reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych (Dz. U. Nr 28, poz. 147), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych (Dz. U. poz. 754).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych (Dz. U. poz. 754), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 sierpnia 2013 r.(poz. 1418)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 9 lutego 2010 r.

w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

Na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) organy wyznaczające na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych i odwołujące z tych stanowisk;

2) szczegółowy tryb postępowania przy wyznaczaniu żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, i odwoływania z tych stanowisk;

3) tryb postępowania przy kierowaniu żołnierzy zawodowych do instytucji cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, w celu wyznaczenia na stanowiska służbowe i tryb odwoływania żołnierzy zawodowych z tych stanowisk;

4) sposób wykonywania przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru, o którym mowa w art. 22 ust. 8 ustawy;

5) szczegółowe warunki i tryb opiniowania żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, a także przełożonych uprawnionych do sporządzenia opinii.

§ 2. Zgodę na wyznaczenie do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisku służbowym w instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, żołnierz zawodowy wyraża w formie pisemnego oświadczenia zawierającego nazwę instytucji cywilnej i stanowiska służbowego, na którym ma pełnić służbę.

§ 3. 1. W celu utworzenia lub likwidacji stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych w instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, kierownik tej instytucji występuje z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej.

2. Wniosek dotyczący utworzenia stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych powinien zawierać nazwę instytucji cywilnej, nazwy komórek organizacyjnych, w których stanowiska będą utworzone, nazwy i liczbę tych stanowisk oraz uzasadnienie ze wskazaniem szczególnych zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, które będą realizowane przez żołnierzy zawodowych. Do wniosku załącza się opisy proponowanych stanowisk służbowych opracowane zgodnie z zasadami dokonywania opisów stanowisk pracy obowiązującymi w służbie cywilnej.

3. Wniosek dotyczący likwidacji stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych powinien zawierać nazwę instytucji cywilnej i nazwy komórek organizacyjnych, w których stanowiska będą likwidowane, nazwy i liczbę likwidowanych stanowisk oraz uzasadnienie ze wskazaniem sposobu realizacji zadań wykonywanych dotąd przez żołnierzy zawodowych na likwidowanych stanowiskach służbowych.

4. Kierownik instytucji cywilnej może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, jeżeli ma wolne etaty pozwalające na utworzenie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych oraz środki na przysługujące żołnierzom zawodowym uposażenie i inne należności pieniężne, o których mowa w ustawie.

§ 4. Minister Obrony Narodowej może odmówić uwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, jeżeli na wskazanych stanowiskach służbowych nie będą wykonywane szczególne zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

§ 5. 1. Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, Minister Obrony Narodowej:

1) ustala – do celów związanych z pełnieniem zawodowej służby wojskowej oraz w celu obliczania uposażenia i innych należności pieniężnych na stanowiskach służbowych określonych we wniosku – stopnie etatowe, do których zaszeregowuje te stanowiska, oraz grupy uposażenia, stosownie do równorzędnych lub odpowiednich stanowisk służbowych występujących w etatach komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych”;

2) przedstawia kierownikowi instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, imienne propozycje obsady stanowisk służbowych określonych we wniosku, po uprzednim uzyskaniu od żołnierzy zawodowych oświadczeń, o których mowa w § 2.

2. Imienne propozycje obsady stanowisk służbowych określonych we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, może przedstawić Ministrowi Obrony Narodowej również kierownik instytucji cywilnej.

3. Po uzgodnieniu obsady stanowisk służbowych między Ministrem Obrony Narodowej a kierownikiem instytucji cywilnej Minister Obrony Narodowej zwalnia wytypowanych żołnierzy zawodowych z zajmowanych stanowisk służbowych i kieruje ich do instytucji cywilnej w celu wyznaczenia na stanowiska służbowe.

4. Kierownik instytucji cywilnej wyznacza żołnierza zawodowego na uzgodnione stanowisko służbowe w formie przewidzianej dla tego stanowiska oraz zawiadamia Ministra Obrony Narodowej o dokonanym wyznaczeniu, określając datę objęcia stanowiska służbowego przez żołnierza zawodowego.

5. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, stwierdza do celów ewidencyjnych w rozkazie dziennym datę objęcia przez żołnierza zawodowego stanowiska służbowego w instytucji cywilnej oraz przydział do jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych realizującej jego zaopatrzenie logistyczne i finansowe.

§ 6. 1. Kierownik instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, może wyznaczać żołnierzy na inne stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w kierowanej przez siebie instytucji cywilnej, w formie przewidzianej dla tych stanowisk.

2. Kierownik instytucji cywilnej uzgadnia wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1, z Ministrem Obrony Narodowej. W ramach tego uzgodnienia kierownik instytucji cywilnej przedkłada Ministrowi Obrony Narodowej oświadczenie żołnierza, o którym mowa w § 2.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kierownik instytucji cywilnej zawiadamia Ministra Obrony Narodowej o dokonanym wyznaczeniu, określając datę objęcia stanowiska służbowego przez żołnierza zawodowego.

4. Przepis § 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Kierownik instytucji cywilnej w przypadku:

1) reorganizacji instytucji cywilnej, powodującej zmniejszenie liczby stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych,

2) likwidacji stanowiska służbowego, które żołnierz zawodowy zajmował,

3) orzeczenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności żołnierza zawodowego do pełnienia zawodowej służby wojskowej na zajmowanym stanowisku służbowym

– o ile nie może dokonać wyznaczenia żołnierza zawodowego na inne stanowisko służbowe w trybie § 6, kieruje żołnierza zawodowego do Ministra Obrony Narodowej.

2. (uchylony).2)

3. O zamiarze skierowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, kierownik instytucji cywilnej zawiadamia Ministra Obrony Narodowej i żołnierza zawodowego co najmniej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Skierowanie następuje po upływie trzech miesięcy od dnia zawiadomienia, w ostatnim dniu miesiąca. Okres ten może być skrócony za pisemną zgodą Ministra Obrony Narodowej, kierownika instytucji cywilnej i zainteresowanego żołnierza zawodowego.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, skierowanie następuje niezwłocznie.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr dokonuje wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej lub występuje z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o dokonanie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, gdy brak jest możliwości wyznaczenia żołnierza zawodowego na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym.

§ 8. 1. W przypadkach określonych w art. 112 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy kierownik instytucji cywilnej może skierować żołnierza zawodowego do Ministra Obrony Narodowej.

2. Przepis § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 9. 1. Minister Obrony Narodowej odwołuje niezwłocznie żołnierza zawodowego z pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisku służbowym w instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w przypadkach określonych w art. 111 pkt 1–8 i 11–16 ustawy.

2. Minister Obrony Narodowej z uwagi na uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych może odwołać żołnierza zawodowego z pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisku służbowym w instytucji cywilnej, zawiadamiając o tym kierownika instytucji cywilnej i żołnierza w trybie określonym w § 7 ust. 3.

3. Minister Obrony Narodowej odwołuje żołnierza zawodowego z pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisku służbowym w instytucji cywilnej, na jego wniosek, nawet bez zgody kierownika instytucji cywilnej. Odwołanie następuje w trybie określonym w § 7 ust. 3.

4. W przypadku dokonania wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową na stanowisku służbowym w instytucji cywilnej, odwołanie następuje z dniem upływu okresu wypowiedzenia.

5. (uchylony).3)

§ 10. 1. Kierownik instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, występuje z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o skierowanie żołnierza zawodowego do podległej instytucji cywilnej. Do wniosku załącza się oświadczenie, o którym mowa w § 2.

2. Po uzgodnieniu wniosku Minister Obrony Narodowej zwalnia wytypowanych żołnierzy zawodowych z zajmowanych stanowisk służbowych i kieruje ich do instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, w celu wyznaczenia na stanowiska służbowe.

§ 11. 1. Kierownik instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, kieruje niezwłocznie żołnierza zawodowego do Ministra Obrony Narodowej w przypadkach określonych w art. 111 pkt 1–7 i 11–16 ustawy.

2. Przepisy § 8 i § 9 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

§ 12. 1. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór w zakresie pełnienia czynnej służby wojskowej nad żołnierzami zawodowymi pełniącymi zawodową służbę wojskową w instytucji cywilnej w odniesieniu do:

1) (uchylony);4)

2) żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, zaszeregowanych do etatowych stopni generała brygady (kontradmirała) i wyższych;

3) żołnierzy wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór za pośrednictwem dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr w odniesieniu do pozostałych żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 1:

1) (uchylony);5)

2) pkt 3 – jest realizowane przez kierowników instytucji cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy.

4. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień przełożonych służbowych, którym żołnierz zawodowy podlega w instytucji cywilnej z tytułu zajmowania w niej stanowiska służbowego.

5. Kierownik instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w przypadku gdy w instytucji tej pełni zawodową służbę wojskową co najmniej dwóch żołnierzy zawodowych, może przekazać swoje uprawnienia dowódcy jednostki wojskowej wynikające z art. 7 ust. 2 ustawy żołnierzowi, który zajmuje w instytucji cywilnej najwyższe stanowisko.

§ 13. 1. Nadzór, o którym mowa w § 12 ust. 1–3, obejmuje zagadnienia związane w szczególności z:

1) wyszkoleniem wojskowym;

2) sprawnością fizyczną;

3) przestrzeganiem przepisów ubiorczych;

4) przestrzeganiem reguł działalności organizacyjno-etatowej i kadrowej;

5) dyscypliną wojskową;

6) działalnością kadrową;

7) bezpieczeństwem i higieną służby;

8) działalnością mobilizacyjno-uzupełnieniową oraz przygotowywaniem do wykonywania zadań na stanowiskach służbowych w czasie wojny.

2. Nadzór w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1, 3, 7 i 8 wykonuje się przez kontrole problemowe prowadzone doraźnie i obejmujące wybraną problematykę.

3. Nadzór w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2 wykonuje się przez kontrolę sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych w ramach sprawdzianów sprawności fizycznej.

4. Nadzór w zakresie określonym w ust. 1 pkt 4 i 6 wykonuje się przez coroczną ocenę sytuacji kadrowej w instytucjach cywilnych.

5. Nadzór w zakresie określonym w ust. 1 pkt 5 wykonuje się przez okresową ocenę dyscypliny żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych.

§ 14. 1. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr informuje instytucje cywilne, w których żołnierzy zawodowych wyznacza się na stanowiska służbowe, o przydziale tych żołnierzy do jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych realizujących ich zaopatrzenie logistyczne i finansowe, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zaopatrzenie logistyczne i finansowe żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizują kierownicy tych instytucji.

§ 15. 1. Żołnierze zawodowi pełniący zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych podlegają opiniowaniu służbowemu na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, z wyłączeniem art. 26 ust. 6 i 9 ustawy.

2. Żołnierze zawodowi podlegają opiniowaniu służbowemu co trzy lata, bez określania prognoz, a jeżeli okres pełnienia służby jest krótszy niż trzy lata, żołnierze podlegają opiniowaniu służbowemu w związku z zakończeniem służby na danym stanowisku służbowym.

§ 16. (uchylony).6)

§ 17. Żołnierze zawodowi, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia pełnią zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych (Dz. U. Nr 53, poz. 312), pozostają nadal na zajmowanych stanowiskach i pełnią dalszą służbę na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia7).8)

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. poz. 675, 829, 852 i 1355.

2) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych (Dz. U. poz. 754), które weszło w życie z dniem 19 lipca 2012 r.

3) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 lutego 2010 r.

8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych (Dz. U. Nr 53, poz. 312).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Urawski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama