reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

Na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

DZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób zakładania oraz prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) księdze wieczystej – należy przez to rozumieć księgę wieczystą prowadzoną w systemie informatycznym;

2) dotychczasowej księdze wieczystej – należy przez to rozumieć księgę wieczystą, której treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym;

3) adnotacji – należy przez to rozumieć: wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o skardze kasacyjnej, wzmiankę o wszczęciu postępowania z urzędu, wykonanie orzeczenia sądu w wyniku rozpoznania środka zaskarżenia oraz inne zapisy o charakterze czynności technicznej;

4) wniosku o wpis – należy przez to rozumieć także zawiadomienie syndyka, sędziego-komisarza i inne przewidziane w przepisach szczególnych;

5) EGIB – należy przez to rozumieć ewidencję gruntów i budynków;

6) RZHLZ – należy przez to rozumieć rejestr zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych.

§ 3.
1. Akta księgi wieczystej zakłada się z chwilą założenia księgi wieczystej.

2. Do akt księgi wieczystej załącza się wszelkie dokumenty i inne pisma dotyczące danej księgi wieczystej w porządku chronologicznym, nadając każdej karcie kolejny numer według zasad biurowości sądowej.

3. Do akt księgi wieczystej dołącza się w niezbędnym zakresie dokumenty należące do zaginionej lub zniszczonej dotychczasowej księgi wieczystej lub części takiej księgi, które zostały odnalezione, oraz zbiór dokumentów, jeżeli był prowadzony dla tej nieruchomości.

4. Jeżeli przedmiotem wniosku są wpisy w dwu lub więcej księgach wieczystych, wniosek wraz z dokumentami załącza się do akt jednej z tych ksiąg.

5. Wniosek o odłączenie części nieruchomości załącza się wraz z dokumentami do akt księgi wieczystej, do której przenosi się odłączoną część nieruchomości.

§ 4.
1. Akta księgi wieczystej prowadzi się w twardych teczkach, na których zamieszcza się:

1) nazwę sądu, nazwę gminy (miasta), numer repertorium księgi wieczystej i numer tomu akt księgi wieczystej, jeżeli składają się one z więcej niż jednego tomu;

2) napis „grunt oddany w użytkowanie wieczyste”, jeżeli księga wieczysta jest prowadzona dla takiego gruntu;

3) napis „lokal nr ... wyodrębniony z nieruchomości wpisanej w księdze wieczystej nr ...”, jeżeli księga wieczysta jest prowadzona dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość;

4) napis „księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości wspólnej”, jeżeli księga wieczysta jest prowadzona dla nieruchomości, z której są wyodrębniane lokale stanowiące odrębną nieruchomość;

5) napis „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (nazwa spółdzielni)”, jeżeli księga wieczysta jest prowadzona dla takiego prawa.

2. Na okładce akt księgi wieczystej zamieszcza się notatkę o czynnościach, o których mowa w § 3 ust. 3.

DZIAŁ II

Oznaczenie i struktura księgi wieczystej

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 5. [Struktura księgi wieczystej]

1. Księga wieczysta zawiera cztery działy, podzielone na rubryki i pola. Rubryki i pola mogą być podzielone odpowiednio na podrubryki i podpola.

2. Pole księgi wieczystej oznacza się niepowtarzalnym numerem składającym się z czterech części określających odpowiednio: dział księgi wieczystej, rubrykę, podrubrykę i numer kolejny pola w ramach podrubryki. Jeżeli dana rubryka nie jest podzielona na podrubryki, trzecią częścią numeru jest cyfra „0”.

3. Podpola danego pola oznacza się kolejnymi literami alfabetu.

4. W takiej samej strukturze przechowuje się w systemie informatycznym także dane dotyczące oznaczenia księgi wieczystej.

§ 6.
1. W przypadku gdy zachodzi konieczność wpisania w pojedynczym polu więcej niż jednego elementu wpisu lub adnotacji, pole to powtarza się w strukturze księgi wieczystej tyle razy, ile jest elementów wpisu lub adnotacji, tak aby każdy z tych elementów został wpisany w osobnym polu.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy zachodzi potrzeba wpisania w strukturę księgi wieczystej więcej niż jednego elementu wpisu lub adnotacji, dla których przewidziano w tej strukturze odrębne pole.

3. Pola, w których nie dokonuje się wpisu, pozostawia się niewypełnione.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do rubryk, podrubryk i podpól, z tym że w przypadku działów III i IV w strukturze księgi wieczystej powtarza się zestaw rubryk składających się na strukturę działu księgi wieczystej.

§ 7.
Każdy dział księgi wieczystej zawiera rubrykę „wzmianka w księdze wieczystej”, oznaczoną odpowiednio: 1.1 w dziale I-O, 1.10 w dziale I-Sp, 2.1 w dziale II, 3.1 w dziale III i 4.1 w dziale IV, obejmującą odpowiednio pola:

1) „wzmianka”: 1.1.0.1 w dziale I-O, 1.10.0.1 w dziale I-Sp, 2.1.0.1 w dziale II, 3.1.0.1 w dziale III, 4.1.0.1 w dziale IV – wzmianka o: wniosku, skardze na orzeczenie referendarza sądowego, apelacji, skardze kasacyjnej lub wszczęciu postępowania z urzędu, obejmująca dane, o których mowa w § 70;

2) „chwila zamieszczenia”: 1.1.0.2 w dziale I-O, 1.10.0.2 w dziale I-Sp, 2.1.0.2 w dziale II, 3.1.0.2 w dziale III, 4.1.0.2 w dziale IV – data, godzina i minuta zamieszczenia wzmianki w księdze wieczystej;

3) „chwila wykreślenia”: 1.1.0.3 w dziale I-O, 1.10.0.3 w dziale I-Sp, 2.1.0.3 w dziale II, 3.1.0.3 w dziale III, 4.1.0.3 w dziale IV – data, godzina i minuta wykreślenia wzmianki w księdze wieczystej;

4) „omówienie wykreślenia”: 1.1.0.4 w dziale I-O, 1.10.0.4 w dziale I-Sp, 2.1.0.4 w dziale II, 3.1.0.4 w dziale III, 4.1.0.4 w dziale IV – podstawa wykreślenia lub przyczyna usunięcia wzmianki w księdze wieczystej.

§ 8.
Dopuszczalne jest zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 6 ust. 1 i 4, w odniesieniu do rubryk: 1.1, 1.10, 2.1, 3.1, 4.1.
§ 9.
1. Działy: I-O, I-Sp, III i IV księgi wieczystej, której treść została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, zawierają rubrykę „komentarz”, oznaczoną odpowiednio: 1.9 w dziale I-O, 1.14 w dziale I-Sp, 3.7 w dziale III i 4.7 w dziale IV, składającą się z jednego pola „komentarz do migracji”, odpowiednio: 1.9.0.1 w dziale I-O, 1.14.0.1 w dziale I-Sp, 3.7.0.1 w dziale III i 4.7.0.1 w dziale IV – zawierającego zamieszczone w odpowiednich podpolach:

A: wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej,

B: ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale w dotychczasowej księdze wieczystej, której treść została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

2. Dział II księgi wieczystej zawiera rubrykę 2.8 „komentarz”, składającą się z jednego pola 2.8.0.1 „komentarz do migracji” zawierającego w podpolu A: wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej.

Rozdział 2

Oznaczenie księgi wieczystej

§ 10. [Podział oznaczenia księgi wieczystej na rubryki]

Oznaczenie księgi wieczystej jest podzielone na rubryki: (0.1) – informacje podstawowe, (0.2) – dane o założeniu księgi wieczystej, (0.3) – dane o zamknięciu księgi wieczystej, (0.4) – podstawa zmiany.
§ 11.
Rubryka 0.1 „informacje podstawowe” obejmuje następujące pola:

1) 0.1.0.1 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, na który składają się: czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona, numer według repertorium ksiąg wieczystych oraz cyfra kontrolna. Poszczególne elementy numeru oddziela się znakiem ”/”. Oznaczenia kodów wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) 0.1.0.2 „oznaczenie wydziału” – oznaczenie wydziału właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, podane w odpowiednich podpolach:

A: nazwa sądu,

B: siedziba sądu,

C: kod wydziału,

D: numer wydziału,

E: nazwa wydziału;

3) 0.1.0.3 „typ księgi” – napis wskazujący na rodzaj nieruchomości lub prawa, dla którego jest prowadzona księga wieczysta:

a) dla nieruchomości gruntowej odpowiednio: „nieruchomość gruntowa”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość”,

b) dla nieruchomości budynkowej: „budynek stanowiący odrębną nieruchomość”,

c) dla nieruchomości lokalowej: „lokal stanowiący odrębną nieruchomość”,

d) dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu”.

§ 12.
Rubryka 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej” obejmuje następujące pola:

1) 0.2.0.1 „stan w czasie założenia” – wskazanie, że założenie księgi wieczystej następuje:

– dla nieruchomości, dla której nie była prowadzona księga wieczysta,

– dla nieruchomości, dla której był prowadzony zbiór dokumentów,

– dla nieruchomości, dla której prowadzona była księga wieczysta dawna,

– dla nieruchomości, dla której prowadzona była dotychczasowa księga wieczysta, która zaginęła lub uległa zniszczeniu,

– w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wieczystej,

– w wyniku wyodrębnienia lokalu.

Przepis stosuje się odpowiednio do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) 0.2.0.2 „chwila zapisania księgi” – data, godzina i minuta pierwszego zapisu księgi wieczystej w urządzeniach centralnej bazy danych ksiąg wieczystych;

3) 0.2.0.3 „chwila ujawnienia księgi” – data, godzina i minuta pierwszego ujawnienia treści księgi wieczystej po zakończeniu migracji; dla księgi wieczystej założonej w systemie informatycznym chwila ujawnienia księgi wieczystej jest zgodna z chwilą zapisania księgi wieczystej wpisaną w polu 0.2.0.2 „chwila zapisania księgi”;

4) 0.2.0.4 „data założenia dotychczasowej księgi wieczystej” – data założenia księgi wieczystej, której treść została przeniesiona z dotychczas ustalonych wzorów do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

§ 13.
Rubryka 0.3 „dane o zamknięciu księgi wieczystej” obejmuje następujące pola:

1) 0.3.0.1 „chwila zamknięcia księgi” – data, godzina i minuta zapisu zamknięcia księgi wieczystej, w przypadku odłączenia całości nieruchomości do innej księgi wieczystej, zgodna z datą przyłączenia nieruchomości do tej księgi;

2) 0.3.0.2 „podstawa zamknięcia księgi” – przyczyna zamknięcia księgi wieczystej.

§ 14.
Rubryka 0.4 „podstawa zmiany” obejmuje jedno pole 0.4.0.1 „podstawa zmiany”, przeznaczone na wskazanie przyczyny dokonania zmiany w polach odpowiednio: 0.1.0.3 „typ księgi”, 0.2.0.1 „stan w czasie założenia” i 0.2.0.4 „data założenia dotychczasowej księgi wieczystej”, składających się na oznaczenie księgi wieczystej.
§ 15.
W rubryce 0.4 „podstawa zmiany” w polu 0.4.0.1 „podstawa zmiany” jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 6 ust. 1 i 4.

Rozdział 3

Struktura działu I księgi wieczystej

§ 16. [Dział I księgi wieczystej]

Dział I księgi wieczystej składa się z działu I-O „Oznaczenie nieruchomości” i działu I-Sp „Spis praw związanych z własnością”.
§ 17.
1. Dział I-O księgi wieczystej jest podzielony na rubryki: (1.2) – numer nieruchomości, (1.3) – położenie, (1.4) – oznaczenie, (1.5) – obszar, (1.6) – zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków.

2. Rubryka 1.4 „oznaczenie” jest podzielona na podrubryki: 1.4.1 – działka ewidencyjna, 1.4.2 – budynek, 1.4.3 – urządzenie, 1.4.4 – lokal.

§ 18.
Rubryka 1.2 „numer nieruchomości” obejmuje jedno pole 1.2.0.1 „numer bieżący nieruchomości”, w którym wpisuje się kolejny numer nieruchomości ujawnianej w księdze wieczystej. Zmiana numeru bieżącego nieruchomości następuje tylko w przypadku odłączania lub przyłączania części nieruchomości.
§ 19.
W rubryce 1.3 „położenie” wpisuje się dane określające położenie nieruchomości gruntowej, budynkowej, lokalowej oraz dane o położeniu lokalu lub budynku, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
§ 20.
Rubryka 1.3 „położenie” obejmuje następujące pola:

1) 1.3.0.1 „numer porządkowy” – kolejny numer położenia nieruchomości;

2) 1.3.0.2 „województwo” – nazwa województwa, w którym jest położona nieruchomość lub w którym jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) 1.3.0.3 „powiat” – nazwa powiatu, w którym jest położona nieruchomość lub w którym jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; w gminie mającej status miasta na prawach powiatu pole pozostawia się niewypełnione;

4) 1.3.0.4 „gmina” – nazwa gminy lub gminy mającej status miasta na prawach powiatu, w której jest położona nieruchomość lub w której jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

5) 1.3.0.5 „miejscowość” – nazwa miejscowości, w której jest położona nieruchomość lub w której jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

6) 1.3.0.6 „dzielnica” – nazwa dzielnicy, w której jest położona nieruchomość lub w której jest położony lokal lub budynek, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 21.
W rubryce 1.4 „oznaczenie” wpisuje się:

1) w podrubryce 1.4.1 dane o oznaczeniu działek ewidencyjnych składających się na nieruchomość;

2) w podrubryce 1.4.2 dane o oznaczeniu usytuowanych na nieruchomości budynków: budynków stanowiących odrębną nieruchomość albo budynków, z których wyodrębniono lokale stanowiące odrębną nieruchomość, albo budynków, w których znajdują się lokale, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo budynków, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) w podrubryce 1.4.3 dane o oznaczeniu usytuowanych na nieruchomości urządzeń stanowiących odrębną własność;

4) w podrubryce 1.4.4 dane o oznaczeniu lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 22.
Rubryka 1.4 „oznaczenie” obejmuje:

1) w podrubryce 1.4.1 „działka ewidencyjna” następujące pola:

a) 1.4.1.1 „identyfikator działki” – identyfikator obiektów bazy danych ewidencyjnych, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454),

b) 1.4.1.2 „numer działki” – numer działki ewidencyjnej zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

c) 1.4.1.3 „obręb ewidencyjny” – podane w odpowiednich podpolach:

A: numer obrębu lub

B: nazwa obrębu,

w którym jest położona działka ewidencyjna zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

d) 1.4.1.4 „położenie” – wskazanie numeru porządkowego położenia zapisanego w polu 1.3.0.1 „numer porządkowy”, odpowiedniego dla położenia działki ewidencyjnej,

e) 1.4.1.5 „ulica” – nazwa ulicy (alei, placu), przy której jest położona działka ewidencyjna w miejscowościach, w których ulice (aleje, place) są oznaczone nazwami, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

f) 1.4.1.6 „sposób korzystania” – oznaczenie rodzaju użytku gruntowego dla działki ewidencyjnej; jeżeli w skład działki wchodzą użytki z grupy użytków gruntowych „grunty zabudowane i zurbanizowane”, wpisuje się właściwy rodzaj użytku, a w pozostałych przypadkach wpisuje się użytek gruntowy o największej powierzchni,

g) 1.4.1.7 „odłączenie” – podane w odpowiednich podpolach:

A: numer księgi wieczystej, do której została przyłączona działka ewidencyjna odłączona z danej księgi wieczystej,

B: obszar działki podlegającej odłączeniu,

h) 1.4.1.8 „przyłączenie” – podane w odpowiednich podpolach:

A: numer księgi wieczystej, z której została odłączona działka ewidencyjna do danej księgi wieczystej,

B: obszar działki podlegającej przyłączeniu, także w przypadku, gdy podpole A nie zostało wypełnione,

i) 1.4.1.9 „numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów” – podane w odpowiednich podpolach:

A: numer księgi zaginionej,

B: numer księgi zniszczonej,

C: numer księgi dawnej, która utraciła moc prawną,

D: oznaczenie zbioru dokumentów;

2) w podrubryce 1.4.2 „budynek” następujące pola:

a) 1.4.2.1 „identyfikator budynku” – identyfikator obiektu bazy danych ewidencyjnych określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

b) 1.4.2.2 „identyfikator działki” – identyfikator działki ewidencyjnej, wskazany w polu 1.4.1.1 „identyfikator działki”, na której jest usytuowany budynek,

c) 1.4.2.3 „położenie” – wskazanie numeru porządkowego położenia zapisanego w polu 1.3.0.1 „numer porządkowy”, odpowiedniego dla położenia budynku,

d) 1.4.2.4 „dane adresowe” – podane w odpowiednich podpolach:

A: nazwa ulicy (alei, placu), przy której jest usytuowany budynek, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

B: numer porządkowy, którym został oznaczony budynek, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

e) 1.4.2.5 „liczba kondygnacji” – łączna liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych w budynku, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, a jeżeli różne części budynku mają różną liczbę kondygnacji, wpisuje się najwyższą liczbę kondygnacji danego rodzaju,

f) 1.4.2.6 „liczba samodzielnych lokali” – liczba samodzielnych lokali w budynku, z którego mają być wyodrębnione,

g) 1.4.2.7 „powierzchnia użytkowa budynku” – łączne pole powierzchni użytkowej lokali w budynku wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokali,

h) 1.4.2.8 „przeznaczenie budynku” – oznaczenie funkcji użytkowej budynku zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

i) 1.4.2.9 „dalszy opis budynku” – w przypadku gdy budynek jest usytuowany na więcej niż jednej nieruchomości – numery wszystkich ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości,

j) 1.4.2.10 „nieruchomość, na której jest usytuowany budynek” – jeżeli budynek jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności, innym niż związany z użytkowaniem wieczystym gruntu, lub do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podane w odpowiednich podpolach:

A: numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której jest usytuowany budynek, lub

B: w razie braku takiej księgi – numer obrębu,

C: w razie braku takiej księgi – numer działki ewidencyjnej, na której jest położony budynek,

k) 1.4.2.11 „odrębność” – wskazanie, czy budynek stanowi odrębną nieruchomość, czy część składową nieruchomości, dla której jest prowadzona księga wieczysta,

l) 1.4.2.12 „odłączenie” – numer księgi wieczystej, do której został przyłączony budynek odłączony z danej księgi wieczystej, zgodnie z danymi zapisanymi w polu 1.4.1.7 „odłączenie”,

m) 1.4.2.13 „przyłączenie” – numer księgi wieczystej, z której został odłączony budynek do danej księgi wieczystej, zgodnie z danymi zapisanymi w polu 1.4.1.8 „przyłączenie”,

n) 1.4.2.14 „informacja o wyodrębnionych lokalach” – podane w odpowiednich podpolach:

A: numer lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,

B: numer księgi wieczystej założonej dla wyodrębnionego lokalu,

o) 1.4.2.15 „części wspólne po wyodrębnieniu lokali” – części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;

3) w podrubryce 1.4.3 „urządzenie” następujące pola:

a) 1.4.3.1 „identyfikator działki” – identyfikator działki ewidencyjnej, wskazany w polu 1.4.1.1 „identyfikator działki”, na której jest usytuowane urządzenie,

b) 1.4.3.2 „położenie” – wskazanie numeru porządkowego położenia zapisanego w polu 1.3.0.1 „numer porządkowy”, odpowiedniego dla położenia urządzenia,

c) 1.4.3.3 „opis” – opis urządzenia ujawnionego w księdze wieczystej; jeżeli opis polega na odesłaniu do dokumentu objętego treścią wpisu, dla wszystkich urządzeń opisanych w dokumencie wypełnia się jedną podrubrykę,

d) 1.4.3.4 „odłączenie” – numer księgi wieczystej, do której zostało przyłączone urządzenie odłączone z danej księgi wieczystej, zgodnie z danymi zapisanymi w polu 1.4.1.7 „odłączenie”,

e) 1.4.3.5 „przyłączenie” – numer księgi wieczystej, z której zostało odłączone urządzenie do danej księgi wieczystej, zgodnie z danymi zapisanymi w polu 1.4.1.8 „przyłączenie”;

4) w podrubryce 1.4.4 „lokal” następujące pola:

a) 1.4.4.1 „identyfikator lokalu” – identyfikator obiektu bazy danych ewidencyjnych określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

b) 1.4.4.2 „ulica” – nazwa ulicy (alei, placu), przy której jest usytuowany budynek, w którym jest położony lokal, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

c) 1.4.4.3 „numer budynku” – numer porządkowy, którym został oznaczony budynek, w którym jest położony lokal, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

d) 1.4.4.4 „numer lokalu” – numer porządkowy, którym został oznaczony lokal, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

e) 1.4.4.5 „przeznaczenie lokalu” – oznaczenie funkcji użytkowej lokalu, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

f) 1.4.4.6 „opis lokalu” – podane w odpowiednich podpolach:

A: rodzaj izby,

B: liczba izb wchodzących w skład lokalu,

g) 1.4.4.7 „opis pomieszczeń przynależnych” – podane w odpowiednich podpolach:

A: rodzaj pomieszczenia,

B: liczba pomieszczeń przynależnych do lokalu,

h) 1.4.4.8 „kondygnacja” – oznaczenie kondygnacji, na której jest usytuowane główne wejście do lokalu,

i) 1.4.4.9 „przyłączenie” – numer księgi wieczystej, z której lokal został wyodrębniony do danej księgi wieczystej,

j) 1.4.4.10 „nieruchomość zabudowana budynkiem” – dla lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podane w odpowiednich podpolach:

A: numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym własność spółdzielni lub

B: w razie braku takiej księgi – numer obrębu,

C: w razie braku takiej księgi – numer działki ewidencyjnej, na której jest położony budynek,

k) 1.4.4.11 „odrębność” – wskazanie, czy lokal stanowi odrębną nieruchomość, czy stanowi przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

§ 23.
Rubryka 1.5 „obszar” obejmuje jedno pole 1.5.0.1 „obszar”, w którym wpisuje się odpowiednio obszar nieruchomości gruntowej stanowiący sumę pól powierzchni działek ewidencyjnych albo pole powierzchni użytkowej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, albo pole powierzchni użytkowej lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych.
§ 24.
W rubryce 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków” wpisuje się wynik badania zgodności danych zapisanych w księdze wieczystej z danymi ewidencji gruntów i budynków.
§ 25.
Rubryka 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków” obejmuje następujące pola:

1) 1.6.0.1 „zgodność” – znacznik weryfikacji danych wpisanych w dziale I-O księgi wieczystej z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków (Z – zgodny, N – niezgodny, B – brak możliwości sprawdzenia zgodności);

2) 1.6.0.2 „chwila sprawdzenia” – data, godzina i minuta ostatniego sprawdzenia zgodności danych zawartych w księdze wieczystej z danymi ewidencji gruntów i budynków;

3) 1.6.0.3 „wersja bazy EGiB” – data ostatniej aktualizacji stanu bazy danych EGiB, z którą jest dokonywana weryfikacja danych wpisanych w dziale I-O.

§ 26.
W dziale I-O jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 6 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:

1) rubryki: 1.3;

2) podrubryk: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3;

3) pól: 1.4.1.4, 1.4.1.5, 1.4.2.2, 1.4.2.3, 1.4.2.4, 1.4.2.9, 1.4.2.10, 1.4.2.13, 1.4.2.14, 1.4.3.1, 1.4.3.2, 1.4.3.5, 1.4.4.6, 1.4.4.7, 1.4.4.9, 1.4.4.10;

4) podpól: 1.4.1.9A, 1.4.1.9B, 1.4.1.9C, 1.4.1.9D.

§ 27.
1. Dział I-Sp „Spis praw związanych z własnością” składa się z rubryki (1.11) – spis praw.

2. Rubryka 1.11 „spis praw” jest podzielona na podrubryki: 1.11.1 – spis praw związanych z własnością, 1.11.2 – prawo użytkowania wieczystego, 1.11.3 – opis spółdzielni mieszkaniowej.

§ 28.
Podrubryka 1.11.1 „spis praw związanych z własnością” obejmuje pola:

1) 1.11.1.1 „numer prawa” – kolejny numer prawa ujawnianego w dziale I-Sp księgi wieczystej;

2) 1.11.1.2 „napis” – napis w brzmieniu:

a) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego”,

b) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość”,

c) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”,

d) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”;

3) 1.11.1.3 „rodzaj prawa” – rodzaj ujawnianego prawa związanego z własnością nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego lub spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu;

4) 1.11.1.4 „treść prawa” – treść prawa, o którym mowa w pkt 3, innego niż własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, chyba że treść prawa została ujawniona w polu 3.4.1.2 „treść wpisu” księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości obciążonej prawem;

5) 1.11.1.5 „księga powiązana” – dla prawa związanego z własnością nieruchomości ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, podane w odpowiednich podpolach:

A: numer tej księgi wieczystej,

B: kolejny numer wpisu, pod którym w polu 3.2.0.1 „numer wpisu” księgi wieczystej wskazanej w podpolu A zostało ujawnione prawo;

6) 1.11.1.6 „udział związany” – jeżeli prawem, o którym mowa w pkt 3, jest własność lub prawo użytkowania wieczystego innej nieruchomości, ujawnia się w odpowiednich podpolach:

A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, lub

B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,

C: numer księgi wieczystej, w której ujawniono udział,

D: numer udziału w prawie, pod którym w polu 2.3.0.1 „numer udziału w prawie” księgi wieczystej, wskazanej w podpolu C, został ujawniony udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej;

7) 1.11.1.7 „rodzaj zmiany” – opisanie zmian dokonanych we wpisie prawa z powołaniem pól, których zmiana dotyczy.

§ 29.
Podrubryka 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego” obejmuje następujące pola:

1) 1.11.2.1 „okres użytkowania” – termin, do kiedy zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego;

2) 1.11.2.2 „sposób korzystania” – sposób korzystania z nieruchomości wynikający z umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

§ 30.
Podrubryka 1.11.3 „opis spółdzielni mieszkaniowej” obejmuje następujące pola:

1) pole: 1.11.3.1 „nazwa spółdzielni mieszkaniowej” – nazwa spółdzielni mieszkaniowej, w której jest ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

2) pole: 1.11.3.2 „siedziba spółdzielni mieszkaniowej” – siedziba spółdzielni mieszkaniowej, w której jest ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) pole: 1.11.3.3 „REGON spółdzielni mieszkaniowej” – numer identyfikacyjny REGON spółdzielni mieszkaniowej, w której jest ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 31.
W dziale I-Sp jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 6 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:

1) podrubryki: 1.11.1;

2) pól: 1.11.1.5, 1.11.1.6, 1.11.1.7.

Rozdział 4

Struktura działu II księgi wieczystej

§ 32. [Dział II „Własność”]

1. Dział II „Własność” jest podzielony na rubryki: (2.2) – właściciel, (2.3) – właściciel wyodrębnionego lokalu, (2.4) – użytkownik wieczysty, (2.5) – uprawniony.

2. Rubryka 2.2 „właściciel” jest podzielona na podrubryki: 2.2.1 – udział, 2.2.2 – Skarb Państwa, 2.2.3 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 2.2.4 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 2.2.5 – osoba fizyczna.

3. Rubryka 2.4 „użytkownik wieczysty” jest podzielona na podrubryki: 2.4.1 – napis, 2.4.2 – udział, 2.4.3 – Skarb Państwa, 2.4.4 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 2.4.5 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 2.4.6 – osoba fizyczna.

4. Rubryka 2.5 „uprawniony” jest podzielona na podrubryki: 2.5.1 – udział, 2.5.2 – Skarb Państwa, 2.5.3 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 2.5.4 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 2.5.5 – osoba fizyczna.

§ 33.
W podrubrykach odpowiednio: 2.2.1, 2.4.2, 2.5.1 „udział” oznacza się udział w prawie do nieruchomości lub udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.
§ 34.
W rubryce 2.2 „właściciel” wpisuje się osobę właściciela lub współwłaściciela.
§ 35.
Rubryka 2.2 „właściciel” obejmuje:

1) w podrubryce 2.2.1 „udział” następujące pola:

a) 2.2.1.1 „numer udziału w prawie” – kolejny numer udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości,

b) 2.2.1.2 „wielkość udziału” – wielkość udziału Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku międzygminnego, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną lub osoby fizycznej w prawie własności (współwłasności) nieruchomości,

c) 2.2.1.3 „rodzaj wspólności” – jeżeli prawo przysługuje kilku podmiotom wspólnie – rodzaj wspólności, w której udziały nie są oznaczone;

2) w podrubryce 2.2.2 „Skarb Państwa” następujące pola:

szczegółowe dane identyfikujące organ reprezentujący Skarb Państwa, osobę prawną, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd:

a) 2.2.2.1 „udział w prawie” – wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 „numer udziału w prawie”,

b) 2.2.2.2 „nazwa” – nazwa organu reprezentującego Skarb Państwa, osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

c) 2.2.2.3 „siedziba” – siedziba osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

d) 2.2.2.4 „REGON” – numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

e) 2.2.2.5 „rola instytucji” – wskazanie roli instytucji poprzez wpisanie: organ reprezentujący Skarb Państwa, osoba prawna, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowa jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd;

3) w podrubryce 2.2.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)” następujące pola:

szczegółowe dane identyfikujące jednostkę samorządu terytorialnego lub związek międzygminny:

a) 2.2.3.1 „udział w prawie” – wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 „numer udziału w prawie”,

b) 2.2.3.2 „nazwa” – nazwa jednostki samorządu terytorialnego lub jej związku,

c) 2.2.3.3 „siedziba” – siedziba jednostki samorządu terytorialnego lub jej związku,

d) 2.2.3.4 „REGON” – numer identyfikacyjny REGON jednostki samorządu terytorialnego lub jej związku,

szczegółowe dane identyfikujące samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd:

e) 2.2.3.5 „nazwa uprawnionego” – nazwa samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd,

f) 2.2.3.6 „siedziba uprawnionego” – siedziba samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd,

g) 2.2.3.7 „REGON uprawnionego” – numer identyfikacyjny REGON samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd;

4) w podrubryce 2.2.4 „inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną” następujące pola:

szczegółowe dane identyfikujące osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną:

a) 2.2.4.1 „udział w prawie” – wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 „numer udziału w prawie”,

b) 2.2.4.2 „nazwa” – nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a w przypadku przedsiębiorcy – firma,

c) 2.2.4.3 „siedziba” – siedziba osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną,

d) 2.2.4.4 „REGON” – numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, jeżeli przepisy odrębne przewidują nadanie jej numeru,

e) 2.2.4.5 „stan przejściowy” – w upadłości, w likwidacji lub w organizacji;

5) w podrubryce 2.2.5 „osoba fizyczna” następujące pola:

szczegółowe dane identyfikujące osobę fizyczną:

a) 2.2.5.1 „udział w prawie” – wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 „numer udziału w prawie”,

b) 2.2.5.2 „imię pierwsze” – pierwsze imię,

c) 2.2.5.3 „imię drugie” – drugie imię,

d) 2.2.5.4 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego” – nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego,

e) 2.2.5.5 „drugi człon nazwiska złożonego” – drugi człon nazwiska złożonego,

f) 2.2.5.6 „imię ojca” – imię ojca,

g) 2.2.5.7 „imię matki” – imię matki,

h) 2.2.5.8 „PESEL” – numer ewidencyjny PESEL osoby fizycznej, chyba że odrębne przepisy nie przewidują nadawania tego numeru.

§ 36.
W rubryce 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” wpisuje się właściciela lub współwłaściciela lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.
§ 37.
Rubryka 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” jest podzielona na pola:

1) 2.3.0.1 „numer udziału w prawie” – kolejny numer udziału właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej;

2) 2.3.0.2 „napis” – odpowiednio jak w polu: 2.4.1.1 „napis”;

3) 2.3.0.3 „wielkość udziału” – podana w odpowiednim podpolu:

A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, lub

B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;

4) 2.3.0.4 „numer księgi” – numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość;

5) 2.3.0.5 „numer lokalu” – numer wpisany w podpolu A pola 1.4.2.16 księgi wieczystej, o której mowa w pkt 4.

§ 38.
W rubryce 2.4 „użytkownik wieczysty” wpisuje się osobę użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego.
§ 39.
1. Przy dokonywaniu wpisów w rubryce 2.4 „użytkownik wieczysty” użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego) ujawnia się w polach odpowiednich do pól rubryki 2.2 „właściciel”, o których mowa w § 35, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Podrubryka 2.4.1 „napis” obejmuje jedno pole 2.4.1.1 „napis” – napis w brzmieniu:

1) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego”;

2) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość”;

3) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”;

4) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”.

§ 40.
W rubryce 2.5 „uprawniony” wpisuje się osobę uprawnionego lub współuprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
§ 41.
Przy dokonywaniu wpisów w rubryce 2.5 „uprawniony” uprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól rubryki 2.2 „właściciel”, o których mowa w § 35.
§ 42.
W dziale II jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 6 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:

1) rubryki: 2.3;

2) podrubryk: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5;

3) pól: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1, 2.4.3.1, 2.4.4.1, 2.4.5.1, 2.4.6.1, 2.5.2.1, 2.5.3.1, 2.5.4.1, 2.5.5.1.

Rozdział 5

Struktura działu III księgi wieczystej

§ 43. [Dział III „Prawa, roszczenia i ograniczenia”]

1. Dział III „Prawa, roszczenia i ograniczenia” jest podzielony na rubryki: (3.2) – numer wpisu, (3.3) – napis, (3.4) – treść wpisu.

2. Rubryka 3.4 „treść wpisu” jest podzielona na podrubryki: 3.4.1 – treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia, 3.4.2 – Skarb Państwa, 3.4.3 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 3.4.4 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 3.4.5 – osoba fizyczna, 3.4.6 – wskazanie innej nieruchomości.

§ 44.
Rubryka 3.2 „numer wpisu” obejmuje jedno pole 3.2.0.1 „numer wpisu”, w którym wpisuje się oznaczenie kolejnego wpisu w dziale III księgi wieczystej.
§ 45.
Rubryka 3.3 „napis” obejmuje jedno pole 3.3.0.1 „napis”, w którym ujawnia się napis w brzmieniu:

1) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego”;

2) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość”;

3) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”;

4) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”;

5) „wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym”.

§ 46.
W rubryce 3.4 „treść wpisu” wpisuje się treść praw, roszczeń, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, osoby uprawnione według treści prawa lub roszczenia oraz treść ostrzeżeń i osoby, których roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone.
§ 47.
Rubryka 3.4 „treść wpisu” obejmuje:

1) w podrubryce 3.4.1 „treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia” następujące pola:

a) 3.4.1.1 „rodzaj wpisu” – wskazanie rodzaju dokonywanego wpisu poprzez wpisanie: ograniczone prawo rzeczowe, ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, prawo osobiste, roszczenie, ostrzeżenie, ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością, inny wpis,

b) 3.4.1.2 „treść wpisu”:

– przy wpisie ograniczonego prawa rzeczowego – ujawnia się rodzaj prawa oraz sposób i zakres wykonywania ograniczonego prawa rzeczowego,

– przy wpisie ostrzeżenia o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – wymienia się prawo, przeciwko któremu jest ono skierowane, oraz osobę, której roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone,

– przy wpisie ostrzeżenia – ujawnia się rodzaj ostrzeżenia określony w postanowieniu sądu lub prokuratora,

– przy wpisie roszczenia – ujawnia się treść roszczenia i wskazanie prawa, którego roszczenie dotyczy,

– przy wpisie prawa osobistego – ujawnia się rodzaj ujawnianego prawa oraz treść prawa,

– przy wpisie ograniczenia w rozporządzeniu nieruchomością – ujawnia się rodzaj ograniczenia i sposób ograniczenia,

– przy innym wpisie – wymienia się rodzaj ujawnianych danych,

c) 3.4.1.3 „przedmiot wykonywania” – jeżeli wykonywanie prawa ograniczono do części nieruchomości lub ujawnione roszczenie lub ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością dotyczy tylko części nieruchomości – wskazanie tej części; w przypadku nieruchomości gruntowej – według danych ewidencji gruntów i budynków,

d) 3.4.1.4 „pierwszeństwo” – wskazanie, że właściciel lub użytkownik wieczysty dokonał zastrzeżenia pierwszeństwa przed tym prawem lub roszczeniem wyższego lub równego z tym prawem lub roszczeniem dla innego prawa lub roszczenia,

e) 3.4.1.5 „prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa” – numer lub numery prawa lub roszczenia, dla którego dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa, wpisywane z urzędu z chwilą ujawnienia tego prawa w księdze wieczystej,

f) 3.4.1.6 „nieruchomość współobciążona” – podane w odpowiednich podpolach:

A: numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej, do której przeniesiono prawo, roszczenie, ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością lub ostrzeżenie,

B: numer wpisu, pod którym w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej prawem, roszczeniem, ograniczeniem lub ostrzeżeniem ujawniono to prawo, roszczenie, ograniczenie lub ostrzeżenie,

g) 3.4.1.7 „rodzaj zmiany” – opisanie zmian dokonanych we wpisie prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia z powołaniem pól, których zmiana dotyczy;

2) w podrubryce: 3.4.2 – „Skarb Państwa”, 3.4.3 – „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”, 3.4.4 – „inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną”, 3.4.5 – „osoba fizyczna”:

przy dokonywaniu wpisów w powyższych podrubrykach osobę uprawnioną według treści prawa lub roszczenia lub osobę, której roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone, ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu II „własność” rubryki 2.2 „właściciel”, o których mowa w § 35, z pominięciem pól odpowiednio: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1 „udział w prawie”;

3) w podrubryce 3.4.6 „wskazanie innej nieruchomości” następujące pola:

a) 3.4.6.1 „numer księgi” – numer księgi, w której ujawniono nieruchomość władnącą,

b) 3.4.6.2 „inne informacje” – inne istotne informacje o nieruchomości wskazanej w polu 3.4.6.1 „numer księgi”.

§ 48.
W dziale III jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 6 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:

1) zestawu rubryk: 3.2, 3.3, 3.4;

2) podrubryk: 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6;

3) pól: 3.4.1.6, 3.4.1.7.

Rozdział 6

Struktura działu IV księgi wieczystej

§ 49. [Dział IV „Hipoteka”]

1. Dział IV „Hipoteka” jest podzielony na rubryki: (4.2) – numer hipoteki (roszczenia), (4.3) – napis, (4.4) – treść wpisu, (4.8) – uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

2. Rubryka 4.4 „treść wpisu” jest podzielona na podrubryki: 4.4.1 – treść hipoteki (roszczenia), 4.4.2 – Skarb Państwa, 4.4.3 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 4.4.4 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 4.4.5 – osoba fizyczna.

§ 50.
Rubryka 4.2 „numer hipoteki (roszczenia)” obejmuje jedno pole 4.2.0.1 „numer hipoteki (roszczenia)”, w którym wpisuje się kolejny numer hipoteki (roszczenia) ujawnianej w księdze wieczystej.
§ 51.
Rubryka 4.3 „napis” obejmuje jedno pole 4.3.0.1 „napis” – napis w brzmieniu:

1) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego”;

2) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość”;

3) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”;

4) „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”;

5) „wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym”.

§ 52.
W rubryce 4.4 „treść wpisu” wpisuje się dane dotyczące hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki oraz dane dotyczące wierzyciela hipotecznego lub dane dotyczące administratora hipoteki.
§ 53.
Rubryka 4.4 „treść wpisu” obejmuje:

1) w podrubryce 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” następujące pola:

a) 4.4.1.1 „rodzaj hipoteki (roszczenia)” – wskazanie rodzaju hipoteki ujawnianej w księdze wieczystej; w przypadku roszczenia o ustanowienie hipoteki – treść roszczenia co do rodzaju hipoteki, której dotyczy roszczenie,

b) 4.4.1.2 „suma” – wyrażona cyframi arabskimi oznaczona suma hipoteki lub suma hipoteki, która ma być ustanowiona według treści roszczenia,

c) 4.4.1.3 „suma słownie” – wyrażona słownie suma hipoteki,

d) 4.4.1.4 „waluta sumy” – oznaczenie pieniądza, w jakim jest wyrażona hipoteka,

e) 4.4.1.5 „odsetki” – określenie w odpowiednich podpolach:

A: rodzaju odsetek,

B: wysokości odsetek,

f) 4.4.1.6 „udział” – jeżeli przedmiotem zabezpieczenia hipoteką jest udział w prawie – wskazanie numeru udziału w prawie ujawnionego w dziale II,

g) 4.4.1.7 „hipoteka na wierzytelności hipotecznej” – jeżeli przedmiotem zabezpieczenia hipoteką jest wierzytelność hipoteczna – wskazanie numeru hipoteki zabezpieczającej tę wierzytelność hipoteczną,

h) 4.4.1.8 „oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego” – oznaczenie wierzytelności zabezpieczonych hipoteką wynikających z określonych stosunków prawnych, określane w odpowiednich podpolach:

A: „Numer wierzytelności” – kolejny numer wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,

B: „Wierzytelność” – oznaczenie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,

C: „Stosunek prawny” – oznaczenie stosunku prawnego, z którego wynika wierzytelność zabezpieczona hipoteką,

i) 4.4.1.9 „termin zapłaty” – termin zapłaty zabezpieczonej wierzytelności, w przypadku kredytu – termin spłaty kredytu,

j) 4.4.1.10 „pierwszeństwo” – wskazanie, że:

– właściciel, użytkownik wieczysty lub uprawniony dokonał zastrzeżenia pierwszeństwa przed hipoteką lub roszczeniem wyższego lub równego z tą hipoteką lub roszczeniem dla innego prawa lub roszczenia,

– hipotece zabezpieczającej przelaną wierzytelność przysługuje pierwszeństwo hipoteki, która zabezpieczała wierzytelność przed przelewem, ze wskazaniem numeru tej hipoteki,

– hipoteka powstała w wyniku podziału hipoteki i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki podlegającej podziałowi ze wskazaniem numeru tej hipoteki,

– hipoteka została przeniesiona na opróżnione miejsce hipoteczne i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki,

– hipoteka została ustanowiona na opróżnionym miejscu hipotecznym i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki,

– wierzycielowi hipotecznemu przysługuje roszczenie o przeniesienie jego hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę ze wskazaniem numeru hipoteki, której miejsca hipotecznego dotyczy roszczenie,

k) 4.4.1.11 „hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa” – numer lub numery prawa lub roszczenia, dla którego dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa, wpisywane z urzędu z chwilą ujawnienia tego prawa w księdze wieczystej,

l) 4.4.1.12 „księga współobciążona” – podane w odpowiednich podpolach:

A: numer księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej hipoteką ujawnianą w księdze wieczystej,

B: numer, pod którym w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej hipoteką ujawniono tę hipotekę,

m) 4.4.1.13 „inne informacje”:

– informacja o numerze księgi wieczystej prowadzonej przez inny wydział ksiąg wieczystych dla nieruchomości współobciążonej hipoteką łączną oraz nazwa i siedziba sądu prowadzącego tę księgę wieczystą,

– informacje o zajęciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,

– informacje o wpisaniu hipoteki do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych,

– informacje o zakresie zabezpieczenia poszczególnych wierzytelności w przypadku ustanowienia hipoteki na rzecz administratora hipoteki,

– informacje o sposobie podziału hipoteki w razie podziału nieruchomości polegającego na ustanowieniu odrębnej własności lokalu lub wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości odrębnej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym,

– informacje o przelewie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w przypadku przelewu jednej z kilku wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,

– inne istotne informacje o treści hipoteki lub roszczenia lub wierzytelności zabezpieczonej hipoteką lub roszczeniem, niewymienione w żadnym z powyższych podpól i pól,

n) 4.4.1.14 „numer hipoteki w RZHLZ” – jeżeli hipoteka zabezpieczająca wierzytelność banku hipotecznego została wpisana do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych – numer, pod jakim hipoteka została wpisana w rejestrze,

o) 4.4.1.15 „rodzaj zmiany” – opisanie zmian dokonanych we wpisie hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki z powołaniem pól, których zmiana dotyczy;

2) w podrubryce: 4.4.2 – Skarb Państwa, 4.4.3 – jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 4.4.4 – inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 4.4.5 – osoba fizyczna:

przy dokonywaniu wpisów w powyższych podrubrykach dane dotyczące wierzyciela hipotecznego lub administratora hipoteki ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu II „własność”, rubryki 2.2 „właściciel”, o których mowa w § 35, z pominięciem pól odpowiednio: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1 „udział w prawie”, a w przypadku hipoteki zabezpieczającej wierzytelność banku w polu 4.4.4.1 „nazwa” wpisuje się firmę banku i określenie oddziału, w przypadku zaś hipoteki zabezpieczającej wierzytelność spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – nazwę SKOK. W przypadku ujawnienia administratora hipoteki dodatkowo w polach 4.4.2.5, 4.4.3.7, 4.4.4.5, 4.4.5.8 „administrator hipoteki” wpisuje się informację „administrator hipoteki”.

§ 54.
Rubryka 4.8 „uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym” obejmuje jedno pole 4.8.0.1 „uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym”, w którym wpisuje się uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym ze wskazaniem numeru hipoteki, której miejsca uprawnienie dotyczy; w przypadku częściowego opróżnienia miejsca hipotecznego dodatkowo ujawnia się część, w jakiej właścicielowi przysługuje uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.
§ 55.
W dziale IV jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 6 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:

1) zestawu rubryk: 4.2, 4.3, 4.4;

2) podrubryk: 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5;

3) pól: 4.4.1.6, 4.4.1.7, 4.4.1.8, 4.4.1.10, 4.4.1.12, 4.4.1.15, 4.8.0.1.

DZIAŁ III

Struktura informacji o wniosku, podstawie wpisu i adnotacji w księdze wieczystej

Rozdział 1

Struktura danych o wniosku i wpisie w księdze wieczystej

§ 56. [Rubryka „dane o wniosku i chwili wpisu”]

1. Struktura danych o wniosku i chwili wpisu lub adnotacji w księdze wieczystej składa się z jednej rubryki „dane o wniosku i chwili wpisu” – odpowiednio: 1.8 w dziale I-O, 1.13 w dziale I-Sp, 2.7 w dziale II, 3.6 w dziale III i 4.6 w dziale IV.

2. Rubryka „dane o wniosku i chwili wpisu” jest podzielona na podrubryki: „dane o wniosku” – odpowiednio 1.8.1 w dziale I-O, 1.13.1 w dziale I-Sp, 2.7.1 w dziale II, 3.6.1 w dziale III i 4.6.1 w dziale IV oraz „chwila wpisu” – odpowiednio 1.8.2 w dziale I-O, 1.13.2 w dziale I-Sp, 2.7.2 w dziale II, 3.6.2 w dziale III i 4.6.2 w dziale IV.

§ 57.
W rubryce „dane o wniosku i chwili wpisu” wpisuje się dane o wniosku lub postępowaniu wszczętym z urzędu na skutek zawiadomienia sądu, organu administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki prowadzącej ewidencję gruntów i budynków lub notariusza sporządzającego akt poświadczenia dziedziczenia oraz ujawnia się chwilę wpisu.
§ 58.
Rubryka „dane o wniosku i chwili wpisu” odpowiednio: 1.8 w dziale I-O, 1.13 w dziale I-Sp, 2.7 w dziale II, 3.6 w dziale III, 4.6 w dziale IV – obejmuje:

1) w podrubryce „dane o wniosku” odpowiednio: 1.8.1 w dziale I-O, 1.13.1 w dziale I-Sp, 2.7.1 w dziale II, 3.6.1 w dziale III, 4.6.1 w dziale IV następujące pola:

a) 1.8.1.1, 1.13.1.1, 2.7.1.1, 3.6.1.1, 4.6.1.1 „chwila wpływu” – data, godzina i minuta wpływu wniosku lub wszczęcia postępowania z urzędu,

b) 1.8.1.2, 1.13.1.2, 2.7.1.2, 3.6.1.2, 4.6.1.2 „rodzaj dziennika” – rodzaj dziennika, w którym zarejestrowano wniosek o wpis lub w którym odnotowano wszczęcie postępowania z urzędu,

c) 1.8.1.3, 1.13.1.3, 2.7.1.3, 3.6.1.3, 4.6.1.3 „numer dziennika” – numer wniosku z chwili dokonywania wpisu lub numer nadany postępowaniu wszczętemu z urzędu; jeżeli numer ulegał zmianie – wskazanie ostatniego numeru, pod którym było prowadzone postępowanie,

d) 1.8.1.4, 1.13.1.4, 2.7.1.4, 3.6.1.4, 4.6.1.4 „czy z urzędu” – wskazanie, czy numer dziennika jest numerem nadanym postępowaniu wszczętemu z urzędu,

e) 1.8.1.5, 1.13.1.5, 2.7.1.5, 3.6.1.5, 4.6.1.5 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którymi znajduje się wniosek,

f) 1.8.1.6, 1.13.1.6, 2.7.1.6, 3.6.1.6, 4.6.1.6 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli wniosek dołączono do akt innej księgi wieczystej;

2) w podrubryce „chwila wpisu” odpowiednio: 1.8.2 w dziale I-O, 1.13.2 w dziale I-Sp, 2.7.2 w dziale II, 3.6.2 w dziale III, 4.6.2 w dziale IV pola: 1.8.2.1, 1.13.2.1, 2.7.2.1, 3.6.2.1, 4.6.2.1 „chwila wpisu” – data lub chwila dokonania wpisu, przeniesiona podczas migracji, lub data, godzina i minuta wprowadzana w momencie dokonania wpisu.

Rozdział 2

Struktura informacji o podstawie wpisu w dziale I-O księgi wieczystej

§ 59. [Rubryka (1.7) – podstawa oznaczenia (sprostowania)]

Informacja o podstawie oznaczenia lub sprostowania oznaczenia w dziale I-O składa się z jednej rubryki (1.7) – podstawa oznaczenia (sprostowania), podzielonej na pola:

1) 1.7.0.1 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” – rodzaj dokumentu ewidencji gruntów i budynków lub spółdzielni mieszkaniowej, stanowiący podstawę oznaczenia lub sprostowania oznaczenia nieruchomości w dziale I-O;

2) 1.7.0.2 „data sporządzenia” – data sporządzenia dokumentu będącego podstawą dokonania wpisu lub data bezpośredniego sprawdzenia;

3) 1.7.0.3 „nazwa organu” – nazwa organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków lub nazwa spółdzielni mieszkaniowej;

4) 1.7.0.4 „siedziba organu” – siedziba organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków lub spółdzielni mieszkaniowej;

5) 1.7.0.5 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt, pod którymi znajduje się dokument stanowiący podstawę oznaczenia nieruchomości lub sprostowania oznaczenia nieruchomości w dziale I-O;

6) 1.7.0.6 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli dokument stanowiący podstawę oznaczenia nieruchomości lub sprostowania oznaczenia nieruchomości w dziale I-O dołączono do akt innej księgi wieczystej.

§ 60.
Dopuszczalne jest zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 6 ust. 1 i 4, w odniesieniu do rubryki 1.7.

Rozdział 3

Struktura informacji o podstawie wpisu w działach I-Sp, II, III i IV księgi wieczystej

§ 61. [Rubryka 1.12 „podstawa wpisu”]

1. Informacja o podstawie wpisu w dziale I-Sp składa się z jednej rubryki (1.12) – „podstawa wpisu”.

2. Rubryka 1.12 „podstawa wpisu” jest podzielona na podrubryki: 1.12.1 – akt notarialny, 1.12.2 – decyzja administracyjna, 1.12.3 – orzeczenie sądu, 1.12.4 – inna podstawa.

§ 62.
Rubryka 1.12 „podstawa wpisu” obejmuje:

1) w podrubryce 1.12.1 „akt notarialny” następujące pola:

a) 1.12.1.1 „tytuł aktu” – tytuł aktu notarialnego,

b) 1.12.1.2 „numer rep A” – numer repertorium A prowadzonego przez notariusza,

c) 1.12.1.3 „data sporządzenia” – data sporządzenia aktu notarialnego,

d) 1.12.1.4 „imię pierwsze” – imię pierwsze notariusza (zastępcy notariusza),

e) 1.12.1.5 „imię drugie” – imię drugie notariusza (zastępcy notariusza),

f) 1.12.1.6 „nazwisko/pierwszy człon nazwiska złożonego” – nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego notariusza (zastępcy notariusza),

g) 1.12.1.7 „drugi człon nazwiska złożonego” – drugi człon nazwiska złożonego notariusza (zastępcy notariusza),

h) 1.12.1.8 „siedziba” – siedziba kancelarii notarialnej,

i) 1.12.1.9 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którymi znajduje się akt notarialny,

j) 1.12.1.10 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli dokument dołączono do akt innej księgi wieczystej;

2) w podrubryce 1.12.2 „decyzja administracyjna” następujące pola:

a) 1.12.2.1 „przedmiot decyzji” – określenie rodzaju decyzji, wynikającej z podstawy prawnej jej wydania,

b) 1.12.2.2 „numer decyzji” – numer decyzji,

c) 1.12.2.3 „data wydania decyzji” – data wydania decyzji,

d) 1.12.2.4 „oznaczenie organu” – oznaczenie organu, który wydał decyzję,

e) 1.12.2.5 „siedziba organu” – siedziba organu, który wydał decyzję,

f) 1.12.2.6 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którymi znajduje się decyzja administracyjna,

g) 1.12.2.7 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli dokument dołączono do akt innej księgi wieczystej;

3) w podrubryce 1.12.3 „orzeczenie sądu” następujące pola:

a) 1.12.3.1 „rodzaj i przedmiot orzeczenia” – określenie rodzaju i przedmiotu orzeczenia,

b) 1.12.3.2 „sygnatura akt” – określenie sygnatury akt,

c) 1.12.3.3 „data wydania orzeczenia” – data wydania orzeczenia,

d) 1.12.3.4 „nazwa sądu” – wskazanie sądu, który wydał orzeczenie, wraz z określeniem nazwy i numeru wydziału,

e) 1.12.3.5 „siedziba sądu” – siedziba sądu, który wydał orzeczenie,

f) 1.12.3.6 „numer karty akt” – numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którymi znajduje się orzeczenie sądu,

g) 1.12.3.7 „numer księgi” – numer księgi wieczystej, jeżeli dokument dołączono do akt innej księgi wieczystej;

4) w podrubryce 1.12.4 „inna podstawa” następujące pola:

a) 1.12.4.1 „wskazanie podstawy” – szczegółowy opis dokumentu, obejmujący dane o jego treści, a jeżeli podstawą jest przepis prawa stanowiący podstawę wpisu – rodzaj i tytuł aktu prawnego oraz wskazanie miejsca ogłoszenia,

b) 1.12.4.2 „sygnatura” – jeżeli podstawą wpisu jest dokument opatrzony sygnaturą – wskazanie tej sygnatury, zaś w przypadku gdy podstawą wpisu jest akt prawny – powołanie numeru jednostki redakcyjnej tego aktu,

c) 1.12.4.3 „data wydania” – data wystawienia dokumentu, a jeżeli podstawą wpisu jest akt prawny – wskazanie daty jego uchwalenia lub wydania,

d) 1.12.4.4 „wystawca” – jeżeli podstawą wpisu jest dokument – wskazanie jego wystawcy, zaś w przypadku gdy podstawą wpisu jest akt prawny niebędący ustawą – wskazanie organu, który wydał ten akt,

e) 1.12.4.5 „numer karty akt” – jeżeli podstawą wpisu jest dokument – wskazanie numeru lub numerów karty akt księgi wieczystej, pod którymi znajduje się ten dokument,

f) 1.12.4.6 „numer księgi” – jeżeli podstawą wpisu jest dokument – wskazanie numeru księgi wieczystej, jeżeli dokument ten dołączono do akt innej księgi wieczystej.

§ 63.
1. Informacja o podstawie nabycia w dziale II składa się z jednej rubryki (2.6) – „podstawa nabycia”.

2. Rubryka 2.6 „podstawa nabycia” jest podzielona na podrubryki: 2.6.1 – akt notarialny, 2.6.2 – decyzja administracyjna, 2.6.3 – orzeczenie sądu, 2.6.4 – inna podstawa.

§ 64.
Przy dokonywaniu wpisów w dziale II w rubryce „podstawa nabycia” podstawę ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu I-Sp „spis praw związanych z własnością”, rubryki 1.12 „podstawa wpisu”, o których mowa w § 62.
§ 65.
1. Informacja o podstawie wpisu w dziale III składa się z jednej rubryki (3.5) – „podstawa wpisu”.

2. Rubryka 3.5 „podstawa wpisu” jest podzielona na podrubryki: 3.5.1 – akt notarialny, 3.5.2 – decyzja administracyjna, 3.5.3 – orzeczenie sądu, 3.5.4 – inna podstawa.

§ 66.
Przy dokonywaniu wpisów w dziale III w rubryce „podstawa wpisu” podstawę ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu I-Sp „spis praw związanych z własnością”, rubryki 1.12 „podstawa wpisu”, o których mowa w § 62.
§ 67.
1. Informacja o podstawie wpisu w dziale IV składa się z jednej rubryki (4.5) – „podstawa wpisu”.

2. Rubryka 4.5 „podstawa wpisu” jest podzielona na podrubryki: 4.5.1 – akt notarialny, 4.5.2 – decyzja administracyjna, 4.5.3 – orzeczenie sądu, 4.5.4 – inna podstawa.

§ 68.
Przy dokonywaniu wpisów w dziale IV w rubryce „podstawa wpisu” podstawę ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu I-Sp „spis praw związanych z własnością”, rubryki 1.12 „podstawa wpisu”, o których mowa w § 62.
§ 69.
Dopuszczalne jest zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 6 ust. 1 i 4, w odniesieniu do rubryk: 1.12, 2.6, 3.5, 4.5.

DZIAŁ IV

Operacje na księgach wieczystych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 70. [Wzmianka o wniosku]

Wzmianka o wniosku składa się z kodu wydziału, kolejnego numeru dziennika ksiąg wieczystych (dz. kw.), którym został oznaczony wniosek, z dodaniem dwóch końcowych cyfr danego roku i numeru żądania.
§ 71.
1. Z chwilą zarejestrowania wniosku w dziale, którego dotyczy zawarte we wniosku żądanie, odpowiednio w polach: 1.1.0.1, 1.10.0.1, 2.1.0.1, 3.1.0.1, 4.1.0.1 „wzmianka” zamieszcza się wzmiankę o wniosku.

2. Jeżeli wniosek zawiera więcej niż jedno żądanie, zamieszcza się tyle wzmianek, ile żądań zawiera wniosek.

3. Wzmiankę o wniosku o odłączenie części lub całości nieruchomości lub wyodrębnienie lokalu zamieszcza się w polu 1.1.0.1 „wzmianka” księgi, której dotyczy wniosek, a w przypadku żądania przyłączenia odłączonej części lub całości nieruchomości do już istniejącej księgi – także w polu 1.1.0.1 „wzmianka” tej księgi.

§ 72.
1. Informację o podstawie wykreślenia wzmianki zamieszcza się odpowiednio w polach: 1.1.0.4, 1.10.0.4, 2.1.0.4, 3.1.0.4, 4.1.0.4 „omówienie wykreślenia”.

2. Omyłkowo zamieszczoną wzmiankę o wniosku usuwa się ze wskazaniem odpowiednio w polu, o którym mowa w ust. 1, informacji o przyczynie jej usunięcia. W miarę potrzeby wzmiankę o wniosku zamieszcza się w sposób, o którym mowa w § 71.

§ 73.
W księdze wieczystej wraz z zamieszczeniem lub wykreśleniem wzmianki o wniosku zapisuje się datę, godzinę i minutę jej zamieszczenia w polach odpowiednio: 1.1.0.2, 1.10.0.2, 2.1.0.2, 3.1.0.2, 4.1.0.2 lub wykreślenia w polach odpowiednio: 1.1.0.3, 1.10.0.3, 2.1.0.3, 3.1.0.3, 4.1.0.3.
§ 74.
Przepisy § 70–73 stosuje się odpowiednio do wzmianki o wszczęciu postępowania z urzędu, o apelacji, o skardze kasacyjnej i o skardze na orzeczenie referendarza sądowego.
§ 75.
1. Wpisów lub adnotacji w księdze wieczystej dokonuje się wielkimi literami.

2. Wpisów lub adnotacji w księdze wieczystej dokonuje się z użyciem znaków pisarskich dopuszczalnych w systemie informatycznym. Wykaz znaków pisarskich dopuszczalnych w systemie informatycznym oraz zasady wpisu danych w razie wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego w tablicy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Przy dokonywaniu wpisów można posługiwać się jedynie skrótami przyjętymi w systemie informatycznym ksiąg wieczystych.

§ 76.
1. Dane dotyczące nieruchomości gruntowych i budynkowych wpisuje się w księdze wieczystej na podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu sporządzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

2. Jeżeli zmiana oznaczenia nieruchomości, o których mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie położenia nieruchomości, numeracji działek ewidencyjnych, obrębu ewidencyjnego lub sposobu korzystania z nieruchomości, podstawę wpisu w księdze wieczystej stanowi wypis z rejestru gruntów.

3. Dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 powinny być zaopatrzone w klauzulę właściwego organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków stwierdzającą, że są przeznaczone do dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

4. Oznaczenia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste dokonuje się na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.

5. Jeżeli odrębna własność budynku powstała jednocześnie z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, podstawę oznaczenia budynku stanowi umowa użytkowania wieczystego i sprzedaży budynku lub decyzja administracyjna właściwego organu.

6. W przypadku gdy odrębna własność budynku i innego urządzenia powstała po oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, podstawę ich oznaczenia stanowią wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków lub wypis z kartoteki budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, zawierający usytuowanie budynku na gruncie, a także oświadczenie wnioskodawcy obejmujące dane o budynku dotyczące liczby kondygnacji, powierzchni użytkowej oraz dane dotyczące przeznaczenia budynku, o ile z powyższych dokumentów te dane nie wynikają.

§ 77.
Lokal będący przedmiotem odrębnej własności oznacza się na podstawie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu, a także wypisu z rejestru gruntów, wypisu z rejestru lokali lub wypisu z kartoteki lokali, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
§ 78.
1. Podstawą oznaczenia lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest zaświadczenie o powierzchni i położeniu lokalu, wydane przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową.

2. Podstawą oznaczenia domu jednorodzinnego, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest zaświadczenie o powierzchni i położeniu domu jednorodzinnego, wydane przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, oraz wypis z rejestru gruntów.

§ 79.
Obszar nieruchomości gruntowej, powierzchnię użytkową budynku, powierzchnię użytkową lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wyraża się w jednostce miary określonej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
§ 80.
Sprostowanie oznaczenia nieruchomości nie wymaga wprowadzenia zmian w rubrykach obejmujących dane o podstawie oznaczenia nieruchomości i dane o wniosku.
§ 81.
Jeżeli budynek lub urządzenie, które mają być przedmiotem ujawnienia w księdze wieczystej, są położone na więcej niż jednej nieruchomości, dla których są prowadzone księgi wieczyste, ujawnienia dokonuje się w każdej z ksiąg poprzez wypełnienie odpowiednio pól 1.4.2.10 lub 1.4.3.3.
§ 82.
W dziale I-O w rubryce 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków” odnotowuje się wynik sprawdzenia danych wskazanych we wniosku i ujawnionego w księdze wieczystej oznaczenia nieruchomości z danymi ewidencji gruntów i budynków.
§ 83.
Wpisu zmiany imion i nazwisk, firm oraz nazw i siedzib podmiotów ujawnionych w działach II, III i IV księgi wieczystej dokonuje się na podstawie dokumentów urzędowych.
§ 84.
Dokonując wpisu w księdze wieczystej, na podstawie danych zawartych we wniosku i załączonych do niego dokumentach, uzupełnia się dane podmiotów ujawnionych w poszczególnych działach księgi wieczystej, w polach podrubryk „osoba fizyczna” lub „inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną”.
§ 85.
1. Przy dokonywaniu wpisu prawa użytkowania wieczystego wpisy właściciela nieruchomości nie ulegają zmianie.

2. W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wykreśla się wpis w dziale I-Sp w podrubryce 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego” oraz wszystkie wpisy ujawnione w dziale II „własność” i w tym dziale w rubryce „właściciel” ujawnia się nowego właściciela pod kolejnym numerem udziału w prawie.

3. W przypadku wygaśnięcia użytkowania wieczystego wykreśla się wpis w dziale I-Sp w podrubryce 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego” oraz wszystkie wpisy ujawnione w dziale II „własność”, które dotyczą użytkownika wieczystego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, we wszystkich działach księgi wieczystej usuwa się też napisy, które były zamieszczone w związku z wykreślanym wpisem.

§ 86.
1. W przypadku dokonywania wpisu prawa użytkowania wieczystego w działach księgi wieczystej, w których jest dokonywany wpis, z wyjątkiem działu I-O, ujawnia się napis „wpisy dotyczące użytkowania wieczystego” odpowiednio w polach: 1.11.1.2, 2.3.0.2, 2.4.1.1, 3.3.0.1, 4.3.0.1.

2. W przypadku ujawnienia budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, napis, o którym mowa w ust. 1, uzupełnia się przez dodanie wyrazów: „i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość”.

3. W przypadku ujawnienia urządzenia stanowiącego odrębną własność napis, o którym mowa w ust. 1, uzupełnia się przez dodanie wyrazów: „i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”.

§ 87.
W dziale II „własność” w kolejnych rubrykach „podstawa nabycia” wpisuje się wszystkie podstawy nabycia odnoszące się do ujawnienia przejścia prawa po ostatniej osobie ujawnionej.
§ 88.
Jeżeli prawo przysługuje kilku osobom wspólnie, wymienia się we wpisie udział każdego ze współuprawnionych wyrażony ułamkiem zwykłym, a przy dokonywaniu kolejnego wpisu wielkość udziału w prawie przelicza się przez sprowadzenie do wspólnego mianownika.
§ 89.
Wpisu dotyczącego sposobu wykonywania zarządu nieruchomością wspólną oraz oznaczenia osoby zarządcy dokonuje się w dziale III „prawa, roszczenia i ograniczenia” w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której wyodrębniono lokale.
§ 90.
W przypadku dokonywania wpisu służebności gruntowej w dziale III „prawa, roszczenia i ograniczenia” księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości obciążonej, dokonuje się równocześnie wpisu w dziale I-Sp „spis praw związanych z własnością” księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości władnącej.
§ 91.
1. Jeżeli prawo, roszczenie, inny ciężar lub ograniczenie obciąża dwie albo więcej nieruchomości, przy każdym wpisie zaznacza się to z urzędu, wymieniając wszystkie nieruchomości obciążone.

2. W razie założenia nowej księgi wieczystej dla części obciążonej nieruchomości bądź przeniesienia części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej sąd z urzędu przenosi do współobciążenia wszystkie prawa, roszczenia, inne ciężary lub ograniczenia ciążące na nieruchomości.

3. W przypadku wykreślenia prawa, roszczenia, innego ciężaru lub ograniczenia, które wygasło względem jednej nieruchomości i zostało z niej wykreślone, sąd z urzędu ujawnia ten fakt w pozostałych księgach wieczystych prowadzonych dla współobciążonych nieruchomości.

4. Prawa, roszczenia, inne ciężary lub ograniczenia, które wygasły względem wszystkich nieruchomości obciążonych, wykreśla się z urzędu we wszystkich księgach wieczystych nieruchomości współobciążonych, mimo że został złożony wniosek o wykreślenie tylko w jednej księdze wieczystej.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

§ 92.
W przypadku przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości kolejnego wierzyciela dokonuje się zmiany wpisu w dziale III księgi wieczystej w sposób określony w § 96 ust. 1.
§ 93.
Dokonując wpisów hipotek powstałych po dniu 19 lutego 2011 r., nie wypełnia się pól 4.4.1.5 „odsetki” oraz 4.4.1.9 „termin zapłaty”.
§ 94.
1. Jeżeli hipoteka umowna łączna została ustanowiona na nieruchomościach, dla których księgi wieczyste prowadzi więcej niż jeden sąd rejonowy, każdy z tych sądów zawiadamia pozostałe o dokonanym wpisie lub o innym sposobie załatwienia wniosku.

2. Sąd, który otrzymał zawiadomienie o dokonanym wpisie hipoteki umownej łącznej w księdze wieczystej, do której prowadzenia jest właściwy inny sąd rejonowy, zamieszcza w księdze wieczystej, do której prowadzenia jest właściwy, numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości współobciążonych oraz nazwę i siedzibę sądu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wydziałów ksiąg wieczystych, o ile jest ich więcej niż jeden w danym sądzie rejonowym.

§ 95.
Sprostowania usterek wpisu, o których mowa w art. 62613 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.2)), dokonuje się niezwłocznie po ich dostrzeżeniu. Jednocześnie z wydaniem postanowienia o sprostowaniu usterek wpisu wprowadza się odpowiednie zmiany w polach oraz jeżeli sprostowanie usterek wpisu jest dokonywane w działach I-Sp, III lub IV, wskazuje się pola, których sprostowanie dotyczy, i ujawnia się, że jest to sprostowanie w polu „rodzaj zmiany”: 1.11.1.7 w dziale I-Sp, 3.4.1.7 w dziale III lub 4.4.1.15 w dziale IV.
§ 96.
1. Zmiany wpisu dokonuje się poprzez odpowiednie zmiany w polach oraz jeżeli zmiana jest dokonywana w działach I-Sp, III lub IV, poprzez wskazanie pól, których zmiana dotyczy, i ich opisanie w polu „rodzaj zmiany”: 1.11.1.7 w dziale I-Sp, 3.4.1.7 w dziale III lub 4.4.1.15 w dziale IV. Numery praw (dział I-Sp), udziałów w prawie (dział II), wpisów (dział III), hipotek (roszczeń) (dział IV) nie ulegają zmianie.

2. W przypadku częściowego wykreślenia sumy hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki, pod tym samym numerem, w polu 4.4.1.2 „suma”, wpisuje się sumę hipoteki pozostałą po odliczeniu kwoty podlegającej wykreśleniu oraz zamieszcza się w polu 4.4.1.15 „rodzaj zmiany” opis zmiany ze wskazaniem pola, którego zmiana dotyczy.

§ 97.
1. Wykreślenia części wpisu dokonuje się poprzez zamieszczenie odpowiednio w polu „rodzaj zmiany”: 1.11.1.7 w dziale I-Sp, 3.4.1.7 w dziale III, 4.4.1.15 w dziale IV opisu wykreślenia ze wskazaniem pól, których wykreślenie dotyczy. Numery praw (dział I-Sp), udziałów w prawie (dział II), wpisów (dział III), hipotek (roszczeń) (dział IV) nie ulegają zmianie.

2. Wykreślenie wpisu polega na wykreśleniu wszystkich jego elementów z rubryk, podrubryk, pól i podpól oznaczonych numerem danego wpisu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, usuwa się też napisy, które były zamieszczone w związku z wykreślanym wpisem.

§ 98.
1. W przypadku przelewu jednej z kilku wierzytelności zabezpieczonych hipoteką wykreśla się częściowo sumę hipoteki, wpisując w podrubryce 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” w polu 4.4.1.2 „suma” sumę hipoteki pozostałą po odliczeniu kwoty podlegającej wykreśleniu, oraz ujawnia się w polu „inne informacje” hipotekę, której suma podlega częściowemu wykreśleniu, informację o przelewie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, zamieszczając w polu 4.4.1.15 „rodzaj zmiany” opis zmiany ze wskazaniem pól, których zmiana dotyczy.

2. Hipotekę zabezpieczającą przelaną wierzytelność wpisuje się pod kolejnym numerem hipoteki, ujawniając w podrubryce 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” w polu 4.4.1.10 „pierwszeństwo” informację, że hipotece przysługuje pierwszeństwo hipoteki, która zabezpieczała wierzytelność przed przelewem, ze wskazaniem numeru tej hipoteki.

§ 99.
W przypadku podziału hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności wykreśla się istniejący wpis hipoteki oraz wpisuje się pod kolejnymi numerami hipotek hipoteki powstałe w wyniku podziału. W podrubrykach 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” w polach 4.4.1.10 „pierwszeństwo” wpisywanych hipotek ujawnia się informację, że hipoteki powstały w wyniku podziału hipoteki i przysługuje im pierwszeństwo hipoteki podlegającej podziałowi, ze wskazaniem numeru tej hipoteki.
§ 100.
W przypadku przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne w podrubryce 4.4.1 „treść hipoteki (roszczenia)” hipoteki podlegającej przeniesieniu w polu 4.4.1.10 „pierwszeństwo” ujawnia się informację, że hipoteka została przeniesiona na opróżnione miejsce hipoteczne i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki oraz zamieszcza się w polu 4.4.1.15 „rodzaj zmiany” opis zmiany ze wskazaniem pola, którego zmiana dotyczy.
§ 101.
W przypadku ustanowienia hipoteki na opróżnionym miejscu hipotecznym wpisuje się hipotekę pod kolejnym numerem hipoteki. W podrubryce 4.4.1. „treść hipoteki (roszczenia)” ustanawianej hipoteki w polu 4.4.1.10 „pierwszeństwo” ujawnia się informację, że hipoteka została ustanowiona na opróżnionym miejscu hipotecznym i przysługuje jej pierwszeństwo hipoteki, której opróżnionym miejscem hipotecznym rozporządzono, ze wskazaniem numeru tej hipoteki.
§ 102.
1. Sąd prowadzący księgę wieczystą, w drodze adnotacji, wykonuje orzeczenie sądu odwoławczego uchylającego w całości lub w części zaskarżony wpis niebędący wykreśleniem przez wykreślenie treści ujawnionych w odpowiednich polach opisanych w dziale II rozporządzenia, a jeżeli zaskarżony wpis jest wykreśleniem – przez przywrócenie treści ujawnionych w tych polach, które zostały wykreślone zaskarżonym wpisem.

2. W razie zmiany zaskarżonego wpisu niebędącego wykreśleniem sąd prowadzący księgę wieczystą, w drodze adnotacji, wykonuje orzeczenie sądu odwoławczego przez wykreślenie treści ujawnionych w odpowiednich polach opisanych w dziale II rozporządzenia i zastąpienie ich treścią zgodną z orzeczeniem sądu odwoławczego, a jeżeli zaskarżony wpis jest wykreśleniem – przez przywrócenie poprzedniej treści ujawnionej w tych polach, które zostały zmienione, i zastąpienie jej treścią wynikającą z orzeczenia sądu odwoławczego.

3. Do orzeczeń wydanych na skutek rozpoznania skargi na wpis dokonany przez referendarza sądowego przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 2

Zakładanie księgi wieczystej

§ 103. [Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości]

1. Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości jest dokonywane na podstawie wniosku zawierającego:

1) oznaczenie nieruchomości, miejsca jej położenia, obszaru oraz sposobu korzystania z nieruchomości;

2) wymienienie wszystkich uprawnionych, na których rzecz ma być wpisana własność, w sposób określony w § 35, oraz wskazanie ich adresów;

3) powołanie tytułu własności nieruchomości;

4) wyszczególnienie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość lub ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.

2. Jeżeli nieruchomość była już wpisana do dotychczasowej księgi wieczystej, a księga ta zaginęła lub uległa zniszczeniu, we wniosku powinien być wskazany numer tej księgi.

3. Jeżeli dla nieruchomości był prowadzony zbiór dokumentów, wniosek powinien zawierać wskazanie numeru tego zbioru.

4. Jeżeli nieruchomość nie miała księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, wniosek powinien zawierać odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.

§ 104.
1. Do wniosku, o którym mowa w § 103, dołącza się dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości.

2. Jeżeli dokument stwierdzający nabycie własności zaginął lub uległ zniszczeniu, a wnioskodawca nie ma urzędowo poświadczonego odpisu tego dokumentu, powinien powołać inne dowody stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku.

3. Obowiązek dołączenia dokumentów stwierdzających nabycie własności nieruchomości nie dotyczy osób, których prawa zostały ujawnione w zbiorze dokumentów.

§ 105.
1. Założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dokonuje się na podstawie wniosku zawierającego:

1) oznaczenie miejsca położenia i powierzchni lokalu lub domu jednorodzinnego;

2) wymienienie osoby, której przysługuje to prawo, w sposób określony w § 35;

3) powołanie tytułu nabycia tego prawa;

4) wyszczególnienie ograniczonych praw rzeczowych obciążających to prawo lub ograniczeń w rozporządzaniu tym prawem albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.

2. Do wniosku dołącza się dokumenty stwierdzające nabycie prawa wymienionego w ust. 1 oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia lokalu lub domu jednorodzinnego, a także dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości, z którą lokal lub dom jednorodzinny jest związany.

§ 106.
Przepisy § 103 i 104 stosuje się odpowiednio do wniosku o założenie księgi wieczystej: dla odłączanych części nieruchomości gruntowych, dla nieruchomości gruntowych, które nie miały księgi wieczystej albo dla których dotychczasowa księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, przyłączanych do prowadzonej księgi wieczystej, oraz dla nieruchomości lokalowych wyodrębnianych z księgi wieczystej.
§ 107.
1. Przy zakładaniu księgi wieczystej dla nieruchomości, która nie miała księgi wieczystej albo której dotychczasowa księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, bierze się z urzędu pod uwagę w szczególności zbiory dokumentów, dokumenty należące do zaginionej lub zniszczonej dotychczasowej księgi wieczystej oraz zachowane części takiej księgi, a także dane z ewidencji gruntów i budynków.

2. Jeżeli zbiór dokumentów jest prowadzony przez sąd, który nie jest właściwy do założenia księgi wieczystej, sąd właściwy niezwłocznie zażąda nadesłania tego zbioru.

§ 108.
1. Zarządzone przez sąd obwieszczenie publiczne, w przypadku gdy zakładana jest księga wieczysta, a prawo własności tego, kto ma być wpisany, nie zostało dostatecznie wykazane, powinno zawierać:

1) oznaczenie nieruchomości w sposób określony w § 103 ust. 1 pkt 1, ust. 2–4;

2) wymienienie osób przypisujących sobie prawo własności, w sposób określony w § 35;

3) wezwanie wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzania nieruchomością, żeby w terminie wymienionym w obwieszczeniu zgłosili w sądzie swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich praw w zakładanej księdze wieczystej.

2. Termin wymieniony w obwieszczeniu nie może być krótszy niż jeden miesiąc i nie może być dłuższy niż trzy miesiące.

3. Obwieszczenie wywiesza się w budynku, w którym znajduje się sąd właściwy do założenia księgi wieczystej, oraz w budynku urzędu gminy, na której obszarze jest położona nieruchomość.

4. Obwieszczenie może ponadto być podane do wiadomości publicznej w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

§ 109.
1. Nie dokonuje się obwieszczeń w przypadku nieruchomości, dla której był prowadzony zbiór dokumentów określony w art. 2 i 4 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 66, poz. 410 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

2. W przypadku określonym w ust. 1 założenie księgi wieczystej następuje przez wpisanie oznaczenia w dziale I-O na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz przez wpisanie wszystkich praw ujawnionych w takim zbiorze.

§ 110.
Przy zakładaniu księgi wieczystej wypełnia się rubryki: 0.1 „informacje podstawowe” i 0.2 „dane o założeniu księgi wieczystej” oraz dokonuje się wpisów:

1) dla księgi wieczystej zakładanej dla nieruchomości gruntowej i budynkowej, w działach:

a) w dziale I-O: w rubryce 1.2 „numer nieruchomości”, w rubryce 1.3 „położenie”, w rubryce 1.4 „oznaczenie”: w miarę potrzeby w podrubryce 1.4.1 „działka ewidencyjna”, 1.4.2 „budynek”, 1.4.3 „urządzenie” (z wyłączeniem pól: 1.4.1.7, 1.4.1.8, 1.4.2.12–1.4.2.15, 1.4.3.4, 1.4.3.5), w rubryce 1.5 „obszar”, w rubryce 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”,

b) w dziale I-Sp: dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego” oraz w rubrykach 1.12 „podstawa wpisu” i 1.13 „dane o wniosku i chwili wpisu”,

c) w dziale II: w rubryce 2.2 „właściciel”, a dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w rubrykach 2.2 „właściciel” i 2.4 „użytkownik wieczysty” oraz w każdym z powyższych przypadków w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”;

2) dla księgi wieczystej zakładanej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w działach:

a) w dziale I-O: w rubryce 1.2 „numer nieruchomości”, w rubryce 1.3 „położenie”, w rubryce 1.4 „oznaczenie”: w miarę potrzeby w podrubryce 1.4.2 „budynek” lub 1.4.4 „lokal” (z wyłączeniem pól: 1.4.2.6, 1.4.2.12–1.4.2.15, 1.4.4.9), w rubryce 1.5 „obszar” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”,

b) w dziale I-Sp: w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.3 „opis spółdzielni mieszkaniowej” oraz w rubrykach 1.12 „podstawa wpisu” i 1.13 „dane o wniosku i chwili wpisu”,

c) w dziale II: w rubryce 2.5 „uprawniony” oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”;

3) dla księgi wieczystej zakładanej dla nieruchomości lokalowej – zgodnie z przepisami § 118 i 119.

§ 111.
Jeżeli założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, następuje przez przyłączenie tej nieruchomości do istniejącej księgi wieczystej, wówczas:

1) pod nowym numerem bieżącym nieruchomości dokonuje się połączenia nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej z częścią przyłączoną;

2) w dziale I-O księgi wieczystej, do której następuje przyłączenie nieruchomości, uzupełnia się wpisy w rubryce 1.3 „położenie”, w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubryce 1.4.1 „działka ewidencyjna” (z wyłączeniem pól 1.4.1.7 i 1.4.1.8 podpole A), dokonuje się sprostowania powierzchni nieruchomości w rubryce 1.5 „obszar”, weryfikuje się wpisy w rubryce 1.6 „zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków” oraz dokonuje się wpisów w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”;

3) w dziale II księgi wieczystej, do której nastąpiło przyłączenie nieruchomości, dokonuje się wpisów w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”, odnoszących się do rubryki 2.2 „właściciel”.

Rozdział 3

Przyłączanie i odłączanie nieruchomości i ich części

§ 112. [Warunki odłączenia części nieruchomości]

Część nieruchomości może być odłączona tylko wtedy, gdy zostaną przedstawione dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości zarówno co do części odłączonej, jak i co do części pozostałej. Nie narusza to ograniczeń podziału nieruchomości określonych w przepisach szczególnych.
§ 113.
Jeżeli odłącza się część nieruchomości, z której wyodrębniono lokale, w polu 1.4.4.9 „przyłączenie” księgi wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu dokonuje się sprostowania numeru księgi wieczystej.
§ 114.
1. W księdze wieczystej, z której jest odłączana część nieruchomości, wskazuje się części nieruchomości podlegające odłączeniu, wpisane w dziale I-O w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubrykach: 1.4.1 „działka ewidencyjna”, 1.4.2 „budynek”, 1.4.3 „urządzenie”, i jednocześnie przenosi się dane wpisane we wskazanych podrubrykach oraz w rubryce 1.3 „położenie” do działu I-O zakładanej księgi wieczystej.

2. Pozostałe dane w zakładanej księdze wieczystej wpisuje się zgodnie z § 110 pkt 1.

3. W księgach wieczystych, o których mowa w ust. 1, uzupełnia się informacje o odłączeniu lub przyłączeniu w polach odpowiednio: 1.4.1.7, 1.4.1.8, 1.4.2.12, 1.4.2.13, 1.4.3.4, 1.4.3.5 oraz dokonuje się sprostowania powierzchni nieruchomości w rubryce 1.5 „obszar”.

§ 115.
1. Jeżeli odłączana część nieruchomości zostaje przyłączona do nieruchomości, dla której jest prowadzona księga wieczysta, przyłączenia dokonuje się poprzez wskazanie w księdze prowadzonej dla nieruchomości, z której następuje odłączenie części nieruchomości podlegających odłączeniu, wpisanych w dziale I-O w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubrykach: 1.4.1 „działka ewidencyjna”, 1.4.2 „budynek”, 1.4.3 „urządzenie”.

2. Pod nowym numerem bieżącym nieruchomości dokonuje się połączenia nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej z częścią przyłączoną.

3. W księgach, z których odłącza się część nieruchomości, dokonuje się w dziale I-O wpisów w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”. Dodatkowo uzupełnia się dane ujawnione w tych księgach o informacje o odłączeniu lub przyłączeniu w polach odpowiednio: 1.4.1.7, 1.4.1.8, 1.4.2.12, 1.4.2.13, 1.4.3.4, 1.4.3.5.

4. W dziale I-Sp księgi wieczystej, do której nastąpiło przyłączenie części nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, wpisów dokonuje się w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego” oraz w rubrykach 1.12 „podstawa wpisu” i 1.13 „dane o wniosku i chwili wpisu”.

5. W dziale II księgi wieczystej, do której nastąpiło przyłączenie części nieruchomości, wpisów dokonuje się tylko w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”, odnoszących się do rubryki 2.2 „właściciel”, a dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste do rubryk 2.2 „właściciel” i 2.4 „użytkownik wieczysty”.

§ 116.
Jednocześnie z odłączeniem części nieruchomości w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której następuje odłączenie, wpisuje się pod nowym numerem bieżącym nieruchomości pozostałą w tej księdze część nieruchomości.
§ 117.
1. Przy zakładaniu nowej księgi wieczystej dla części obciążonej nieruchomości lub przy przeniesieniu części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej dokonuje się wpisów w polach 3.4.1.6 lub 4.4.1.12.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przeniesienia praw związanych z własnością nieruchomości ujawnionych w dziale I-Sp.

§ 118.
Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej następuje poprzez wpisanie danych o oznaczeniu księgi wieczystej w rubrykach 0.1 „informacje podstawowe” i 0.2 „dane o założeniu księgi” oraz dokonanie wpisów:

1) w dziale I-O: w rubryce 1.2 „numer nieruchomości”, w rubryce 1.3 „położenie”, w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubryce 1.4.4 „lokal”, w rubryce 1.5 „obszar” oraz rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”;

2) w dziale I-Sp: w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.1 „spis praw związanych z własnością” oraz w rubrykach 1.12 „podstawa wpisu” i 1.13 „dane o wniosku i chwili wpisu”;

3) w dziale II: w rubryce 2.2 „właściciel” oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”.

§ 119.
1. Jednocześnie z wyodrębnieniem lokalu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której jest położony budynek, w którym jest ustanowiona odrębna własność lokalu, dokonuje się wpisów:

1) w dziale I-O: w podrubryce 1.4.2 „budynek” w polu 1.4.2.14 „informacja o wyodrębnionych lokalach”, w polu 1.4.2.15 „części wspólne po wyodrębnieniu lokali” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”,

2) w dziale II: w rubryce 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” w odniesieniu do właściciela wyodrębnionego lokalu oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”

oraz zamieszcza się napisy w działach III i IV w polach odpowiednio 3.3.0.1 i 4.3.0.1: „wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym”.

2. Napisy, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w chwili dokonywania wpisu w tych działach.

§ 120.
Wszelkich wpisów dotyczących wyodrębnionego lokalu i praw na tym lokalu dokonuje się wyłącznie w księgach wieczystych poszczególnych lokali.
§ 121.
1. Jeżeli w drodze czynności prawnej lub orzeczenia sądu nastąpi połączenie dwu lub więcej nieruchomości lokalowych w jeden lokal stanowiący odrębną nieruchomość, księgi wieczyste prowadzone dotychczas dla tych lokali zamyka się. Z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której lokale zostały wyodrębnione, wykreśla się wpisy dotyczące tych lokali i wyodrębnia się z niej nowo utworzony lokal, dla którego zakłada się nową księgę wieczystą.

2. Jeżeli w drodze czynności prawnej lub orzeczenia sądu nastąpi podział nieruchomości lokalowej na dwa lub więcej samodzielnych lokali, księgę wieczystą prowadzoną dla tej nieruchomości lokalowej zamyka się. Z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której lokal był wyodrębniony, wykreśla się wpisy dotyczące nieruchomości lokalowej, która została podzielona, i wyodrębnia się z tej księgi lokale powstałe w wyniku podziału, dla których zakłada się księgi wieczyste.

Rozdział 4

Zmiana oznaczenia księgi wieczystej

§ 122. [Zmiana danych o oznaczeniu księgi wieczystej przy ujawnianiu prawa użytkowania wieczystego]

1. Przy ujawnianiu prawa użytkowania wieczystego zmienia się dane o oznaczeniu księgi wieczystej w rubryce 0.1 „informacje podstawowe” w polu 0.1.0.3 „typ księgi” oraz dokonuje się odpowiednich wpisów w dziale I-Sp w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego”, w dziale II w rubryce 2.4 „użytkownik wieczysty”. Oznaczenie nieruchomości nie ulega zmianie.

2. Jednocześnie ze zmianą typu księgi dokonuje się odpowiednich zmian w polach 1.11.1.2, 2.4.1.1, 2.3.0.2, 3.3.0.1, 4.3.0.1 „napis”.

§ 123.
1. Przy ujawnianiu budynku lub urządzenia na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste w księdze wieczystej zmienia się dane o oznaczeniu księgi wieczystej w rubryce 0.1 „informacje podstawowe” w polu 0.1.0.3 „typ księgi” oraz dokonuje się wpisów w rubrykach 1.4.2 „budynek” lub 1.4.3 „urządzenie”, pozostawiając bez zmian wpisy w rubryce „działka ewidencyjna”.

2. Jednocześnie ze zmianą typu księgi dokonuje się odpowiednich zmian w polach: 1.11.1.2, 2.4.1.1, 2.3.0.2, 3.3.0.1, 4.3.0.1 „napis”.

§ 124.
Przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu w prawo odrębnej własności lokalu w księdze wieczystej zmienia się dane o oznaczeniu w rubryce 0.1 „informacje podstawowe” w polu 0.1.0.3 „typ księgi” oraz dokonuje się w tej księdze wpisów:

1) w dziale I-O: w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubryce 1.4.4 „lokal” w polach: 1.4.4.9 „przyłączenie” i 1.4.4.11 „odrębność” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowanie)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”;

2) w dziale I-Sp: w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.1 „spis praw związanych z własnością”, w rubrykach 1.12 „podstawa wpisu” i 1.13 „dane o wniosku i chwili wpisu” oraz wykreślenia wpisów w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.3 „opis spółdzielni mieszkaniowej”;

3) w dziale II: wykreślenie wpisów w rubryce 2.5 „uprawniony” i dokonanie wpisu w rubryce 2.2 „właściciel” oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”.

§ 125.
Przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu w prawo odrębnej własności w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której wyodrębniono lokal, dokonuje się wpisów:

1) w dziale I-O: w podrubryce 1.4.2 „budynek” w polu 1.4.2.14 „informacja o wyodrębnionych lokalach”, w polu 1.4.2.15 „części wspólne po wyodrębnieniu lokali” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”,

2) w dziale II: w rubryce 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu” w odniesieniu do właściciela wyodrębnionego lokalu oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”

oraz zamieszcza się napisy w działach III i IV w polach odpowiednio 3.3.0.1 i 4.3.0.1: „wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym”.

§ 126.
Przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego domu jednorodzinnego w prawo własności nieruchomości księga wieczysta prowadzona dla tego prawa staje się księgą wieczystą dla nieruchomości – zmiana typu księgi wieczystej następuje poprzez wpisanie nowych danych o oznaczeniu księgi wieczystej w rubryce 0.1 „informacje podstawowe” w polu 0.1.0.3 „typ księgi” oraz dokonanie w tej księdze wpisów:

1) w dziale I-O: w rubryce 1.4 „oznaczenie” w podrubryce 1.4.1 „działka ewidencyjna” w sposób określony w przepisach § 115 i 116, w podrubryce 1.4.2 w polu 1.4.2.11 „odrębność” oraz w rubrykach 1.7 „podstawa oznaczenia (sprostowania)” i 1.8 „dane o wniosku i chwili wpisu”;

2) w dziale I-Sp: wykreślenie wpisów w rubryce 1.11 „spis praw” w podrubryce 1.11.3 „opis spółdzielni mieszkaniowej”;

3) w dziale II: wykreślenie wpisów w rubryce 2.5 „uprawniony” i dokonanie wpisu w rubryce 2.3 „właściciel” oraz w rubrykach 2.6 „podstawa nabycia” i 2.7 „dane o wniosku i chwili wpisu”.

Rozdział 5

Zamykanie księgi wieczystej

§ 127. [Przesłanki zamknięcia księgi wieczystej]

1. Zamknięcia księgi wieczystej dokonuje się w razie:

1) całkowitego przeniesienia nieruchomości do innej księgi wieczystej;

2) gdy jej prowadzenie stało się bezprzedmiotowe;

3) gdy wynika to z orzeczenia sądu;

4) gdy przepisy odrębne tak stanowią.

2. Akta księgi wieczystej zamkniętej przechowuje się w archiwum dotychczasowych ksiąg wieczystych w oddzielnej części pomieszczenia.

3. Wydanie zarządzenia o usunięciu zamkniętych ksiąg wieczystych z systemu informatycznego lub zniszczeniu akt tych ksiąg jest niedopuszczalne.

§ 128.
Zamknięcie księgi wieczystej następuje w formie zapisu o charakterze czynności technicznej poprzez wypełnienie pól 0.3.0.1 i 0.3.0.2 opisanych w § 13.
§ 129.
Z chwilą zamknięcia księgi wieczystej zostaje wyłączona możliwość dokonania wpisu lub adnotacji w jakimkolwiek polu zamkniętej księgi wieczystej.

DZIAŁ V

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 130. [Środki zaskarżenia, wykonanie orzeczenia sądu]

Jeżeli środki zaskarżenia wpłynęły po przekazaniu dotychczasowej księgi wieczystej do ośrodka migracyjnego, wykonania orzeczenia sądu, wydanego w wyniku rozpoznania środka zaskarżenia, dokonuje się w księdze wieczystej. W razie zmiany w dotychczasowej księdze wieczystej wpisu będącego wykreśleniem wykonanie orzeczenia sądu, wydanego w wyniku rozpoznania środka zaskarżenia, polega na przeniesieniu wykreślonego wpisu do księgi wieczystej.
§ 131.
1. Dokonując pierwszego wpisu w księdze wieczystej po przeniesieniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, wraz z zawiadomieniem o wpisie doręcza się właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub uprawnionemu informację, że wpisy lub części wpisów, zamieszczone w toku migracji w rubryce „komentarz”, zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej.

2. Dane w rubryce „komentarz”, które dotyczą oznaczenia nieruchomości, podlegają wykreśleniu z chwilą pierwszego sprostowania oznaczenia nieruchomości.

3. W przypadku wykreślenia lub przeniesienia do struktury księgi wieczystej wpisu lub części wpisu z podpola A w polu „komentarz do migracji” w tym samym polu sąd wpisuje adnotację o wykreśleniu lub przeniesieniu, zawierającą datę, podstawę wykreślenia lub przeniesienia oraz informację, czy nastąpiła ona z urzędu, czy na wniosek.

§ 132.
Przy dokonywaniu wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej wpisuje się zmianę typu księgi na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Informację o zmianie typu księgi doręcza się uprawnionemu wraz z zawiadomieniem o dokonanym wpisie.
§ 133.
1. Do założenia księgi wieczystej dla budynku odpowiadającego warunkom przewidzianym w art. 5 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) jest niezbędne stwierdzenie właściwego organu, że budynek takim warunkom odpowiada.

2. Podstawę oznaczenia budynku, o którym mowa w ust. 1, stanowi wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków lub wypis z kartoteki budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, zawierający usytuowanie budynku na gruncie, a także oświadczenie wnioskodawcy obejmujące dane budynku dotyczące liczby kondygnacji, powierzchni użytkowej oraz dane dotyczące przeznaczenia budynku, o ile z powyższych dokumentów te dane nie wynikają.

3. Po oddaniu właścicielowi budynku gruntu, na którym ten budynek się znajduje, w użytkowanie wieczyste księgę wieczystą prowadzoną dla budynku zamyka się, a wszystkie wpisy przenosi się do księgi wieczystej dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. W razie odmowy oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem zamyka się dotychczasową księgę wieczystą.

§ 134.
Księgi wieczyste założone lub urządzone dla budynków stanowiących odrębne nieruchomości na podstawie przepisów o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych zamyka się przy pierwszym wniosku o wpis, a wszystkie wpisy w dotychczasowej księdze wieczystej przenosi się do księgi wieczystej dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste.
§ 135.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.3)

Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 830, 941 i 1289.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1391, z 2012 r. poz. 908, 1445 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 403, 654, 880 i 1289.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 695), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. poz. 941).

Załącznik 1. [OZNACZENIA KODÓW WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 listopada 2013 r. (poz. 1411)

Załącznik nr 1

OZNACZENIA KODÓW WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH

Lp.

Sąd apelacyjny

Sąd okręgowy

Kod sądu okręgowego

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego

Kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego

1

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Sąd Okręgowy w Białymstoku

BI

w Białymstoku

BI1B

2

w Bielsku Podlaskim

BI1P

3

w Bielsku Podlaskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Hajnówce

BI2P

4

w Bielsku Podlaskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Siemiatyczach

BI3P

5

w Sokółce

BI1S

6

Sąd Okręgowy w Łomży

LM

w Łomży

LM1L

7

w Łomży – wydział zamiejscowy z siedzibą w Grajewie

LM1G

8

w Zambrowie

LM1Z

9

w Zambrowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem

LM1W

10

Sąd Okręgowy w Olsztynie

OL

w Bartoszycach

OL1Y

11

w Bartoszycach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

OL1L

12

w Giżycku

OL1G

13

w Giżycku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Węgorzewie

OL2G

14

w Kętrzynie

OL1K

15

w Mrągowie

OL1M

16

w Mrągowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Biskupcu

OL1B

17

w Olsztynie

OL1O

18

w Olsztynie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nidzicy

OL1N

19

w Szczytnie

OL1S

20

w Szczytnie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Piszu

OL1P

21

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

OS

w Ostrołęce

OS1O

22

w Ostrowi Mazowieckiej

OS1M

23

w Przasnyszu

OS1P

24

w Wyszkowie

OS1W

25

w Wyszkowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pułtusku

OS1U

26

Sąd Okręgowy w Suwałkach

SU

w Augustowie

SU1A

27

w Augustowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sejnach

SU1N

28

w Ełku

OL1E

29

w Olecku

OL1C

30

w Suwałkach

SU1S

31

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

BY

w Bydgoszczy

BY1B

32

w Inowrocławiu

BY1I

33

w Inowrocławiu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Mogilnie

BY1M

34

w Szubinie

BY1U

35

w Szubinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nakle nad Notecią

BY1N

36

w Szubinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Żninie

BY1Z

37

w Świeciu

BY1S

38

w Świeciu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim

BY2T

39

w Świeciu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Tucholi

BY1T

40

Sąd Okręgowy w Elblągu

EL

w Braniewie

EL1B

41

w Elblągu

EL1E

42

w Iławie

EL1I

 

43

 

 

 

w Iławie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim

EL1N

44

w Ostródzie

EL1O

45

w Ostródzie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Morągu

EL2O

46

Sąd Okręgowy w Gdańsku

GD

Gdańsk-Północ w Gdańsku

GD1G

47

w Gdyni

GD1Y

48

w Kartuzach

GD1R

49

w Kartuzach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kościerzynie

GD1E

50

w Kwidzynie

GD1I

51

w Kwidzynie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sztumie

GD21

52

w Malborku

GD1M

53

w Malborku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim

GD2M

54

w Sopocie

GD1S

55

w Starogardzie Gdańskim

GD1A

56

w Tczewie

GD1T

57

w Wejherowie

GD1W

58

w Wejherowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pucku

GD2W

59

Sąd Okręgowy w Słupsku

SL

w Chojnicach

SL1C

60

w Człuchowie

SL1Z

61

w Lęborku

SL1L

62

w Lęborku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Bytowie

SL1B

63

w Słupsku

SL1S

64

w Słupsku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Miastku

SL1M

65

Sąd Okręgowy w Toruniu

TO

w Brodnicy

TO1B

66

w Brodnicy – wydział zamiejscowy z siedzibą w Gołubiu-Dobrzyniu

TO1G

67

w Chełmnie

TO1C

68

w Chełmnie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Wąbrzeźnie

TO1W

69

w Grudziądzu

TO1U

70

w Toruniu

TO1T

71

Sąd Okręgowy we Włocławku

WL

w Aleksandrowie Kujawskim

WL1A

72

w Aleksandrowie Kujawskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Radziejowie

WL1R

73

w Lipnie

WL1L

74

w Lipnie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Rypinie

WL1Y

75

we Włocławku

WL1W

76

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

BB

w Bielsku-Białej

BB1B

77

w Cieszynie

BB1C

78

w Żywcu

BB1Z

79

Sąd Okręgowy w Częstochowie

CZ

w Częstochowie

CZ1C

80

w Częstochowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kłobucku

CZ2C

81

w Lublińcu

CZ1L

82

w Myszkowie

CZ1M

83

w Zawierciu

CZ1Z

84

Sąd Okręgowy w Gliwicach

GL

w Gliwicach

GL1G

85

w Jastrzębiu-Zdroju

GL1J

86

w Raciborzu

GL1R

87

w Rudzie Śląskiej

GL1S

88

w Rybniku

GL1Y

89

w Tarnowskich Górach

GL1T

90

w Wodzisławiu Śląskim

GL1W

91

w Zabrzu

GL1Z

92

w Żorach

GL1X

93

Sąd Okręgowy w Katowicach

KA

w Będzinie

KA1B

94

w Bytomiu

KA1Y

95

w Chorzowie

KA1C

96

w Dąbrowie Górniczej

KA1D

97

w Jaworznie

KA1J

98

Katowice-Wschód w Katowicach

KA1K

 

99

 

 

 

w Mikołowie

KA1M

100

w Mysłowicach

KA1L

101

w Pszczynie

KA1P

102

w Siemianowicach Śląskich

KA1I

103

w Sosnowcu

KA1S

104

w Tychach

KA1T

105

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Sąd Okręgowy w Kielcach

KI

w Busku-Zdroju

KI1B

106

w Busku-Zdroju – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej

KI1I

107

w Busku-Zdroju – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pińczowie

KI1P

108

w Jędrzejowie

KI1J

109

w Jędrzejowie – wydział zamiejscowy z siedzibą we Włoszczowie

KI1W

110

w Kielcach

KI1L

111

w Końskich

KI1K

112

w Ostrowcu Świętokrzyskim

KI1O

113

w Ostrowcu Świętokrzyskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Opatowie

KI1T

114

w Sandomierzu

KI1S

115

w Sandomierzu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Staszowie

KI1A

116

w Skarżysku-Kamiennej

KI1R

117

w Starachowicach

KI1H

118

Sąd Okręgowy w Krakowie

KR

w Chrzanowie

KR1C

119

dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Czernichowie

KR1K

120

dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Krzeszowicach

KR2K

121

dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Proszowicach

KR1H

122

dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

KR1P

123

dla Krakowa-Podgórza w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Skale

KR2P

124

dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Słomnikach

KR1S

125

dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Miechowie

KR1M

126

w Myślenicach

KR1Y

127

w Myślenicach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Dobczycach

KR2Y

128

w Olkuszu

KR1O

129

w Oświęcimiu

KR1E

130

w Oświęcimiu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kętach

KR2E

131

w Wadowicach

KR1W

132

w Wadowicach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

KR1B

133

w Wieliczce

KR1I

134

w Wieliczce – wydział zamiejscowy z siedzibą w Niepołomicach

KR2I

135

w Wieliczce – wydział zamiejscowy z siedzibą w Skawinie

KR3I

136

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

NS

w Gorlicach

NS1G

137

w Limanowej

NS1L

138

w Limanowej – wydział zamiejscowy z siedzibą w Mszanie Dolnej

NS2L

139

w Nowym Sączu

NS1S

140

w Nowym Sączu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Muszynie

NS1M

141

w Nowym Targu

NS1T

142

w Zakopanem

NS1Z

143

Sąd Okręgowy w Tarnowie

TR

w Bochni

TR1O

144

w Brzesku

TR1B

145

w Tarnowie

TR1T

146

w Tarnowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej

TR1D

147

w Tarnowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Tuchowie

TR2T

148

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Sąd Okręgowy w Lublinie

LU

w Białej Podlaskiej

LU1B

149

w Chełmie

LU1C

 

150

 

 

 

w Chełmie – wydział zamiejscowy z siedzibą we Włodawie

LU1W

151

w Kraśniku

LU1K

152

w Kraśniku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Opolu Lubelskim

LU1O

153

w Lubartowie

LU1A

154

Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

LU1S

155

Lublin-Zachód w Lublinie

LU1I

156

w Łukowie

LU1U

157

w Puławach

LU1P

158

w Puławach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Rykach

LU1Y

159

w Radzyniu Podlaskim

LU1R

160

Sąd Okręgowy w Radomiu

RA

w Grójcu

RA1G

161

w Grójcu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Białobrzegach

RA2G

162

w Kozienicach

RA1K

163

w Kozienicach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Lipsku

RA1L

164

w Kozienicach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pionkach

RA2Z

165

w Kozienicach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Zwoleniu

RA1Z

166

w Przysusze

RA1P

167

w Przysusze – wydział zamiejscowy z siedzibą w Szydłowcu

RA1S

168

w Radomiu

RA1R

169

Sąd Okręgowy w Siedlcach

SI

w Garwolinie

SI1G

170

w Mińsku Mazowieckim

SI1M

171

w Siedlcach

SI1S

172

w Siedlcach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Łosicach

SI2S

173

w Węgrowie

SI1W

174

w Węgrowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sokołowie Podlaskim

SI1P

175

Sąd Okręgowy w Zamościu

ZA

w Biłgoraju

ZA1B

176

w Biłgoraju – wydział zamiejscowy z siedzibą w Janowie Lubelskim

ZA1J

177

w Hrubieszowie

ZA1H

178

w Tomaszowie Lubelskim

ZA1T

179

w Zamościu

ZA1Z

180

w Zamościu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Krasnymstawie

ZA1K

181

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Sąd Okręgowy w Kaliszu

KZ

w Jarocinie

KZ1J

182

w Jarocinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pleszewie

KZ1P

183

w Kaliszu

KZ1A

184

w Kępnie

KZ1E

185

w Kępnie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Ostrzeszowie

KZ1O

186

w Ostrowie Wielkopolskim

KZ1W

187

w Ostrowie Wielkopolskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Krotoszynie

KZ1R

188

Sąd Okręgowy w Łodzi

LD

w Kutnie

LD1K

189

w Kutnie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Łęczycy

LD1Y

190

dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LD1M

191

dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – wydział zamiejscowy z siedzibą w Brzezinach

LD1B

192

w Łowiczu

LD1O

193

w Pabianicach

LD1P

194

w Skierniewicach

LD1H

195

w Skierniewicach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Rawie Mazowieckiej

LD1R

196

w Zgierzu

LD1G

197

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

PT

w Bełchatowie

PT1B

198

w Opocznie

PT1O

199

w Piotrkowie Trybunalskim

PT1P

200

w Radomsku

PT1R

201

w Tomaszowie Mazowieckim

PT1T

 

202

 

Sąd Okręgowy w Płocku

PL

w Ciechanowie

PL1C

203

w Gostyninie

PL1G

204

w Mławie

PL1M

205

w Mławie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Działdowie

EL1D

206

w Mławie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Żurominie

PL2M

207

w Płocku

PL1P

208

w Płocku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sierpcu

PL1E

209

w Płońsku

PL1L

210

w Sochaczewie

PL1O

211

w Żyrardowie

PL1Z

212

Sąd Okręgowy w Sieradzu

SR

w Łasku

SR1L

213

w Łasku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Poddębicach

SR2L

214

w Sieradzu

SR1S

215

w Wieluniu

SR1W

216

w Wieluniu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pajęcznie

SR2W

217

w Zduńskiej Woli

SR1Z

218

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Sąd Okręgowy w Koninie

KN

w Kole

KN1K

219

w Koninie

KN1N

220

w Koninie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Słupcy

KN1S

221

w Turku

KN1T

222

Sąd Okręgowy w Poznaniu

PO

w Gnieźnie

PO1G

223

w Grodzisku Wielkopolskim

PO1S

224

w Grodzisku Wielkopolskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowym Tomyślu

PO1N

225

w Grodzisku Wielkopolskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Wolsztynie

PO1E

226

w Kościanie

PO1K

227

w Kościanie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Śremie

PO1M

228

w Lesznie

PO1L

229

w Lesznie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Gostyniu

PO1Y

230

w Lesznie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Rawiczu

PO1R

231

w Pile

PO1I

232

w Pile – wydział zamiejscowy z siedzibą w Złotowie

PO1Z

233

Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Stare Miasto oraz gmin: Czerwonak, Dopiewo, Murowana Goślina, Suchy Las i Tarnowo Podgórne

PO1P

234

Poznań-Stare Miasto w Poznaniu – dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Komorniki i Swarzędz

PO2P

235

w Szamotułach

PO1A

236

w Szamotułach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Międzychodzie

PO2A

237

w Szamotułach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Obornikach

PO1O

238

w Środzie Wielkopolskiej

PO1D

239

w Środzie Wielkopolskiej – wydział zamiejscowy z siedzibą we Wrześni

PO1F

240

w Trzciance

PO1T

241

w Trzciance – wydział zamiejscowy z siedzibą w Czarnkowie

PO2T

242

w Wągrowcu

PO1B

243

w Wągrowcu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Chodzieży

PO1H

244

w Wągrowcu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Wyrzysku

PO2H

 

245

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

ZG

w Krośnie Odrzańskim

ZG1K

246

w Krośnie Odrzańskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Gubinie

ZG2K

247

w Nowej Soli

ZG1N

248

w Nowej Soli – wydział zamiejscowy z siedzibą we Wschowie

ZG1W

249

w Świebodzinie

ZG1S

250

w Świebodzinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sulechowie

ZG2S

251

w Zielonej Górze

ZG1E

252

w Żaganiu

ZG1G

253

w Żarach

ZG1R

254

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Sąd Okręgowy w Krośnie

KS

w Jaśle

KS1J

255

w Krośnie

KS1K

256

w Krośnie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Brzozowie

KS1B

257

w Lesku

KS1E

258

w Lesku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Ustrzykach Dolnych

KS2E

259

w Sanoku

KS1S

260

Sąd Okręgowy w Przemyślu

PR

w Jarosławiu

PR1J

261

w Jarosławiu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Lubaczowie

PR1L

262

w Jarosławiu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Przeworsku

PR1R

263

w Jarosławiu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sieniawie

PR2R

264

w Przemyślu

PR1P

265

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

RZ

w Dębicy

RZ1D

266

w Dębicy – wydział zamiejscowy z siedzibą w Ropczycach

RZ1R

267

w Łańcucie

RZ1A

268

w Łańcucie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Leżajsku

RZ1E

269

w Rzeszowie

RZ1Z

270

w Rzeszowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Strzyżowie

RZ1S

271

w Rzeszowie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Tyczynie

RZ2Z

272

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

TB

w Mielcu

TB1M

273

w Mielcu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kolbuszowej

TB1K

274

w Stalowej Woli

TB1S

275

w Stalowej Woli – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nisku

TB1N

276

w Tarnobrzegu

TB1T

277

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

GW

w Gorzowie Wielkopolskim

GW1G

278

w Gorzowie Wielkopolskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich

GW1K

279

w Międzyrzeczu

GW1M

280

w Międzyrzeczu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sulęcinie

GW1U

281

w Słubicach

GW1S

282

Sąd Okręgowy w Koszalinie

KO

w Białogardzie

KO1B

283

w Białogardzie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Świdwinie

KO2B

284

w Drawsku Pomorskim

KO1D

285

w Kołobrzegu

KO1L

286

w Koszalinie

KO1K

287

w Koszalinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Sławnie

KO1E

288

w Szczecinku

KO1I

289

w Wałczu

KO1W

290

Sąd Okręgowy w Szczecinie

SZ

w Goleniowie

SZ1O

291

w Gryficach

SZ1G

292

w Gryficach – wydział zamiejscowy z siedzibą w Łobzie

SZ1L

293

w Gryfinie

SZ1Y

294

w Myśliborzu

SZ1M

295

w Myśliborzu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Choszcznie

SZ1C

 

296

 

 

 

w Stargardzie Szczecińskim

SZ1T

297

w Stargardzie Szczecińskim – wydział zamiejscowy z siedzibą w Pyrzycach

SZ2T

298

Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

SZ1S

299

Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Policach

SZ2S

300

w Świnoujściu

SZ1W

301

w Świnoujściu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kamieniu Pomorskim

SZ1K

302

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie

WA

w Grodzisku Mazowieckim

WA1G

303

w Piasecznie

WA1I

304

w Pruszkowie

WA1P

305

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Ochota i Żoliborz oraz gminy Izabelin

WA1M

306

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów i Wilanów

WA2M

307

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ, Targówek

WA3M

308

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w Warszawie w granicach ustalonych dla dzielnic Śródmieście i Wola oraz gminy Łomianki

WA4M

309

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ursus, Ursynów i Włochy

WA5M

310

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła

WA6M

311

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

WP

w Legionowie

WA1L

312

w Nowym Dworze Mazowieckim

WA1N

313

w Otwocku

WA1O

314

w Wołominie

WA1W

315

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

JG

w Bolesławcu

JG1B

316

w Jeleniej Górze

JG1J

317

w Jeleniej Górze – wydział zamiejscowy z siedzibą w Kamiennej Górze

JG1K

318

w Lubaniu

JG1L

319

w Lubaniu – wydział zamiejscowy z siedzibą w Lwówku Śląskim

JG1S

320

w Zgorzelcu

JG1Z

321

Sąd Okręgowy w Legnicy

LE

w Głogowie

LE1G

322

w Legnicy

LE1L

323

w Lubinie

LE1U

324

w Złotoryi

LE1Z

325

w Złotoryi – wydział zamiejscowy z siedzibą w Jaworze

LE1J

326

Sąd Okręgowy w Opolu

OP

w Brzegu

OP1B

327

w Kędzierzynie-Koźlu

OP1K

328

w Kluczborku

OP1U

329

w Kluczborku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Oleśnie

OP1L

330

w Nysie

OP1N

331

w Opolu

OP1O

332

w Prudniku

OP1P

333

w Prudniku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Głubczycach

OP1G

334

w Strzelcach Opolskich

OP1S

335

Sąd Okręgowy w Świdnicy

SW

w Dzierżoniowie

SW1D

336

w Kłodzku

SW1K

337

w Kłodzku – wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowej Rudzie

SW2K

338

w Świdnicy

SW1S

339

w Wałbrzychu

SW1W

340

w Ząbkowicach Śląskich

SW1Z

 

341

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

WR

w Oleśnicy

WR1E

342

w Oławie

WR1O

343

w Oławie – wydział zamiejscowy z siedzibą w Strzelinie

WR1T

344

w Środzie Śląskiej

WR1S

345

w Środzie Śląskiej – wydział zamiejscowy z siedzibą w Wołowie

WR1L

346

w Trzebnicy

WR1W

347

w Trzebnicy – wydział zamiejscowy z siedzibą w Miliczu

WR1M

348

dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

WR1K

 

Załącznik 2. [WYKAZ ZNAKÓW PISARSKICH DOPUSZCZALNYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM]

Załącznik nr 2

WYKAZ ZNAKÓW PISARSKICH DOPUSZCZALNYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

~

'

!

@

#

$

%

^

&

*

(

)

_

-

+

=

{

}

[

]

|

\

:

;

"

'

,

.

?

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ą

 

Ć

 

Ę

 

 

§

 

 

 

Ł

 

Ń

Ó

 

 

 

Ś

 

 

 

 

 

Ź

Ż

Á

Â

Ă

Ä

Ç

Č

Ď

Ð

Ë

É

Ě

Î

Í

ź

Ĺ

Ň

Ö

Ô

Ő

Ř

Ŕ

Š

Ş

Ţ

Ť

Ű

Ü

Ú

Ů

Ý

Ž

β

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady wpisu danych w razie wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego w powyższej tabeli

W przypadku wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego w powyższej tabeli w danych podlegających wpisowi do systemu informatycznego stosuje się następujące zasady:

1. Pomija się wszystkie znaki diakrytyczne występujące w danej literze, z wyjątkiem liter ze znakami diakrytycznymi wymienionych w powyższej tabeli.

2. W przypadku dyftongów wpisujemy pierwszą literę tworzącą dyftong (np. AE = A).

3. W przypadku wystąpienia innego znaku, nienależącego do grupy znaków, o których mowa w pkt 1 i 2, w miejsce tego znaku wpisuje się znak *.

4. Apostrof w nazwiskach osób fizycznych i nazwach podmiotów innych niż osoby fizyczne piszemy zgodnie z pisownią oryginału, z zastosowaniem znaku dostępnego w powyższej tabeli.

5. W przypadku wystąpienia cudzysłowów:

– cudzysłów otwierający („) zamienia się na cudzysłów zamykający (”),

– cudzysłów («) oraz (») zastępuje się cudzysłowem zamykającym (”).

6. W przypadku wystąpienia znaku pisarskiego przesuniętego w stosunku do linii tekstu (indeks górny lub dolny) sprowadza się ten znak do linii tekstu (np. m2 = m2, x3 = x3). W przypadku równoczesnego wystąpienia obu indeksów indeks górny poprzedza indeks dolny przy wpisie danych do księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama