REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 299 poz. 1776

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 21 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny (Dz. U. Nr 99, poz. 903, z 2005 r. Nr 266, poz. 2245, z 2007 r. Nr 241, poz. 1771 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 149) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Wypłata świadczenia dla funkcjonariusza oraz członków jego rodziny następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia przez funkcjonariusza pisemnego wniosku o przyznanie świadczenia.

2. W przypadku gdy wniosek obejmuje dziecko, które ukończyło 18 lat, funkcjonariusz dołącza do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły lub odbywanie studiów w szkole wyższej w roku, za który przysługuje świadczenie.

3. Świadczenie wypłaca komórka finansowa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej właściwa dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można składać nie wcześniej niż:

1) po dokonaniu opłaty lub przedpłaty za korzystanie przez funkcjonariusza lub uprawnionych członków jego rodziny z wczasów lub innych form zorganizowanego lub indywidualnego wypoczynku, za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych oraz leczniczo-opiekuńczych, a także za korzystanie z usług turystycznych, których czas trwania, wraz z podróżą, obejmuje co najmniej 7 dni;

2) na 30 dni przed:

a) dniem planowanego rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych albo takiej części urlopu, którego wymiar łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem osiągnie 14 dni kalendarzowych w roku, za który przysługuje dopłata do wypoczynku, albo

b) zwolnieniem ze służby, albo

c) upływem danego roku kalendarzowego, jeżeli nie zaistniały okoliczności wymienione w pkt 1 lub 2 lit. a i b.

5. Do okresu 14 dni kalendarzowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, wlicza się również inne dni wolne od służby przypadające w okresie urlopu oraz bezpośrednio przed jego rozpoczęciem lub po jego zakończeniu.

6. Wzór wniosku o wypłatę świadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Do wypłaty świadczenia na podstawie wniosku złożonego przez funkcjonariusza przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371.

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O WYPŁATĘ DOPŁATY DO WYPOCZYNKU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 21 grudnia 2011 r. (poz. 1776)

WZÓR – WNIOSEK O WYPŁATĘ DOPŁATY DO WYPOCZYNKU

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA