reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Na podstawie art. 364 ust. 17 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób funkcjonowania Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz jej strukturę organizacyjną;

2) tryb składania wniosków i rodzaje dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych;

3) wzory wniosków składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, w tym zakres danych we wniosku składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

4) tryb postępowania z wnioskami i sposób pobierania od nich opłaty;

5) tryb przeglądania księgi wieczystej;

6) cechy dokumentów mających moc dokumentów wydawanych przez sąd, wydrukowanych samodzielnie oraz sposób i tryb ich weryfikacji z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych;

7) warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w art. 364 ust. 13 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;

8) tryb, sposób i kryteria wyszukiwania ksiąg wieczystych.

§ 2.
1. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych, zwana dalej „Centralną Informacją”, jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Centralna Informacja składa się z centrali, zwanej dalej „centralą Centralnej Informacji”, oraz ekspozytur przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste, zwanych dalej „ekspozyturami Centralnej Informacji”.

§ 3.
Centralna Informacja realizuje swoje zadania za pośrednictwem, utworzonego i utrzymywanego przez Ministra Sprawiedliwości, systemu teleinformatycznego umożliwiającego dostęp do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, zwanej dalej „cbdkw”.
§ 4.
1. Centralna Informacja wydaje na wniosek następujące rodzaje dokumentów:

1) odpis zwykły księgi wieczystej, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu;

2) odpis zupełny księgi wieczystej, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej i wpisy wykreślone oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu;

3) wyciąg z księgi wieczystej, przedstawiający ostatni stan wpisów we wskazanych działach w księdze wieczystej oraz wzmianek o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu; wskazanie, z jakich działów wyciąg został sporządzony, zawarte jest w dokumencie wraz z informacją, że treść pozostałych działów nie jest objęta wyciągiem i może mieć wpływ na rozumienie treści działów objętych wyciągiem;

4) zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej zawierające informację, że księga wieczysta o wskazanym przez wnioskodawcę numerze jest zamknięta.

2. Odpis zwykły księgi wieczystej oraz wyciąg z księgi wieczystej nie zawiera danych o założeniu księgi wieczystej oraz o podstawie zmiany księgi wieczystej.

3. W przypadku przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, odpis zupełny księgi wieczystej przedstawia wpisy wykreślone oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu, ujawnione od chwili przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

§ 5.
Wniosek o wydanie jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, składa się:

1) w centrali Centralnej Informacji albo ekspozyturze Centralnej Informacji – bezpośrednio albo korespondencyjnie;

2) w centrali Centralnej Informacji – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3.

§ 6.
1. W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 1, wniosek o wydanie jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, składa się na urzędowym formularzu.

2. Urzędowe formularze wniosków udostępnia się nieodpłatnie w centrali Centralnej Informacji i ekspozyturach Centralnej Informacji.

3. Urzędowe formularze wniosków udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, urzędowe formularze wniosków udostępnia się w formie umożliwiającej ich wypełnienie.

§ 7.
1. Składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3, wniosek o wydanie jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz wniosek o wyszukanie ksiąg wieczystych w cbdkw wnosi się wraz z opłatą.

2. Wnioskodawca zwolniony z mocy ustawy od opłaty od wniosku składa wniosek za pośrednictwem konta założonego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.

3. Założenie konta w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3, następuje na wniosek złożony w Centralnej Informacji, który zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) wskazanie konkretnego przepisu prawa, na podstawie którego wnioskodawca jest zwolniony od opłaty;

3) dane identyfikacyjne osoby fizycznej działającej z upoważnienia i na rzecz wnioskodawcy zwolnionego od opłaty z mocy ustawy, obejmujące: imię, nazwisko oraz numer PESEL, jeżeli został nadany.

4. Centralna Informacja informuje o założeniu konta w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.

5. Wniosek składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3, opłacany jest wyłącznie za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia wniosku i identyfikację wnoszącego opłatę, udostępnionych przez ten system.

6. System teleinformatyczny, o którym mowa w § 3, uniemożliwia złożenie wniosku nieopłaconego lub opłaconego niezgodnie z żądaniem.

7. Jeżeli wnioskodawca składa równocześnie więcej niż jeden wniosek, dopuszcza się jednoczesne uiszczenie sumy opłat od poszczególnych wniosków podlegających opłacie.

§ 8.
1. Do wniosku złożonego bezpośrednio w centrali Centralnej Informacji dołącza się oryginalny dowód wniesienia opłaty na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości albo wydruk, o którym mowa w ust. 3. Do wniosku złożonego bezpośrednio w ekspozyturze Centralnej Informacji dołącza się oryginalny dowód wniesienia opłaty na wskazany rachunek bankowy sądu, przy którego wydziale ksiąg wieczystych prowadzona jest ekspozytura, bądź w kasie tego sądu albo wydruk, o którym mowa w ust. 3. Oryginalny dowód wniesienia opłaty, po potwierdzeniu na nim faktu wydania dokumentu, zwraca się wnioskodawcy.

2. Do wniosku złożonego korespondencyjnie w centrali Centralnej Informacji dołącza się kopię dowodu wpłaty na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości albo wydruk, o którym mowa w ust. 3. Do wniosku złożonego korespondencyjnie w ekspozyturze Centralnej Informacji dołącza się kopię dowodu wniesienia opłaty na wskazany rachunek bankowy sądu, przy którego wydziale ksiąg wieczystych prowadzona jest ekspozytura, albo wydruk, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku dołączenia do wniosku dowodu wniesienia opłaty w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca w nim kwota stanowi opłatę za składany wniosek.

4. Dowodu wniesienia opłaty w formie kopii albo wydruku nie zwraca się wnioskodawcy.

§ 9.
1. Wniosek, o którym mowa w § 5, rejestruje się w prowadzonej w centrali Centralnej Informacji albo ekspozyturach Centralnej Informacji ewidencji wniosków, zamieszczając w niej dane o chwili wpływu wniosku, rodzaju wniosku oraz chwili i sposobie jego załatwienia.

2. Wniosek o wyszukanie ksiąg wieczystych w cbdkw rejestruje się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3, zamieszczając informację o wnioskodawcy, chwili wpływu wniosku oraz okolicznościach, o których mowa w § 18 ust. 5.

§ 10.
1. Wniosek niezłożony na urzędowym formularzu, nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, a także wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, lub złożony z naruszeniem § 8 ust. 1–3, pozostawia się bez nadania biegu, o czym zawiadamia się wnioskodawcę, wraz z podaniem przyczyny.

2. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia braki, o których mowa w ust. 1, zostaną usunięte, wydaje się żądany dokument.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą wniosków złożonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3.

§ 11.
1. Dokumenty wydawane przez Centralną Informację są opatrzone, z zastrzeżeniem dokumentów samodzielnie wydrukowanych w trybie art. 364 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, zwanej dalej „ustawą”, pieczęcią urzędową i podpisem upoważnionego pracownika, zawierają oznaczenie sygnatury, a także oznaczenie i liczbę stron oraz miejsce sporządzenia dokumentu.

2. Niezależnie od treści złożonego wniosku Centralna Informacja wydaje dokument opisujący stan prawny ujawniony w księdze wieczystej, który zawiera także informację o dacie, godzinie, minucie i sekundzie, w której nastąpiło pobranie danych z cbdkw.

§ 12.
Składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3, wniosek o wydanie dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 1, może zawierać żądanie samodzielnego wydrukowania dokumentu w trybie art. 364 ust. 4 ustawy albo żądanie jego doręczenia na wskazany przez wnioskodawcę adres.
§ 13.
1. Dokument, o którym mowa w § 4 ust. 1, wydawany jest bezpośrednio wnioskodawcy przez centralę Centralnej Informacji albo ekspozytury Centralnej Informacji.

2. Jeżeli we wniosku o wydanie dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 1, zawarto żądanie doręczenia dokumentu, centrala Centralnej Informacji albo ekspozytura Centralnej Informacji przesyła dokument na wskazany we wniosku adres.

3. Przepis ust. 2 stosuje się także w razie zaistnienia przeszkód uniemożliwiających wydanie bezpośrednio wnioskodawcy dokumentu przez centralę Centralnej Informacji albo ekspozyturę Centralnej Informacji.

§ 14.
1. Jeżeli wniosek o wydanie dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 1, dotyczy księgi wieczystej, której treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, Centralna Informacja przekazuje go wraz z oryginalnym dowodem wniesienia opłaty albo dowodem wniesienia opłaty w formie kopii albo wydruku w celu załatwienia właściwemu sądowi rejonowemu prowadzącemu księgi wieczyste.

2. System teleinformatyczny, o którym mowa w § 3, uniemożliwia złożenie wniosku dotyczącego księgi wieczystej, której treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. W takim przypadku wnioskodawca jest informowany o braku numeru księgi wieczystej w cbdkw.

§ 15.
1. Przeglądanie księgi wieczystej odbywa się na wniosek złożony w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.

2. Przeglądanie księgi wieczystej nie wymaga uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.

3. Przeglądanie księgi wieczystej polega na wywołaniu na ekran monitora aktualnej albo zupełnej treści żądanej księgi wieczystej.

4. W każdej ekspozyturze Centralnej Informacji umożliwia się przeglądanie treści księgi wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3.

5. Ze względu na bezpieczeństwo cbdkw Centralna Informacja może ograniczyć możliwość przeglądania ksiąg wieczystych poprzez wskazanie maksymalnej liczby wniosków o przeglądanie ksiąg wieczystych kierowanych z jednej lokalizacji internetowej lub przedłużenie minimalnego czasu na udzielenie dostępu do księgi wieczystej.

§ 16.
1. Dokument wydrukowany samodzielnie w trybie art. 364 ust. 4 ustawy posiada następujące cechy:

1) informację, że został on samodzielnie wydrukowany w trybie art. 364 ust. 4 ustawy;

2) niepowtarzalny identyfikator wydruku umożliwiający weryfikację samodzielnie wydrukowanego dokumentu z danymi zawartymi w cbdkw;

3) adres strony internetowej umożliwiającej weryfikację treści dokumentu;

4) oznaczenie danych adresowych Centralnej Informacji, z której pochodzą dane ujawnione w dokumencie;

5) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wydanie dokumentu w trybie art. 364 ust. 4 ustawy;

6) klauzulę, że dane ujawnione w dokumencie są aktualne na dzień, godzinę, minutę i sekundę, w której nastąpiło wydanie dokumentu w trybie art. 364 ust. 4 ustawy;

7) wskazanie, ile stron liczy dokument, oraz oznaczenie numeru każdej strony;

8) nazwę dokumentu zgodną z § 4 ust. 1;

9) klauzulę, że zgodnie z art. 364 ust. 4 zdanie drugie ustawy samodzielnie wydrukowany dokument posiada moc dokumentu wydawanego przez sąd, bez zaopatrywania go w pieczęć urzędową i podpis upoważnionego pracownika;

10) pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w § 17.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5, 7 i 8, ujawnia się na każdej stronie dokumentu.

§ 17.
1. Weryfikacja stanowi procedurę umożliwiającą potwierdzenie, że dokument poddany weryfikacji pochodzi z Centralnej Informacji. Weryfikacja nie jest obowiązkowa.

2. Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego dokumentu jest możliwa za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3. Do ograniczenia możliwości weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu stosuje się przepis § 15 ust. 5.

3. Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego dokumentu jest możliwa w ciągu 24 miesięcy od chwili złożenia wniosku w trybie art. 364 ust. 4 ustawy.

4. Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego dokumentu jest bezpłatna i nie wymaga uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.

5. Procedura weryfikacji składa się z następujących etapów:

1) w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3, udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, weryfikujący odnajduje funkcjonalność weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu;

2) weryfikujący wprowadza identyfikator wydruku, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2.

6. Wynikiem weryfikacji jest pochodząca z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3, informacja:

1) o tym, że dokument o podanym identyfikatorze został wydany przez Centralną Informację w trybie w art. 364 ust. 4 ustawy, o chwili wydania i jego treści, albo

2) o tym, że dokument o podanym identyfikatorze nie został wydany przez Centralną Informację w trybie w art. 364 ust. 4 ustawy albo został wydany wcześniej niż 24 miesiące od chwili złożenia wniosku w trybie art. 364 ust. 4 ustawy.

7. W przypadku informacji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, jeżeli treść księgi wieczystej uległa zmianie od chwili wydania dokumentu, system teleinformatyczny, o którym mowa w § 3, wskazuje, w jakich działach i rubrykach księgi wieczystej dane zawarte w samodzielnie wydrukowanym dokumencie nie są aktualne. System teleinformatyczny, o którym mowa w § 3, umożliwia przeglądanie treści księgi wieczystej stanowiącej źródło danych dla samodzielnie wydrukowanego dokumentu bez składania odrębnego wniosku.

8. Wynik weryfikacji może zostać wydrukowany samodzielnie przez weryfikującego.

9. Wydruk, o którym mowa w ust. 8, zawiera dane określające weryfikowany dokument oraz czas i wynik weryfikacji.

§ 18.
1. Zgoda Ministra Sprawiedliwości na wielokrotne nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych, o której mowa w art. 364 ust. 8 ustawy, udzielana jest na wniosek, który zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) oznaczenie podmiotu, o którym mowa w art. 364 ust. 8 ustawy;

3) wskazanie ustawowych zadań, o których mowa w art. 364 ust. 8 ustawy, z powołaniem konkretnych przepisów prawa;

4) uzasadnienie przesłanki niezbędności, o której mowa w art. 364 ust. 8 ustawy;

5) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 364 ust. 8 pkt 1–6 oraz 8–17 ustawy, dane identyfikacyjne osób fizycznych działających z upoważnienia i na rzecz tego podmiotu, obejmujące: imię, nazwisko oraz numer PESEL, jeżeli został nadany;

6) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 364 ust. 8 pkt 7 i 18 ustawy, dane identyfikacyjne tych osób, obejmujące: imię, nazwisko oraz numer PESEL, jeżeli został nadany.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 364 ust. 9 ustawy, we wniosku należy wskazać i uzasadnić uprawnienie wnioskodawcy do występowania w imieniu grupy podmiotów.

3. W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w art. 364 ust. 8 ustawy, wnioskodawca informowany jest o założeniu kont użytkowników mających prawo wyszukiwania ksiąg wieczystych w cbdkw.

4. Osoba fizyczna działająca z upoważnienia i na rzecz podmiotu uprawnionego do składania wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych uwierzytelnia się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 3.

5. Osoba, o której mowa w ust. 4, wskazuje kryterium wyszukania oraz uzasadnia szczegółowo potrzebę wyszukania ksiąg wieczystych w cbdkw, chyba że sprawa, w której następuje wyszukanie, posiada sygnaturę – wówczas wystarczy jej podanie.

§ 19.
1. Wyszukanie ksiąg wieczystych w cbdkw za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3, polega na wywołaniu na ekran monitora numerów ksiąg wieczystych spełniających wskazane przez wnioskującego kryteria wyszukania ksiąg wieczystych.

2. Wyszukanie ksiąg wieczystych może być przeprowadzone według następujących kryteriów:

1) oznaczenie nieruchomości, lokalu lub domu jednorodzinnego;

2) oznaczenie podmiotu wpisanego do działu II księgi wieczystej;

3) numer dziennika księgi wieczystej;

4) elementy numeru księgi wieczystej, zawierające co najmniej czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona, oraz numer w repertorium ksiąg wieczystych.

§ 20.
1. W wyniku wyszukania ksiąg wieczystych w cbdkw ujawnia się także kryteria, na podstawie których miało miejsce wyszukanie.

2. Wynik wyszukania ksiąg wieczystych w cbdkw odzwierciedla stan danych zawartych w cbdkw, a także zawiera informację o dacie, godzinie, minucie i sekundzie, w której nastąpiło pobranie danych z cbdkw.

3. Osoba dokonująca wyszukania ksiąg wieczystych w cbdkw może przeglądać wyszukane księgi bez składania odrębnych wniosków.

4. Centralna Informacja może ograniczyć liczbę jednorazowo wyszukanych ksiąg wieczystych. W takim przypadku system teleinformatyczny, o którym mowa w § 3, ujawnia w wyniku wyszukania tylko część numerów ksiąg wieczystych, informując o tym wnioskującego.

§ 21.
1. Zgoda Ministra Sprawiedliwości, o której mowa w art. 364 ust. 13 ustawy, na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w cbdkw, bez konieczności każdorazowego składania wniosku do Centralnej Informacji udzielana jest na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 364 ust. 8 ustawy, zawierający:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) oznaczenie podmiotu, o którym mowa w art. 364 ust. 8 ustawy;

3) wskazanie ustawowych zadań, o których mowa w art. 364 ust. 8 ustawy, z powołaniem konkretnych przepisów prawa;

4) uzasadnienie przesłanki niezbędności, o której mowa w art. 364 ust. 8 ustawy;

5) uzasadnienie przesłanki, o której mowa w art. 364 ust. 13 pkt 3 ustawy, poprzez wskazanie specyfiki i zakresu realizowanych zadań ustawowych wymagających wyszukiwania ksiąg wieczystych w trybie art. 364 ust. 13 ustawy;

6) oświadczenie podmiotu występującego o zgodę w trybie art. 364 ust. 13 ustawy, że posiada urządzenia lub systemy teleinformatyczne, umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z cbdkw, zakresu danych oraz daty ich uzyskania;

7) oświadczenie podmiotu występującego o zgodę w trybie art. 364 ust. 13 ustawy o posiadaniu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed wykorzystaniem uzyskanych danych niezgodnie z celem;

8) wskazanie osoby umocowanej do rozwiązywania technicznych problemów udzielenia możliwości wyszukiwania ksiąg wieczystych;

9) oświadczenie o wykorzystywaniu dostępu w trybie 364 ust. 13 ustawy wyłącznie zgodnie z celem wynikającym z ustawy i oświadczenie o zabezpieczeniu danych uzyskanych w wyniku wyszukania.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 364 ust. 9 ustawy, we wniosku należy wskazać i uzasadnić uprawnienie wnioskodawcy do występowania w imieniu grupy podmiotów.

3. Centralna Informacja może żądać szczegółowego wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7.

4. Decyzja Ministra Sprawiedliwości, o której mowa w art. 364 ust. 13 ustawy, stanowi podstawę do stworzenia przez Centralną Informację technicznych warunków umożliwiających jej wykonanie.

§ 22.
Ustala się wzór urzędowego formularza wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 23.
Ustala się następujący zakres danych objętych wnioskiem składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3:

1) dla wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej:

a) wskazanie, czy wydany ma być odpis zwykły czy zupełny,

b) numer księgi wieczystej,

c) żądanie wydania dokumentu w celu jego samodzielnego wydrukowania albo żądanie doręczenia dokumentu na wskazany adres,

d) w przypadku żądania doręczenia dokumentu na wskazany adres – także imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres, na który należy dokonać doręczenia;

2) dla wniosku o wydanie wyciągu z księgi wieczystej:

a) wskazanie numerów działów, z których ma być dokonany wyciąg,

b) numer księgi wieczystej,

c) żądanie wydania dokumentu w celu jego samodzielnego wydrukowania albo żądanie doręczenia dokumentu na wskazany adres,

d) w przypadku żądania doręczenia dokumentu na wskazany adres – także imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres, na który należy dokonać doręczenia;

3) dla wniosku o wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej:

a) numer księgi wieczystej,

b) żądanie wydania dokumentu w celu jego samodzielnego wydrukowania albo żądanie doręczenia dokumentu na wskazany adres,

c) w przypadku żądania doręczenia dokumentu na wskazany adres – także imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres, na który należy dokonać doręczenia;

4) dla wniosku o przeglądanie księgi wieczystej: numer księgi wieczystej;

5) dla wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w cbdkw:

a) wskazanie kryteriów, o których mowa w § 19 ust. 2,

b) uzasadnienie potrzeby wyszukania ksiąg wieczystych zgodnie z § 18 ust. 5.

§ 24.
Dopuszcza się składanie wniosków o wydanie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, według dotychczasowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (Dz. U. Nr 162, poz. 1572 oraz z 2009 r. Nr 29, poz. 188) do czasu wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 25.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.2)

Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 830, 941 i 1289.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. Nr 162, poz. 1571 oraz z 2005 r. Nr 119, poz. 1011), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. poz. 941).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ODPISU KSIĘGI WIECZYSTEJ, WYCIĄGU Z KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ ZAŚWIADCZENIA O ZAMKNIĘCIU KSIĘGI WIECZYSTEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 listopada 2013 r. (poz. 1407)

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ODPISU KSIĘGI WIECZYSTEJ, WYCIĄGU Z KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ ZAŚWIADCZENIA O ZAMKNIĘCIU KSIĘGI WIECZYSTEJ

strona 1

infoRgrafika

strona 2

infoRgrafika

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej jest drukowany w kolorze czerwonym o symbolu PANTONE Red 032. W przypadku korzystania z wniosku udostępnionego za pośrednictwem Internetu na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości, wniosek drukuje się w kolorze czarno-białym.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama