REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 587

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 10 maja 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 86, poz. 555, Nr 157, poz. 1058 i Nr 249, poz. 1666) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Magazynowanie alkoholu etylowego może odbywać się tylko w magazynie lub naczyniach, na które nałożono zamknięcia urzędowe, a jego wydanie i zużycie następuje w obecności funkcjonariusza.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do alkoholu etylowego, który:

1) został skażony zgodnie z § 11 ust. 1;

2) jest magazynowany w podmiotach, o których mowa w § 45 ust. 3.

3. Podmiot informuje pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej – komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym wydaniem alkoholu etylowego z magazynu i jego zużyciem, o terminie jego wydania i zużycia oraz o rodzaju i ilości wydawanego i zużywanego alkoholu etylowego.”;

2) w § 45 w ust. 3 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego przez podmioty, które:”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. M. Orłowska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 362.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-28
  • Data wejścia w życie: 2012-06-12
  • Data obowiązywania: 2012-06-12
  • Dokument traci ważność: 2016-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA