REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 282 poz. 1656

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja geologiczna inna niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska, zwana dalej „dokumentacją”, w tym wzory druków, zestawień i kart dołączanych do dokumentacji.
§ 2.
 1. Dokumentacja obejmuje część tekstową i graficzną.

2. Dokumentację sporządza się w formie:

1) maszynopisu lub wydruku komputerowego;

2) dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)).

3. Strona tytułowa dokumentacji zawiera:

1) nazwę i adres podmiotu wykonującego prace geologiczne;

2) nazwę i adres podmiotu finansującego wykonanie dokumentacji;

3) tytuł dokumentacji;

4) imię i nazwisko oraz podpis geologa dokumentującego wraz z podaniem numeru świadectwa stwierdzenia kwalifikacji lub numeru decyzji uznania kwalifikacji albo podpis osoby świadczącej usługi transgraniczne;

5) imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki wykonującej prace geologiczne;

6) imiona i nazwiska oraz podpisy osób wchodzących w skład zespołu autorskiego;

7) datę sporządzenia dokumentacji.

§ 3.
 Mapy wchodzące w skład dokumentacji opracowuje się na podstawie map topograficznych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
§ 4.
 1. Dokumentacja sporządzana w przypadku wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych obejmuje:

1) część tekstową składającą się z:

a) strony tytułowej,

b) karty informacyjnej,

c) opisu zadania geologicznego, w tym określenia celu, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,

d) charakterystyki geograficznej dokumentowanego obszaru,

e) opisu stanu zagospodarowania powierzchni terenu,

f) szczegółowego omówienia wykonanych prac geologicznych i ich wyników,

g) omówienia wyników badań laboratoryjnych oraz innych badań uzyskanych w trakcie wykonywania prac,

h) wniosków wynikających ze zrealizowanych prac,

i) określenia sposobu likwidacji otworów wiertniczych oraz innych wyrobisk;

2) część graficzną składającą się z:

a) mapy przeglądowej w skali nie mniejszej niż 1:50 000 z lokalizacją wykonanych prac,

b) mapy sytuacyjno-wysokościowej badanego obszaru z naniesioną na niej granicą obszaru badań, lokalizacją stanowisk pomiarowych, prac geofizycznych, otworów wiertniczych, wyrobisk górniczych, prac geochemicznych oraz miejsc pobrania próbek,

c) mapy geologicznej lub geologiczno-gospodarczej, hydrogeologicznej lub geologiczno-inżynierskiej badanego obszaru – w zależności od rodzaju wykonywanych prac geologicznych – w odpowiednio dobranej skali,

d) planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1000 z lokalizacją otworów wiertniczych niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych,

e) profili geologicznych wykonanych otworów wiertniczych, łącznie z wynikami badań geofizyki wiertniczej, wykonanych w zależności od głębokości otworu wiertniczego w skali nie mniejszej niż 1:2000,

f) profili geologicznych wyrobisk górniczych wraz z miejscami pobrania próbek, wykonanych w skali dostosowanej do wielkości wyrobiska i sytuacji geologicznej,

g) map specjalnych sporządzonych w zależności od rodzaju wykonanych badań.

2. Wzór karty informacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b:

1) z wykonania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) z wykonania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Do części tekstowej dokumentacji dołącza się kopię decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych lub kopię decyzji o udzieleniu koncesji.

4. Do części tekstowej dokumentacji dołącza się wyniki badań w formie zbioru danych na informatycznym nośniku danych, a w przypadku badań geofizycznych – również dane źródłowe i szczegółową lokalizację prac.

§ 5.
 1. Dokumentacja sporządzana w przypadku wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny, obejmuje:

1) część tekstową składającą się z:

a) strony tytułowej,

b) karty informacyjnej,

c) opisu zadania geologicznego, w tym określenia celu, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,

d) opisu stanu zagospodarowania powierzchni terenu,

e) wskazania wykonawcy prac wiertniczych, geofizycznych i laboratoryjnych,

f) opisu uzysku rdzenia i interwałów, z których pobrano próbki, oraz miejsca ich przechowywania,

g) określenia głębokości, na których stwierdzono występowanie poziomów wodonośnych,

h) opisu konstrukcji otworu wiertniczego, średnicy i głębokości posadowienia rur okładzinowych,

i) opisu mineralogiczno-petrograficznego i stratygraficznego przewierconych utworów,

j) wyników badań geofizycznych,

k) zestawienia wyników badań laboratoryjnych próbek geologicznych,

l) określenia sposobu likwidacji otworu wiertniczego;

2) część graficzną składającą się z:

a) mapy przeglądowej w skali nie mniejszej niż 1:50 000 z lokalizacją wiercenia,

b) planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1000 z lokalizacją wiercenia,

c) profilu geologicznego otworu wiertniczego w zależności od głębokości wiercenia sporządzonego w skali nie mniejszej niż 1:2000.

2. Wzór karty informacyjnej otworu wiertniczego wykonanego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Do części tekstowej dokumentacji dołącza się kopię decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

4. Do części tekstowej dokumentacji dołącza się wyniki badań w formie zbioru danych na informatycznym nośniku danych, a w przypadku badań geofizycznych – również dane źródłowe i szczegółową lokalizację prac.

§ 6.
 1. Dokumentacja sporządzana w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi obejmuje:

1) część tekstową składającą się z:

a) strony tytułowej,

b) karty informacyjnej,

c) opisu zadania geologicznego, w tym określenia celu, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,

d) syntetycznego omówienia budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych terenu badań,

e) opisu profilu geologicznego wraz z charakterystyką przewiercanych warstw wodonośnych i temperatury na dnie otworu wiertniczego,

f) opisu sposobu izolacji przewierconych poziomów wodonośnych,

g) charakterystyki rozwiązań technicznych, w tym określenia ilości, głębokości i średnicy otworów wiertniczych, obliczonej mocy instalacji w kW,

h) wyników wykonanych prób ciśnieniowych układu,

i) opisu stanu zagospodarowania powierzchni terenu,

j) oceny wpływu instalacji na ujęcia wód podziemnych,

k) opisu zagrożeń na etapie użytkowania instalacji oraz w przypadku awarii,

l) określenia sposobu kontroli pracy systemu;

2) część graficzną składającą się z:

a) mapy przeglądowej w skali nie mniejszej niż 1:50 000 z lokalizacją wykonanych prac,

b) planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1000 z lokalizacją wierceń,

c) profilu geologicznego reprezentatywnego otworu lub grupy otworów wiertniczych.

2. Wzór karty informacyjnej wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 7.
 1. Dokumentacja sporządzana w przypadku likwidacji otworu wiertniczego obejmuje:

1) część tekstową składającą się z:

a) strony tytułowej,

b) karty informacyjnej,

c) określenia daty wykonania otworu wiertniczego i dotychczasowego sposobu jego wykorzystania,

d) określenia przyczyn likwidacji otworu wiertniczego,

e) określenia sposobu likwidacji otworu wiertniczego,

f) określenia daty rozpoczęcia i zakończenia prac likwidacyjnych,

g) określenia miejsca przechowywania dokumentacji otworu wiertniczego;

2) część graficzną składającą się z:

a) mapy przeglądowej w skali nie mniejszej niż 1:50 000 z lokalizacją likwidowanego otworu wiertniczego,

b) planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1000 z lokalizacją likwidowanego otworu wiertniczego,

c) profilu geologicznego otworu wiertniczego ze wskazaniem jego konstrukcji, średnicy i głębokości posadowienia rur okładzinowych i wykonanych zabiegów likwidacyjnych.

2. Wzór karty informacyjnej likwidowanego otworu wiertniczego, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 8.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.3)

Minister Środowiska: M. Korolec

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej (Dz. U. Nr 116, poz. 983), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR - KARTA INFORMACYJNA Z WYKONANIA PRAC GEOLOGICZNYCH NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ UDOKUMENTOWANIEM ZASOBÓW ZŁOŻA KOPALNI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 15 grudnia 2011 r. (poz. 1656)

Załącznik nr 1

WZÓR – KARTA INFORMACYJNA Z WYKONANIA PRAC GEOLOGICZNYCH NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ UDOKUMENTOWANIEM ZASOBÓW ZŁOŻA KOPALNI

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - KARTA INFORMACYJNA Z WYKONANIA PRAC GEOLOGICZNYCH NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ UDOKUMENTOWANIEM ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR – KARTA INFORMACYJNA Z WYKONANIA PRAC GEOLOGICZNYCH NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ UDOKUMENTOWANIEM ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - KARTA INFORMACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO WYKONANEGO W CELU ROZPOZNANIA BUDOWY GŁĘBOKIEGO PODŁOŻA]

Załącznik nr 3

WZÓR – KARTA INFORMACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO WYKONANEGO W CELU ROZPOZNANIA BUDOWY GŁĘBOKIEGO PODŁOŻA

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - KARTA INFORMACYJNA Z WYKONANIA PRAC GEOLOGICZNYCH W CELU WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI]

Załącznik nr 4

WZÓR – KARTA INFORMACYJNA Z WYKONANIA PRAC GEOLOGICZNYCH W CELU WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - KARTA INFORMACYJNA LIKWIDOWANEGO OTWORU WIERTNICZEGO]

Załącznik nr 5

WZÓR – KARTA INFORMACYJNA LIKWIDOWANEGO OTWORU WIERTNICZEGO

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-28
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2016-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA