REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 282 poz. 1657

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej;

2) organizację i sposób przechowywania informacji geologicznej;

3) zakres ochrony informacji geologicznej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

§ 2.
 1. Organy administracji geologicznej, stosownie do zakresu swojej właściwości, gromadzą informację geologiczną pochodzącą z bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych i ich wyników oraz przekazywaną przez podmioty wykonujące prace geologiczne przedstawione w formie dokumentacji geologicznych.

2. Organy administracji geologicznej gromadzą informację geologiczną jako:

1) dokumentacje geologiczne, dokumentacje wynikowe otworów wiertniczych, dokumentacje wynikowe badań geofizycznych, mapy geologiczne oraz inne dokumenty zawierające informację geologiczną, zwane dalej „dokumentami geologicznymi”;

2) uporządkowane w określonej strukturze zestawienia danych geologicznych, w szczególności zawarte w częściach tabelarycznych dokumentów geologicznych oraz w cyfrowych zbiorach danych, zwane dalej „zbiorami danych geologicznych”;

3) próbki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy, zwane dalej „próbkami geologicznymi trwałego przechowywania”.

3. Dokumenty geologiczne są gromadzone w postaci dokumentów papierowych oraz dokumentów elektronicznych.

4. Zbiory danych geologicznych są gromadzone w postaci zbiorów danych analogowych zawartych w dokumentach papierowych lub w ich cyfrowych kopiach zapisanych na informatycznych nośnikach danych oraz w postaci zbiorów danych cyfrowych zawartych w cyfrowych bazach danych lub zapisanych na informatycznych nośnikach danych.

§ 3.
 1. Organy administracji geologicznej przechowują dokumenty geologiczne oraz zbiory danych geologicznych w wydzielonych pomieszczeniach, zwanych dalej „archiwami geologicznymi”.

2. Dokumenty i zbiory danych geologicznych przekazane do archiwum geologicznego podlegają ewidencji.

3. Dokumenty geologiczne podlegają ewidencji, klasyfikacji, kwalifikowaniu i brakowaniu zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

§ 4.
 1. Próbki geologiczne przechowuje się w wydzielonych pomieszczeniach zapewniających ochronę przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, zwanych dalej „magazynami próbek”.

2. Próbki geologiczne uzyskane w wyniku poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 ustawy, dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych, ustalania zasobów wód podziemnych oraz uzyskane z wierceń kartograficznych, zwane dalej „próbkami czasowego przechowywania”, są przechowywane przez podmioty, które w ramach robót geologicznych pobierały próbki geologiczne.

3. Magazyny próbek trwałego przechowywania prowadzi państwowa służba geologiczna.

4. Próbki geologiczne trwałego przechowywania przekazuje się do magazynu próbek wskazanego przez państwową służbę geologiczną w terminie określonym odpowiednio w koncesji albo decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych.

5. Z przekazania próbek, o którym mowa w ust. 3, sporządza się protokół, którego kopię przekazujący próbki przesyła organowi właściwemu odpowiednio do udzielenia koncesji albo decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych.

§ 5.
 Próbki geologiczne przekazane do magazynu próbek ewidencjonuje się w księdze ewidencyjnej, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 6.
 1. Próbki geologiczne umieszcza się w opakowaniach lub skrzynkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

2. Na opakowaniach, w których znajdują się próbki, czytelnie i w sposób trwały opisuje się metrykę próbki, określając:

1) nazwę, symbol, numer wyrobiska oraz miejsce i sposób pobrania;

2) głębokość pobrania;

3) kolejny numer ewidencyjny;

4) nazwę wykonawcy opróbowania;

5) datę pobrania, a dla próbek kopaliny płynnej, gazowej lub wody podziemnej – również godzinę ich pobrania; dla wody podziemnej należy podać temperaturę w wyrobisku i na powierzchni.

3. Skrzynki z próbkami geologicznymi opisuje się, określając:

1) na górnej podłużnej krawędzi dane określone w ust. 2 pkt 2 i 3;

2) na ścianie czołowej dane określone w ust. 2 pkt 1–3;

3) na ścianie bocznej dane określone w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5.

§ 7.
 1. Próbki geologiczne przechowuje się przez okres ich przydatności do wykorzystania.

2. Próbki geologiczne czasowego przechowywania przechowuje się co najmniej do czasu zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej lub opracowania arkusza mapy.

3. Próbki geologiczne trwałego przechowywania przechowuje się wieczyście, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli przekazanie do magazynu próbek geologicznych trwałego przechowywania spowoduje utratę przydatności próbek dotychczas przechowywanych w magazynie, próbki dotychczas przechowywane, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska, podlegają likwidacji.

5. Likwidacji próbek dokonuje prowadzący magazyn próbek w miejscu ich dotychczasowego przechowywania. Z przeprowadzonej likwidacji próbek sporządza się protokół likwidacji, który zawiera:

1) numer ewidencyjny zlikwidowanej próbki oraz dane z jej metryki;

2) przyczynę likwidacji próbki.

§ 8.
 Organy administracji geologicznej są obowiązane do ochrony gromadzonych dokumentów, zbiorów danych oraz próbek geologicznych przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, a także przed niekontrolowanym ujawnieniem ich treści osobom niepowołanym.
§ 9.
 1. Organy administracji geologicznej umożliwiają nieodpłatne zapoznanie się ze zgromadzoną informacją geologiczną, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych, a także bez prawa pobierania próbek, zwane dalej „wglądem”, lub umożliwiają wykonywanie reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych oraz pobieranie próbek geologicznych, zwane dalej „udostępnieniem”, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Wgląd i udostępnienie następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu, skierowany do właściwego organu administracji geologicznej, w którym określa się:

1) dane zainteresowanego podmiotu;

2) nazwę dokumentu, zbioru danych lub informacje zawarte w metryce próbki, której dotyczy wniosek;

3) sposób udostępnienia informacji geologicznej;

4) cel wykorzystania informacji geologicznej.

3. W przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje Skarbowi Państwa, a przedmiotem udostępnienia jest informacja geologiczna wykorzystywana w celu określonym w art. 100 ust. 2 ustawy lub informacja w postaci próbek oraz danych geologicznych zawartych w dokumentach oraz zbiorach danych geologicznych, do wniosku o udostępnienie dołącza się umowę na korzystanie z informacji geologicznej zawartą z właściwym organem, o którym mowa w art. 100 ust. 7 i 8 ustawy.

4. W przypadku gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa, do wniosku o udostępnienie dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo przysługuje.

5. Informacja geologiczna pochodząca z bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych i ich wyników nie podlega wglądowi i udostępnieniu do czasu zakończenia działalności będącej źródłem tej informacji.

§ 10.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.2)

Minister Środowiska: M. Korolec

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1780), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Załącznik 1. [WZÓR - Księga ewidencyjna próbek geologicznych]

 Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 15 grudnia 2011 r. (poz. 1657)

WZÓR – Księga ewidencyjna próbek geologicznych

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-28
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA