REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 282 poz. 1653

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 grudnia 2011 r.

w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej określonych gatunków organizmów morskich w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej, w Zatoce Gdańskiej oraz na akwenach położonych poza polskimi obszarami morskimi.
§ 2.
 1. Wykorzystanie przez armatorów statków rybackich przyznanych im w specjalnych zezwoleniach połowowych kwot połowowych określonych gatunków organizmów morskich odbywa się w drodze odłowienia kwot połowowych:

1) otrzymanych w ramach podziału ogólnych kwot połowowych lub dodatkowych kwot połowowych;

2) pochodzących z wymian międzynarodowych;

3) przekazanych na zasadach określonych w art. 20a ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie.

2. Za wykorzystanie przez armatora statku rybackiego kwot połowowych, o których mowa w ust. 1, uznaje się również rezygnację z odłowienia tych kwot złożoną przez tego armatora w sposób określony w § 9.

§ 3.
 1. Podziału ogólnej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22–31 Morza Bałtyckiego dokonuje się, na wniosek armatora, na statki rybackie armatorów:

1) którym przyznano co najmniej raz, w wydanych na lata 2005–2010 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową łososia oraz

2) którzy dokonali odłowienia części kwoty połowowej łososia co najmniej w jednym roku z okresu od 2005 do 2010.

2. W celu dokonania podziału, o którym mowa w ust. 1, oblicza się udział procentowy armatora statku rybackiego w całkowitych połowach łososia, zgodnie z wzorem:

infoRgrafika

gdzie:

W – oznacza wyrażony procentowo udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach łososia (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku),

Pa – oznacza całkowite połowy łososia w sztukach, dokonane w latach 2005–2010, przez armatora statku rybackiego, który posiadał co najmniej raz, w wydanych na lata 2005–2010 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową łososia,

Pwa – oznacza całkowite połowy łososia w sztukach, dokonane w latach 2005–2010, przez armatorów statków rybackich, którzy posiadali co najmniej raz, w wydanych na lata 2005–2010 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową łososia oraz którzy nie dokonali zezłomowania statku rybackiego w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” (Dz. U. Nr 213, poz. 2163, z późn. zm.3)) albo w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 101, poz. 840 i Nr 129, poz. 1064, z 2010 r. Nr 43, poz. 249 oraz z 2011 r. Nr 129, poz. 745), zwanych dalej „rozporządzeniami w sprawie pomocy finansowej w zakresie złomowania statku rybackiego”.

3. Wysokość indywidualnej kwoty połowowej łososia przyznawanej armatorowi na statek rybacki stanowi iloczyn liczby stanowiącej procentowy udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach łososia, obliczony zgodnie z ust. 2, oraz liczby stanowiącej ogólną kwotę połowową łososia przyznaną na dany rok kalendarzowy zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim.

4. Indywidualnej kwoty połowowej łososia nie przyznaje się, jeżeli udział danego armatora statku rybackiego w całkowitych połowach łososia, obliczony zgodnie z ust. 2, wyniesie mniej niż 5 sztuk łososia.

§ 4.
 1. Przed dokonaniem podziału ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla podobszarów 22–24 Morza Bałtyckiego i ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla podobszarów 25–32 Morza Bałtyckiego, zwanych dalej „ogólnymi kwotami połowowymi dorsza”, 0,5% sumy tych kwot, nie więcej jednak niż 100 ton dorsza, przeznacza się na połowy w celach naukowo-badawczych.

2. Podziału ogólnych kwot połowowych dorsza dokonuje się, na wniosek armatora, na statki rybackie według długości całkowitej tych statków, zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień 31 października 2011 r., jeżeli ich armatorzy mieli wydane do dnia 31 października 2009 r. specjalne zezwolenia połowowe uprawniające do połowów na obszarach, o których mowa w § 1, przyznając:

1) 4,92% sumy ogólnych kwot połowowych dorsza, nie mniej niż 1000 ton – na statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 8 m, bez podziału na poszczególne statki rybackie;

2) nie więcej niż 95,08% sumy ogólnych kwot połowowych dorsza – do podziału na poszczególne statki rybackie o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 8 m, w sposób określony w załączniku do rozporządzenia.

3. Kwota połowowa dorsza odłowiona w danym roku kalendarzowym przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 8 m nie może wynieść więcej niż 20 ton.

§ 5.
 1. Z ogólnej kwoty połowowej szprota określonej dla podobszarów 22–32 Morza Bałtyckiego 5 ton przeznacza się na połowy prowadzone statkami rybackimi o długości całkowitej mniejszej niż 12 m, bez podziału na poszczególne statki rybackie.

2. Podziału pozostałej części ogólnej kwoty połowowej szprota dokonuje się, na wniosek armatora, bez podziału na poszczególne statki rybackie, przy czym kwota połowowa szprota odłowiona w danym roku kalendarzowym przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej:

1) od 12 m do 14,99 m – nie może wynieść więcej niż 170 ton na jeden statek rybacki;

2) od 15 m do 18,49 m – nie może wynieść więcej niż 340 ton na jeden statek rybacki;

3) od 18,50 m do 20,49 m – nie może wynieść więcej niż 850 ton na jeden statek rybacki;

4) od 20,50 m do 25,49 m – nie może wynieść więcej niż 1700 ton na jeden statek rybacki;

5) od 25,50 m do 30,49 m – nie może wynieść więcej niż 2975 ton na jeden statek rybacki;

6) powyżej 30,49 m – nie może wynieść więcej niż 3400 ton na jeden statek rybacki.

3. Długość całkowitą statku rybackiego określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe.

§ 6.
 1. Podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia określonej dla podobszarów 22–24 Morza Bałtyckiego, zwanego dalej „śledziem zachodnim”, dokonuje się, na wniosek armatora, na statki rybackie, których armatorzy w 2007 r., 2008 r. lub 2009 r. posiadali w specjalnym zezwoleniu połowowym kwotę połowową śledzia zachodniego oraz dokonali odłowienia jej części co najmniej w jednym roku z tych lat.

2. W celu dokonania podziału, o którym mowa w ust. 1, oblicza się udział procentowy armatora statku rybackiego w całkowitych połowach śledzia zachodniego, zgodnie z wzorem:

infoRgrafika

gdzie:

W – oznacza wyrażony procentowo udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach śledzia zachodniego (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku),

Pb – oznacza całkowite połowy, w latach 2007–2009, śledzia zachodniego dokonane przez armatora statku rybackiego, który posiadał kwotę śledzia zachodniego w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na 2007 r., 2008 r. lub 2009 r.,

Pwb – oznacza całkowite połowy, w latach 2007–2009, śledzia zachodniego dokonane przez armatorów statków rybackich, którzy posiadali kwotę śledzia zachodniego w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na 2007 r., 2008 r. lub 2009 r. oraz którzy nie dokonali zezłomowania statku rybackiego w sposób określony w rozporządzeniach w sprawie pomocy finansowej w zakresie złomowania statku rybackiego.

3. Wysokość indywidualnej kwoty połowowej śledzia zachodniego przyznawanej armatorowi na statek rybacki stanowi iloczyn liczby stanowiącej procentowy udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach śledzia zachodniego, obliczony zgodnie z ust. 2, oraz liczby stanowiącej ogólną kwotę połowową śledzia zachodniego przyznaną na dany rok kalendarzowy zgodnie z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim.

4. Indywidualnej kwoty połowowej śledzia zachodniego nie przyznaje się, jeżeli udział danego armatora w całkowitych połowach śledzia zachodniego, obliczony zgodnie z ust. 2, jest mniejszy niż 0,01%.

§ 7.
 1. Przed dokonaniem podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia określonej dla podobszarów 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego, zwanego dalej „śledziem centralnym”, 7,68% tej kwoty, nie mniej jednak niż 1500 ton, przeznacza się na połowy prowadzone na Zalewie Wiślanym.

2. Podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia centralnego dokonuje się, na wniosek armatora, bez podziału na poszczególne statki rybackie, przy czym kwota połowowa śledzia centralnego odłowiona w danym roku kalendarzowym przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej:

1) do 14,99 m – nie może wynieść więcej niż 80 ton na jeden statek rybacki;

2) od 15 m do 18,49 m – nie może wynieść więcej niż 120 ton na jeden statek rybacki;

3) od 18,50 m do 20,49 m – nie może wynieść więcej niż 200 ton na jeden statek rybacki;

4) od 20,50 m do 25,49 m – nie może wynieść więcej niż 400 ton na jeden statek rybacki;

5) od 25,50 m do 30,49 m – nie może wynieść więcej niż 800 ton na jeden statek rybacki;

6) powyżej 30,49 m – nie może wynieść więcej niż 800 ton na jeden statek rybacki.

3. Armator statku rybackiego, do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego, może odłowić nie więcej niż 30% kwoty śledzia centralnego przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu połowowym.

4. Długość całkowitą statku rybackiego określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe.

§ 8.
 Podziału ogólnej kwoty połowowej gładzicy określonej dla podobszarów 22–32 Morza Bałtyckiego dokonuje się, na wniosek armatora statku rybackiego, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie.
§ 9.
 1. Armator statku rybackiego może, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego, zrezygnować z całości albo części przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu połowowym kwoty połowowej danego gatunku organizmu morskiego.

2. Armator statku rybackiego rezygnuje z kwoty połowowej, o której mowa w ust. 1, składając wniosek o zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.

§ 10.
 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza co najmniej raz w roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra do spraw rybołówstwa, informację o wysokości dodatkowych kwot połowowych łososia, dorsza lub śledzia zachodniego:

1) niewykorzystanych po podziałach, o których mowa w § 3, 4 lub 6;

2) pochodzących z wymian międzynarodowych;

3) pozostałych po rezygnacji przez armatora statku rybackiego z kwoty połowowej, dokonanej w sposób określony w § 9;

4) otrzymanych w sposób określony w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (Dz. Urz. WE L 115 z 09.05.1996, str. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 2, str. 317).

2. Dodatkowa kwota połowowa danego gatunku organizmów morskich, o którym mowa w ust. 1, przysługuje armatorowi statku rybackiego, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy przyznano kwotę połowową na ten gatunek organizmów morskich, jeżeli armator ten:

1) nie dopuścił się przy użyciu statku rybackiego, na który wystąpił z wnioskiem o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej, w roku, w którym ubiega się o dodatkową kwotę połowową, poważnego naruszenia w rozumieniu art. 42 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1005/2008”;

2) nie przekazał w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o dodatkową kwotę połowową całości albo części swojej indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich do odłowienia innemu armatorowi, na zasadach określonych w art. 20a ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie;

3) nie zrezygnował z całości albo z części swojej indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich, w sposób określony w § 9, w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o dodatkową kwotę połowową.

§ 11.
 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa dokonuje podziału dodatkowych kwot połowowych:

1) dorsza, przyznając:

a) armatorom statków rybackich o długości całkowitej mniejszej niż 8 m – 4,92% z dodatkowej kwoty połowowej dorsza, do podziału w częściach równych na poszczególne statki rybackie, w wysokości nieprzekraczającej 30% kwoty połowowej, o której mowa w § 4 ust. 3, pod warunkiem że armatorzy ci na dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej:

– wykorzystali kwotę połowową, o której mowa w § 4 ust. 3, lub

– kwota połowowa, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, została wyczerpana,

b) armatorom statków rybackich o długości całkowitej od 8 m do powyżej 30,49 m – 95,08% z dodatkowej kwoty połowowej dorsza lub część dodatkowej kwoty połowowej dorsza pozostałej po podziale, o którym mowa w lit. a, w sposób określony w załączniku do rozporządzenia;

2) łososia w częściach równych na poszczególne statki rybackie;

3) śledzia zachodniego w częściach równych na poszczególne statki rybackie.

2. Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej składa się wraz z wnioskiem o zmianę specjalnego zezwolenia połowowego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w § 10 ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa nie dokonuje podziału dodatkowej kwoty połowowej łososia, jeżeli kwota połowowa przypadająca na jeden statek rybacki wynosi mniej niż 1 sztukę łososia.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, pozostałą liczbę sztuk łososia uwzględnia się w kolejnym podziale dodatkowych kwot połowowych tego gatunku.

§ 12.
 1. Dodatkowa kwota połowowa śledzia centralnego przysługuje armatorowi statku rybackiego, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy przyznano kwotę połowową śledzia centralnego, jeżeli:

1) ogólna kwota połowowa śledzia centralnego nie została wykorzystana w 65% do dnia 31 lipca danego roku;

2) do dnia złożenia przez armatora wniosku o dodatkową kwotę połowową śledzia centralnego odłowił on co najmniej 80% określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym kwoty połowowej śledzia centralnego;

3) armator nie dopuścił się przy użyciu statku rybackiego, na który wystąpił z wnioskiem o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej, w roku, w którym ubiega się o dodatkową kwotę połowową śledzia centralnego, poważnego naruszenia w rozumieniu art. 42 rozporządzenia nr 1005/2008.

2. Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej śledzia centralnego armator statku rybackiego składa wraz z wnioskiem o zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.

3. Dodatkową kwotę połowową śledzia centralnego armator statku rybackiego może otrzymać dwukrotnie w danym roku kalendarzowym na dany statek rybacki.

4. Armatorowi statku rybackiego przyznaje się dodatkową kwotę połowową śledzia centralnego w wysokości określonej we wniosku o przyznanie tej kwoty, nie więcej niż 50% kwoty połowowej wskazanej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym po raz pierwszy temu armatorowi na dany rok kalendarzowy.

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia armatorowi statku rybackiego przyznania dodatkowej kwoty połowowej śledzia centralnego, jeżeli ogólna kwota połowowa tego gatunku została wykorzystana co najmniej w 90%.

§ 13.
 1. Dodatkowa kwota połowowa szprota przysługuje armatorowi statku rybackiego, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy przyznano kwotę połowową szprota, jeżeli:

1) ogólna kwota połowowa szprota nie została wykorzystana w 65% do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego;

2) do dnia złożenia przez armatora wniosku o dodatkową kwotę połowową szprota odłowił on co najmniej 80% określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym kwoty połowowej szprota;

3) armator nie dopuścił się przy użyciu statku rybackiego, na który wystąpił z wnioskiem o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej, w roku, w którym ubiega się o dodatkową kwotę połowową szprota, poważnego naruszenia w rozumieniu art. 42 rozporządzenia nr 1005/2008.

2. Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej szprota armator statku rybackiego składa wraz z wnioskiem o zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.

3. Dodatkową kwotę połowową szprota armator statku rybackiego może otrzymać dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego na dany statek rybacki.

4. Armatorowi statku rybackiego przyznaje się dodatkową kwotę połowową szprota w wysokości określonej we wniosku o przyznanie tej kwoty, nie więcej niż 30% kwoty połowowej wskazanej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym po raz pierwszy temu armatorowi na dany rok kalendarzowy.

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia armatorowi statku rybackiego przyznania dodatkowej kwoty połowowej szprota, jeżeli ogólna kwota połowowa tego gatunku została wykorzystana co najmniej w 90%.

§ 14.
 Otrzymana przez armatora statku rybackiego w wyniku podziału dodatkowych kwot połowowych lub wskutek przekazania kwoty połowowej na zasadach określonych w art. 20a ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie kwota połowowa określonego gatunku organizmów morskich może być wykorzystana w drodze:

1) jej odłowienia lub

2) rezygnacji przez armatora z otrzymanej w specjalnym zezwoleniu połowowym kwoty połowowej w sposób określony w § 9, lub

3) przekazania przez tego armatora otrzymanej kwoty połowowej na jego inny statek rybacki na zasadach określonych w art. 20a ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie.

§ 15.
 W przypadku niewykorzystania przez armatora statku rybackiego w okresie co najmniej dwóch kolejnych lat co najmniej 10% przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu połowowym kwoty połowowej łososia, dorsza lub śledzia zachodniego, kwotę połowową tych gatunków, która ma zostać przyznana armatorowi na kolejny rok kalendarzowy, pomniejsza się proporcjonalnie do stopnia niewykorzystania przyznanej kwoty połowowej w tych latach.
§ 16.
 1. Podziału ogólnych kwot połowowych poszczególnych gatunków, określonych dla obszarów:

1) Svalbard,

2) objętych:

a) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzoną w Ottawie dnia 24 października 1978 r.,

b) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzoną w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

– dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statku rybackiego wyrażonej jako iloczyn pojemności statku rybackiego w GT i mocy silnika w kW, na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali w drodze odłowienia lub wymiany międzynarodowej przyznane lub przekazane im kwoty połowowe wnioskowanego gatunku, co najmniej przez 3 lata w latach od 1997 r. do roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe.

2. W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie podziału ogólnej kwoty połowowej w sposób określony w ust. 1, podziału ogólnej kwoty połowowej danego gatunku dokonuje się, przyznając:

1) 90% tej kwoty – na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali w drodze odłowienia przyznane im kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich pochodzące z podziału ogólnych kwot połowowych lub z wymian międzynarodowych, co najmniej przez 3 lata w latach od 1997 r. do roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe, przyznane lub przekazane kwoty połowowe dowolnego gatunku organizmów morskich na odpowiednim obszarze, określonym w ust. 1;

2) 10% tej kwoty – na pozostałe statki rybackie.

3. W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie podziału ogólnej kwoty połowowej w sposób określony w ust. 2 pkt 1, podziału na pozostałe statki rybackie dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statku rybackiego, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku rybackiego w GT i mocy silnika w kW.

§ 17.
 1. Podziału ogólnych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich, określonych dla akwenów położonych poza obszarem Morza Bałtyckiego oraz innych niż określone w § 16 ust. 1, dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statku rybackiego wyrażonej jako iloczyn pojemności statku rybackiego w GT i mocy silnika w kW, przyznając:

1) 90% tej kwoty – na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali w drodze odłowienia przyznane im kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich pochodzące z podziału ogólnych kwot połowowych lub z wymian międzynarodowych, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe wnioskowanego gatunku, w latach od 1997 r. do roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe;

2) 10% tej kwoty – na pozostałe statki rybackie.

2. W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie podziału ogólnej kwoty połowowej w sposób określony w ust. 1 pkt 1, podziału na pozostałe statki rybackie dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statku rybackiego, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku rybackiego w GT i mocy silnika w kW.

§ 18.
 Podziału ogólnych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich określonych dla obszarów, o których mowa w § 16 i 17, przyznawanych jako kwoty połowowe przeznaczone do wykorzystania bez podziału na poszczególne państwa członkowskie, dokonuje się na wniosek armatora, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie.
§ 19.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 15, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168 i Nr 106, poz. 622.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 99, poz. 832, z 2006 r. Nr 19, poz. 150 i Nr 221, poz. 1622, z 2007 r. Nr 103, poz. 713 oraz z 2008 r. Nr 23, poz. 140.

Załącznik 1. [SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNYCH I DODATKOWYCH KWOT POŁOWOWYCH DORSZA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 grudnia 2011 r. (poz. 1653)

SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNYCH I DODATKOWYCH KWOT POŁOWOWYCH DORSZA

1. Podziału ogólnych kwot połowowych dorsza na statki rybackie o długości całkowitej od 8 m dokonuje się, uwzględniając długość całkowitą statku rybackiego w danym przedziale długości całkowitej statku rybackiego oraz współczynniki podziału określone w poniższej tabeli:

Kategoria

Długość całkowita statku rybackiego (m)

Współczynnik podziału (Wsp)

a

8,00–9,99

0,4

b

10,00–11,99

0,69

c

12,00–14,99

0,86

d

15,00–18,49

1

e

18,50–30,49

0,97

f

powyżej 30,49

0,27

 

2. Kwotę połowową dorsza przypadającą na dany statek rybacki oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

infoRgrafika

gdzie:

KI – oznacza kwotę połowową dorsza przypadającą na dany statek rybacki w danej kategorii długości,

KP1 – oznacza kwotę połowową dorsza, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia,

KP2 – oznacza dodatkową kwotę połowową dorsza, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia,

LSa, LSb, LSc, LSd, LSe, LSf – oznacza odpowiednio liczbę statków rybackich o określonej długości całkowitej, wpisanych do rejestru statków rybackich, ujętych w tabeli określonej w ust. 1 w kategorii a, b, c, d, e lub f,

wspa, wspb, wspc, wspd, wspe, wspf – oznaczają odpowiednio, zgodnie z tabelą określoną w ust. 1, współczynniki podziału dla statków rybackich ujętych w tej tabeli w kategorii a, b, c, d, e lub f,

wsp[a] ... [f] – oznacza odpowiedni współczynnik podziału dorsza przypadający na dany statek rybacki w danej kategorii długości, zgodnie z tabelą określoną w ust. 1, dla kategorii statków rybackich.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA