| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. Nr 282, poz. 1653 oraz z 2013 r. poz. 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Przed dokonaniem podziału, o którym mowa w ust. 2, z ogólnej kwoty połowowej szprota określonej dla Morza Bałtyckiego przeznacza się 1000 ton na statki rybackie, których armatorzy:

1) nie spełnili warunków, o których mowa w ust. 1;

2) udokumentują, że nie prowadzili połowów szprota ze względu na rozpoczętą w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 października 2013 r. modernizację statku rybackiego;

3) przedłożą zaświadczenie właściwego miejscowo okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, że modernizacja, o której mowa w pkt 2, służyła dostosowaniu statku ybackiego do połowów szprota.

4. Podziału kwoty połowowej szprota, o której mowa w ust. 3, dokonuje się do dnia 31 grudnia 2014 r., przyznając w przypadku statków rybackich o długości całkowitej:

1) mniejszej niż 12 m – nie więcej niż 100 kg na jeden statek;

2) wynoszącej co najmniej 12 m – nie więcej niż 10% kwoty połowowej szprota, jaką otrzymałby armator na statek rybacki w danym przedziale długości, na dany rok, obliczonej w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia stosownie do długości statku rybackiego.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Wniosek o przyznanie kwoty połowowej, o której mowa w ust. 3, armator statku rybackiego składa do ministra właściwego do spraw rybołówstwa w terminie do dnia 31 października 2014 r.

4b. Długość całkowitą statków rybackich, o których mowa w ust. 4, określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4a.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Kwota połowowa szprota odłowiona w danym roku kalendarzowym przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 12 m, w ramach kwoty połowowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie może wynieść więcej niż tonę.”;

2) w § 7:

a) ust. 2b i 2c otrzymują brzmienie:

„2b. Przed dokonaniem podziału, o którym mowa w ust. 2a, z ogólnej kwoty połowowej śledzia centralnego określonej dla Morza Bałtyckiego przeznacza się 300 ton na statki rybackie, których armatorzy:

1) nie spełnili warunków, o których mowa w ust. 2;

2) udokumentują, że nie prowadzili połowów śledzia centralnego ze względu na rozpoczętą w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 października 2013 r. modernizację statku rybackiego;

3) przedłożą zaświadczenie właściwego miejscowo okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, że modernizacja, o której mowa w pkt 2, służyła dostosowaniu statku rybackiego do połowów śledzia centralnego.

2c. Podziału kwoty połowowej śledzia centralnego, o której mowa w ust. 2b, dokonuje się do dnia 31 grudnia 2014 r., przyznając w przypadku statków rybackich o długości całkowitej:

1) mniejszej niż 8 m – nie więcej niż 2 tony na jeden statek;

2) wynoszącej co najmniej 8 m – nie więcej niż 10% kwoty połowowej śledzia centralnego, jaką otrzymałby armator na statek rybacki w danym przedziale długości, na dany rok, obliczonej w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia stosownie do długości statku rybackiego.”,

b) po ust. 2c dodaje się ust. 2ca i 2cb w brzmieniu:

„2ca. Wniosek o przyznanie kwoty połowowej, o której mowa w ust. 2b, armator statku rybackiego składa do ministra właściwego do spraw rybołówstwa w terminie do dnia 31 października 2014 r.

2cb. Długość całkowitą statków rybackich, o których mowa w ust. 2c, określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2ca.”,

c) uchyla się ust. 3,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kwota połowowa śledzia centralnego odłowiona w danym roku kalendarzowym przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 8 m, w ramach kwoty połowowej, o której mowa w ust. 2a pkt 1, nie może wynieść więcej niż 20 ton.”;

3) uchyla się § 15;

4) dodaje się § 15a w brzmieniu:

„§ 15a. 1. Indywidualną kwotę połowową wnioskowanego gatunku organizmów morskich pomniejsza się w przypadku, gdy dany armator statku rybackiego wykorzystał mniej niż 80% indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku możliwej do wykorzystania przez tego armatora w poszczególnych latach w okresie 2 kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.

2. Pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się, odliczając od indywidualnej kwoty połowowej gatunku organizmów morskich, która ma zostać przyznana temu armatorowi na dany rok kalendarzowy, wyrażoną w procentach średnią wielkość niewykorzystanej w 2 kolejnych latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323, z 2011 r. Nr 34, poz. 168 i Nr 106, poz. 622 oraz z 2014 r. poz. 822.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »