REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 140

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 3 lutego 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12, art. 146d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, Nr 136, poz. 798, Nr 198, poz. 1174 i Nr 292, poz. 1716) w § 13:

1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dostawę towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.2)), dokonywaną przez organizację pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.3)), zwaną dalej „organizacją pożytku publicznego”, jeżeli towary te zostały nabyte przez tę organizację pożytku publicznego:

a) w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną zbiórką publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z późn. zm.4)),

b) za środki pieniężne pozyskane ze zbiórek, o których mowa w przepisach wymienionych w lit. a;”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się, pod warunkiem że:

1) organizacja pożytku publicznego nie narusza warunków lub zasad działania określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) środki pieniężne uzyskane z dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zostaną przeznaczone w całości na cele określone w pozwoleniu na przeprowadzenie przez tę organizację pożytku publicznego zbiórki publicznej, uzyskanym zgodnie z przepisami o zbiórkach publicznych;

3) nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.”.

§ 2.
Zwolnienie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może być stosowane również do dostaw towarów dokonanych w okresie od dnia 3 listopada 2011 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1948 r. Nr 36, poz. 250, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-08
  • Data wejścia w życie: 2012-02-08
  • Data obowiązywania: 2012-02-08
  • Dokument traci ważność: 2013-12-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA