| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 grudnia 2011 r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych

Na podstawie art. 125 ust. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia, wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych, zwanego dalej „ubezpieczeniem”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
§ 2.
 1. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność biura usług płatniczych za szkodę powstałą w związku z niemożnością wykonania przez biuro usług płatniczych zobowiązań wynikających z umów o świadczenie usług płatniczych, w szczególności obowiązek zwrotu wpłat wniesionych przez użytkowników w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez biuro usług płatniczych zobowiązań wobec użytkowników.

2. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez biuro usług płatniczych, jak również osoby nim kierujące i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu działalności. Ubezpieczeniem objęta jest również szkoda wyrządzona umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

3. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do umów o świadczenie usług płatniczych zawartych w okresie ubezpieczenia, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

4. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:

1) polegających na zapłacie kar umownych;

2) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

§ 3.
 1. Minimalna suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi 1,2% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym umowa ubezpieczenia jest zawierana, nie mniej jednak niż równowartość w złotych 18 000 euro.

2. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres dłuższy niż 12 miesięcy, kwota minimalnej sumy gwarancyjnej ustalona zgodnie z ust. 1 jest za każdy kolejny miesiąc następujący po okresie 12 miesięcy zwiększana o 0,1% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym umowa ubezpieczenia jest zawierana, nie mniej jednak niż o równowartość w złotych 1500 euro za każdy taki miesiąc.

3. Równowartość w złotych kwot, o których mowa w ust. 1 i 2, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia jest zawierana.

4. W przypadku biura usług płatniczych rozpoczynającego działalność w zakresie usług płatniczych całkowitą kwotę transakcji płatniczych, o której mowa w ust. 1 i 2, określa się na podstawie programu działalności i planu finansowego, o których mowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

§ 4.
 Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przez biuro usług płatniczych działalności w zakresie usług płatniczych.
§ 5.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »