 infoRgrafika

 

Środowiskowe normy jakości dla kategorii wód

Jednolite części wód, takie jak: struga, strumień, potok, rzeka, kanał, jezioro, w tym jednolite części wód wyznaczone jako sztuczne lub silnie zmienione oraz inne naturalne lub sztuczne zbiorniki wodne

Jednolite części wód, takie jak: wody przejściowe i przybrzeżne

Stężenie
średnioroczne2)

Maksymalne
dopuszczalne
stężenie3)*

Stężenia średnioroczne2)

Maksymalne
dopuszczalne
stężenie3)*

1

2

3

4

5

6

7

8

 

4

Grupa wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

4.1

Substancje priorytetowe4)

15972-60-8

4.1.1

Alachlor

µg/l

0,3

0,7

0,3

0,7

120-12-7

4.1.2

Antracen

µg/l

0,1

0,4

0,1

0,4

1912-24-9

4.1.3

Atrazyna

µg/l

0,6

2,0

0,6

2,0

71-43-2

4.1.4

Benzen

µg/l

10

50

8

50

32534-81-9

4.1.5

Bromowany difenyloeter (eter pentabromodifenylowy5))

µg/l

0,0005

*

0,0002

*

7440-43-9

4.1.6

Kadm i jego związki6)

µg/l

≤ 0,08 (a)

0,08 (b)

0,09 (c)

0,15 (d)

0,25 (e)

≤ 0,45 (a)

0,45 (b)

0,6 (c)

0,9 (d)

1,5 (e)

0,2

≤ 0,45 (a)

0,45 (b)

0,6 (c)

0,9 (d)

1,5 (e)

85535-84-8

4.1.7

C10–13 – chloroalkany

µg/l

0,4

1,4

0,4

1,4

470-90-6

4.1.8

Chlorfenwinfos

µg/l

0,1

0,3

0,1

0,3

2921-88-2

4.1.9

Chloropiryfos (chloropiryfos etylowy)

µg/l

0,03

0,1

0,03

0,1

107-06-2

4.1.10

1,2-dichloroetan (EDC)

µg/l

10

*

10

*

75-09-2

4.1.11

Dichlorometan

µg/l

20

*

20

*

117-81-7

4.1.12

Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP)

µg/l

1,3

*

1,3

*

330-54-1

4.1.13

Diuron

µg/l

0,2

1,8

0,2

1,8

115-29-7

4.1.14

Endosulfan

µg/l

0,005

0,01

0,0005

0,004

206-44-00

4.1.15

Fluoranten

µg/l

0,1

1

0,1

1

118-74-1

4.1.16

Heksachlorobenzen (HCB)

µg/l

0,01

0,05

0,01

0,05

87-68-3

4.1.17

Heksachlorobutadien (HCBD)

µg/l

0,1

0,6

0,1

0,6

608-73-1

4.1.18

Heksachlorocykloheksan (HCH)

µg/l

0,02

0,04

0,002

0,02

34123-59-6

4.1.19

Izoproturon

µg/l

0,3

1,0

0,3

1,0

7439-92-1

4.1.20

Ołów i jego związki

µg/l

7,2

*

7,2

*

7439-97-6

4.1.21

Rtęć i jej związki

µg/l

0,05

0,07

0,05

0,07

91-20-3

4.1.22

Naftalen

µg/l

2,4

*

1,2

*

7440-02-0

4.1.23

Nikiel i jego związki

µg/l

20

*

20

*

104-40-5

4.1.24

Nonylofenol (p-nonylofenol)

µg/l

0,3

2,0

0,3

2,0

140-66-9

4.1.25

Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol)

µg/l

0,1

*

0,01

*

608-93-5

4.1.26

Pentachlorobenzen

µg/l

0,007

*

0,0007

*

87-86-5

4.1.27

Pentachlorofenol (PCP)

µg/l

0,4

1

0,4

1

 

 

4.1.28

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

Dla grupy WWA należy uzyskać zgodność z każdą wartością,
to jest: benzo(a)pirenu,
sumy benzo(b)fluorantenu i benzo(k)fluorantenu,
oraz sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu

50-32-8

 

Benzo(a)piren

µg/l

0,05

0,1

0,05

0,01

205-99-2

 

Benzo(b)fluoranten

µg/l

Σ=0,03

*

Σ=0,03

*

207-08-9

 

Benzo(k)fluoranten

µg/l

191-24-2

 

Benzo(g,h,i)perylen

µg/l

Σ=0,002

*

Σ=0,002

*

193-39-5

 

Indeno(1,2,3-cd)piren

µg/l

122-34-9

4.1.29

Symazyna

µg/l

1

4

1

4

36643-28-4

4.1.30

Związki tributylocyny (kation tributylocyny)

µg/l

0,0002

0,0015

0,0002

0,0015

12002-48-1

4.1.31

Trichlorobenzen (TCB)

µg/l

0,4

*

0,4

*

67-66-3

4.1.32

Trichlorometan (chloroform)

µg/l

2,5

*

2,5

*

1582-09-8

4.1.33

Trifluralina

µg/l

0,03

*

0,03

*

 

4.2

Wskaźniki innych substancji zanieczyszczających
Wartości stężeń całkowitych (w niesączonej próbce wody)

56-23-5

4.2.1

Tetrachlorometan

µg/l

12

*

12

*

309-00-2

4.2.2

Aldryna

µg/l

Σ=0,010

*

Σ=0,005

*

60-57-1

4.2.3

Dieldryna

µg/l

72-20-8

4.2.4

Endryna

µg/l

456-73-6

4.2.5

Izodryna

µg/l

50-29-3

4.2.6 a

DDT – izomer para-para

µg/l

0,01

*

0,01

*

brak

4.2.6 b

DDT całkowity7)

µg/l

0,025

*

0,025

*

79-01-6

4.2.7

Trichloroetylen (TRI)

µg/l

10

*

10

*

127-18-4

4.2.8

Tetrachloroetylen (PER)

µg/l

10

*

10

*

Objaśnienia:

1) Numer przypisany substancji przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS).

2) Środowiskowa norma jakości wyrażona jako średnia arytmetyczna wartość stężeń z prób wody pobranych w roku kalendarzowym. O ile nie określono inaczej, ma ona zastosowanie do całkowitego stężenia wszystkich izomerów.

3) Środowiskowa norma jakości wyrażona jako maksymalne dopuszczalne stężenie, obliczane jako 90. percentyl. W przypadku gdy w rubryce zaznaczono (*), przyjmuje się, że wartości stężeń średniorocznych chronią również przed krótkoterminowym wzrostem stężeń przy zrzutach stałych, a dopuszczalne stężenia maksymalne są równe stężeniom średniorocznym.

4) Z wyłączeniem kadmu, ołowiu, rtęci i niklu podano wartości stężeń całkowitych (w niesączonej próbce wody); stężenia metali dotyczą rozpuszczonej fazy otrzymanej w drodze filtracji przez filtr 0,45 μm lub równoważnego rodzaju przygotowania.

5) Środowiskowa norma jakości dotyczy sumy stężeń kongenerów 28, 47, 99, 100, 153 i 154, wchodzących w skład eteru pentabromodifenylowego jako produktu.

6) Zależy od twardości wody: norma jakości (a) dla twardości < 40 mg CaCO3/l, norma jakości (b) dla twardości od 40 do < 50 mg CaCO3/l, norma jakości (c) dla twardości od 50 do < 100 mg CaCO3/l, norma jakości (d) dla twardości od 100 do < 200 mg CaCO3/l, norma jakości (e) dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l.

7) Obejmuje sumę: DDT para-para (CAS:50-29-3), DDD (CAS:72-54-8), DDE (CAS:72-55-9) DDT orto-para (CAS:789-02-6).

