| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 12 lipca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) badania podstawowe, badania przemysłowe lub prace rozwojowe, określone w art. 30 rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;”;

2) w § 3 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze węglowym w rozumieniu decyzji Rady 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010, str. 24);”;

3) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. O pomoc publiczną oraz pomoc de minimis udzielaną za pośrednictwem Centrum może ubiegać się przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum naukowego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092).”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis w imieniu konsorcjum naukowego, w skład którego wchodzi co najmniej jeden przedsiębiorca, może złożyć jednostka naukowa.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Intensywność pomocy publicznej udzielanej mikro- lub małemu przedsiębiorcy ulega zwiększeniu o 20 punktów procentowych dla badań przemysłowych oraz o 20 punktów procentowych dla prac rozwojowych.

2. Intensywność pomocy publicznej udzielanej średniemu przedsiębiorcy ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych dla badań przemysłowych oraz o 10 punktów procentowych dla prac rozwojowych.”;

5) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. 1. Środki finansowe przekazywane jednostce naukowej na realizację projektu w ramach konsorcjum naukowego stanowią w całości pomoc publiczną dla przedsiębiorcy wchodzącego w skład tego konsorcjum, jeżeli:

1) prawa majątkowe do wyników badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, uzyskanych przez jednostkę naukową w trakcie realizacji projektu, są przekazywane w całości przedsiębiorcy;

2) udział jednostki naukowej w realizacji projektu ma charakter niezależnej działalności badawczo-rozwojowej, mającej na celu powiększenie zasobów wiedzy oraz lepsze zrozumienie podstaw zjawisk i obserwowalnych faktów.

2. Pomoc publiczna na realizację projektu w ramach konsorcjum naukowego może być udzielona, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

1) przedsiębiorca wniesie wkład finansowy do projektu w wysokości odpowiadającej co najmniej różnicy pomiędzy całkowitą wartością kosztów kwalifikowalnych a kwotą udzielonej pomocy publicznej;

2) jednostka naukowa zachowa prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy;

3) jednostka naukowa zachowa prawo do wykorzystania nowej wiedzy zdobytej w trakcie realizacji projektu do jej niezależnej działalności badawczo-rozwojowej mającej na celu powiększenie zasobów wiedzy oraz lepsze zrozumienie podstaw zjawisk i obserwowalnych faktów, w tym działalności prowadzonej we współpracy, oraz działalności dydaktycznej, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy.

3. W przypadku złożenia wniosku przez jednostkę naukową w imieniu konsorcjum naukowego intensywność udzielanej pomocy publicznej jest ustalana z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorcy wchodzącego w skład konsorcjum (mikro-, mały, średni, duży) i kategorii badań lub prac planowanych do realizacji w projekcie (badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe).”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »