REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1724

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się program zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform encephalopathy – BSE) na 2014 r., który jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513 oraz z 2013 r. poz. 1287.

Załącznik 1. [PROGRAM ZWALCZANIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY – BSE)]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 grudnia 2013 r. (poz. 1724)

PROGRAM ZWALCZANIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY – BSE)

1. Identyfikacja programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform encephalopathy – BSE)

Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska

Choroba: gąbczasta encefalopatia bydła (BSE)

Rok realizacji: 2014

2. Opis programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform encephalopathy – BSE) na 2014 r.

Celem realizacji programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform encephalopathy – BSE) na 2014 r., zwanego dalej „Programem”, jest wykrycie każdego przypadku gąbczastej encefalopatii bydła, zwanej dalej „BSE”, w populacji bydła w Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzenie badań jest nieodzownym elementem systemu kontroli przenośnych gąbczastych encefalopatii przeżuwaczy (TSE).

Kontrola BSE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na prowadzeniu aktywnego nadzoru, przez który rozumie się badanie bydła przeznaczonego do uboju jako zdrowe lub bydła zaliczanego do grup ryzyka (np. zwierzęta padłe, poddane ubojowi z konieczności, wykazujące nietypowe objawy w trakcie badania przedubojowego, w tym zwierzęta, które doznały urazów w trakcie transportu lub w rzeźni lub zostały zabite w ramach zwalczania choroby zakaźnej zwierząt), oraz biernego nadzoru, przez który rozumie się badanie bydła w każdym wieku, w przypadku gdy zachowanie zwierzęcia nasuwa podejrzenie wystąpienia BSE.

Zwalczanie BSE polega między innymi na zidentyfikowaniu pozostałych zwierząt w gospodarstwie, w którym przebywało zwierzę, u którego stwierdzono BSE, potomstwa tych zwierząt urodzonego w okresie dwóch lat przed wystąpieniem objawów klinicznych lub stwierdzeniem BSE u krowy oraz zidentyfikowaniu zwierząt należących do kohorty.

Zapobieganie, kontrola i zwalczanie BSE są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 999/2001”, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w decyzji Komisji 2009/719/WE z dnia 28 września 2009 r. upoważniającej niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (Dz. Urz. UE L 256 z 29.09.2009, str. 35, z późn. zm.).

W rozporządzeniu nr 999/2001 zobowiązano również każde państwo członkowskie do wprowadzania rocznych programów monitorowania TSE opartych na aktywnym i biernym nadzorze, zgodnie z załącznikiem III do tego rozporządzenia.

Dnia 4 lutego 2013 r. weszła w życie decyzja wykonawcza Komisji 2013/76/UE zmieniająca decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (Dz. Urz. UE L 35 z 06.02.2013, str. 16). Daje ona państwom członkowskim możliwość zmiany dotychczasowych rocznych programów monitorowania.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2014 r. w Rzeczypospolitej Polskiej, w grupie zwierząt poddawanych normalnemu ubojowi do badania w kierunku BSE, będzie kwalifikował wiek powyżej 96. miesiąca życia.

3. Opis sytuacji epidemiologicznej związanej z BSE

Regularne monitorowanie BSE, zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej wymaganiami, rozpoczęło się w listopadzie 2001 r. W pierwszych dwóch miesiącach monitorowania zbadano 30 309 sztuk bydła, w 2002 r. – 286 592, w 2003 r. – 455 413, w 2004 r. – 481 116, w 2005 r. – 515 976, w 2006 r. – 594 121, w 2007 r. – 603 810, w 2008 r. – 611 566, w 2009 r. – 638 072, w 2010 r. – 637 240, w 2011 r. – 475 906, a w 2012 r. – 326 280.

Spadek liczby badań w 2011 r. był związany z podwyższeniem wieku bydła badanego w kierunku BSE do 72. miesiąca życia w związku z zakwalifikowaniem Rzeczypospolitej Polskiej do grupy państw członkowskich upoważnionych do zmiany systemu monitorowania BSE, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 2011/358/UE z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniającą decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (Dz. Urz. UE L 161 z 21.06.2011, str. 29).

Dane dotyczące monitorowania z uwzględnieniem poszczególnych grup bydła są przedstawione w tabeli 1.1.

Tabela 1.1

Okres

Bydło poddane ubojowi jako zdrowe

Bydło poddane ubojowi z konieczności

Bydło poddane ubojowi jako chore lub podejrzane o chorobę

Bydło padłe

Bydło podejrzane o BSE

Ogółem

2001

29 882

347

0

80

0

30 309

XI–XII

2002

278 709

4 709

1 183

1 944

47

286 592

I–XII

2003

428 452

9 401

2 757

14 715

88

455 413

I–XII

2004

445 198

9 259

2 134

24 449

76

481 116

I–XII

2005

472 028

10 495

648

32 552

253

515 976

I–XII

2006

540 148

10 035

382

43 328

228

594 121

I–XII

2007

546 243

9 529

61

47 883

94

603 810

I–XII

2008

556 583

8 758

7

46 196

22

611 566

I–XII

2009

587 339

6 811

9

43 900

13

638 072

I–XII

2010

590 171

310

1

46 752

6

637 240

I–XII

2011*

440 856

190

887

33 964

9

475 906

I–XII

2012

299 682

384

1 501

24 691

22

326 280

I–XII

* Począwszy od dnia 1 lipca 2011 r., zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 2011/358/UE z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniającą decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE, zmianie uległ wiek bydła badanego w kierunku BSE.

 

Pierwszy przypadek BSE wykryto w 2002 r. W tym też roku ogólna liczba wykrytych przypadków BSE wyniosła 4. W 2003 r. wykryto dalszych 5 przypadków, a w 2004 r. – 11 przypadków. W 2005 r. wykryto ogółem 20 przypadków BSE, co stanowi największą liczbę przypadków BSE wykrytych rocznie w Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2006 r. ta liczba wyraźnie spadała, aż do roku 2011. W 2006 r. stwierdzono 10 przypadków BSE, w 2007 r. – 9 przypadków, w 2008 r. – 5 przypadków, w 2009 r. – 4 przypadki, w 2010 r. – 2 przypadki, w 2011 r. – 1 przypadek, natomiast w 2012 r. – 3 przypadki.

Zestawienie występowania przypadków BSE w latach 2002 – 2012 w poszczególnych województwach przedstawia tabela 1.2.

Tabela 1.2

 

 

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

Rok

 

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

2002

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 

suma:

4

Rok

2003

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

 

suma:

5

Rok

2004

styczeń

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

czerwiec

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

1

1

2

1

0

0

1

1

0

0

0

1

2

1

 

suma:

11

Rok

2005

styczeń

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

marzec

2

 

 

 

2

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

kwiecień

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

3

0

0

0

2

1

4

0

1

4

0

0

0

0

5

0

 

suma:

20

Rok

2006

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

kwiecień

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

czerwiec

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

1

0

1

0

1

0

0

2

0

0

1

1

2

0

 

 

suma:

10

Rok

2007

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

czerwiec

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

1

1

3

1

1

0

0

0

0

2

0

0

 

suma:

9

Rok

2008

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

 

suma:

5

Rok

2009

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

1

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

 

suma:

4

Rok

2010

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

 

suma:

2

Rok

2011

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

suma:

1

 

Rok

2012

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec