reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 2 lutego 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych2), 3)

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Wymagań jakościowych dla paliw ciekłych określonych w rozporządzeniu nie stosuje się do paliw ciekłych, o których mowa w § 1, wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Turcji lub wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych państwach, pod warunkiem że przepisy te zapewniają ochronę zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt, środowiska, a także interesu konsumentów w stopniu odpowiadającym przepisom niniejszego rozporządzenia.”;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. D. Bogdan

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia art. 1 pkt 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającej mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 93/12/EWG (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 88).

3) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 25 lipca 2011 r., pod numerem 2011/0390/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

Załącznik 1. [WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA OLEJU NAPĘDOWEGO STOSOWANEGO W POJAZDACH, CIĄGNIKACH ROLNICZYCH, A TAKŻE MASZYNACH NIEPORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 2 lutego 2012 r. (poz. 136)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA OLEJU NAPĘDOWEGO STOSOWANEGO W POJAZDACH, CIĄGNIKACH ROLNICZYCH, A TAKŻE MASZYNACH NIEPORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

Parametr

Jednostka

Olej napędowy „standardowy”

Olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”

zakresy1)

zakresy1)

minimum

maksimum

minimum

maksimum

Liczba cetanowa

 

51,0

51,0

Indeks cetanowy

 

46,0

46,0

Gęstość w temperaturze 15°C

kg/m3

820,0

845,0

800,0

840,0

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

% (m/m)

8,0

8,0

Zawartość siarki

mg/kg

10,0

10,0

Temperatura zapłonu

°C

powyżej 55

powyżej 55

Pozostałość po koksowaniu2)

(z 10% pozostałości destylacyjnej)

% (m/m)

0,30

0,30

Pozostałość po spopieleniu

% (m/m)

0,01

0,01

Zawartość wody

mg/kg

200

200

Zawartość zanieczyszczeń

mg/kg

24

24

Badanie działania korodującego na miedź

(3 h w temperaturze 50°C)

klasa

klasa 1

klasa 1

Odporność na utlenianie

g/m3

25

25

h

203)

203)

Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WS 1,4) w temperaturze 60°C

µm

460

460

Lepkość w temperaturze 40°C

mm2/s

2,00

4,50

1,50

4,00

Skład frakcyjny4):

 

 

 

 

 

– do temperatury 250°C destyluje

% (V/V)

< 65

– do temperatury 350°C destyluje

% (V/V)

85

– 95% (V/V) destyluje do temperatury

°C

360

– do temperatury 180°C destyluje

% (V/V)

10

– do temperatury 340°C destyluje

% (V/V)

95

Zawartość estru metylowego kwasów tłuszczowych (FAME)

% (V/V)

7,0

7,0

Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP

°C

05)

–106)

–207)

– 32

Temperatura mętnienia

°C

– 22

1) Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano warunki normy PN-EN ISO 4259, przy czym przy określaniu wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R (gdzie R oznacza odtwarzalność). Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259.

2) Graniczna wartość pozostałości po koksowaniu jest określona dla produktu przed dodaniem do niego dodatku podwyższającego liczbę cetanową, jeżeli jest on używany. Jeśli w finalnym handlowym paliwie graniczna wartość jest przekroczona, należy sprawdzić obecność dodatków zawierających azotany. Jeżeli obecność dodatku podwyższającego liczbę cetanową zostanie stwierdzona, graniczna wartość pozostałości po koksowaniu nie jest wiążąca. Zastosowanie dodatków nie zwalnia producenta paliwa od konieczności dotrzymania wymaganej wartości maksimum 0,30% (m/m) pozostałości po koksowaniu przed dodaniem dodatków.

3) Dodatkowe wymaganie dla oleju napędowego zawierającego powyżej 2% estru metylowego (FAME).

4) Wymagania dotyczące objętości destylatu do 250°C i do 350°C dla olejów napędowych są zgodne ze Wspólną Taryfą Celną UE.

5) Dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września.

6) Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 15 listopada.

7) Dla okresu zimowego trwającego od dnia 16 listopada do końca lutego.

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

GP People sp. z o.o. sp.K.

Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama