| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych;

2) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych;

3) organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia baz wskazanych w pkt 1 i 2;

4) tryb i standardy techniczne aktualizacji baz wskazanych w pkt 1 i 2;

5) tryb i standardy techniczne udostępniania baz wskazanych w pkt 1 i 2;

6) tryb i standardy techniczne tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w następujących skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) atrybucie – rozumie się przez to cechę klasy obiektu posiadającą unikalną nazwę w obrębie danej klasy oraz dziedzinę wartości, którą może przyjmować;

2) generalizacji – rozumie się przez to proces uogólnienia informacji geograficznej umożliwiający opracowanie modelu kartograficznego przestrzeni geograficznej o stopniu dokładności geometrycznej i poziomie uogólnienia pojęciowego odpowiadającym zdefiniowanym w rozporządzeniu kryteriom dokładnościowym właściwym dla poszczególnych produktów i zgodnym z ich przeznaczeniem;

3) klasie obiektów – rozumie się przez to reprezentację obiektów charakteryzujących się tymi samymi atrybutami, operacjami, metodami, związkami i semantyką;

4) kodzie kartograficznym – rozumie się przez to oznaczenie cyfrowe przypisane znakom kartograficznym stosowanym na mapach w szeregu skalowym od 1:10 000 do 1:1 000 000;

5) mapie ogólnogeograficznej – rozumie się przez to jednolite co do zakresu treści, symbolizacji i generalizacji opracowanie kartograficzne obszaru całego kraju przedstawiające charakterystyczne i typowe elementy środowiska geograficznego i ich przestrzenne związki;

6) Modelu Podstawowym – rozumie się przez to pojęcie określone w § 1 ust. 3 w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

7) obiekcie topograficznym – rozumie się przez to abstrakcję obiektu terenowego lub zbioru obiektów uwzględniającą istotne cechy geometryczne i opisowe, umożliwiające precyzyjne odtworzenie położenia, własności i wzajemnych relacji pomiędzy obiektami w przestrzeni geograficznej;

8) redakcji kartograficznej – rozumie się przez to proces polegający na doborze i generalizacji obiektów zgodnie z przyjętymi kryteriami, usunięciu konfliktów graficznych, opracowaniu opisów oraz sporządzeniu ramki arkusza i treści pozaramkowej mapy;

9) symbolizacji – rozumie się przez to nadawanie symbolu graficznego obiektom bazy danych zgodnie z własnościami poszczególnych obiektów oraz ich charakterystyką atrybutową;

10) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

11) wizualizacji kartograficznej – rozumie się przez to proces automatycznego zobrazowania treści bazy danych.

Rozdział 2

Zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych

§ 3. 

W bazie danych obiektów topograficznych, zwanej dalej „BDOT10k”, gromadzi się informacje o obiektach topograficznych obejmujące:

1) lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;

2) charakterystykę obiektów;

3) kody kartograficzne;

4) metadane obiektów.

§ 4.
W bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, zwanej dalej „BDOO”, gromadzi się poddane procesowi generalizacji obiekty BDOT10k.
§ 5.
Wspólny katalog obiektów dla BDOT10k i BDOO jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 6.
Klasyfikację obiektów na trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia BDOT10k i BDOO

§ 7.

BDOT10k tworzy się na podstawie:

1) danych zawartych w rejestrach określonych w art. 4 ust. 1a pkt 2–6 i 11 oraz art. 4 ust. 1b ustawy;

2) danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez inne organy lub instytucje, w szczególności:

a) ministra właściwego do spraw transportu – w zakresie sieci komunikacyjnej,

b) ministra właściwego do spraw łączności – w zakresie sieci uzbrojenia terenu,

c) ministra właściwego do spraw budownictwa – w zakresie budowli i urządzeń,

d) ministra właściwego do spraw: rolnictwa, środowiska oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej – w zakresie kompleksów użytkowania terenu oraz pokrycia terenu,

e) ministra właściwego do spraw środowiska oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – w zakresie terenów chronionych,

f) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w zakresie zabytków nieruchomych,

g) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – w zakresie sieci wodnej,

h) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w zakresie identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju,

i) urzędy miast i gmin – w zakresie siedzib instytucji;

3) danych pozyskanych z wywiadu terenowego.

§ 8.
BDOO tworzy się na podstawie danych zawartych w BDOT10k.
§ 9.
Schemat aplikacyjny UML oraz schemat GML BDOT10k i BDOO są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 10.
Wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do BDOT10k określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 11.
Wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do BDOO określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 12.
System teleinformatyczny obsługujący BDOT10k oraz BDOO zapewnia:

1) kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;

2) zasilanie baz danych danymi, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2–6 i 11 oraz art. 4 ust. 1b ustawy;

3) zasilanie baz danych danymi zawartymi w rejestrach prowadzonych przez inne organy lub instytucje, o których mowa w § 7 pkt 2;

4) przechowywanie pełnego opisu geometrii i atrybutów obiektów zdefiniowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia;

5) kontrolę jakości danych zawartych w BDOT10k i BDOO;

6) identyfikację danych źródłowych stanowiących podstawę do wizualizacji kartograficznej BDOT10k i BDOO;

7) generowanie map topograficznych oraz map ogólnogeograficznych;

8) udostępnianie obiektów BDOT10k i BDOO w postaci cyfrowej i analogowej.

§ 13.
BDOT10k i BDOO prowadzi się w obowiązującym systemie odniesień przestrzennych.

Rozdział 4

Aktualizacja BDOT10k i BDOO

§ 14.

1. BDOT10k aktualizuje się na podstawie danych zawartych w źródłach, o których mowa w § 7.

2. Aktualizacja danych zawartych w BDOT10k następuje niezwłocznie po uzyskaniu nowych danych.

§ 15.
BDOO aktualizuje się na podstawie danych zawartych w BDOT10k niezwłocznie po aktualizacji danych w BDOT10k.

Rozdział 5

Udostępnianie BDOT10k i BDOO

§ 16. 

1. Dane zawarte w BDOT10k i BDOO udostępnia się:

1) przy pomocy usług sieciowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489);

2) na wniosek zainteresowanego, w szczególności:

a) przy pomocy usług sieciowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,

b) w postaci dokumentów elektronicznych GML, w formacie zgodnym ze schematem aplikacyjnym,

c) w postaci standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4 ustawy,

d) w postaci przetworzonych zbiorów danych w formie cyfrowej lub analogowej.

2. Udostępnianiu podlegają aktualne i archiwalne dane BDOT10k i BDOO.

3. Dane BDOT10k oraz BDOO udostępnia się w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.

§ 17.
1. Wniosek, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, składa się do organu uprawnionego do udostępniania informacji.

2. Wniosek, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, zawiera:

1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w BDOT10k i BDOO;

2) adres siedziby wnioskodawcy;

3) nr REGON wnioskodawcy;

4) nazwę organu uprawnionego do udostępnienia danych;

5) zakres żądanych danych, z wyszczególnieniem lokalizacji, obszaru, kategorii, klas oraz obiektów topograficznych;

6) wskazanie sposobu udostępnienia BDOT10k i BDOO.

Rozdział 6

Tryb i standardy techniczne tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w zakresie map topograficznych oraz map ogólnogeograficznych

§ 18.

1. Mapy topograficzne tworzy się na podstawie:

1) danych zawartych w BDOT10k – w procesie ich generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej;

2) danych zawartych w numerycznym modelu rzeźby terenu;

3) danych zawartych w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych.

2. Mapy ogólnogeograficzne tworzy się na podstawie:

1) danych zawartych w BDOO – w procesie ich generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej;

2) danych zawartych w numerycznym modelu rzeźby terenu;

3) danych zawartych w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych.

§ 19.
Mapy topograficzne oraz mapy ogólnogeograficzne opracowuje się w podziale na arkusze, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.
§ 20.
Treść arkusza mapy stanowią:

1) symbole kartograficzne reprezentujące obiekty BDOT10k lub BDOO, które nie zmieniają swojego rzeczywistego położenia w procesie redakcji kartograficznej;

2) symbole kartograficzne reprezentujące obiekty BDOT10k lub BDOO, które zmieniają swoje rzeczywiste położenie w procesie redakcji kartograficznej;

3) nazwy i opisy objaśniające, wygenerowane na podstawie danych z BDOT10k lub BDOO oraz Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych;

4) symbole kartograficzne reprezentujące obiekty wygenerowane z numerycznego modelu rzeźby terenu, będące prezentacją rzeźby terenu;

5) dodatkowe dane geometryczne, w szczególności: kontury rozgraniczające pokrycie terenu, granice administracyjne, strzałki kierunku biegu cieków, strzałki wylotów dróg i linii kolejowych na granicy arkusza;

6) elementy pozaramkowe, w szczególności: ozdobna ramka, opisy i legenda mapy.

§ 21.
Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali:

1) 1:10 000 określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

2) 1:25 000 określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

3) 1:50 000 określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;

4) 1:100 000 określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 22.
Standardy techniczne tworzenia map ogólnogeograficznych w skali:

1) 1:250 000 określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;

2) 1:500 000 określa załącznik nr 11 do rozporządzenia;

3) 1:1 000 000 określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 23.

BDOT10k zostanie utworzona do dnia 31 grudnia 2013 r.
§ 24.
BDOO zostanie utworzona do dnia 31 grudnia 2014 r.
§ 25.
Dotychczas prowadzone zbiory danych zawierające informacje o obiektach topograficznych mogą funkcjonować nie dłużej niż do czasu utworzenia BDOT10k.
§ 26.
Dotychczas prowadzone zbiory danych zawierające informacje o obiektach ogólnogeograficznych mogą funkcjonować nie dłużej niż do czasu utworzenia BDOO.
§ 27.
Do czasu utworzenia BDOT10k i BDOO mapy topograficzne i mapy ogólnogeograficzne tworzy się na podstawie danych zgromadzonych w dotychczas prowadzonych zbiorach danych zawierających informacje o obiektach topograficznych i ogólnogeograficznych oraz na podstawie innych materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
§ 28.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

Załącznik 1. [Wspólny katalog obiektów dla BDOT10k i BDOO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

Załącznik nr 1

Wspólny katalog obiektów dla BDOT10k i BDOO

Załącznik 2. [Klasyfikacja obiektów na trzech poziomach szczegółowości, z oznaczeniami kodowymi]
Załącznik 3. [Schemat aplikacyjny UML oraz schemat GML baz danych BDOT10k i BDOO]
Załącznik 4. [Wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do BDOT10k]
Załącznik 5. [Wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do BDOO]
Załącznik 6. [Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali 1 : 10 000]
Załącznik 7. [Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali 1 : 25 000]
Załącznik 8. [Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali 1 : 50 000]
Załącznik 9. [Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali 1 : 100 000]
Załącznik 10. [Standardy techniczne tworzenia map ogólnogeograficznych w skali 1 : 250 000]
Załącznik 11. [Standardy techniczne tworzenia map ogólnogeograficznych w skali 1 : 500 000]
Załącznik 12. [Standardy techniczne tworzenia map ogólnogeograficznych w skali 1 : 1 000 000]

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »