Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 stycznia 2013 r.

w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) formy i tryb współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, zwanymi dalej „organami”, w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta, zwanych dalej „zakażeniami i chorobami zakaźnymi”;

2) wykaz zakażeń i chorób zakaźnych objętych współdziałaniem organów;

3) terminy i sposoby przekazywania informacji epidemiologicznych oraz epizootycznych;

4) sposób udostępniania danych osób, u których podejrzewa się albo rozpoznano zakażenie, chorobę zakaźną lub stwierdzono zgon z ich powodu, oraz okres ich przechowywania;

5) sposób wykorzystania sił i środków posiadanych przez organy;

6) rodzaje badań laboratoryjnych wykonywanych przez organy.

§ 2.
1. Współdziałanie organów w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych polega na:

1) uzgadnianiu sposobu wykorzystania posiadanych sił i środków, które są niezbędne do zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych;

2) wzajemnym udzielaniu pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epizootycznego w zakresie:

a) prowadzenia dochodzeń epidemiologicznych, epizootycznych i postępowań dotyczących skażenia środowiska,

b) przeprowadzania badań laboratoryjnych lub weryfikacji wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych do badań od ludzi, zwierząt lub z produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ze środowiska;

3) wzajemnym informowaniu o sposobach likwidowania ognisk zakażeń i chorób zakaźnych, w tym o wydanych nakazach, zakazach, wytycznych i zaleceniach, lub na uzgadnianiu projektów wytycznych i zaleceń;

4) koordynowaniu działań informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa zdrowia publicznego i uzgadnianiu treści publikowanych materiałów informacyjnych;

5) organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń dotyczących zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych dla pracowników zatrudnionych w poszczególnych inspekcjach lub osób wyznaczonych do wykonania czynności w imieniu tych organów.

2. W ramach współdziałania w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej udostępniają sobie okresowo, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku, informacje epidemiologiczne lub epizootyczne oraz przygotowywane lub będące w posiadaniu tych organów informacje o charakterze statystycznym.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w formie papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego.

4. Współdziałanie organów odbywa się:

1) z urzędu – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4;

2) na wniosek – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5.

§ 3.
Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych objętych współdziałaniem organów określa załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
W przypadku otrzymania zgłoszenia:

1) podejrzenia lub rozpoznania u ludzi zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej:

a) pryszczycy,

b) wścieklizny,

c) wąglika,

d) brucelozy,

e) gruźlicy u osób mających kontakt ze zwierzętami gospodarskimi,

f) tularemii,

g) gorączki Q,

h) zespołu hemolityczno-mocznicowego i innych postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC),

i) grypy ptaków u ludzi,

2) stwierdzeniu w materiale biologicznym pobranym od człowieka obecności biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących zakażenia i choroby zakaźne, o których mowa w pkt 1

– właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje o tym niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia tej informacji, właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

§ 5.
W przypadku otrzymania zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania u co najmniej dwóch osób zachorowania lub zgonu z powodu:

1) salmonelozy wywołanej przez pałeczki Salmonella inne niż Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C,

2) listeriozy,

3) kampylobakteriozy,

4) włośnicy

– jeżeli zachodzi podejrzenie, że wspólnym źródłem zakażenia osób chorych na tę chorobę lub zmarłych z jej powodu są zwierzęta lub produkty pochodzenia zwierzęcego, właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje o tym niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia tej informacji, właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

§ 6.
W przypadku stwierdzenia:

1) u zwierząt:

a) pryszczycy,

b) wąglika,

c) gruźlicy bydła,

d) brucelozy u bydła, kóz, owiec i świń,

e) przenośnej gąbczastej encefalopatii przeżuwaczy (TSE),

f) grypy ptaków,

g) tularemii,

h) wścieklizny,

i) włośnicy,

j) gorączki Q,

k) chlamydiozy ptaków,

2) w próbkach do badań pobranych od zwierząt obecności biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących choroby, o których mowa w pkt 1

– powiatowy lekarz weterynarii informuje o tym niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia tej informacji, właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

§ 7.
W przypadku stwierdzenia u zwierząt gospodarskich lub w produktach pochodzenia zwierzęcego biologicznego czynnika chorobotwórczego, który może wywoływać zakażenia i choroby zakaźne u ludzi, w tym kampylobakteriozy, salmonellozy u drobiu, bydła i świń, listeriozy lub toksoplazmozy, powiatowy lekarz weterynarii informuje o tym niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia tej informacji, właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
§ 8.
W przypadku wystąpienia zmian w środowisku naturalnym, mających lub mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt, organy przekazują sobie wzajemnie informacje o tych zmianach niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia tych informacji.
§ 9.
Dane, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, organy:

1) udostępniają sobie wzajemnie:

a) do wglądu,

b) poprzez sporządzenie kopii papierowych lub

c) w postaci dokumentu elektronicznego;

2) przechowują przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

§ 10.
1. Organy mogą posiadane siły i środki wykorzystywać w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i zapewniający realizację zadań określonych w przepisach o zakresie ich działania.

2. W przypadku przekazania sił i środków, o których mowa w ust. 1, następuje ono po sporządzeniu protokołu przekazania.

§ 11.
Organy w ramach współdziałania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b, wykonują w swoich laboratoriach badania mikrobiologiczne, serologiczne, molekularne i inne w kierunku wykrywania biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących zakażenia i choroby zakaźne, o których mowa w załączniku do rozporządzenia.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723 oraz z 2012 r. poz. 892.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 73, poz. 516), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2012 r. na podstawie art. 68 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723 oraz z 2012 r. poz. 892).

Załącznik 1. [WYKAZ ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH OBJĘTYCH WSPÓŁDZIAŁANIEM ORGANÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 stycznia 2013 r. (poz. 160)

WYKAZ ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH OBJĘTYCH WSPÓŁDZIAŁANIEM ORGANÓW

Lp.

Zakażenia i choroby zakaźne występujące

u ludzi

u zwierząt

1

bruceloza

bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń

2

chlamydioza

chlamydioza ptaków

3

encefalopatia gąbczasta

przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy (TSE)

4

gorączka Q

gorączka Q

5

gruźlica

gruźlica bydła

6

kampylobakterioza

kampylobakterioza

7

listerioza

listerioza

8

mykoplazmoza

mykoplazmoza drobiu

9

pryszczyca

pryszczyca

10

grypa ptaków u ludzi

grypa ptaków

11

salmoneloza

salmonellozy u drobiu, bydła i świń

12

toksoplazmoza

toksoplazmoza

13

tularemia

tularemia

14

wąglik

wąglik

15

włośnica

włośnica

16

wścieklizna

wścieklizna

17

zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC)

zakażenia pałeczkami Escherichia coli (szczepy werocytotoksyczne)

 

Dziennik Ustaw