Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 761

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2012 r. poz. 1540) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia przez przedsiębiorców żeglugowych wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, w okresie opodatkowania podatkiem tonażowym.
§ 2.
1. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zwany dalej „wykazem”, powinien zawierać w szczególności następujące dane:

1) liczbę porządkową;

2) datę nabycia;

3) datę przyjęcia do używania;

4) określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;

5) określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;

6) symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2);

7) wartość początkową;

8) stawkę amortyzacyjną;

9) zaktualizowaną wartość początkową;

10) datę likwidacji oraz przyczynę likwidacji albo datę zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

2. Wpisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w wykazie najpóźniej w miesiącu przyjęcia ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia do wykazu uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o którym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)) albo w art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.3)).

3. Przedsiębiorca żeglugowy jest obowiązany zbroszurować wykaz i kolejno ponumerować jego karty.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca żeglugowy przed zmianą formy opodatkowania prowadził ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 22n ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, może prowadzić wykaz poprzez kontynuację prowadzenia tej ewidencji, o ile zawiera ona dane, o których mowa w ust. 1. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 3.
Wykaz może być prowadzony w postaci elektronicznej, jeżeli przedsiębiorca żeglugowy posługuje się oprogramowaniem komputerowym umożliwiającym wydrukowanie wykazu. W terminie do dnia 20. każdego miesiąca przedsiębiorca żeglugowy jest obowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych za poprzedni miesiąc. Przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1010, 1342, 1448 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21 i 613.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 191, poz. 1280), które na podstawie art. 8 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1540) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-02
  • Data wejścia w życie: 2013-07-03
  • Data obowiązywania: 2013-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw