reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny.

Na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Funkcjonariusz Straży Granicznej, zwany dalej „funkcjonariuszem", oraz członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, mogą korzystać odpłatnie z:

1) wczasów wypoczynkowych w ośrodkach centralnych organów administracji rządowej oraz innych organów i jednostek organizacyjnych nadzorowanych i podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanych dalej „jednostkami",

2) żywienia i zakwaterowania w ośrodkach tych jednostek,

3) obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży organizowanych przez jednostki,

4) wczasów i wycieczek zagranicznych organizowanych przez jednostki,

5) przewozu sprzętem transportowym będącym w zarządzie Straży Granicznej na warunkach i według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 2.
1. Funkcjonariuszowi, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego, oraz członkom jego rodziny przysługuje dopłata do wypoczynku, zwana dalej „świadczeniem".

2. Dla każdej osoby, o której mowa w ust 1, przysługuje świadczenie w wysokości 37% uposażenia zasadniczego funkcjonariusza według stawki uposażenia zasadniczego przewidzianej dla najniższej grupy zaszeregowania oraz dodatku za stopień szeregowego obowiązujących w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym funkcjonariusz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.

3. Podstawę ustalenia wysokości świadczenia, o którym mowa w ust. 2, stanowią stawki uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień szeregowego przewidziane dla funkcjonariuszy nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

4. Liczbę członków rodziny funkcjonariusza, na których przysługuje świadczenie, ustala się według stanu rodzinnego funkcjonariusza istniejącego w dniu złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu służby pełnionej w danym roku.

§ 3.
W razie zbiegu uprawnień do świadczenia z tytułu służby obojga małżonków, świadczenie przysługuje tylko z tytułu służby jednego z małżonków.
§ 4.
1. Świadczenia przysługujące za dany rok kalendarzowy wypłaca się nie później niż do dnia 31 marca następnego roku na pisemny wniosek funkcjonariusza.

2. W przypadku gdy wniosek obejmuje dziecko, które ukończyło 18 lat, funkcjonariusz dołącza do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły lub odbywanie studiów w szkole wyższej.

3. Wypłata świadczenia następuje:

1) nie wcześniej niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych albo takiej części urlopu wypoczynkowego, która łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem osiąga 14 dni kalendarzowych, albo

2) nie wcześniej niż po przedstawieniu dowodu przedpłaty za pobyt funkcjonariusza lub uprawnionego członka rodziny w ośrodku wczasów albo za inną formę wypoczynku i rekreacji,

3) w terminie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub 2,

4) w ostatnim dniu pełnienia służby – funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby.

4. Świadczenie wypłaca komórka finansowa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, właściwa dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza.

5. Wzór wniosku o wypłatę świadczenia określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do ustalania i wypłacania świadczeń socjalnych i bytowych od dnia 16 czerwca 2002 r.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik


 

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 czerwca 2002 r. (poz. 903)

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama