reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Na podstawie art. 24n ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia zakończonego egzaminem na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia okresowego dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) wzór certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 2.
1. Szkolenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 120 godzin lekcyjnych, przy czym część praktyczna szkolenia trwa nie krócej niż 60 godzin lekcyjnych.

2. Część teoretyczna składa się z wykładów o tematyce zgodnej z zakresem programowym określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Część praktyczna składa się z ćwiczeń praktycznych, obejmujących w szczególności wizje lokalne w terenie, mające na celu nabycie praktycznych umiejętności przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 3.
1. Szkolenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, kończy się samodzielnym sporządzeniem co najmniej dwóch projektów audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanych dalej „projektami audytów brd”, oraz egzaminem.

2. Pierwszy projekt audytu brd sporządza się z wybranych przez osobę prowadzącą szkolenie dwóch projektów audytów brd, o których mowa w art. 24j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

3. Drugi projekt audytu brd sporządza się z wybranych przez osobę prowadzącą szkolenie dwóch projektów audytów brd, o których mowa w art. 24j ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

4. Każdy z dwóch odcinków dróg wybranych do sporządzenia projektów audytów brd powinien mieć inną klasę techniczną i inny charakter zabudowy. Jeden odcinek drogi powinien dotyczyć dróg poza terenem zabudowy bez skrzyżowań jednopoziomowych, a drugi odcinek drogi powinien dotyczyć dróg w terenie zabudowy.

5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prawidłowe sporządzenie projektów audytów brd. Prawidłowość sporządzenia projektów audytów brd stwierdza osoba prowadząca praktyczną część szkolenia.

§ 4.
Egzamin na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego składa się z:

1) części teoretycznej – obejmującej pisemne zadania do rozwiązania sprawdzające znajomość tematyki określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) części praktycznej – sprawdzającej umiejętność przeprowadzania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 5.
Egzamin, o którym mowa w § 4, przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonych przez uczelnie lub instytuty, o których mowa w art. 24n ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
§ 6.
1. Egzamin, o którym mowa w § 4, jest przeprowadzany w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatowi na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanemu dalej „kandydatem”, możliwość samodzielnego rozwiązania zadań i sporządzenia projektu audytu brd.

2. Przed wejściem do sali kandydat okazuje dowód osobisty albo inny ważny dokument potwierdzający tożsamość.

3. Prace egzaminacyjne są oznaczane indywidualnym kodem.

4. Z egzaminu wyklucza się kandydata, który korzysta z pomocy innej osoby lub w inny niedozwolony sposób zakłóca przebieg egzaminu.

§ 7.
Czas trwania egzaminu wynosi:

1) dla części teoretycznej – 120 minut;

2) dla części praktycznej – 180 minut.

§ 8.
1. Część teoretyczna egzaminu, o której mowa w § 4 pkt 1, składa się z ośmiu zadań do rozwiązania.

2. Za każde zadanie przyznaje się od 0 do 10 punktów.

§ 9.
1. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu, o której mowa w § 4 pkt 2, jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60 punktów z części teoretycznej egzaminu.

2. Część praktyczna egzaminu obejmuje sporządzenie projektu audytu brd, wylosowanego przez kandydata z dwóch audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa w art. 24j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 10.
1. Za sporządzenie projektu audytu brd przyznaje się od 0 do 20 punktów.

2. Warunkiem zaliczenia części praktycznej egzaminu jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 15 punktów.

§ 11.
Osobie, która ukończyła szkolenie zakończone egzaminem oraz zdała egzamin na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydaje się zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zakończonego egzaminem.
§ 12.
1. Szkolenie okresowe, o którym mowa w § 1 pkt 2, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 32 godziny lekcyjne, przy czym część praktyczna szkolenia powinna trwać nie mniej niż 24 godziny lekcyjne.

2. Część teoretyczna składa się z wykładów o tematyce zgodnej z zakresem programowym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Część praktyczna składa się z ćwiczeń praktycznych mających na celu podniesienie umiejętności przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z samodzielnego sporządzenia co najmniej dwóch projektów audytów brd.

§ 13.
Ukończenie szkolenia, o którym mowa w § 12, potwierdza się zaświadczeniem o jego ukończeniu.
§ 14.
Wzór certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 15.
Szkolenie w zakresie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które rozpoczęło się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a zakończyło się po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 472), uważa się za spełniające wymogi szkolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, o ile spełnia ono następujące warunki:

1) trwało co najmniej 120 godzin lekcyjnych,

2) obejmowało w swoim programie sporządzenie projektu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz

3) zostało zakończone egzaminem.

§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472 i 965.

Załącznik 1. [ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA ZAKOŃCZONEGO EGZAMINEM NA AUDYTORA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. (poz. 1079)

Załącznik nr 1

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA ZAKOŃCZONEGO EGZAMINEM NA AUDYTORA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Lp.

Zagadnienie

Forma pracy

Liczba godzin

1

2

3

4

1

Przepisy:

wykład

6

dyrektywa 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (Dz. Urz. UE L 319 z 29.11.2008., str. 59)

 

 

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

 

 

ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

 

 

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

 

 

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 

 

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

 

 

przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych

 

 

przepisy techniczno-budowlane dotyczące autostrad płatnych

 

 

przepisy dotyczące zarządzania ruchem na drogach

 

 

przepisy dotyczące znaków i sygnałów drogowych, warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 

2

Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i opisu jego stanu:

wykład

4

wprowadzenie do problemu z opisem kompleksu uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 

wskaźniki opisu stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 

uczestnicy ruchu drogowego i wpływ ich cech na uwarunkowania w projektowaniu i użytkowaniu infrastruktury drogowej

 

 

3

Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i metody ich analizy na etapie planowania i projektowania drogi:

wykład

ćwiczenia

10

8

kryteria bezpieczeństwa ruchu drogowego w planowaniu i projektowaniu dróg

 

 

czynniki prędkości i widoczności w ocenie zagrożeń i zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego

 

 

wymagania i problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego występujące w stadiach planowania i projektowania dróg – położenie geograficzne, powiązanie z istniejącą siecią dróg, plan sytuacyjny, profil podłużny, przekrój poprzeczny – przykłady dobrej i złej praktyki

 

 

skrzyżowania i węzły – lokalizacja i rodzaj skrzyżowań, skrzyżowania z liniami kolejowymi – podstawowe wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego i identyfikacja błędów

 

 

uczestnicy ruchu drogowego – urządzenia i wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczne strefy parkingowe – identyfikacja błędów

 

 

 

1

2

3

4

 

organizacja ruchu, oznakowanie pionowe i poziome, ograniczenia ruchu – wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego i identyfikacja błędów

 

 

dodatkowe czynniki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – oświetlenie dróg i skrzyżowań, dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego, urządzenia i obiekty w pasie drogowym, sposób zagospodarowania terenów przyległych do drogi, przejścia dla zwierząt i inne urządzenia ochrony środowiska – podstawowe wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego i identyfikacja błędów

 

 

ćwiczenia praktyczne związane z identyfikacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powodowanych przez błędy infrastruktury drogowej

 

 

4

Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i metody ich analizy na etapie przygotowania do użytkowania oraz użytkowania drogi:

wykład

ćwiczenia

6

4

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – widoczność w różnych warunkach, widoczność oznakowania pionowego i poziomego, stan nawierzchni, zachowania uczestników ruchu drogowego

 

 

policyjna baza danych o wypadkach drogowych SEWIK

 

 

czytanie i wyciąganie wniosków z karty zdarzenia drogowego

 

 

bazy danych wykorzystywane w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 

rodzaje i cele analiz zdarzeń o różnych poziomach szczegółowości

 

 

identyfikacja miejsc niebezpiecznych i ich diagnoza

 

 

oceny na podstawie rekonstrukcji wypadków

 

 

przykłady analiz szczegółowych i diagnozy dla określenia głównych zagrożeń oraz możliwości ich eliminacji – ćwiczenia praktyczne

 

 

5

Prowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego:

wykład

ćwiczenia

4

2

formalne zasady audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i związane z nim procedury

 

 

instrukcja i techniki wykonywania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, rola pytań kontrolnych, listy błędów

 

 

przykłady audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu listy pytań kontrolnych – prezentacje wykonanych audytów dla fazy projektu koncepcyjnego, fazy projektu szczegółowego, fazy przygotowania do użytkowania, fazy użytkowania – ćwiczenia praktyczne

 

 

6

Wykonywanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg poza terenem zabudowy:

wykład

ćwiczenia

6

13

główne problemy audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków dróg i skrzyżowań w poszczególnych fazach audytu

 

 

audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków dróg i skrzyżowań w fazie projektu koncepcyjnego i projektu szczegółowego – zajęcia warsztatowe

 

 

audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków autostrad, dróg ekspresowych i węzłów drogowych – zajęcia warsztatowe

 

 

audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego istniejących rozwiązań – odcinków dróg i skrzyżowań w fazie przygotowania do użytkowania i użytkowania – zajęcia terenowe

 

 

7

Wykonywanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg na terenie zabudowy:

wykład

ćwiczenia

6

13

specyfika audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków dróg na terenach zabudowy w poszczególnych fazach audytu

 

 

 

1

2

3

4

 

audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków dróg i skrzyżowań w fazie projektu koncepcyjnego i projektu szczegółowego – zajęcia warsztatowe

 

 

audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego istniejących rozwiązań – odcinków dróg i skrzyżowań w fazie przygotowania do użytkowania i użytkowania – zajęcia terenowe

 

 

8

Specyficzne elementy infrastruktury drogowej i ich audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego:

wykład

8

wprowadzenie do audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego miejsc obsługi podróżnych, miejsc poboru opłat, stacji poboru opłat, stacji paliw, parkingów i innych

 

 

znaki drogowe pionowe i poziome

 

 

sygnalizacja świetlna

 

 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 

konstrukcje wsporcze dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 

skrzyżowania z liniami kolejowymi

 

 

urządzenia ochrony środowiska

 

 

przykłady wykonanych audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego specyficznych elementów infrastruktury

 

 

9

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie przygotowania do użytkowania i użytkowania:

wykład

4

wprowadzenie do audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie przygotowania do użytkowania i użytkowania

 

 

przykłady wykonanych audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 

10

Ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego:

wykład

3

założenia metodologiczne do ocen

 

 

procedura wykonywania ocen

 

 

przykłady oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego

 

 

11

Klasyfikacja odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków śmiertelnych oraz klasyfikacja odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej:

wykład

3

założenia metodologiczne do klasyfikacji

 

 

procedura wykonywania klasyfikacji

 

 

przykłady klasyfikacji

 

 

12

Zagadnienia praktyczne:

ćwiczenia

20

praca własna obejmująca wykonanie dwóch projektów audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 

prezentacja prac własnych w ramach zajęć seminaryjnych

 

 

 

Załącznik 2. [ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA AUDYTORÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO]

Załącznik nr 2

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA AUDYTORÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Lp.

Zagadnienie

Forma pracy

Liczba godzin

1

2

3

4

1

Autostrady i drogi ekspresowe:

wykład

ćwiczenia

2

7

uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie projektu koncepcyjnego – położenie geograficzne, lokalizacja i typy węzłów, powiązanie z istniejącą siecią dróg, plan sytuacyjny, przekrój poprzeczny, profil podłużny, prędkość, ograniczenia ruchu i widoczności, dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego, skrzyżowania z liniami kolejowymi, urządzenia ochrony środowiska

 

 

uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie projektu szczegółowego – oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie drogi i węzłów, urządzenia i obiekty w pasie drogowym, zagospodarowanie terenów przyległych do drogi, uczestnicy ruchu drogowego

 

 

specyfika audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie przygotowania do użytkowania i użytkowania

 

 

typowe błędy rozwiązań spotykanych w praktyce

 

 

nowe elementy wiedzy i doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do autostrad i dróg ekspresowych

 

 

praca własna obejmująca wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinka drogi ekspresowej lub autostrady wraz z węzłem

 

 

prezentacja prac własnych w ramach zajęć seminaryjnych

 

 

2

Drogi poza terenem zabudowy:

wykład

ćwiczenia

2

7

uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie projektu koncepcyjnego – położenie geograficzne, lokalizacja i rodzaj skrzyżowań, powiązanie z istniejącą siecią dróg, plan sytuacyjny, przekrój poprzeczny, profil podłużny, prędkość, ograniczenia ruchu i widoczności, dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego, skrzyżowania z liniami kolejowymi, urządzenia ochrony środowiska

 

 

uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie projektu szczegółowego – oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie drogi i skrzyżowań, zagospodarowanie terenów przyległych do drogi, uczestnicy ruchu drogowego

 

 

typowe błędy rozwiązań spotykanych w praktyce

 

 

nowe elementy wiedzy i doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do dróg poza terenem zabudowy

 

 

praca własna obejmująca wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinka drogi poza terenem zabudowy

 

 

prezentacja prac własnych w ramach zajęć seminaryjnych

 

 

3

Drogi w terenie zabudowy:

wykład

ćwiczenia

4

10

specyfika uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach dróg w terenie zabudowy identyfikowana na podstawie analiz danych o wypadkach

 

 

 

1

2

3

4

 

wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego przy kształtowaniu odcinków dróg w terenie zabudowy – lokalizacja i rodzaj skrzyżowań, powiązanie z istniejącą siecią dróg, plan sytuacyjny, przekrój poprzeczny, profil podłużny, prędkość, ograniczenia ruchu i widoczności, dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego, skrzyżowania z liniami kolejowymi, urządzenia sterowania ruchem drogowym, urządzenia ochrony środowiska, oznakowanie pionowe i poziome i ich widoczność, sygnalizacja świetlna, oświetlenie ulicy i skrzyżowań, urządzenia i obiekty w pasie drogowym, zagospodarowanie terenów przyległych do drogi, stan nawierzchni, uczestnicy ruchu drogowego – przykłady rozwiązań

 

 

typowe błędy rozwiązań i ich przyczyny

 

 

nowe elementy wiedzy i doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do dróg w terenie zabudowy

 

 

praca własna obejmująca wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinka drogi w terenie zabudowy

 

 

prezentacja prac własnych w ramach zajęć seminaryjnych

 

 

 

Załącznik 3. [WZÓR CERTYFIKATU AUDYTORA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR CERTYFIKATU AUDYTORA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

(format A4)

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama