reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 22 listopada 2013 r.

o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Art. 1. [Ustawa o systemie informacji oświatowej]
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7:

a) w ust. 1 w pkt 11 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową – jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;”,

b) w ust. 1a w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół – jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;”;

2) w art. 50 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Raz w roku, według stanu na dzień 30 września, a w przypadku zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych według stanu na dzień 10 października, na podstawie danych zawartych w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli, zgromadzonych w bazie danych SIO, są sporządzane:

1) zestawienia zawierające dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli, niezbędne do dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego;

2) zestawienia zawierające dane niezbędne do celów statystyki publicznej.

2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udostępniane w bazie danych SIO jednostkom samorządu terytorialnego oraz ministrom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe w dniu 17 października, a jeżeli dzień ten wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, w najbliższym dniu roboczym.

3. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, w terminie 30 dni roboczych od dnia udostępnienia w bazie danych SIO zestawień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdzają prawdziwość danych zawartych w zestawieniach.”;

3) art. 105 otrzymuje brzmienie:

„Art. 105. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 1 marca 2017 r. w celach, o których mowa w art. 1 ust. 1, funkcjonuje również system informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273), zgodnie z organizacją i na zasadach działania określonych w art. 106–118.”;

4) art. 112 otrzymuje brzmienie:

„Art. 112. 1. Dane w bazach danych oświatowych są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz na dzień 31 marca i 30 września w latach 2013–2016, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. Danych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1–3, nie aktualizuje się i nie przekazuje w latach 2013–2016.

3. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 6, są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 31 marca w latach 2013–2016.

4. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 3, są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 30 września w latach 2012–2016.

5. Dane w bazach danych oświatowych prowadzonych przez zakłady kształcenia nauczycieli oraz kolegia pracowników służb społecznych są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 października 2012 r. oraz na dzień 31 marca i 10 października w latach 2013–2016.”;

5) w art. 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. c, ust. 4 pkt 1 lit. a–g, i, k, l i pkt 2, są dodatkowo aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 września w latach 2012–2016.”;

6) w art. 127 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczelnie mogą pozyskiwać z bazy danych SIO dane do celów rekrutacji na studia wyższe, począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.”;

7) w art. 130:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 104, za lata 2007–2016, jeżeli nieprawdziwe dane zostały przekazane do systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, lub zostały podane w sprawozdaniu, którego obowiązek sporządzenia wynikał z odrębnych przepisów, i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej.”,

b) uchyla się ust. 3;

8) art. 132 otrzymuje brzmienie:

„Art. 132. Art. 101 traci moc z dniem 1 marca 2019 r.”.

Art. 2. [Dane identyfikacyjne ucznia]
1. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2016 r. danych identyfikacyjnych ucznia przekazanych do bazy danych SIO w celu weryfikacji zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, nie usuwa się z bazy danych SIO oraz gromadzi się je w bazie danych SIO w zbiorze danych o uczniach.

2. Jeżeli dane identyfikacyjne ucznia, o których mowa w ust. 1, zostały pozytywnie zweryfikowane, szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane dziedzinowe tego ucznia.

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia, o której mowa w art. 26b ust. 4 i art. 44 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, szkoła lub placówka oświatowa, wraz z rozpoczęciem wyjaśniania stanu faktycznego, odpowiednio:

1) gromadzi w lokalnej bazie danych SIO, w zbiorach danych o uczniach, dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe tego ucznia;

2) przekazuje do bazy danych SIO, do zbioru danych o uczniach, dane dziedzinowe tego ucznia.

4. Do przechowywania danych identyfikacyjnych oraz danych dziedzinowych ucznia, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz danych dziedzinowych ucznia, o których mowa w ust. 3 pkt 2, odpowiednio w lokalnej bazie danych SIO i w bazie danych SIO, stosuje się przepisy art. 93 i art. 94 ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Niezwłocznie po wyjaśnieniu stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa ponownie przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia. Dane te podlegają weryfikacji z danymi osobowymi ucznia zawartymi w zbiorze PESEL.

6. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia dane identyfikacyjne tego ucznia zgromadzone zgodnie z ust. 1 i 3 odpowiednio w bazie danych SIO i w lokalnej bazie danych SIO usuwa się niezwłocznie.

7. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia negatywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 3, szkoła lub placówka oświatowa nie przekazała ponownie do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia zgodnie z ust. 5, administrator bazy danych SIO usuwa z bazy danych SIO dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe tego ucznia zgromadzone zgodnie z ust. 1 i 3 pkt 2 oraz przekazuje administratorowi lokalnej bazy danych SIO informację o ich usunięciu. Administrator lokalnej bazy danych SIO niezwłocznie usuwa z lokalnej bazy danych SIO dane, o których mowa w zdaniu pierwszym.

8. W okresie, o którym mowa w ust. 1, do weryfikacji danych identyfikacyjnych nauczyciela przekazanych do bazy danych SIO zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz przekazywania danych dziedzinowych nauczyciela do bazy danych SIO przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio.

Art. 3. [Nieaktywny zbiór danych ucznia w lokalnej bazie danych SIO]
1. Jeżeli do dnia 31 grudnia 2016 r. zweryfikowane negatywnie dane identyfikacyjne ucznia zgromadzone zgodnie z art. 2 ust. 1 i 3 odpowiednio w bazie danych SIO i w lokalnej bazie danych SIO nie zostaną pozytywnie zweryfikowane, z dniem 1 stycznia 2017 r. zbiór danych ucznia w lokalnej bazie danych SIO staje się nieaktywny i nie może być zmieniany ani uzupełniany. Przepisy art. 93 i art. 94 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zweryfikowanych negatywnie danych identyfikacyjnych nauczyciela zgromadzonych w bazie danych SIO zgodnie z art. 2.

Art. 4. [Podział części oświatowej subwencji ogólnej na lata 2014–2016]
Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na lata 2014–2016 przyjmuje się dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w art. 105 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 5. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 oraz z 2013 r. poz. 827 i 829.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama