REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 279 poz. 1643

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 listopada 2011 r.

w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb pracy Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, zwanej dalej „Radą”;

2) wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Rady.

§ 2.
 1. Rada wykonuje swoje zadania z inicjatywy Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego dalej „Prezesem Agencji”, a w przypadku zadań, o których mowa w art. 112 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, z własnej inicjatywy.

2. Rada działa na posiedzeniach.

3. Rada realizuje swoje zadania w drodze podejmowania uchwał.

§ 3.
 1. Przewodniczący Rady:

1) kieruje pracami oraz przewodniczy posiedzeniom Rady;

2) reprezentuje Radę na zewnątrz;

3) opracowuje i przedstawia na posiedzeniu Rady projekty planów pracy Rady.

2. Zastępca przewodniczącego Rady:

1) zastępuje przewodniczącego Rady podczas jego nieobecności;

2) koordynuje przygotowywanie dokumentów na posiedzenia Rady.

3. Sekretarz Rady przygotowuje:

1) dokumenty na posiedzenia Rady;

2) protokoły posiedzeń Rady.

§ 4.
 1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, a także na wniosek Prezesa Agencji lub co najmniej 3 członków Rady, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć:

1) Prezes Agencji;

2) osoby upoważnione przez Prezesa Agencji;

3) osoby niebędące członkami Rady zaproszone na posiedzenie Rady przez przewodniczącego Rady.

§ 5.
 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Protokół posiedzenia Rady zawiera w szczególności:

1) datę, miejsce i czas trwania posiedzenia;

2) listę członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu;

3) informację na temat przebiegu obrad, rozpatrywanych spraw oraz podjętych uchwał;

4) inne sprawy, których odnotowanie zarządza przewodniczący posiedzenia.

3. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia oraz sekretarz.

§ 6.
 1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów.

2. W głosowaniu biorą udział tylko członkowie Rady.

3. Głosowanie odbywa się jawnie.

4. Dla ważności uchwały Rady jest konieczny udział w głosowaniu przewodniczącego Rady lub jego zastępcy oraz co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.

5. Członek Rady nie bierze udziału w głosowaniu nad podjęciem uchwały, która dotyczy jego osobiście lub jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony albo z którą jest lub w ciągu ostatnich trzech lat przed podjęciem uchwały był związany odpłatną umową cywilnoprawną.

6. Członek Rady, który nie zgadza się z treścią uchwały, może złożyć na piśmie stanowisko odrębne wraz z uzasadnieniem, które stanowi załącznik do uchwały.

§ 7.
 Przewodniczący Rady przedstawia uchwały Rady Prezesowi Agencji.
§ 8.
 Wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego członkom Rady wynosi:

1) 3200 zł brutto – dla przewodniczącego Rady;

2) 2630 zł brutto – dla zastępcy przewodniczącego Rady;

3) 2250 zł brutto – dla pozostałych członków Rady.

§ 9.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: wz. S. Gawłowski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 132, poz. 766.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-27
  • Data wejścia w życie: 2012-01-11
  • Data obowiązywania: 2012-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA