Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 22 listopada 2013 r.

o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770, z późn. zm.1)) w art. 9 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych.

3. Do czasu rejestracji, o której mowa w ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., do odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz skutków prawnych wpisów stosuje się przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy, wyłącznie w zakresie niezbędnym do tej rejestracji oraz do dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2013 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1194, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 671.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-23
  • Data wejścia w życie: 2013-12-30
  • Data obowiązywania: 2013-12-30

Dziennik Ustaw