Załącznik 10. [SPOSÓB KLASYFIKACJI STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 10

SPOSÓB KLASYFIKACJI STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

1. Klasyfikacji stanu chemicznego dokonuje się na podstawie analizy nie mniej niż 12 wyników pomiarów substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń. Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników pomiarów ze środowiskowymi normami jakości określonymi dla poszczególnych kategorii wód powierzchniowych w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

2. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego wartości średnioroczne pomierzonych stężeń wskaźników wyrażone jako średnia arytmetyczna oraz stężenia maksymalne wyrażone jako 90. percentyl z pomierzonych wartości stężeń nie przekraczają dopuszczalnych wartości odpowiednio średniorocznych i dopuszczalnych stężeń maksymalnych określonych dla poszczególnych kategorii wód w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

3. W przypadku jednolitych części wód występujących na obszarach chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeśli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy wartości wskaźników chemicznych w danej próbce znajdują się poniżej granicy oznaczalności1), w celu obliczenia 90. percentyla lub średnich wartości wyniki pomiaru są ustalane na poziomie połowy wartości danej granicy oznaczalności.

5. W przypadku gdy obliczona średnia wartość wyników pomiaru, o których mowa w ust. 4, znajduje się poniżej granicy oznaczalności1), wartość ta jest określana jako „poniżej granicy oznaczalności”.

6. Ust. 4 nie stosuje się do wskaźników, które stanowią sumy całkowite danej grupy parametrów chemicznych, łącznie z ich metabolitami oraz produktami degradacji i reakcji. W tych przypadkach wynik poniżej granicy oznaczalności1) poszczególnych substancji ustala się na poziomie zerowym.

7. Jeżeli woda nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2, przyjmuje się, że woda powierzchniowa nie osiąga dobrego stanu chemicznego. Stan chemiczny takiej jednolitej części wód określa się jako „poniżej dobrego”.

8. Przy przeprowadzaniu oceny stanu chemicznego dopuszcza się uwzględnienie:

1) naturalnego tła hydrogeochemicznego dla kadmu, ołowiu, rtęci i niklu (oraz ich związków), jeżeli uniemożliwia ono osiągnięcie określonych wyżej wymagań;

2) twardości wody, pH lub innych wskaźników jakości wody, jeśli mają one wpływ na biodostępność metali.

9. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych jest jeden punkt pomiarowo-kontrolny, klasyfikacja stanu chemicznego sporządzona dla tego punktu jest równocześnie klasyfikacją stanu chemicznego jednolitej części wód.

10. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych ustanowiono więcej niż jeden punkt pomiarowo-kontrolny, wyniki uzyskane dla danego wskaźnika chemicznego we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych leżących w obrębie tej jednolitej części wód należy traktować jako całościowy zbiór danych.

11. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych nie ustanowiono żadnego punktu pomiarowo-kontrolnego, oceny jej stanu chemicznego dokonuje się na podstawie wyników uzyskanych dla innej jednolitej części wód powierzchniowych należącej do tej samej kategorii, typu i będącej pod takim samym wpływem wynikającym z działalności człowieka, zlokalizowanej na obszarze tej samej zlewni lub, w przypadku braku takiej jednolitej części wód, na obszarze najbliższej zlewni o tych samych cechach.

12. Dopuszcza się wykonanie klasyfikacji stanu chemicznego osobno dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego zlokalizowanego na jednolitej części wód, jeśli istnieje taka potrzeba.

Objaśnienie:

1) Przez pojęcie „granica oznaczalności” rozumie się określoną wielokrotność granicy wykrywalności, a więc sygnału wyjściowego lub wartości stężenia, powyżej których można stwierdzić z określoną pewnością, że próbka różni się od próbki ślepej niezawierającej odnośnej substancji oznaczanej, która przy danym stężeniu substancji oznaczanej jest możliwa do wyznaczenia z akceptowalną dokładnością i precyzją.

Załącznik 11. [SPOSÓB OCENY STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 11

SPOSÓB OCENY STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

 

Stan chemiczny

dobry

poniżej dobrego

 infoRgrafika

 

bardzo dobry stan ekologiczny/
maksymalny potencjał ekologiczny

dobry stan wód

zły stan wód

dobry stan ekologiczny/
dobry potencjał ekologiczny

dobry stan wód

zły stan wód

umiarkowany stan ekologiczny/
umiarkowany potencjał ekologiczny

zły stan wód

zły stan wód

słaby stan ekologiczny/
słaby potencjał ekologiczny

zły stan wód

zły stan wód

zły stan ekologiczny/
zły potencjał ekologiczny

zły stan wód

zły stan wód

 

Załącznik 12. [SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO, POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO I STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH]

Załącznik nr 12

SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO, POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO I STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

1. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód, stanu chemicznego oraz oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych prezentuje się w układzie tabelarycznym i graficznym, uzupełnionym opisem zawierającym syntetyczną interpretację uzyskanych wyników oraz informacją o wynikach badań:

1) w przypadku monitoringu diagnostycznego – w układzie rocznym oraz, co najmniej co 6 lat w ujęciu wieloletnim, w postaci sumarycznego zestawienia wyników ocen z pełnego cyklu monitoringowego;

2) w przypadku monitoringu operacyjnego – w układzie rocznym, w zakresie odpowiednim do zrealizowanego programu oraz, co najmniej co 3 lata w ujęciu wieloletnim, w postaci sumarycznego zestawienia wyników ocen z pełnego cyklu monitoringowego, przy czym w przypadku jednolitych części wód dla których dostępny jest więcej niż jeden wynik klasyfikacji stanu chemicznego, pod uwagę bierze się wynik najnowszy.

2. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych prezentuje się w układzie dorzeczy oraz w układzie administracyjnym (województwa), a także, jeśli istnieje taka potrzeba, w układzie regionów wodnych, w każdym przypadku osobno dla każdego rodzaju monitoringu i osobno dla każdej kategorii wód.

3. W przypadku wykonania klasyfikacji stanu ekologicznego osobno dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego zlokalizowanego na jednolitej części wód, wyniki tej klasyfikacji prezentuje się zgodnie z ust. 2.

4. Wyniki klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych prezentuje się w układzie dorzeczy oraz w układzie administracyjnym (województwa), a także, jeśli istnieje taka potrzeba, w układzie regionów wodnych, w każdym przypadku osobno dla każdego rodzaju monitoringu i osobno dla każdej kategorii wód.

5. W przypadku wykonania klasyfikacji potencjału ekologicznego osobno dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego, wyniki tej klasyfikacji prezentuje się zgodnie z ust. 4.

6. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych prezentuje się w układzie dorzeczy oraz w układzie administracyjnym (województwa), a także, jeśli istnieje taka potrzeba, w układzie regionów wodnych, w każdym przypadku osobno dla każdego rodzaju monitoringu i osobno dla każdej kategorii wód.

7. W przypadku wykonania klasyfikacji stanu chemicznego osobno dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego, wyniki tej klasyfikacji prezentuje się zgodnie z ust. 6.

8. Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych prezentuje się w układzie dorzeczy oraz w układzie administracyjnym (województwa), a także, jeśli istnieje taka potrzeba, w układzie regionów wodnych, w każdym przypadku osobno dla każdego rodzaju monitoringu i osobno dla każdej kategorii wód.

9. W układzie tabelarycznym wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód, stanu chemicznego oraz oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych prezentuje się w postaci zestawienia zawierającego:

1) nazwę dorzecza i województwa;

2) nazwę i kod jednolitej części wód;

3) kody punktów pomiarowo-kontrolnych, z których dane posłużyły do wykonania klasyfikacji i oceny1);

4) nazwy punktów pomiarowo-kontrolnych, o których mowa w pkt 3;

5) klasę elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych oraz klasy grup wskaźników jakości wód, ze wskazaniem wskaźnika (lub wskaźników), który decydował o klasie;

6) wynik klasyfikacji stanu ekologicznego (w przypadku sztucznej lub silnie zmienionej jednolitej części wód – wynik klasyfikacji potencjału ekologicznego) w punkcie pomiarowo-kontrolnym, jeśli taką klasyfikację wykonano;

7) wynik klasyfikacji stanu ekologicznego w jednolitej części wód (w przypadku sztucznej lub silnie zmienionej jednolitej części wód – wynik klasyfikacji potencjału ekologicznego);

8) wynik klasyfikacji stanu chemicznego w punkcie pomiarowo-kontrolnym (jeśli taką klasyfikację wykonano);

9) wynik klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitej części wód;

10) wynik oceny stanu wód w jednolitej części wód;

11) poziom precyzji i ufności oceny;

12) okres (rok), za jaki sporządzone jest zestawienie;

13) rodzaj monitoringu, dla którego wykonano zestawienie;

14) datę sporządzenia zestawienia.

10. Informację o wynikach badań, o której mowa w ust. 1, prezentuje się w formie zestawienia tabelarycznego, zawierającego:

1) nazwę dorzecza i województwa;

2) nazwę i kod jednolitej części wód;

3) kategorię jednolitej części wód oraz typ abiotyczny (w przypadku silnie zmienionej jednolitej części wód będącej zbiornikiem zaporowym – również typ zbiornika);

4) kod punktu pomiarowo-kontrolnego;

5) nazwę wskaźnika jakości wód;

6) jednostkę miary;

7) ilość pomiarów lub badań wskaźnika będących podstawą do klasyfikacji i oceny, o których mowa w ust. 1;

8) minimalną wartość wskaźnika jakości wód;

9) datę wykonania pomiaru, podczas którego uzyskano wartość minimalną wskaźnika jakości wód;

10) maksymalną wartość wskaźnika jakości wód;

11) datę wykonania pomiaru, podczas którego uzyskano wartość maksymalną wskaźnika jakości wód;

12) wartość średnioroczną wskaźnika jakości wód;

13) granicę oznaczalności2) i niepewność pomiarów3) dla elementów fizykochemicznych i chemicznych;

14) szacunkowy poziom ufności i dokładności wyników dla elementów biologicznych.

11. W układzie graficznym wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego każdej jednolitej części wód odzwierciedla się kodami barwnymi, opisanymi w tabeli nr 1, przy czym jednolite części wód, w których nie osiągnięto dobrego stanu lub dobrego potencjału ekologicznego na skutek niezgodności z jedną lub większą liczbą norm jakości środowiska, ustalonych dla tych jednolitych części wód w odniesieniu do określonych zanieczyszczeń syntetycznych lub niesyntetycznych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia, zaznacza się na mapie za pomocą kropki koloru czarnego.

Tabela nr 1

Sposób prezentacji wyników klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Klasyfikacja stanu ekologicznego

Kolor

bardzo dobry

niebieski

dobry

zielony

umiarkowany

żółty

słaby

pomarańczowy

zły

czerwony

 

12. W układzie graficznym wyniki klasyfikacji potencjału ekologicznego każdej jednolitej części wód odzwierciedla się kodami barwnymi, opisanymi w tabeli nr 2, przy czym jednolite części wód, w których nie osiągnięto dobrego stanu lub dobrego potencjału ekologicznego na skutek niezgodności z jedną lub większą liczbą norm jakości środowiska, ustalonych dla tych jednolitych części wód w odniesieniu do określonych zanieczyszczeń syntetycznych lub niesyntetycznych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia, zaznacza się na mapie za pomocą kropki koloru czarnego.

Tabela nr 2

Sposób prezentacji wyników klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Klasyfikacja potencjału ekologicznego

Kolor

dla sztucznej części wód

dla silnie zmienionej części wód

maksymalny lub dobry

zielono-jasnoszare pasy równej szerokości

zielono-ciemnoszare pasy równej szerokości

umiarkowany

żółto-jasnoszare pasy równej szerokości

żółto-ciemnoszare pasy równej szerokości

słaby

pomarańczowo-jasnoszare pasy równej szerokości

pomarańczowo-ciemnoszare pasy równej szerokości

zły

czerwono-jasnoszare pasy równej szerokości

czerwono-ciemnoszare pasy równej szerokości

 

13. W układzie graficznym wyniki klasyfikacji stanu chemicznego każdej jednolitej części wód powierzchniowych odzwierciedla się kodami barwnymi, opisanymi w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Sposób prezentacji wyników klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Klasyfikacja stanu chemicznego

Kolor

dobry

niebieski

poniżej dobrego

czerwony

 

14. W układzie graficznym wyniki oceny stanu każdej jednolitej części wód powierzchniowych odzwierciedla się kodami barwnymi, opisanymi w tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Sposób prezentacji wyników oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych

Stan jednolitej części wód

Kolor

dobry

niebieski

zły

czerwony

 

15. W przypadku prezentacji wyników klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego lub stanu chemicznego w odniesieniu do punktów pomiarowo-kontrolnych w układzie graficznym wykorzystuje się kody barwne opisane odpowiednio w tabelach nr 1, 2 i 3.

16. W przypadku prezentacji wyników klasyfikacji potencjału ekologicznego w odniesieniu do punktów pomiarowo-kontrolnych w układzie graficznym wykorzystuje się kody barwne opisane w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Sposób prezentacji wyników klasyfikacji potencjału ekologicznego w odniesieniu do punktów pomiarowo-kontrolnych

Klasyfikacja potencjału ekologicznego

Kolor

dla sztucznej części wód

dla silnie zmienionej części wód

maksymalny lub dobry

białe koło o zielonej krawędzi

szare koło o zielonej krawędzi

umiarkowany

białe koło o żółtej krawędzi

szare koło o żółtej krawędzi

słaby

białe koło o pomarańczowej krawędzi

szare koło o pomarańczowej krawędzi

zły

białe koło o czerwonej krawędzi

szare koło o czerwonej krawędzi

 

Objaśnienia:

1) Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych reprezentatywny lub reperowy punkt pomiarowo-kontrolny składa się z grupy stanowisk pomiarowych, wówczas, dla potrzeb prezentacji wyników klasyfikacji, w przypadku:

– jezior lub innych naturalnych bądź sztucznych zbiorników wodnych (z wyłączeniem zbiorników zaporowych): punkt reprezentatywny lub reperowy ma charakter wirtualny i opisywany jest współrzędnymi punktu przecięcia linii maksymalnego przekroju poprzecznego z linią maksymalnego przekroju podłużnego jeziora lub zbiornika,

– silnie zmienionej jednolitej części wód będącej zbiornikiem zaporowym współrzędnymi punktu reprezentatywnego są współrzędne stanowiska pomiarowego zlokalizowanego w strefie przejściowej zbiornika,

– jednolitych części wód, takich jak rzeka, strumień, struga, potok lub kanał (z wyłączeniem jednolitych części wód silnie zmienionych będących zbiornikami zaporowymi) oraz jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych współrzędnymi punktu reprezentatywnego są współrzędne stanowiska pomiarowego, w którym badana jest największa liczba wskaźników.

2) Przez pojęcie „granica oznaczalności” rozumie się określoną wielokrotność granicy wykrywalności, a więc sygnału wyjściowego lub wartości stężenia, powyżej których można stwierdzić z określoną pewnością, że próbka różni się od próbki ślepej niezawierającej odnośnej substancji oznaczanej, która przy danym stężeniu substancji oznaczanej jest możliwa do wyznaczenia z akceptowalną dokładnością i precyzją.

3) Przez pojęcie „niepewność pomiaru” rozumie się parametr nieujemny charakteryzujący rozkład wartości ilościowych przyporządkowanych wielkości mierzalnej na podstawie wykorzystanych informacji, który można w uzasadniony sposób przypisać wartości mierzonej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »