| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny.

Na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Funkcjonariusz Straży Granicznej, zwany dalej „funkcjonariuszem", oraz członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, mogą korzystać odpłatnie z:

1) wczasów wypoczynkowych w ośrodkach centralnych organów administracji rządowej oraz innych organów i jednostek organizacyjnych nadzorowanych i podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanych dalej „jednostkami",

2) żywienia i zakwaterowania w ośrodkach tych jednostek,

3) obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży organizowanych przez jednostki,

4) wczasów i wycieczek zagranicznych organizowanych przez jednostki,

5) przewozu sprzętem transportowym będącym w zarządzie Straży Granicznej na warunkach i według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 2.
1. Funkcjonariuszowi, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego, oraz członkom jego rodziny przysługuje dopłata do wypoczynku, zwana dalej „świadczeniem".

2. Dla każdej osoby, o której mowa w ust 1, przysługuje świadczenie w wysokości 37% uposażenia zasadniczego funkcjonariusza według stawki uposażenia zasadniczego przewidzianej dla najniższej grupy zaszeregowania oraz dodatku za stopień szeregowego obowiązujących w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym funkcjonariusz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.

3. Podstawę ustalenia wysokości świadczenia, o którym mowa w ust. 2, stanowią stawki uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień szeregowego przewidziane dla funkcjonariuszy nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

4. Liczbę członków rodziny funkcjonariusza, na których przysługuje świadczenie, ustala się według stanu rodzinnego funkcjonariusza istniejącego w dniu złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu służby pełnionej w danym roku.

§ 3.
W razie zbiegu uprawnień do świadczenia z tytułu służby obojga małżonków, świadczenie przysługuje tylko z tytułu służby jednego z małżonków.
§ 4.
1. Świadczenia przysługujące za dany rok kalendarzowy wypłaca się nie później niż do dnia 31 marca następnego roku na pisemny wniosek funkcjonariusza.

2. W przypadku gdy wniosek obejmuje dziecko, które ukończyło 18 lat, funkcjonariusz dołącza do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły lub odbywanie studiów w szkole wyższej.

3. Wypłata świadczenia następuje:

1) nie wcześniej niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych albo takiej części urlopu wypoczynkowego, która łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem osiąga 14 dni kalendarzowych, albo

2) nie wcześniej niż po przedstawieniu dowodu przedpłaty za pobyt funkcjonariusza lub uprawnionego członka rodziny w ośrodku wczasów albo za inną formę wypoczynku i rekreacji,

3) w terminie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub 2,

4) w ostatnim dniu pełnienia służby – funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby.

4. Świadczenie wypłaca komórka finansowa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, właściwa dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza.

5. Wzór wniosku o wypłatę świadczenia określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do ustalania i wypłacania świadczeń socjalnych i bytowych od dnia 16 czerwca 2002 r.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik


 

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 czerwca 2002 r. (poz. 903)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »