| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Rozporządzenie określa wysokość:

1) jednorazowej pomocy pieniężnej lub wartość bonów towarowych na zakup odzieży i obuwia,

2) stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej,

3) kieszonkowego,

4) ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie

– związanych z pobytem w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, zwanym dalej „ośrodkiem”;

5) świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „świadczeniem pieniężnym”;

6) pomocy na pokrycie kosztów wyżywienia cudzoziemca w podróży w związku z dobrowolnym powrotem do kraju, do którego cudzoziemiec ma prawo wjazdu, lub z przeniesieniem do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku o nadanie statusu uchodźcy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (Dz. Urz. UE L 50 z 25.02.2003, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 343/2003”;

7) stawki dziennej wyżywienia zbiorowego w ośrodku.

2. Rozporządzenie określa także termin i sposób wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6.

§ 2.
 1. Wysokość jednorazowej pomocy pieniężnej lub wartość bonów towarowych na zakup odzieży i obuwia wynosi 140 zł.

2. Jednorazowa pomoc pieniężna jest wypłacana, a bony towarowe są wydawane niezwłocznie, jednak nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym cudzoziemiec został przyjęty do ośrodka.

§ 3.
 1. Wysokość stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej wynosi 20 zł na miesiąc.

2. Kwota przeznaczona na pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana do 15. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

§ 4.
 1. Wysokość kieszonkowego wynosi 50 zł na miesiąc.

2. W przypadku wykonywania przez cudzoziemca prac porządkowych na rzecz ośrodka, tłumaczeń ułatwiających porozumiewanie się między pracownikami ośrodka a cudzoziemcami lub prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych na rzecz innych cudzoziemców przebywających w ośrodku wysokość kieszonkowego może być podwyższona do 100 zł.

3. Kieszonkowe jest wypłacane do 15. dnia następnego miesiąca.

§ 5.
 1. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie wynosi 9 zł za dzień.

2. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany do 15. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

3. W przypadku gdy wymagają tego względy organizacyjne, ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, może być wypłacony w okresie od 16. do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc.

§ 6.
 1. Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 25 zł na dzień.

2. Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonkiem lub małoletnim członkiem rodziny, wysokość świadczenia pieniężnego na każdą osobę wynosi – w przypadku:

1) dwóch osób – 20 zł,

2) trzech osób – 15 zł,

3) czterech i więcej osób – 12,50 zł

– na dzień.

3. Świadczenie pieniężne jest wypłacane do 15. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

§ 7.
 1. W przypadku likwidacji ośrodka po 15. dniu miesiąca:

1) świadczenie pieniężne, o którym mowa w § 6, należne za miesiąc następny,

2) kieszonkowe, o którym mowa w § 4, należne za dany miesiąc cudzoziemcowi, który w następnym miesiącu będzie korzystał ze świadczeń pieniężnych na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– wypłaca się w likwidowanym ośrodku od 16. do ostatniego dnia miesiąca, w którym likwidowany jest ośrodek.

2. Kwoty przeznaczone na pomoc, o której mowa w § 2–6, należne za styczeń mogą być wypłacane w okresie od dnia 16 grudnia do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.

§ 8.
 1. Wysokość pomocy na pokrycie kosztów wyżywienia cudzoziemca w podróży w związku z dobrowolnym powrotem do kraju, do którego cudzoziemiec ma prawo wjazdu, lub z przeniesieniem do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku o nadanie statusu uchodźcy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 wynosi 23 zł na dzień podróży.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na okres nie dłuższy niż 3 dni.

3. Kwota przeznaczona na pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana nie wcześniej niż na 7 i nie później niż na 2 dni przed dobrowolnym powrotem cudzoziemca do kraju, do którego ma prawo wjazdu, lub przed przeniesieniem do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku o nadanie statusu uchodźcy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003.

§ 9.
 Stawka dzienna wyżywienia zbiorowego w ośrodku wynosi 9 zł.
§ 10.
 Jeżeli okres pobytu cudzoziemca w ośrodku nie obejmuje pełnego miesiąca, kwota przeznaczona na pomoc, o której mowa w § 3 i 4, jest wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu pobytu cudzoziemca w ośrodku w danym miesiącu.
§ 11.
 1. Kwota przeznaczona na pomoc, o której mowa w § 2–6 i 8, jest wypłacana osobie uprawnionej do jej otrzymania, po okazaniu przez nią identyfikatora ze zdjęciem, potwierdzającego uprawnienie do pobytu na terenie ośrodka, lub ważnego dokumentu tożsamości.

2. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2, świadczenie pieniężne dla małżonka cudzoziemca lub małoletniego członka rodziny cudzoziemca można wypłacić cudzoziemcowi, który w imieniu tych osób złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy.

3. Kwota przeznaczona na pomoc, o której mowa w § 2–6 i 8, dla małoletniego cudzoziemca, dla którego sąd ustanowił opiekę, jest wypłacana jego opiekunowi prawnemu.

4. W uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym ważny interes cudzoziemca, kwoty przeznaczone na pomoc, o której mowa w § 2–6 i 8, można wypłacić kierownikowi ośrodka upoważnionemu przez cudzoziemca uprawnionego do otrzymania tej pomocy.

§ 12.
 1. Wypłaty kwot przeznaczonych na pomoc, o której mowa w § 2–6 i 8, są dokonywane w ośrodku, w którym cudzoziemiec przebywa, a w stosunku do cudzoziemca, który korzysta z pomocy udzielanej poza ośrodkiem – w ośrodku najbliższym miejsca pobytu cudzoziemca lub w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych stanem zdrowia, bezpieczeństwem cudzoziemca lub względami organizacyjnymi, świadczenie pieniężne można wypłacić przekazem pocztowym na adres wskazany przez cudzoziemca.

§ 13.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390, Nr 131, poz. 764, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1133.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 80, poz. 674), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 191, poz. 1133).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »