REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 86

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”;

2) sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej:

a) projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy,

b) uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

3) sposób i terminy przekazywania przez regionalne izby obrachunkowe Ministrowi Finansów:

a) projektów wieloletnich prognoz finansowych, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy, wraz z wynikami opinii,

b) wieloletnich prognoz finansowych wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych.

§ 2.
Określa się wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 226 ust. 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Określa się wzór załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy, oraz uchwały i zarządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostka samorządu terytorialnego przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1, opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

3. Struktury danych przekazywanych za pomocą aplikacji, o której mowa w ust. 1, publikuje Minister Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.
Regionalne izby obrachunkowe przekazują Ministrowi Finansów, za pomocą aplikacji, o której mowa w § 4 ust. 1:

1) projekty wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy, wraz z wynikami opinii – w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy;

2) wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych w terminie do dnia:

a) 10 marca roku budżetowego – w odniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych wynikających z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymanych do dnia 1 lutego roku budżetowego,

b) 5 maja roku budżetowego – w odniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych wynikających z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymanych do ostatniego dnia pierwszego kwartału roku budżetowego,

c) 5 sierpnia roku budżetowego – w odniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych wynikających z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymanych do ostatniego dnia drugiego kwartału roku budżetowego,

d) 5 listopada roku budżetowego – w odniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych wynikających z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymanych do ostatniego dnia trzeciego kwartału roku budżetowego.

§ 6.
Przepis § 5 pkt 2 lit. a ma zastosowanie po raz pierwszy w roku 2014.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

Minister Finansów: wz. M. Grabowski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

Załącznik 1. [WZÓR - Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 stycznia 2013 r. (poz. 86)

Załącznik nr 1

WZÓR – Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich]

Załącznik nr 2

WZÓR – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

infoRgrafika

infoRgrafika


 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA