REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 297 poz. 1761

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa wymagania dotyczące sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, zwanej dalej „spółką”.
§ 2.
 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) systemie teleinformatycznym – rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.2)) służący do obsługi zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, i złożenia wniosku o jej wpis, dostępny za pomocą usług internetowych udostępnianych na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości;

2) użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która założyła konto w systemie teleinformatycznym służącym do obsługi zawiązania spółki;

3) koncie – rozumie się przez to zbiór danych w systemie teleinformatycznym udostępniany użytkownikowi;

4) nazwie użytkownika – rozumie się przez to jawne, niepowtarzalne i przyporządkowane użytkownikowi dane wykorzystywane przez tę osobę do składania podpisu elektronicznego;

5) haśle – rozumie się przez to poufne dane do składania podpisu elektronicznego;

6) sądzie – rozumie się przez to wydział sądu właściwy do rozpoznania wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego;

7) elektronicznym potwierdzeniu wniesienia pisma – rozumie się przez to zestaw danych jednoznacznie wskazujący wnoszone pismo, użytkownika je wnoszącego oraz datę wniesienia pisma;

8) podpisie elektronicznym – rozumie się przez to podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)), złożony w systemie teleinformatycznym;

9) bezpiecznym podpisie elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu – rozumie się przez to podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

10) rejestrze – rozumie się przez to rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

11) profilu zaufanym ePUAP – rozumie się przez to potwierdzony przez właściwy organ zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.4)).

§ 3.
 1. Wniosek o wpis spółki do rejestru składa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i udostępnionych w tym systemie formularzy.

2. Dostęp do systemu teleinformatycznego użytkownik uzyskuje przez swoje konto, na którym uwierzytelnia się, podając nazwę użytkownika i hasło lub też posługując się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Dostęp do systemu teleinformatycznego użytkownik może uzyskać także przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP.

§ 4.
 1. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisuje się podpisem elektronicznym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. Podpis elektroniczny jest składany przez podanie nazwy użytkownika i hasła.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można podpisać także podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 5.
 1. Do wniosku o wpis spółki do rejestru dołącza się wytworzone w systemie teleinformatycznym w postaci elektronicznej umowę spółki, listę wspólników oraz – jeżeli zostało sporządzone w tym systemie – oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki.

2. Jeżeli wniosek o wpis spółki do rejestru ma zostać złożony przez pełnomocnika, wypełnia on w systemie teleinformatycznym oświadczenie wskazujące na fakt udzielenia pełnomocnictwa przez spółkę, osoby działające w jej imieniu, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakres. Oświadczenie pełnomocnika podlega dołączeniu do wniosku.

§ 6.
 1. Użytkownik przygotowujący w systemie teleinformatycznym wniosek o wpis spółki wypełnia formularz wniosku udostępniony w tym systemie i po dołączeniu dokumentów, o których mowa w § 5, zatwierdza wniosek przez złożenie podpisu elektronicznego.

2. Jeżeli wniosek ma być podpisany przez więcej niż jednego użytkownika, przy przygotowaniu wniosku należy wskazać innych użytkowników mających podpisać wniosek.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wniosek jest zatwierdzony z chwilą podpisania go przez ostatniego z użytkowników.

4. Użytkownik podpisujący wniosek wskazuje przy składaniu podpisu, czy czynność tę wykonuje we własnym imieniu, czy w imieniu innych osób.

5. Wniosek podpisany przez wszystkich wskazanych w tym wniosku użytkowników przekazuje do sądu jeden z podpisujących.

6. Po przekazaniu wniosku do sądu użytkownicy podpisujący pismo i załączone do niego dokumenty otrzymują elektroniczne potwierdzenie wniesienia pisma.

§ 7.
 Doręczenia pism sądowych dokonywane będą użytkownikowi przesyłającemu wniosek do sądu. Po odebraniu pisma przez użytkownika system teleinformatyczny wytwarza elektroniczne potwierdzenie odbioru pisma.
§ 8.
 Wniosek do sądu przekazuje się po uiszczeniu opłaty sądowej za pośrednictwem systemu obsługującego postępowanie rejestrowe, za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę.
§ 9.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem § 3 ust. 3 i § 4 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.

Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 142, poz. 828, Nr 144, poz. 851 i Nr 232, poz. 1378.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 134, poz. 779.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA