REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 23

USTAWA

z dnia 22 listopada 2013 r.

o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina]

W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. Przedsiębiorca, który wyrabia w danym roku kalendarzowym z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu:

1) wino owocowe markowe albo cydr lub perry, uzyskane z własnych upraw drzew lub krzewów owocowych, może wyrobić nie więcej niż:

a) 5000 litrów – w przypadku wina owocowego markowego albo

b) 10 000 litrów – w przypadku cydru lub perry;

2) miód pitny markowy, może wyrobić nie więcej niż z 500 litrów miodu uzyskanego z własnej pasieki.

2. W ramach limitu wyrobu:

1) wina owocowego markowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, dopuszcza się wyrób cydru lub perry, przy czym wielkość limitu oblicza się, stosując proporcję litr niewykorzystanego limitu dla wina owocowego markowego do 2 litrów cydru lub perry;

2) cydru i perry, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, dopuszcza się wyrób wina owocowego markowego, przy czym wielkość limitu oblicza się, stosując proporcję litr niewykorzystanego limitu dla cydru lub perry do 0,5 litra wina owocowego markowego.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1:

1) spełnia wymagania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1;

2) zabezpiecza i usuwa odpady powstające podczas wyrobu wyrobów winiarskich;

3) wyznacza osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich.

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może wyrabiać wino owocowe markowe, cydr lub perry, jeżeli:

1) posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób tych wyrobów;

2) posiada tytuł prawny do co najmniej 1 hektara gruntu rolnego obsadzonego drzewami lub krzewami owocowymi;

3) spełnia warunki, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3.

5. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może wyrabiać miód pitny markowy, jeżeli:

1) posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób tego miodu;

2) prowadzi pasiekę spełniającą wymagania określone dla produkcji miodu w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.1));

3) spełnia warunki, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3.”;

2) w art. 20:

a) w ust. 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku przedsiębiorcy zamierzającego wykonywać działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1, wniosek zawiera:”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku spełnia wymagania określone w art. 18 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2.”,

b) w ust. 4 w pkt 2:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób wina owocowego markowego, cydru, perry lub miodu pitnego markowego,”,

– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) prowadzi pasiekę, o której mowa w art. 19 ust. 5 pkt 2 – w przypadku wyrobu miodu pitnego markowego.”,

c) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) numeru działki ewidencyjnej.”;

3) w art. 22 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W razie wydania decyzji zakazującej wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio przepisy art. 68 pkt 2, art. 71 ust. 2 i 3 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”;

4) w art. 29:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o wpis do ewidencji składa się do Prezesa Agencji w postaci papierowej albo elektronicznej, na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji, w terminie do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy składany wniosek.”,

b) w ust. 4 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) numeru działki ewidencyjnej, z podaniem nazw odmian winorośli tam uprawianych oraz całkowitej powierzchni tej uprawy;”;

5) w art. 30 w ust. 4:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Prezes Agencji przekazuje corocznie, w terminie do dnia 5 sierpnia, informacje, o których mowa w art. 29 ust. 4:”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pkt 1, 3 i 4 – Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa.”;

6) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. 1. Producent, o którym mowa w art. 17 ust. 3, wpisany do ewidencji składa Prezesowi Agencji deklarację o:

1) ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym – w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku;

2) szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym – w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku;

3) szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym – w terminie do dnia 30 października każdego roku;

4) zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009 oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009 – w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku;

5) zapasach, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009 – w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku;

6) ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego, w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (Dz. Urz. UE L 170 z 30.06.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 555/2008” – w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku.

2. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1, wyrabiający wyroby winiarskie z wina, winogron lub moszczów winogronowych składa Prezesowi Agencji deklaracje o:

1) szacowanej ilości win, winogron lub moszczów winogronowych, które będą dostarczone do przedsiębiorcy oraz o szacowanej ilości ich wykorzystania w danym roku gospodarczym – w terminie do dnia 30 października każdego roku;

2) zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009 – w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku;

3) produkcji, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009 – w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku;

4) których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5 oraz 6 – w terminach określonych w tych przepisach.

3. Osoba dostarczająca winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1, wpisanemu do ewidencji, składa Prezesowi Agencji deklarację o:

1) zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009 – w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku;

2) ilości winogron lub moszczów winogronowych, dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym – w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku.

4. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, składa Prezesowi Agencji deklarację zapasów, o której mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009 – w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku.

5. Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez przedsiębiorców określonych w ust. 4 przekazuje Prezesowi Agencji informację dotyczącą przedsiębiorców posiadających na obszarze województwa zezwolenia na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zawierającą imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresy albo firmy, siedziby i adresy tych przedsiębiorców oraz daty wydania i ważności tych zezwoleń – w terminie do dnia 10 czerwca każdego roku.

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy deklaracji, o których mowa w ust. 1–4, mając na względzie wymagania określone w art. 12 rozporządzenia nr 436/2009 oraz art. 22 rozporządzenia nr 555/2008, a także zapewnienie prawidłowego monitorowania rynku wina.”;

7) w art. 36:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) niezwłocznie informuje Głównego Inspektora o stwierdzonych przypadkach niezłożenia deklaracji, o której mowa w art. 35 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2 i 3;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia nr 436/2009.”;

8) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia wzbogacania, odkwaszania i słodzenia, o których mowa w art. 12 i 13 rozporządzenia nr 606/2009, składa się wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce wyrobu wina.”;

9) w art. 40 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokumentów towarzyszących przewozowi wyrobów winiarskich, o których mowa w art. 185c ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007, w rozporządzeniu nr 555/2008 w tytule III w rozdziale II oraz w rozporządzeniu nr 436/2009;”;

10) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. Dokument towarzyszący, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. a (iii) rozporządzenia nr 436/2009, zawiera nadany przez wysyłającego specjalny administracyjny numer ewidencyjny MVV, którym jest numer dokumentu sprzedaży przewożonego wyrobu.

2. Administracyjny numer ewidencyjny MVV, o którym mowa w ust. 1, jest wpisywany w rejestrze przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 436/2009.

3. W przypadku przemieszczania wyrobów winiarskich, o których mowa w rozporządzeniu nr 1234/2007 w załączniku I w części XII, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumentem towarzyszącym może być dokument sprzedaży przewożonego wyrobu, jeżeli w rejestrze przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 436/2009, jest wpisywany numer dokumentu sprzedaży przewożonego wyrobu.”;

11) w art. 44:

a) w ust. 4 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) numeru i wielkości działek ewidencyjnych oraz wielkości powierzchni w hektarach, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, uprawy winorośli, z której będą pozyskiwane winogrona do wyrobu wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli, w danym roku gospodarczym.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Opłatę, o której mowa w ust. 5, wnosi się na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 1, na wezwanie wojewódzkiego inspektora.”,

c) uchyla się ust. 7;

12) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. W ramach certyfikacji wina z określonej odmiany winorośli:

1) wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce wyrobu wina, na wniosek wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na to miejsce:

a) niezwłocznie przeprowadza kontrolę mającą na celu ustalenie zgodności ze stanem faktycznym informacji, o której mowa w art. 44 ust. 4 pkt 3,

b) przekazuje wyniki kontroli, o której mowa w lit. a, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli, wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce wyrobu wina;

2) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce wyrobu wina przeprowadza kontrolę wyrobu i rozlewu win podlegających certyfikacji oraz wielkości posiadanych zapasów win podlegających certyfikacji w poprzednich latach gospodarczych.

2. W ramach certyfikacji wina z określonego rocznika przeprowadza się kontrolę określoną w ust. 1 pkt 2.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest przeprowadzana w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w rozdziale 4, z tym że kontrola ta obejmuje co najmniej jedną z następujących czynności:

1) sprawdzenie dokumentów związanych z wyrobem wina podlegającego certyfikacji, w tym rejestru przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 436/2009, oraz potwierdzenie zgodności informacji zawartych w tych dokumentach ze stanem faktycznym;

2) sprawdzenie dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w art. 185c ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007, oraz potwierdzenie zgodności informacji zawartych w tym dokumencie ze stanem faktycznym;

3) sprawdzenie sposobu wyrobu i rozlewu wina podlegającego certyfikacji.”;

13) art. 89 otrzymuje brzmienie:

„Art. 89. Egzekucja wymierzonych kar pieniężnych, o których mowa w art. 88 ust. 1, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”;

14) po art. 89 dodaje się art. 89a w brzmieniu:

„Art. 89a. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.2)).”.

Art. 2. [Wykreślenie wpisów]

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wykreśla wpisy przedsiębiorców w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, którym wydano, do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ostateczną decyzję zakazującą wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Art. 3. [Przepisy wykonawcze]

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 35 ust. 7 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia jej wejścia w życie.

Art. 4. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-07
  • Data wejścia w życie: 2014-01-22
  • Data obowiązywania: 2014-01-22
  • Dokument traci ważność: 2023-04-28

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA